Tải bản đầy đủ

Đồ án máy ép trục khuỷu 60T

ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

LÅÌI NỌI ÂÁƯU
Nãưn cäng nghiãûp trãn thãú giåïi hiãûn nay â v âang phạt triãøn, thay âäøi o
ảt. Trong khi âọ, nỉåïc ta måïi chè åí trong giai âoản cäng nghiãûp họa, hiãûn âải
họa. Âãø täưn tải v këp theo sỉû phạt triãøn ca thãú giåïi, chụng ta cáưn phi âäøi
måïi v táûn dủng táút c nhỉỵng gç hiãûn cọ. Trong âọ nghnh Chãú tảo tảo mạy
l mäüt ngnh then chäút âi âáưu trong cäng cüc cå khê họa ca nỉåïc nh.
Qua thåìi gian di hc táûp, nghiãn cỉïu l thuút v thỉûc tãú cng våïi sỉû
hỉåïng dáùn, giụp âåỵ nhiãût tçnh ca Tháưy Giạo Bi Trỉång V cng nhỉ cạc
tháưy cä giạo trong ngnh chãú tảo mạy thüc khoa cå khê. Em â âỉåüc nháûn
nhiãûm vủ “ thiãút kãú Mạy ẹp trủc khuu 60T” lm âãư ti täút nghiãûp ca
mçnh.
Sau 14 tưn thỉûc hiãûn âỉåüc sỉû hỉåïng dáùn ca tháưy Bi Trỉång V
âãún nay âäư ạn täút nghiãûp ca em â hon thnh. Tuy nhiãn thåìi gian thiãút kãú
cọ hản v nhỉỵng kinh nghiãûm chỉa cọ nhiãưu ca bn thán nãn âäư ạn khäng
trạnh khi nhỉỵng sai sọt.Kênh Mong cạc q tháưy cä giạo cạc bản b giụp âåỵ
âọng gọp kiãún âãø âäư ạn âỉåüc hon thiãûn hån.

Cúi cng em xin chán thnh cm ån Tháưy Bi Trỉång Vì â dnh nhiãưu
thåìi gian giụp âåỵ, cạc tháưy cä giạo trong nh trỉåìng â dảy em trong nàm nàm
hc qua, cạc anh chë k sỉ âi trỉåïc cng cạc bản sinh viãn trong khoa â cọ
nhiãưu kiãún âọng gọp âãø em hon thnh âãư ti ny.
 Nàơng, ngy.....thạng.....nàm
Sinh viãn thỉûc hiãûn

BAO GỒM FILE AUTODCAD Liên Hệ 0974 258 189

ÂẢI HC Â NÀƠNG
VIÃÛT NAM
TRỈÅÌNG ÂẢI HC BẠCH KHOA
PHỤC
KHOA CÅ KHÊ

Khoa

: Cå Khê

CÄÜNG HO X HÄÜI CH NGHÉA
ÂÄÜC LÁÛP - TỈÛ DO - HẢNH


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

Bäü män : Chãú Tảo Mạy

NHIÃÛM VỦ
THIÃÚT KÃÚ ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
H v tãn sinh viãn:
Ngnh
: Chãú Tảo Mạy
1. Tãn âãư ti: Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 60T
2. Cạc säú liãûu ban âáưu
-Xem cạc ti liãûu nh mạy thỉûc táûp
3 Näüi dung cạc pháưn thuút minh v tênh toạn
Giåïi thiãûu vãư cạc phỉång phạp gia cäng ạp Lỉûc


Giåïi thiãûu vãư cạc loải mạy dáûp v chn phỉång ạn thiãút kãú
Tênh toạn âäüng hc v ténh hc
Tênh toạn âäüng lỉûc hc mạy
Thiãút kãú cạc kãút cáúu mạy chênh
Thiãút kãú hãû thäúng âiãưu khiãøn - hãû thäúng phanh- hãû thäúng âiãûn
Váûn Hnh V Bo Dỉåỵng Mạy
4.Cạc bn v v âäư thë
Bn v cạc phỉång ạn ........................................................1A 0
Bn v så âäư âäüng..............................................................1A 0
Bn v làõp mạy...................................................................2A 0
Bn v khai triãøn mạy........................................................1A 0
Bn v củm âáưu trỉåüt-Phanh..............................................1A0
Bn v cå cáúu ly håüp-củm âiãưu khiãøn................................1A 0
5. Giạo Viãn Hỉåïng Dáùn
6. Ngy Giao Nhiãûm Vủ

:

7. Ngy Hon Thnh Nhiãûm Vủ

Thäng qua bäü män
Ngy
thạng nàm
Täø trỉåíng bäü män
(K, ghi r h tãn)

Kãút qu âiãøm âạnh giạ
nhiãûm vủ

Cạn bäü hỉåïng dáùn
( K, ghi r h tãn)

Sinh viãn â hon thnh
V näüp ton bäü bn bạo cạo cho bäü

män
Ngy

thạng

Nàm


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

Ngy
thạng
nàm
Ch Tëch Häüi Âäưng
(K, ghi r h tãn)

CHỈÅNG 1
GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ CẠC PHỈÅNG PHẠP
GIA CÄNG ẠP LỈÛC
1.1 THỈÛC CHÁÚT, ÂÀÛC ÂIÃØM CA GIA CÄNG ẠP LỈÛC
1.1.1 Thỉûc cháút:
- Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc l mäüt trong nhỉỵng phỉång phạp cå bn
âãø chãú tảo cạc chi tiãút mạy v cạc sn pháøm kim loải thay thãú cho phỉång
phạp âục hồûc gia cäng càõt gt.
- Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc thỉûc hiãûn bàòng cạch dng ngoải lỉûc
tạc dủng lãn kim loải åí trảng thại nọng hồûc ngüi lm cho kim loải âảt âãún
quạ giåïi hản ân häưi, kãút qu s lm thay âäøi hçnh dảng ca váût thãø kim
loải m khäng phạ hy tênh liãn tủc v âäü bãưn ca chụng.
1.1.2 Âàûc âiãøm
- Kim loải gia cäng åí thãø ràõn, sau khi gia cäng khäng nhỉỵng thay âäøi hçnh
dạng kêch thỉåïc m cn thay âäøi c cå, l, họa tênh ca kim loải nhỉ : Kim loải
mën chàût hån hảt âäưng âãưu, khỉí cạc khuút táût (räø khê, räø co .....) do âục gáy
nãn, náng cao cå tênh v tøi bãưn ca chi tiãút.
- Gia cäng ạp lỉûc l quạ trçnh sn xút cao nọ cho phẹp ta nháûn cạc chi
tiãút cọ kêch thỉåïc chênh xạc, màût chi tiãút täút, lỉåüng phãú liãûu tháúp v chụng
cọ tênh cå hc cao so våïi cạc váût âục.


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

- Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc cho nàng sút cao vç cọ kh nàng cå khê
họa v tỉû âäüng họa cao.
1.1.3 Cạc phỉång phạp GCKL bàòng ạp lỉûc
- Chia lm hai nghnh chênh
+Ngnh luûn kim:bao gäưm cạn,kẹo,ẹp
+Ngnh cå khê :bao gäưm rn tỉû do,rn khn,dáûp táúm.
1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ BIÃÚN DẢNG DO KIM LOẢI.
- Dỉåïi tạc dung ca ngoải lỉûc,kim loải tri qua 3 giai âoản
+ Biãún dảng ân häưi
+ Biãún dảng do
+ Biãún dảng phạ hy

ỉïng sút

σb
phạ hy

σσtl c

b
c
a

Chụ thêch:
oa-biãún dảng ân häưi
ab-biãún dảng do âäưng âãưu
bc-biãún dảng do củc bäü v
δ -biãún dảng dỉ sau phạ hy

Biãún

Hçnho1.1:Âäư thë quan
hãû ỉïng
δ sút-biãún dảng
dảng
1.2.1 Biãún dảng do ca kim loải.
a. Biãún dảng do trong âån tinh thãø.
- Âån tinh thãø l khäúi kim loải cọ mang tinh thãø âäưng nháút khi ỉïng sút
sinh ra trong kim loải vỉåüt quạ giåïi hản ân häưi kim loải bë biãún dảng do do
trỉåüt v song tinh.

a)
b)
Hçnh 1.2 Så âäư biãún dảng trong âån tinh thãø.
- Theo hçnh thỉïc trỉåüt, mäüt pháưn âån tinh thãø dëch chuøn song song våïi
pháưn cn lải theo mäüt màût phàóng nháút âënh, màût phàóng ny gi l màût
trỉåüt (Hçnh a). Trãn màût trỉåüt, cạc ngun tỉí kim loải dëch chuøn tỉång âäúi
våïi nhau mäüt khong âụng bàòng säú ngun láưn thäng säú mảng, sau dëch chuøn


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

cạc ngun tỉí kim loải åí vë trê cán bàòng måïi, båíi sau khi thäi tạc dủng lỉûc kim
loải khäng tråí vãư trảng thại ban âáưu.
-Theo hçnh thỉïc song tinh, mäüt pháưn tinh thãø vỉìa trỉåüt vỉìa quay âãún
mäüt vë trê måïi âäúi xỉïng våïi pháưn cn lải qua mäüt màût phàóng gi l màût
song tinh (Hçnh b) cạc ngun tỉí kim loải trãn mäùi màût di chuøn mäüt khong
t lãû våïi khong cạch âãún màût song tinh.
-Cạc nghiãn cỉïu l thuút v thỉûc nghiãûm cho tháúy trỉåüt l hçnh thỉïc ch
úu gáy ra biãún dảng do trong kim loải cạc màût trỉåüt l cạc màût phàóng cọ
máût âäü ngun tỉí cao nháút. Biãún dảng do do song tinh gáy ra ráút bẹ, nhỉng
khi cọ song tinh trỉåüt s xy ra thûn låüi hån.
b. Biãún dảng do trong âa tinh thãø.
-Biãún dảng do trong âa tinh thãø : Kim loải v håüp kim l táûp håüp ca nhiãưu
âån tinh thãø (Hảt tinh thãø ), Cáúu trục ca chụng âỉåüc gi l cáúu trục âa tinh
thãø. Trong âa tinh thãø biãún dảng do cọ hai dảng : Biãún dảng trong näüi bäü
hảt v biãún dảng åí vng tinh giåïi hảt. Sỉû biãún dảng trong näüi bäü hảt do
trỉåüt v song tinh. Âáưu tiãn sỉû trỉåüt xy ra åí cạc hảt cọ màût trỉåüt tảo våïi
hỉåïng ca ỉïng sút chênh hồûc mäüt gọc bàòng hồûc xáúp xè 45 0 sau âọ måïi
âãún cạc màût khạc. Nhỉ váûy, biãún dảng do trong kim loải âa tinh thãø xy ra
khäng âäưng thåìi v khäng âäưng âãưu. Dỉåïi tạc dủng ca ngoải lỉûc, biãn giåïi
hảt ca cạc tinh thãø ca bë biãún dảng, khi âọ cạc hảt trỉåüt v quay tỉång âäúi
våïi nhau. Do sỉû trỉåüt v quay ca cạc hảt, trong cạc hảt lải xút hiãûn cạc
màût trỉåüt thûn låüi måïi, giụp cho biãún dảng trong kim loải tiãúp tủc phạt
triãøn.
- Qụa trçnh biãún dảng do ca âa tinh thãø chëu nh hỉåíng r rãût båíi
cáúu trục ca âa tinh thãø
- Chênh vç váûy quạ trçnh biãún dảng do âa tinh thãø cọ cạc âàûc âiãøm sau
+ khi tạc dung ti trng lãn âa tinh thãø,cạc hảt s bë biãún dảng khạc
nhau.hảt no cọ phỉång mảng âënh thûn låüi cho sỉû trỉåüt s bë biãún dảng
do trỉåïc våïi ỉïng sút tỉång âäúi bẹ.Ngỉåüc lải hảt no cọ phỉång mảng âënh
hỉåïng khan låüi cho sỉû trỉåüt s bë biãún dảng do sau våïi ỉïng sút låïn hån
+ Sỉû biãún dảng do ca mäùi hảt ln cọ nh hỉåíng âãún hảt bãn
cảnh v bë chụng
Cn tråí .Do váûy cạc hảt trong âa tinh thãø cọ thãø bë trỉåüt ngay theo hãû trỉåüt
ngay theo nhiãưu hãû trỉåüt khạc nhau.v xy ra âäưng thåìi sỉû quay ca cạc màût
v phỉång trỉåüt
+ Vng biãn giåïi hảt cọ sàõp xãúp khäng tráût tỉû,do âọ sỉû trỉåüt ráút khọ
phạt triãøn åí âáy vç khäng hçnh thnh âỉåüc cạc màût trỉåüt v phỉång trỉåüt .
1.2.2 Cạc úu täú nh hỉåíng âãún tênh do v biãún dảng ca kim loải.
-Tênh do ca kim loải l kh nàng biãún dảng ca kim loải dỉåïi tạc dủng
ca ngoải lỉûc m khäng bë phạ hy. Tênh do ca kim loải phủ thüc vo
hng loảt nhán täú khạc nhau : Thnh pháưn v täø chỉïc ca kim loải, nhiãût âäü,
trảng thại ỉïng sút chênh, ỉïng sút dỉ, ma sạt ngoi, lỉûc quạn tênh, täúc âäü
biãún dảng.
a. nh hỉåíng ca thnh pháưn v täø chỉïc kim loải.
-Cạc kim loải khạc nhau cọ kiãøu mảng tinh thãø, lỉûc liãn kãút giỉỵa cạc ngun
tỉí khạc nhau do âọ tênh do ca chụng cng khạc nhau , chàóng hản âäưng nhäm


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

do hån sàõt. Âäúi våïi cạc håüp kim, kiãøu mảng thỉåìng phỉïc tảp xä lãûch mảng
låïn, mäüt säú ngun täú tảo cạc hảt cỉïng trong täø chỉïc cn tråí sỉû biãún dảng
do âọ tênh do gim. Thäng thỉåìng kim loải sảch v håüp kim cọ cáúu trục mäüt
pha. Cạc tảp cháút thỉåìng táûp trung åí biãn giåïi hảt, lm tàng xä lãûch mảng
cng lm gim tênh do ca kim loải.
b. nh hỉåíng ca nhiãût âäü.
-Tênh do ca kim loải phủ thüc ráút låïn vo nhiãût âäü háưu hãút kim loải
khi tàng nhiãût âäü tênh do tàng. Khi tàng nhiãût âäü, dao âäüng nhiãût ca cạc
ngun tỉí tàng, âäưng thåìi xä lãûch mảng gim, kh nàng khuúch tạn ca cạc
ngun tỉí tàng lm cho täø chỉïc âäưng âãưu hån .mäüt säú kim loải åí nhiãût âäü
thỉåìng täưn tải åí pha kẹm do, khi åí nhiãût âäü cao chuøn biãún th hçnh thnh
pha cọ âäü do cao.khi ta nung thẹp tỉì 20 âãún 100 0 C thç â do tàng cháûm nhỉng
tỉì 100 âãún 4000C âäü do gim nhanh, âäü gin tàng (âäúi våïi thẹp håüp kim âäü
do gim âãún 6000C),quạ nhiãût âäü ny thç do tàng nhanh,åí nhiãût âäü rn nãúu
hm lỉåüng cacbon trong thẹp cng cao thç sỉïc chäúng biãún dảng cng låïn.
c.nh hỉåíng ca ỉïng sút dỉ.
-Khi kim loải bë biãún dảng nhiãưu,cạc hảt tinh thãø bë våí vủn,xä lãûnh
mảng tàng ỉïng sút dỉ låïn. Lm cho tênh do kim loải gim mảnh (Hiãûn
tỉåüng biãún cỉïng) Khi nhiãût âäü kim loải âảt tỉì 0,25 âãún 0,35 Tnc (Nhiãût âäü
nọng chy), ỉïng sút dỉ v xä lãûch mảng gim lm cho tênh do kim loải
phủc häưi tråí lải (Hiãûn tỉåüng phủc häưi). Nãúu nhiãût âäü nung âảt tåïi 0,4 Tnc
trong kim loải bàõt âáưu xút hiãûn quạ trçnh kãút tinh lải, täø chỉïc kim loải sau
kãút inh lải cọ hảt âäưng âãưu v låïn hån, mảng tinh thãø hon thiãûn hån nãn âäü
do tàng.
d. nh hỉåíng ca trảng thại ỉïng sút chênh.
-Trảng thại ỉïng sút chênh cng nh hỉåíng âạng kãø âãún tênh do ca kim
loải. Qua thỉûc nghiãûm ngỉåìi ta tháúy ràòng kim loải chëu ỉïng sút nẹn khäúi
cọ tênh do cao hån khi chëu ỉïng sút nẹn màût, nẹn âỉåìng hồûc chëu ỉïng sút
kẹo. Ụng sút dỉ ma sạt ngoi lm thay âäøi trảng thại ỉïng sút chênh trong
kim loải nãn tênh do trong kim loải cng gim.
e. nh hỉåíng ca täúc âäü biãún dảng.
-Sau khi rn dáûp, cạc hảt kim loải bë biãún dảng do chëu tạc dủng mi phêa
nãn chai cỉïng hån, sỉïc chäúng lải sỉû biãún dảng ca kim loải s låïn hån, âäưng
thåìi khi nhiãût âäü ngüi dáưn s kãút tinh lải nhỉ c. Nãúu täúc âäü biãún dảng
nhanh hån täúc âäü kãút tinh lải thç cạc hảt kim loải bë chai chỉa këp tråí lải trảng
thại ban âáưu m lải tiãúp tủc biãún dảng, do ỉïng sút trong khäúi kim loải s
låïn, hảt kim loải bë dn v cọ thãø bë nỉït.
-Nãúu láúy hai khäúi kim loải nhỉ nhau cng nung âãún nhiãût âäü nháút âënh räưi
rn trãn mạy bụa v mạy ẹp, ta tháúy täúc âäü biãún dảng trãn mạy bụa låïn hån,
nhỉng täúc âäü biãún dảng täøng cäüng trãn mạy ẹp låïn hån.
1.3 CẠC PHỈÅNG PHẠP GIA CÄNG KIM LOẢI BÀỊNG ẠP LỈÛC
1.3.1 Giåïi thiãûu chung
- Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc l mäüt trong nhỉỵng phỉång phạp cå bn
âãø chãú tảo cạc chi tiãút mạy v cạc sn pháøm kim loải âãø thay thãú cho phỉång
phạp âục hồûc gia cäng càõt gt


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

- Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc thỉûc hiãûn bàòng cạch dng ngoải lỉûc
tạc dung lãn kim loải åí trảng thại nọng hay trảng thại ngüi lm cho kim loải
âảt âãún giåïi hản ân häưi,kãút qu s lm thay âäøi hçnh dảng ca váût thãø kim
loải m khäng phạ hy tênh liãn tủc v âäü bãưn ca chụng
a Âàûc âiãøm
- Kim loải gia cäng åí thãø ràõn,sau khi gia cäng khäng nhỉỵng thay âäøi hçnh
dảng kêch thỉåïc m cn thay âäøi c cå,l ,họa tênh ca kim loải nhỉ kim loải
mën chàût hån,hảt âäưng âãưu,khỉí cạc khuút táût,..do âục gáy nãn,náng cao cå tênh
v tøi bãưn ca sn pháøm.
b Cạc hçnh thỉïc gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc
* Gia cäng nọng
- Gia cäng nọng:l hçnh thỉïc gia cäng ạp lỉûc thỉûc hiãûn åí nhiãût âäü låïn hån
nhiãût âäü kãút tinh lải
- Thỉûc tãú nhiãût âäü gia cäng nọng kim loải Tgcnong = (0,7 − 0,9)Tchay
- ÅÍ nhiãût âäü gia cäng nọng kim loải cọ tênh do cao,tråí lỉûc biãún dảng
gim,do âọ dãù gia cäng
- Gia cäng nọng cọ km theo quạ trçnh phủc häưi v kãút tinh lải nãn sau khi
gia cäng kim loải âỉåüc phủc häưi tênh do,khäng bë biãún cỉïng,phủc häưi cå l
họa tênh
- Tuy nhiãn gia cäng nọng cọ nhỉåüc âiãøm:åí trảng thại nọng khọ gia cäng
nhỉỵng chi tiãút nh v mng vç dãù chạy hng.Kim loải nung åí nhiãût âäü cao dãù
bë oxy họa tảo nãn låïp vy oxit ph trãn bãư màût váût gia cäng lm âäü bọng v
âäü chênh xạc tháúp,cháút lỉåüng låïp bãư màût váût gia cäng tháúp
- Khi gia cäng åí trảng thại nọng,nãúu ngỉìng gia cäng åí nhiãût âäü cao,täúc âäü
lm ngüi váût gia cäng quạ låïn dãù gáy biãún dảng,cong vãnh hồûc nỉït n
*Gia cäng ngüi
- Gia cäng ngüi l hçnh thỉïc gia cäng bàòng ạp lỉûc åí nhiãût âäü m tải âọ
khäng xy ra quạ trçnh kãút tinh lải
- Nhiãût âäü gia cäng ngüi xạc âënh theo biãøu thỉïc Tgcnguoi = Tkettinhlai
- Gia cäng ngüi âảt âäü chênh xạc,âäü bọng v cháút lỉåüng bãư màût cao hån
gia cäng nọng
- Gia cäng ngüi kim loải khäng bë oxy họa,khäng bë chạy nãn khäng hao phê
kim loải,váût gia cäng khäng bë hao hủt .
1.3.2 Cạn kim loải.
a. Thỉûc cháút ca quạ trçnh cạn.
- Quạ trçnh cạn l do kim loải biãún dảng giỉỵa hai trủc cạn quay ngỉåüc
chiãưu nhau cọ khe håí nh hån chiãưu cao ca phäi, kãút qu lm cho chiãưu cao
phäi gim, chiãưu di v chiãưu räüng tàng. Hçnh dảng ca khe håí giỉỵa hai trủc
cạn quút âënh hçnh dạng ca sn pháøm. Quạ trçnh phäi chuøn âäüng qua khe
håí trủc cạn l nhåì ma sạt giỉỵa hai trủc cạn våïi phäi.
- Cạn khäng nhỉỵng thay âäøi hçnh dạng v kêch thỉåïc phäi m cn náng cao
cháút lỉåüng sn pháøm.
- Mạy cạn cọ hai trủc cạn âàût song song våïi nhau quay ngỉåüc chiãưu nhau.
Phäi cọ chiãưu dy låïn hån khe håí giỉỵa hai trủc cạn, dỉåïi tạc dủng ca lỉûc ma


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

sạt khi kim loải bë kẹo vo giỉỵa hai trủc cạn, biãún dảng tảo ra sn pháøm. Khi
cạn chiãưu dy phäi gim, chiãưu di v chiãưu räüng phäi tàng.

R

α
β
N

A
P

T

ho
A

l B
B

h

Hçnh 1.3:så âä ưcạn
- Khi cáưn dng cạc thäng säú sau âãø biãøu thë :
* T säú chiãưu di (Hồûc t säú tiãút diãûn) ca phäi trỉåïc v sau khi cạn gi l
hãû säú kẹo di

µ=

l 1 F0
=
l 2 F1

* Lỉåüng ẹp tuût âäúi : ∆h = ( h0 - h1) mm.
* Quan hãû giỉỵa lỉåüng ẹp v gọc àn : ∆h = D.( 1 - cosα) mm.
* Sỉû thay âäøi chiãưu di trỉåïc v sau khi cạn gi l lỉåüng gin di :
∆l = l1 - l0 .
* Sỉû thay âäøi chiãưu räüng trỉåïc v sau khi cạn gi l lỉåüng gin räüng :
∆b = b1 - b0 .
- Âiãưu kiãûn âãø kim loải cọ thãø cạn âỉåüc gi l âiãưu kiãûn cạn vo. Khi
kim loải tiãúp xục våïi trủc cạn thç chụng chëu hai lỉûc : Phn lỉûc N v lỉûc ma
sạt T, nãúu hãû säú ma sạt giỉỵa hai trủc cạn v phäi l f thç :
T = N.f
f = tgβ
vç β l gọc ma sạt nãn : T/N = tgβ = f.
Lỉûc N v T cọ thãø chia thnh hai thnh pháưn : Nàòm ngang v thàóng âỉïng :
Nx = N.sinα
Ny = N.cosα
Tx = T.cosα
Ty = T.sinα
- Thnh pháưn lỉûc thàóng âỉïng cọ tạc dủng lm kim loải biãún dảng, cn
thnh pháưn nàòm ngang cọ tạc dủng kẹo váût cạn vo hồûc âáøy ra.
Âãø cọ thãø cạn âỉåüc, phi tha mn âiãưu kiãûn :
Tx > Nx
f.N.cosα > N.sinα.


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

tgβ > tgα hồûc β > α
- Nghéa l hãû säú ma sạt f phi låïn hån tang ca gọc àn α hồûc gọc ma sạt
låïn hån gọc àn.
- Khi váût cạn â vo giỉỵa hai trủc cạn thç gọc àn nh dáưn âãún khi váût cạn â
hon ton vo gia hai trủc cạn thi gọc àn chè cn bàòng 1/2. Hiãûn tỉåüng ny
gi l ma sạt thỉìa.
- Âãø âm bo âiãưu kiãûn cạn vo cáưn tàng hãû säú ma sạt trãn bãư màût trủc
cạn.
b. Sn pháøm cạn.
- Sn pháøm cạn ráút âa dảng, âỉåüc phán ra 4 nhọm chênh : Dảng hçnh,
dảng táúm, dảng äúng v dảng âàûc biãût.
+Dảng hçnh : Cạc sn pháøm âỉåüc chia ra dảng hçnh âån gin (a) gäưm cọ thanh,
thi tiãút diãûn trn, vng, chỉỵ nháût, lủc giạc, bạn nguût..... v dảng hçnh
phỉïc tảp (b) cọ tiãút diãûn chỉỵ V, U, I, T, Z...

a. Dảng hçnh âån gin

b. Dảng hçnh phỉïc tảp.
Hçnh 1.4
+Dảng táúm : cạc sn pháøm dảng táúm âỉåüc phán loải theo chiãưu dy ca
táúm thnh :
* Mng : s = 0,2 âãún 3,75 mm ; b = 600 âãún 2200 mm.
* Dy : s = 4 âãún 60
mm ; b = 600 âãún 5000 mm.
L = 4000 âãún 12000 mm.
* Cün : s = 0,2 âãún 2
mm ; b = 200 âãún 1500 mm; l = 4000 âãún 60000 mm.
− Dảng äúng : Cạc sn pháøm dảng pháøm âỉåüc phán ra thnh hai loải : ÄÚng
khäng cọ mäúi hn v äúng cọ mäúi hn.
* ÄÚng khäng hn âỉåüc cạn tỉì phäi thi cọ Φ = 5 âãún 426 mm , chiãưu dy
thnh äúng s = 0,5 âãún 40 mm.
* ÄÚng cọ mäúi hn âỉåüc chãú tảo bàòng cạch cún táúm thnh äúng sau âọ
cạn âãø hn giạp mäúi våïi nhau. Loải ny cọ âỉåìng kênh ngoi âãún 720 mm v
chiãưu dy âãún 14 mm
- Dảng hçnh âàûc biãût : Cạc sn pháøm âàûc biãût gäưm cọ cạc loải cọ hçnh
dạng âàûc biãût theo u cáưu riãng nhỉ v ä tä v cạc loải tiãút diãûn thay âäøi theo
chu k.

d. Så âäư mạy cạn


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

4
6
5 cạn
4 mạy
Hçnh 1.5: Så âäư3cáúu tảo
2

7

5

1. Trủc
cạn
2. Trủc cạc âàng
3. Häüp gim täúc
1
4. Khåïp näúi
5. Bạnh â
6. Häüp gim täúc 7. Âäüng cå
1.3.3 Kẹo kim loải.
a.Thỉûc cháút:Kẹo si l quạ trçnh kẹo phäi kim loải qua läù khn kẹo lm cho
tiãút diãûn ngang ca phäi gim v chiãưu di tàng.Hçnh dạng v kêch thỉåïc ca
chi tiãút giäúng läù khn kẹo
b.Âàûc âiãøm:
-Kẹo såüi cọ thãø tiãún hnh åí trảng thại nọng hồûc trảng thại ngüi
-Kẹo såüi cọ thãø cho ta sn pháøm cọ âäü chênh xạc cáúp 2÷4 v âäü bọng
∇ 7÷∇ 9
c.Cäng dủng
-kẹo såüi dng âãø chãú tảo cạc thi,äúng såüi bàòng thẹp v kim loải mu
-kẹo såüi cn dng âãø gia cäng tinh bãư màût ngoi cạc äúng cạn cọ mäúi hn
v mäüt säú cäng viãûc khạc
-cọ kh nàng âảt âäü chênh xạc cao hån âục
-Váût liãûu sau khi kẹo bë cỉïng ngüi,âäü bãưn tàng,âäü do gim
-khn lm bàng håüp kim cỉïng hồûc kim cỉång âãø trạnh mi mn nhanh
1

2

1

3
P

2

3
P

4

a)kẹo si
b)kẹo äúng
Hçnh 1.6:så âäư kẹo kim loải
1.phäi 2.khn kẹo 3.sn pháøm 4.li sỉỵa läù
- Khi kẹo såüi phäi 1 âỉåüc kẹo qua khn kẹo 2 våïi läù hçnh cọ tiãút diãûn
nh hån tiãút diãûn phäi kim loải v biãn dảng theo u cáưu,tảo thnh sn pháøm
3.Âäúi våïi kẹo äúng,khn kẹo 2 tảo thnh màût ngoi äúng cn läù âỉåüc sỉía
âụng âỉng kênh nhåì li 4 âàût åí trong
d.Quạ trçnh kẹo såüi:Ty theo tỉìng kim loải,hçnh dạng läù khn,mäùi láưn kẹo
tiãút diãûn cọ thãø gim xúng 15%÷35%. T lãû giỉỵa âỉåìng kênh trỉåïc v sau
khi kẹo gi l hãû säú kẹo di
d
σ
K = 0 = 1+
d1
P(1 + f cot gα )
d 0 , d1 :âỉåìng kênh såüi trỉåïc v sau khi kẹo (mm)
σ
:giåïi hản bãưn ca kim loải (N/ mm 2 )


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
THIÃÚT KÃÚ
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T
α :gọc nghiãng ca läù khn
f :hãû säú ma sạt
-Kẹo såüi cọ thãø qua mäüt hay nhiãưu läù khn kẹo nãúu t säú giỉỵa âỉåìng
kênh phäi v âỉåìng kênh sn pháøm vỉåüt quạ hãû säú kẹo cho phẹp.Säú lỉåüt kẹo
cọ thãø âỉåüc tênh toạn nhỉ sau
d0
d
d
d
d
; d 2 = 1 = 02 ; d n = n −1 = 0n
k
k
k
k
k
lg d 0 − lg d n
Ta cọ n =
lg k
d1 =

kn =

d0
⇒ n lg k = lg d 0 − lg d n
dn

Lỉûc kẹo såüi phi âm bo:
-Â låïn âãø thàõng lỉûc ma sạt giỉỵa kim loải v thnh khn,âäưng thåìi âãø kim
loải biãún dảng
-ỈÏng sút tải tiãút diãûn â ra khi khn phi nh hån giåïi hản bãưn cho phẹp
ca váût liãûu nãúu khäng såüi s bë âỉït
-Lỉûc kẹo såüi cọ thãø xạc âënh nhỉ sau: P = σ .F1 . lg

F0
(1 + f cot gα ) (N)
F1

σ :giåïi hản bãưn ca kim loải láúy bàòng trë säú trung bçnh giåïi hản bãưn ca váût
liãûu trỉåïc v sau khi kẹo
F0 , F1 :tiãút diãûn trỉåïc v sau khi kẹo ( mm 2 )
f :hãû säú ma sạt giỉỵa khn v váût liãûu
-Kẹo si dng âãø chãú tảo v cạc thi,äúng såüi bàòng thẹp v kim loải m
cọ âỉåìng kênh tỉì vi mm âãún vi chủc mm.kẹo såüi cn âãø dng gia cäng tinh
bãư màût ngoi äúng cạn cọ mäúi hn v mäüt säú cäng viãûc khạc
e.Dung củ v thiãút bë kẹo såüi
-Khn kẹo:khn kẹo såüi gäưm khn 1 v âãú khn 2,biãn dảng läù hçnh ca
khn gäưm 4 pháưn,âoản cän I l pháưn lm viãûc chênh ca khn cọ gọc cän β=
24 0 ÷ 36 0 (thỉåìng dng nháút la 26 0 ),âoản cän v II cọ gọc cän 90 0 l nåi âãø phäi
vo chụa cháút bäi trån,âoản thàóng III cọ tạc dủng âënh kênh âoản cän thoạt phäi
IV cọ gọc cän 60 0 âãø såüi ra dãù dng khäng bë xỉåïc
-Váût liãûu chãú tảo khn l thep cacbon dủng củ,thẹp håüp kim hồûc håüp kim
cỉïng thỉåìng dng cạc loải sau:CD80,CD100,CD130,30CrTiSiMo,Cr5Mo

1

2

II I

III
IV

Hçnh 1.7 :khn kẹo
f.Mạy kẹo såüi:
-Mạy kẹo såüi cọ nhiãưu loải,càn cỉï vo phỉång phạp kẹo cọ thãø chia lm 2
loải:mạy kẹo thàóng hay mạy kẹo cọ tang cün:cng cọ thãø âỉåüc phán loải
theo säú lỉåüng khn kẹo,säú såüi âỉåüc kẹo âäưng thåìi


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

-Mạy kẹo thàóng dng khi kẹo cạc såüi hồûc äúng cọ âỉång kênh låïn khäng
thãø cün âỉåüc(∅6÷10 hồûc låïn hån).Lỉûc kẹo ca mạy tỉì 0.2÷75 táún ,täúc âäü
kẹo 15÷45 m/ph
Ty theo kãút cáúu ca mạy m cọ thãø kẹo 1 hồûc 3 sn pháøm cng mäüt
lục.Âãø tảo chuøn âäüng thàóng cọ thãø dng xêch vêt v ãcu,thanh ràng,bạnh
ràng,âáưu ẹp vv..
-Mạy kẹo såüi cọ tang cün dng khi kẹo såüi di cọ thãø cün trn
âỉåüc.Mạy cọ tang cün cọ thãø l mäüt khn kẹo a.Nhiãưu khn kẹo khäng
trỉåüt b v nhiãưu khn kẹo cọ trỉåüt c
-Trãn mạy kẹo 1 khn dng kẹo nhỉỵng såüi hồûc thi co ∅6÷10 m.khi tang
kẹo 5 quay,såüi âỉåüc kẹo qua khn 2 âäưng thåìi cün thnh cün.Theo täúc âäü
kẹo,tang cáúp såüi 1 liãn tủc quay âãø cáúp cho khn kẹo
-Trãn mạy kẹo nhiãưu khn b såüi âỉåüc kẹo láưn lỉåüt qua mäüt säú khn (5÷19
khn)v nhåì tang kẹo trung gian 4,cạc rng rc càng såüi 3 nãn trong quạ trçnh
kẹo khäng xy ra hiãûn tỉåüng trỉåüt
-Mạy kẹo såüi nhiãưu khn cọ sỉû trỉåüt c thç cạc khn kẹo cọ tiãút diãûn
gim dáưn v nhỉỵng khn kẹo l nhỉỵng con làn 3,sỉû quay ca träúng 5 âäưng
thåìi tảo nãn täøng lỉûc kẹo ca cạc khn

1

2

5

a
.
4

1

2 4

3

5

b.
1

2

3

c
.

4


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

Hçnh 1.8:Mạy kẹo cọ tang cün
a-Mạy kẹo mäüt khn
b-Mạy kẹo nhiãưu khn khäng trỉåüt
c-Mạy kẹo nhiãưu khn cọ trỉåüt
1.3.4 Ẹp kim loải
a.Thỉûc cháút:ẹp l phỉång phạp chãú tảo cạc sn pháøm kim loải bàòng cạch
âáøy kim loải chỉïa trong bưng kên hçnh trủ ,dỉåïi tạc dủng ca chy ẹp kim
loải biãún dảng qua läù khn ẹp cọ tiãút diãûn giäúng tiãút diãûn ngang ca chi
tiãút.
b.Mäüt säú så âäư ẹp kim loải

1

2

3 4

1

2

4

3

1

2

3

4

5

Hçnh 1.9:så âäư ngun l ẹp kim loải
Khi ẹp thanh,thi ngỉåìi ta cọ thãø tiãún hnh bàòng phỉång phạp ẹp thûn hồûc
ẹp nghëch.Våïi ẹp thûn a khi pistong1 ẹp kim loải trong xilanh 2 bë ẹp qua läù
hçnh ca khn ẹp 4 chuøn âäüng ra ngoi,cng chiãưu chuøn âäüng ca pistong
ep .Våïi ẹp nghëch b pistong 1 ẹp kim loải trong xilanh 2 bë ẹp qua läù hçnh ca
khn ẹp 4 chuøn âäüng ra ngoi ngỉåüc chiãưu chuøn âäüng ca pistong ẹp.Våïi
ẹp thûn kãút cáúu âån gin hån nhỉng lỉûc ẹp låïn vç ma sạt giỉỵa kim loải v
thnh xilanh lm tàng lỉûc ẹp cáưn thiãút,âäưng thåìi pháưn kim loải trong xilanh
khäng thãø ẹp hãút låïn 10÷12%. p nghëch lỉûc ẹp tháúp hån lỉåüng kim loải cn
lải trong xilanh êt hån 6÷8% Nhỉng kãút cáúu ẹp phỉïc tảp
-Så âäư hçnh c trçnh by ngun l ẹp äúng,åí âáy läù äúng âỉåüc tảo thnh nhåì li
5 .phäi ẹp cọ li räùng âãø âàût li 5,khi pistong 1 ẹp kim loải bë âáøy qua khe håí
giỉỵa läù hçnh ca khn 4 v li tảo thnh äúng
-Hãû säú ẹp : µ =

thỉåìng µ = 8÷50

S0
Trong âọ S 0 , S1 l tiãút diãûn phäi trỉåïc v sau khi ẹp ,thäng
S1

c.Khn ẹp :vãư kãút cáúu khn ẹp cọ 3 dảng:hçnh cän a hçnh phãùu b v hçnh
trủ c

a

b
Hçnh 1.10 :kãút cáúu khn ẹp

c


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

- Khn ẹp dảng hçnh cän,cọ gọc cän thnh bãn tỉì 20-30 âäü,chiãưu di âoản
hçnh trủ tỉì 5-8mm,âỉåüc sỉí dủng nhiãưu vç kãút cáúu tỉång âäúi âån gin .kãút
cáúu hçnh phãøu ,kim la biãún dảng âãưu hån nhỉng gia cäng khọ khàn hån,cn
kãút cáúu hçnh trủ dãù gia cäng nhỉng kim loải biãún dảng qua khn khọ hån
- Váût liãûu chãú tảo khn l thẹp håüp kim chỉïa W,V,Mo,Cr..vv.hồûc håüp
kim cỉïng
d.Âàûc âiãøm v ỉïng dủng
-ẹp l phỉång phạp sn xt cạc thanh thi cọ tiãút diãûn âënh âënh hçnh cọ nàng
sút cao ,âäü chênh xạc v âäü nhn bãư màût cao,trong quạ trçnh ẹp,kim loải ch
úu chëu ỉïng sút nẹn nãn tênh do tàng,do âọ cọ thãø ẹp âỉåüc nhỉỵng sn
pháøm cọ tiãút diãûn ngang phỉïc tảp.Nhỉåüc âiãøm ca phỉång phạp l kãút cáúu
ẹp phỉïc tảp,khn ẹo u cáưu chäúng mn cao.phỉång phạp ny âỉåüc ỉïng
dủng räüng ri âãø chãú tảo cạc thi kim loải mu cọ âỉåìng kênh tỉì 5÷200
mm,cạc äúng cọ âỉåìng kênh ngoi âãún 800 m,chiãưu dy 1.5÷8 mm v mäüt säú
profil khạc.
e.Mäüt säú sn pháøm ẹp.

Hçnh 1.11:sn pháøm ẹp
1.3.5 Rn tỉû do
a.Thỉûc cháút:Rn tỉû do l mäüt phỉång phạp gia cäng ạp lỉûc m kim loải
biãún dảng khäng bë khäng bë khäúng chãú båíi mäüt màût no khạc ngoi bãư màût
tiãúp xục giỉỵa phäi kim loải våi dủng củ gia cäng(bụa v âe).Dỉåïi tạc âäüng ca
lỉûc P do bụa 1 gáy ra v phn lỉûc N tỉì âe 3,khäúi kim loải 2 biãún dảng,sỉû
biãún dảng chè khäúng chãú båíi hai màût trãn v dỉåïi,cn cạc màût xung quanh
hon ton tỉû do

1
2

P

P

N

N

3

Hçnh 1.12:så âäư rn tỉû do
b.Âàûc âiãøm:
- Âäü chênh xạc v âäü bọng bãư màût khäng cao,nàng sút tháúp
- Cháút lỉåüng v tênh cháút kim loải tỉìng pháưn ca chi tiãút khọ âm bo
giäúng nhau nãn chè gia cäng cạc chi tiãút âån gin hay cạc bãư màût khäng âënh hçnh
-Cháút lỉåüng sn pháøm phủ thüc vo tay nghãư cäng nhán
-Thiãút bë v dủng củ rn tỉû do âån gin


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

-Rn tỉû do âỉåüc dng räüng ri trong sn xút âån chiãúc hay hng loảt
nh.Ch úu dng cho sỉỵa chỉỵa v thay thãú
c.Dủng củ
- Nhọm 1:l nhỉỵng dủng củ cäng nghãû cå bn nhỉ cạc loải âe,bụa,bn
l,bn tọp,sáún chàût,mi âäüt
- Nhọm 2:l nhỉỵng dủng củ kẻp chàût nhỉ cạc loải kãưm,ãtä v cạc cå cáúu
kẻp chàût khạc
- Nhọm 3:l nhỉỵng dủng củ kiãøm tra âo lỉåìng:ãke,thỉåïc càûp(âo trong,âo
ngoi,âo chiãưu sáu,cạc loải compa
d.Mạy rn tỉû do:Mạy bụa håi
1.3.6 Dáûp thãø têch
a.Thỉûc cháút:dáûp thãø têch l phỉång phạp gia cäng ạp lỉûc trong âọ kim loải
biãún dảng trong mäüt khäng gian hản chãú båíi bãư màût lng khn.,dng lỉûc ẹp
kim loải â nung nọng (800-1000 0 C ) âiãưn âáưy vo khn kên tảo hçnh dạng
phỉïc tảp,dảng khäúi

Hçnh 1.13: så âäư dáûp kim loải
b.Âàûc âiãøm
- Âäü chênh xạc v cháút lỉåüng bãư màût cao hån âục,rn tỉû do,gim hao hủt
kim loải v gim gia cäng bãư màût chi tiãút
-Khn phỉïc tảp v màõc tiãưn nãn chè thêch håüp cho sn xút hng loảt
-Êt phủ thüc vo tay nghãư cäng nhán,dãù cå khê họa v tỉû âäüng họa
c.Mạy dáûp thãø têch:mạy dáûp trủc khuu hay mạy dáûp thy lỉûc
1.3.7 Dáûp táúm
a.Thỉûc cháút:Dng chy ẹp cạc táúm kim loải mng qua khn tảo ra chi tiãút
våïi hçnh dạng mong mún
-Dáûp táúm l mäüt phỉång phạp gia cäng ạp lỉûc tiãn tiãún âãø chãú tảo cạc sn
pháøm hồûc chi tiãút bàòng váût liãûu táúm thẹp bng hồûc thẹp di.
-Dáûp táúm âỉåüc tiãún hnh åí trảng thại ngüi (Trỉì thẹp cacbon cọ S > 10
mm). Nãn cn gi l dáûp ngüi.


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

-Váût liãûu dng trong dáûp táúm : Thẹp cạcbon, thẹp håüp kim mãưm, âäưng v
håüp kim âäưng, nhäm v håüp kim nhäm, niken, thiãúc, chç...v váût liãûu phi kim
nhỉ : Giáúy cactäng, ãbänêc, fip, amiàng, da....
b. Âàûc âiãøm:
-Nàng sút lao âäüng cao, dãù tỉû âäüng họa v cå khê họa .
-Chuøn âäüng ca thiãút bë âån gin, cäng nhán khäng cáưn trçnh âäü cao, âm
bo âäü chênh xạc cao.
-Cọ thãø dáûp âỉåüc nhỉỵng chi tiãút phỉïc tảp v âẻp cọ âäü bãưn cao ...
c. Cäng dủng
-Dáûp táúm âỉåüc dng räüng ri trong cạc ngnh cäng nghiãûp, âàûc biãût ngnh
chãú tảo mạy bay, näng nghiãûp, ä tä, thiãút bë âiãûn, dán dủng....
CHỈÅNG II
GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ CẠC LOẢI MẠY ẸP V
CHN PHỈÅNG ẠN THIÃÚT KÃÚ
2.1 ÂËNH NGHÉA V ỈÏNG DỦNG CA MẠY ẸP
2.1.1 Âënh nghéa:
- Mạy ẹp l thiãút bë cå khê dng âãø gia cäng ạp lỉûc m cäng biãún dảng
âỉåüc sn sinh ra nhåì truưn âäüng cå khê,truưn âäüng ma sạt hay ạp lỉûc cháút
lng.
2.1.2 ỈÏïng dủng ca mạy ẹp:
- Mạy ẹp âỉåüc ỉïng dủng räüng ri trong nhiãưu lénh vỉûc khạc nhau.
a. Âäúi våïi mạy ẹp trủc khuu :
-Thỉûc hiãûn âỉåüc nhiãưu ngun cäng trong cäng nghãû dáûp táúm,nhỉ càõt
hçnh,âäüt läù,dáûp sáu , ún...
b.Âäúi våïi mạy ẹp ma sạt trủc vêt.
- Dng åí dảng sn xút hng loảt låïn do nàng sút tháúp nhỉng ráút ph
håüp trong dảng sn xút hng loảt nh vç tênh vản nàng ca nọ cao.Mạy cọ
kh nàng lm thay cäng nghãû trãn mạy bụa v mạy dáûp nọng,tháûm chê dng
trong c trong cäng nghãû kẻp ngüi nhỉ nàõn,ún,càõt...
c.Âäúi våïi mạy ẹp thy lỉûc.
- Âỉåüc ỉïng dủng räüng ri:rn tỉû do,rn khn ẹp,cháút do hồûc cạc
váût liãûu nhỉ kim loải,ẹp bäüt kim loải...
2.2 CẠC LOẢI MẠY ẸP THỈÅÌNG DNG
2.2.1 Mạy ẹp trủc khuu.
- Mạy ẹp trủc khuu cọ lỉûc ẹp tỉì 16 ÷10000táún.Mạy ny cọ loải hnh
trçnh âáưu con trỉåüt cäú âënh gi l mạy cọ hnh trçnh cỉïng;cọ loải âáưu con
trỉåüt cọ thãø âiãưu chènh âỉåüc gi l hnh trçnh mãưm.Nhçn chung cạc mạy låïn
âãưu cọ hnh trçnh mãưm.Trãn mạy dáûp cå khê cọ thãø lm âỉåüc cạc cäng viãûc
khạc nhau :rn trong khn håí,ẹp phäi,âäüt läù,càõt bavia...Så âäư ngun l âỉåüc
trçnh by åí hçnh sau


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

-Ngun l lm viãûc ca mạy nhỉ sau:âäüng cå(1) qua bäü truưn âai(2)
truưn chuøn âäüng cho trủc(13) ,bạnh ràng(12) àn khåïp våïi bạnh ràng (11) làõp
läưng khäng trãn trủc khuu(14).Khi âọng ly håüp(10) trủc khuu(14) quay ,thäng
qua tay biãn(5) lm cho âáưu trỉåüt(6) chuøn âäüng tënh tiãún lãn xúng ,thỉûc
hiãûn chu trçnh dáûp.Âe dỉåïi(8) láúp trãn bãû nghiãng cọ thãø âiãưu chènh âỉåüc vë
trê àn khåïp ca khn trãn v khn dỉåïi.
-Âàûc âiãøm ca mạy ẹp trủc khuu: Chuøn âäüng ca âáưu trỉåüt ãm hån
mạy bụa ,nàng sút cao,täøn hao nàng lỉåüng êt,nhỉng cọ nhỉåüc âiãøm l phảm
vi âiãưu chènh hnh trçnh bẹ,âi hi tênh toạn phäi chênh xạc v phi lm sảch
phäi k trỉåïc khi dáûp.

Hçnh 2.1: så âäư ngun l mạy ẹp trủc khuu
2.2.2 Mạy ẹp thy lỉûc:
-Ngun l lm viãûc ca mạy nhỉ sau:Âäüng cå chuøn âäüng quay båm âáưu
2, láúy tỉì bãø dáưu 12 qua van trn v van tiãút lỉu âãún hãû thäúng van phán phäúi 6
theo âỉåìng dáùn dáưu I âãún. Xi lanh 7 thỉûc hiãûn quạ trçnh ẹp âáøy âáưu trỉåüt 8 âi
xúng, âäưng thåìi dáưu theo âỉåìng äúng II qua van phán phäúi âãø vãư lải bãø chỉïa
dáưu 12. ÅÍ hnh trçnh vãư ca piston s theo chiãưu ngỉåüc lải tỉïc l vo xi lanh
theo âỉåìng äúng II v ra khi xi lanh åí âỉåìng äúngI. Sỉû âo chiãưu ca piton
âỉåüc âiãưu khiãøn båíi hãû thäúng van phán phäúi 6.
- Ỉu âiãøm v nhỉåüc âiãøm :
-Ỉu âiãøm :
+ Lỉûc ẹp âỉåüc kiãøm soạt chàût ch trong tỉìng chu k.
+ Cọ kh nàng tảo ra lỉûc lm viãûc låïn, cäú âënh åí báút k vë trê no
ca hnh trçnh lm viãûc.
+ Khọ xy ra quạ ti.
+ Lỉûc tạc dủng lm biãún dảng váût liãûu ráút ãm v tỉì tỉì.


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

+Täúc âäü chuøn âäüng ca âáưu trỉåüt cäú âënh v cọ thãø âiãưu chènh
âỉåüc,cọ thãø thay âäøi âỉåüc chiãưu di hnh trçnh.
+ Lm viãûc khäng cọ tiãúng äưn.
+ Hãû thäúng âiãưu khiãøn tỉû âäüng họa.
+ Nàng sút v hiãûu qu cao.
-Nhỉåüc âiãøm :
+ Kãút cáúu ma phỉïc tảp.
+ Väún âáưu tỉ låïn.
+ Khn chãú tảo phỉïc tảp, âàõt tiãưn.

W

Hçnh 2.2:så âäư ngun l mạy ẹp thy lỉûc
2.2.3 Mạy ẹp ma sạt trủc vêt.
- Cạc mạy dáûp ma sạt trủc vêt cọ lỉûc ẹp tỉì 40 ÷ 630 táún
. - Ngun l lm viãûc ca mạy nhỉ sau: Âäüng cå (1) truưn chuøn âäüng
qua bäü truưn âai (2), lm quay trủc (4) trãn âọ cọ làõp cạc âéa ma sạt (3)v(6)
.Khi nháún bn âảp (11) cáưn âiãưu khiãøn (10) âi lãn,âáøy trủc(4) dëch chuøn sang
phi v âéa ma sạt (3) tiãúp xục våïi bạnh ma sạt (5) lm trủc viït quay theo chiãưu
âỉa âáưu bụa âi xúng . Khi âãún vë trê cúi ca hnh trçnh ẹp , váúu (9) t va
cỉí (8) lm cho cáưn âiãưu khiãøn (10) âi xúng , âáøy trủc (4) qua trại v âéa ma
sạt (6) t vo bạnh ma sạt (5) lm trủc vẹt quay theo chiãưu ngỉåüc lải,âỉa âáưu
trỉåüt âi lãn , âãún cỉí hnh trçnh(7) cáưn (10) lải âỉåüc nháúc lãn trủc (4) âỉåüc
âáøy sang phi , làûp lải quạ trçnh trãn. Mạy dáûp ma sạt cọ chuøn âäüng âáưu ,
trỉåüt ãm täúc âäü ẹp khäng låïn nãn kim loải biãún dảng triãût âãø hån so våïi mạy
bụa , hnh trçnh lm viãûc âiãưu chènh trong phảm vi khạ räüng.


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

Hçnh 2.3:så âäư ngun l mạy ẹp ma sạt trủc vêt
2.3 PHÁN LOẢI MẠY ẸP TRỦC KHUU THEO TÊNH NÀNG CÄNG
NGHÃÛ
- Theo tênh nàng cäng nghãû,mạy ẹp chia ra lm hai nhọm:dáûp táúm v dáûp
thãø têch
-Mạy ẹp dáûp táúm so våïi mạy ẹp dáûp thãø têch cáưn cọ tênh vản nàng
hån,vng lm viãûc v chiãưu di hnh trçnh â låïn.Cn âäúi våïi mạy dáûp thãø
têch do phi thàõng tråí lỉûc biãún dảng låïn,váût dáûp v khn cọ kêch thỉåïc
khäng låïn nãn hnh trçnh v kêch thỉåïc vng lm viãûc ca mạy nh hån mạy ẹp
dáûp táúm.Ngỉåüc lải khi dáûp thãø têch nọng,do thåìi gian biãún dảng cáưn rụt
ngàõn âãø phäi khi ngüi nãn mạy ẹp thãø têch cáưn cọ hnh trçnh nhanh.Màût
khạc âãø âm bo âäü chênh xạc v tiãu täún nàng lỉåüng täúi thiãøu mạy ẹp dáûp
thãø têch cáưn cọ âäü cỉïng cao
-Mäúi nhọm mạy ẹp cọ thãø chia ra nhỉỵng nhọm nh hån
+Mạy ẹp cọ cäng dung chung
+Mạy ẹp tỉû âäüng
Mạy ẹp trủ
c khuu
Dáû
p táú
m
Cäng dủ
ng chung
Mạy càõ
t thẹp táú
m
vcàõ
t miãú
ng
Mạy ẹp vả
n nàng
Mạy âäü
t läù
Mạy ẹp dáû
p vú
t
Mạy ẹp ú
n

Dáû
p thãøtêch
Tỉûâäü
ng

Cọnhiãư
u vëtrê
Cọtruư
n âäü
ng
phêa dỉåïi
Mạy tỉûâäü
ng cọ
âáư
u trỉåü
t ty âäü
ng

Cäng dủ
ng chung
Mạy càõ
t thẹp hçnh
vthẹp vủ
n

Tỉûâäü
ng
Âãødáû
p ngü
i

Mạy ẹp dáû
p nọng

Âãødáû
p nọng v
nỉía nọng

Mạy rn ngang

ú
n

Mạy ẹp dáû
p näø
i

Cạn rn

Mạy ẹp càõ
t
Mạy ẹp ú
n vnàõ
n
Mạy rn hỉåïng kênh


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

Hçnh 2.4:Phán loải mạy ẹp trủc khuu
2.4CẠC DẢNG SN PHÁØM ÂỈÅÜC GIA CÄNG TRÃN MẠY ẸP TRỦC
KHUU


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T
Tãn ngun
cäng
Càõ
t phäi

Càõ
t hçnh

Âäü
t läù

Càõ
t trêch

Càõ
t chia

Càõ
t mẹp

Càõ
t tinh

Hçnh vchi tiãú
t

THIÃÚT KÃÚ
Âënh nghéa vâàû
c âiãø
m
cạc ngun cäng
Càõ
t váû
t liãû
u thnh cạc pháư
n theo
âỉåìng bao khäng khẹp kên
Càõ
t củ
c bäümäü
t pháư
n váû
t liãû
u ra
khi phäi
Tạch mäü
t pháư
n kim loả
i theo mäü
t
âỉ
åìng bao khẹp kên,pháư
n kim loả
i
tạch ra lchi tiãú
t
càõ
t váû
t liãû
u theo âỉåìng bao khẹp
kên âãøtả
o läùsú
t trãn chi tiãú
t hồû
c
trãn táú
m.pháư
n váû
t liãû
u càõ
t ra lphãú
liãû
u
tạch mäü
t pháư
n váû
t liãû
u theo âỉ
åìng
bao khäng khẹp kên.pháư
n váû
t liãû
u
tạch ra khäng råìi khi chi tiãú
t
Càõ
t phäi phàó
ng,phäi cong hồû
c
phäi räù
ng thnh hai hồû
c mäü
t vi
chi tiãú
t riãng biãû
t.
Ạp dủ
ng khi chãútả
o nhỉỵng chi tiãú
t
khäng âäú
i xỉïng,ban âáư
u chãútả
o
thnh phäi âäú
i xỉ
ïng sau âọcàõ
t chia
Càõ
t bkim loả
i thỉìa theo âỉåìng
bao ngoi hồû
c pháư
n mẹp khäng
âãư
u ca chi tiãú
t cong hồû
c chi tiãú
t
âdáû
p vú
t
Càõ
t bpháư
n lỉåü
ng dỉcäng nghãû
ráú
t nhtheo âỉåìng bao ca phäi
hồû
c läùnhàò
m mủ
c âêch âả
t âỉåü
c
hçnh dả
ng vkêch thỉ
åïc chênh
xạc,bãưmàû
t càõ
t sả
ch vvng gọc
våïi bãưmàû
t chi tiãú
t

ú
n

Biãú
n phäi thàó
ng thnh phäi cong

Dáû
p näø
i

Thay âäø
i hçnh dả
ng ca sn pháø
m
nhỉng khäng lm thay âäø
i chiãư
u
dy ca váû
t liãû
u,âỉåü
c thỉ
c hiãû
û
n nhåì
pháư
n läư
i pháư
n lm tỉång ỉïng ca
cạc bäüpháû
n ca khn

Dáû
p dáú
u

Tả
o dáú
u hay vãú
t lm trãn chi tiãú
t
räư
i sau âọkhoan läùcho chênh
xạc,ghi rloả
t sn xú
t hay lägo
ca sn pháø
m

Dáû
p phäú
i
håü
p

Âäư
ng thåìi thỉû
c hiãû
n hai hồû
c mäü
t
vi ngun cäng khạc nhau trong
mäü
t bäükhn sau mäü
t hnh trçnh
ca mạy våïi mäü
t láư
n âàû
t phäi


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

2.5 CHN MẠY THIÃÚT KÃÚ
2.5.1 Phán têch cạc u cáưu k thût
-Hiãûn nay nhỉỵng thiãút bë dng trong dáûp ngüi cọ nhiãưu chng loải ph
håüp våïi tỉìng u cáưu cäng nghãû khạc nhau trong ngnh gia cäng ạp lỉûc . Å í âáy
ta phi thiãút kãú mạy âäüt dáûp phủc vủ cho quy trçnh cäng nghãû sn xút cháún
lỉu m củ thãø l dng cho cạc ngun cäng âäüt ,càõt cạc loải tän m trong cạc
chng loải mạy hay âỉåüc sỉí dủng räüng ri l chng loải mạy ẹp lãûch tám v
trủc khuu.
-Ngun l lm viãûc ca hai chng loải mạy ny hon ton tỉång tỉû nhau
âãưu sỉí dủng cå cáúu tay quay thanh truưn trong truưn âäüng cå khê âãø biãún
âäøi chuøn âäüng quay ca trủc lãûch tám hay trủc khuu thnh chuøn âäüüng
âáưu trỉåüt âãø thỉûc hiãûn nhiãưu ngun cäng trong cäng nghãû dáûp táúm nhỉ càõt
hçnh ,âäüt läù ,dáûp sáún ún ...Nhỉng chng loải mạy ẹp dng trủc lãûch tám cọ
hnh trçnh lm viãûc ca âáưu ẹp nh v lỉûc ẹp bẹ hån so våïi mạy ẹp trủc
khuu .Vç váûy ,ta chn phỉång ạn l thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu
-Dỉûa vo cạc kiãøu thán mạy , ngỉåìi ta chia ra lm hai kiãøu: Thán håí v
thán kên
+Kiãøu thán håí: L kiãøu thán mạy cọ dảng chỉỵ E cọ ỉu âiãøm l gn
nhẻ, måí räüng âỉåüc phảm vi, âỉa phäi c ba phêa bn mạy .Kiãøu ny thỉåìng
cọ lỉûc dáûp khäng låïn hån 100 táún cn khi u cáưu lỉûc dáûp låïn hån nỉỵa ngỉåìi
ta dng kiãøu thán kên. Thán mạy âỉåüc liãn kãút våïi nhau bàòng kãút cáúu hn hay
buläng ging.
+Kiãøu thán kên cọ âäü cỉïng nng cao: Thán mạy bë biãún dảng khi cọ ti
trng , sn pháøm dáûp ra cọ âäü chênh xạc cao. Viãûc âỉa phäi vo mạy thỉûc
hiãûn 2 phêa trỉåïc sau. Ngoi viãûc phán loải trãn, thán mạy cn chia lm 2 kiãøu:
mäüt trủc v hai trủc.
+Thán mạy kiãøu mäüt trủc : L dảng thán mạy cọ bäü pháûn truưn âäüng
nàòm vãư mäüt phêa ca thán mạy (hçnh 2-5 a) biãn mạy mang âáưu trỉåüt nàòm
ngoi gäúi âåỵ ca thán mạy,gi l thán mạy cọ trủc cäng xän. Nhỉåüc âiãøm ca
loải thán mạy ny l âäüü cỉïng ca trủc chênh
+Thán mạy kiãøu 2 trủc: L loải thán mạy cọ bäü pháûn truưn âäüng ,
bäú trê åí 2 phêa ca thán mạy (hçnh 2-5 b). Biãn mạy mang âáưu trỉåüt nàòm giỉỵa 2
gäúi âåỵ ca thán mạy nãn âäü cỉïng vỉỵng ca thán mạy cao. Thán mạy kiãøu 2
trủc thỉåìng cọ kiãøu thán nghiãng âỉåüc v thán cäú âënh , loải thán nghiãng âỉåüc
cọ ỉu âiãøm l sn pháøm sau khi dáûp råìi khi lng khn , âỉåüc ra theo chiãưu
nghiãng ca thán mạy.

Hinh 2.5 kãút cáúu thán mạy
2.5.2 Phán têch cạc kãút cáúu mạy


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

-Vãư ngun l lm viãûc ca mạy ẹp trủc khuu cọ chuøn âäüng chênh
l chuøn âäüng tënh tiãún lãn xúng ca âáưu trỉåüt mang chy tảo ra chuøn
âäüng dáûp. Âãø tảo ra âỉåüc chuøn âäüng tënh tiãún ny , ta âỉa ra mäüt säú
phỉång ạn:
a. Chuøn âäüng tënh tiãún nhåì trủc khuu 2 trủ.
-Âàûc âiãøm chuøn âäüng ca cå cáúu ny l biãún chuøn âäüng quay n
thnh chuøn âäüng tënh tiãún lãn xúng ca âáưu trỉåüt .
- Cå cáúu ny cọ 2 ỉu âiãøm l âån gin , hiãûu sút cao , âäü cỉïng vỉỵng ca
âáưu trỉåüt låïn v hnh trçnh lm viãûc ca âáưu ẹp låïn.
n
S

b. Chuøn âäüng tënh tiãún nhåì trủc lãûch tám kiãøu 1 trủc:
-Âàûc âiãøm ca chuøn âäüng ny l biãún chuøn âäüng quay trủc lãûch
tám CO1 thnh chuøn âäüng lãn xúng ca âáưu trỉåüt .
-Nhỉng åí cå cáúu ny cọ âàûc âiãøm l do dng trủc lãûch tám âãø truưn
chuøn âäüng nãn lỉûc ẹp khäng låïn làõm, âäü cỉïng vỉỵng tháúp hnh trçnh lm
viãûc nh ,ỉu âiãøm l âån gin dãù chãú tảo.
O1
C
S

c. Cå chãú chuøn âäüng thäng qua cạc kháu bn lãư:
-Âàûc âiãøm ca cå cáúu truưn âäüng: biãún chuøn âäüng quay ca khuu 1
thnh chuøn âäüng tënh tiãún ca âáưu trỉåüt .Ta tháúy åí loải cå cáúu ny truưn
âäüng ráút phỉïc tảp , chiãúm khäng gian mạy låïn do dng cå cáúu thanh truưn v
khuu bn lã,hiãûu sút truưn âäüng tháúp , hnh trçnh lm viãûc nh , khäng âạp
ỉïng âỉåüc tênh nàng kinh tãú .K thût khi thiãút kãú mạy.

S

d. Chuøn âäüng tënh tiãún nhåì cå cáúu hçnh sin.
- Cå cáúu hçnh sin chuøn âäüng quay ton vng thnh chuøn âäüng tënh tiãún
qua lải hay ngỉåüc lải .ÅÍ âáy con trỉåüt 2 âọng vai tr thanh truưn kháu 1 quay
trn quanh O lm âáưu trỉåüt 2 trỉåüt trong khe k :Nhåì sỉû trỉåüt trong khe k ca
kháu 2 lm cho kháu 3 mang âáưu trỉåüt gàõn liãưn våïi khe chuøn âäüng lãn xúng
. Ta tháúy viãûc hoảt âäüng ca cå cáúu ráút phỉïc tảp hiãûu sút tháúp âäü cỉïng
vỉỵng tháúp nãn khäng âạp ỉïng âỉåüc tênh nàng k thût khi thiãút kãú .


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

S

2

-Kãút lûn: Qua viãûc phán têch v âỉa ra cạc phỉång ạn thiãút kãú ca cå cáúu
cháúp hnh nhỉ trãn . Ta tháúy cå cáúu chuøn âäüng tënh tiãún nhåì tay quay con
trỉåüt l täúi ỉu ,hiãûu qu vãư màût tênh nàng k thût , hiãûu sút cao ph håüp
våïi u cáưu k thût cáưn thiãút kãú.
2.5.3 Chn phỉång ạn thiãút kãú
- Qua viãûc phán têch chng loải mạy ẹp v mäüt säú cå cáúu truưn âäüng
cng våïi u cáưu cäng nghãû chãú tảo ta rụt ra mäüt säú u cáưu chênh âãø chãú
tảo mạy ẹp dng âãø âäüt dáûp.
- Thán mạy phi vỉỵng chàõc âàûc biãût l trủc chênh ca mạy
- Mạy dng âãø âäüt dáûp våïi lỉûc dáûp 60 táún nãn thán mạy 2 trủ , cọ bäü
truưn âäüng c 2 phêa ,tay biãn v con trỉåüt nàòm åí giỉỵa nãn âäü cỉïng vỉỵng cao
thán mạy cọ âäü nghiãng bàòng 00.
-Loải mạy ta thiãút kãú l loải mạy vản nàng dng trong cäng nghãû dáûp ,
âäüt läù, dáûp sáu, ún, dáûp táúm ... sn pháøm lm ra cọ âäü chênh xạc låïn
.Âäưng thåìi kãút cáúu chênh ca mạy cng âån gin ,dãø chãú tảo , làõp rạp âiãưu
khiãøn , phủ tng thay thãú cọ thãø gia cäng âỉåüc tải nåi sn xút ,sỉí dủng bo
qun dãù dng. Âáy l nhỉỵng ỉu âiãøm vãư màût k thût ca mạy dáùn âãún giạ
thnh hả.


ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP
MẠY ẸP TRỦC KHUU 60T

THIÃÚT KÃÚ

Hçnh 2.6: Så âäư ngun l phỉång ạn chn

CHỈÅNG III
TÊNH TOẠN ÂÄÜNG HC V TÉNH HC
CÅ CÁÚU KHUU- BIÃN- ÂÁƯU TRỈÅÜT
3.1 CÁÚU TẢO V NGUN TÀÕC LM VIÃÛC :
-Mạy ẹp trủc khuu âån âäüng hiãûn nay âang chiãúm mäüt t lãû låïn trong
ngnh gia cäng ạp lỉûc , nọ âa dảng vãư kiãøu mạy phong phụ vãư chng loải ,
mỉïc âäü hiãûn âải ngy cng tiãún bäü , hçnh dạng cäng nghiãûp ngy cng âäøi
måïi, nhỉng nhçn chung vãư cå bn âãưu cọ mäüt ngun tàõc chuøn âäüng giäúng
nhau.
3.1.1 Så âäư âäüng ca mạy ẹp trủc khuu :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×