Tải bản đầy đủ

Classic tales level elementary 3 snow white and the seven dwarfs


ап],сБе 5ерсп Бт,цаф
&есо14 Бу 5ше Агеп3о

[|!из[тасеё 0у 5изап &'очре

в1-п,мв,штАку 3


&
ъ&

,'

охгоко шьт|увк$|ту

Рв.в$$"',ю'''"\=ъ}


ж0

_{

цроп о Ё{гпе, оп

/#

',:*1{;-:

0.

со16 тм!пЁег'в

0о9,0 чцееп

зс0 Б9 0}:е тм1п0оъм о{ }тег сов*1е. $}те во* оп6 гпо*е
с}оЁ}:ев {ог }ег БоБ9. $}:е тлсп{е6 {о Боуе п 1!сс1е
9|г1.
$огпе*|ш1еБ э}:е }оо&е* оц{ о{ Ё}:е тлл!пёотм.

Фц|в|ёе, Ё}:.е $по\м {е11, оп0 !* ътпв уег9 со10.
$ш60еп19, в}:е рг|с1се0 }:ег {|п9ег тм![}: }:ег
пее61е, оп6 Ё}тгее ёгорв о{ ге* Б1оо6 [е11 {гогп {0.
'&е0 |в с Бесш||[ц1 со}оцг,' 8}е *}:ош9}:Ё.
?};еп в}:е 1оо}<е0 о0 {}:е 0ог}< Б1ос}< тмооё о{ |}те
{геев оц1в!0е оп* о{ |}:е тм}:|*е $по!1/.
'|!19 1!{{1е 9|г1 тм!11 Бе тег9 }есц{1[ц1,' Ё}тош9}:Ё
{}:е фшее1}. '$}те тг|11 }:суе в&!п ов ът1ъ|Ёе с:$ $по\ш'
}то|г с:в Б1сс}с сз Ё}:оэе Ёгеев сп* с}тее1св цв ге0 ов
Б1оо*.

2


$ооп

Ап0


*}:е фшеег} }:а* }:ег БоБ9, 0 1!**}е *ош9}:{ег.
{}:е }{[!1е 9|г1 Бо0 в}к|п ов тлгБ|Ёе 0.$ $по\м, }дс|г

ов Б1ос& ов *геев |п тт!п*ег
Б1оо8.

спё

с}:ее}кв ов ге6 ов

1

!\.

!

',4

_ ея*
ф'

'Ф}, 0есг
уег9

}!Ё[}е с}т!}*,' вп16 Ё}:е фшееп' '9ош
}есц{![ц1! 1 тм|11 сс11 ноц $потм Р}:!Ёе.'

сге

$}:е 1оуе0 *}:е 1!{Ё1е 9!г1 уещ гпцс}:. Бш| тм}:еп
$почм 8}:1Ё'е ц.о$ оп}9 {тцо 9еог$ о1*, о тег9 во0.
[}:1п9 }:оррепе0. ?}:.е @шееп тйл05 уег9 {11 оп0 в}:е
0|е0.

3


А&ет о

{етм

9еог$, $по:м

![}:!0е'в {оЁ}ег, 1}ле Б!п9,
гпогг|её о9о!п. Ё!в пеш ццеег1
ч/0Б Беоц{!'{ц1, Бц* вБе тмов с1во
пов0у оп0 цп}{}тпЁ э}те тмоэ 0}:е гпов* }еоц{|[ц1
\мо1п0.п |п {}:"е сошпЁг9.
'Ап4 1 тм|11 а!шоув }е Ё}:е гпов{
Беош{|{ц1 чмогпо'п

!п

{}:е

соцп!г9!'

в}:е вц!0.

?}:е пе\м цшееп 1оо}се0 о0
5потм ![}:{Ёе. $}:е $о\м {}:о| *}те
1{{{1е 9!г} \мо$ уег9 Бесш{|[ц1, оп0.
вБе :мов ]ес1ошв. $}:е эотм Ё}те
1|9}:| !п $почм 8}з|*е'в е9е$ оп*
в1те тмоп|е* Ёо }с|11 }лег.

ф*;

4


?}:е пе\л/ ццееп }дс0 о гпо9|с гп|ггог. 0уег9 0о9
в}:е в*оо0 |п [гоп0 о{ |[ сп0 ов}е*:

'1|11ггог, тпЁггот, Ф1 17е шо!!,

||!ъо 1в [%е пъов[, \еош{.!{ш1 о{ о!1?'
?}:е гп|ггот с1:мо9в опвтмеге0:
'!ош &уе' @шееп.'
БцЁ о1}е ёс9, тм}:еп вБе св}<её Ё}:|в цшев*|оп, {}:е

гп!ггог спэъллеге*:
'Ф{ о!! |Ае тлопъеп ш|то з{ап6, [о![,
!ош, @шееп, ате [/ъе упов| 6еаш!1{ш! о{ о[!.
Бш{. !Ёв[еп пош {ог [й[в 1в {уше:
'
8поц: ||&!.{е |в упоге \еош[{{ш! сБвп уош.'
5


1}те @шееп тй/сБ уег9 с1п9г9.
'\{}:еп 1 вее $почг \{}:1*е, 1 огп !11!' в}:е во|0.
'$}:е гпцв{ 0|е. 1 пеуег тмоп{ {о вее }:ег {осе с9о|п.'
$}:е 9оуе Бо:!}е 1попе9 0о с }:цп|вгпош ап* во!0
{о Б|гп, '?о}е $потм 8Б![е |п{о *}:е {огев[ оп0 ь'11
}:ег. }о {}:1в ог 9оц тм!11 01е. 6о! Бе чш|с1с! Бг|п9
гпе Бсс& }:ег БесгЁ. ?}:еп 1 тм|11 1спотм {}:ц* в}:е !в

0ео*.'

?}:е }:шпЁвгпоп 0|0 по{ мгспЁ {о 0о !{, Бц0 Бе \мо5
с{го|0. $о }:е Ёоо} $потц \[}:||е опЁ [о9еЁ}:ег
[}:е9 тмо11се0 {ог !пЁо ЁБе [огев{. }1е рц{
}:1в }топё оп }:1в }<п![е Ё}:гее {|гпев,
Бц{ еос}л ||гпе $потц ![}:!Ёе 0цгпе0
оп0 1оо}е0 о1 Б|гп, оп0 }:е соц10
поЁ }с!11 }:ег.

6


А{

1цв*, {}:е }:цп|вгпсп

вс!0, '!|в*еп, $потм

\[}:|*е. ?}:е фшееп вс|0 |}:оЁ 1 гпшвЁ &!11 9ош. Ёц* 1
ссш'Ё 6о 1{. Р,шп, $потм Р}:!Ёе! Рцп |ог отмо9 1пЁо
{}:е {огевЁ. Ап6 {о по! согпе Бос1с {о {}:е ссь[1е.,
?}:еп *}де БцпЁвтпоп 1с11}е6 с 0еег оп0 Ёоо1< |0в
}:еог0.

'1 :м11} {о}<е {}:|в 0еег'в }:еог{

фшееп,' }:е Ё}:ош9}т|' 'Апё 1
![Б|!е 1в 0ео0.'

чм111

Бос} {о

Ё}те

{е1} }:ег Ё}:сЁ $потм

[


$потм \[}:!{е \м08 с1опе оп0 1овЁ. $}:е гсп
|}:гош91т Ё}те [огев|' $}:е г0п о1} {о9. }.{оиг |{ тмоз
1оЁе

оп6 з}:е тмсв с[гс!0.

,3;

{

?}:е [огевЁ \м0$ {ц11 о{ в{гсп9е по|вев. $}:е }печл
Ё}лс| [}:.еге 1й/еге чл|10 сп|гпс1в {}:еге, Бш{ Ё}:е9 0!0
по1 согпе пе0.г }:ег.
А* }овс, $потм [}:|Ёе с01пе ош* о{ Ё}ле [огез|. $Бе
$0"\м 0 1пошп{о|п, сп0 о! |1те {ооЁ о{ 1}:е ш:оцп[с|п
в}:.е вотм

в

о

1|сс1е }:оцве.


:

ф=;*'к*;.". *'
,

-..1.....'
./

:

,!:

ф.:,,

9о опа }спос}< оп *}:е ёоог,' в}:е *:.оц9ьЁ.
'?}эеп регь0рв с }с!п{ регвоп \м|1} }:е1р тпе.'
'Ёе11о!' в}:е со11е*. 3ц* ЁБеге тйг0$ цо с1п$\л/ег.
1Ё цлов с1гповЁ 6сг}< по!у' во в}:е орепеа |}:е 0оог.
[пв10е, {}:е [цгп!Ёцге ч/0$ уегн вгпш1}, сп0 Ё}:еге
\мс$ Беуеп о{ еуег9|}:|п9: $еуе1} 1|Ё{1е с1тс|гв спа
3еуеп 1|!Ё1е }е0в. ?}:еге \меге $еуеп 1{Ё|}е сцр$ оп
'1'11

{}:е {о}1е,

опё

3еуе1}. р1о{ев о{ {оо0.
$еуеп 11{Ё1е с}:|10геп 11уе 1теге,'

'Рег}:ор$
Ё1тош91тЁ $потм \[}:1Ёе. 'Бц* чл}:еге сге Ё}:е9?'

$


$помг Р}:11е \мс1$ уег9 }:шп9г9, Бш{ в}те 0!0п'Ё
чгопЁ {о 1о&е $о111ео}1е'в 0!ппег. $о в}:е о{е о 1!**1е
{гогп есс}: р1о0е, оп0 в}:е ёгсп1с о 1!0Ё1е {гогп еосБ
сцр. ?}теп я}те тшеп| шрв*о|гв оп0 {е11 ов}еер оп
ЁБгее о{ *}:е }!|Ё1е Бе0в.

?Бе }:оцве Бе1оп9е0 со

$еуе11 0тмсг[в.

Бтег9 0,$

!}:е 0тлгог{в тмеп! {о {Бе гпоцп|о|п оп0 }оо1се0 {ог
9о1ё. ?}:цЁ п!9}:{ {}:е9 [|п|в}:еа |}:е|г тмог}с опё
с01пе }логпе.
'$огпеопе }:ов ес|еп [гогп оцг р}оЁев сп0 0гцп}1
{гогп оцг сшр$,' вш!0 опе.
'Рег}:-срв |{ тмц$ о |пош$е,' 1сш9}:е0 Ё}:е оЁ}дег$.
'богпе оп! [е*'в {о1се о# оцг Боо*в сп0 э!Ё 0отмп
оп6" еоЁ.'

?}:еп {}:е 9ошп9ев{ 0тмсг[ со}1е0 Ёгогп шрв{о1гв,
,€огпе
цш|с[19, етегн}о0у. €огпе оп* $ее. ?Беге 1я
о 9оцп9 9|г1 ов1еер ог1 оцг Беёв. $}те !в тег9
БесцЁ!{ц1.'

10


А11 0}ле о{Бег ётмог{э г0п

шрв{с!гв.

'!е$,

*}ле9

в}:е |в

уег9 }есц|1[ц1!'

во|0. 'Бььь! }оп'Ё''ллш}се

}тег.' $о {}:о* п|9}:Ё [}:е9 о11 в1ер0
0отмпв*с|.гв Б9 {}:е {|ге.
1п Ё}:е гпогп!п9, $потм Р}:|0е
{о1ё |}:егп }:ег в{ог9.
'$*с9 }:еге тм!0}т шв,' $с16 Ё}:е
0тмсг{в. '?}те фшееп 1в с уег9

*оп9егош5 \цо1п0.п.

пеуег 9о

Бос}<

?оц соп

|о 9ошг сов{1е

по\л/.'

'!е$,' во!ё

{}:е о10еяЁ 0тмсг[.

'${о9. Р1еове в|с9.'
'?}тсп}< 990,' во10 $по'ш ![}:|1е.
'?оц сге о11 уег9 }с!п0.'

11


$о $пош 8}:|[е вЁо9е0 оп0 1!уе0 чг|{}: [}:.е веуеп
*тмог[в. $}:е соо1се0 оп0 с1еопе6 оп6 тмов}:е0 {ог
*}:егп, оп* |}:.е9 \меге &1п* {о }:ег.
8тег9 гпогп!.п9 {}:е 0тмог{в тмеп1 0о {}:е
гпоцп1о|п Ёо 1оо} {ог 9о10.
'Бе ссге[ш1, $потм 8Б|Ёе,' 0}:е9 во|* чг}теп *}:е9
1е{*. '?}:е фшееп |в о уег9 0оп9егоцв \мо1п0.п. $}:е
гпцвЁ по{ 1спотц Ё}:оЁ 9оц сге }:еге. }оп'{ 1есуе {}:е
Боцве оп0 6.о по1 ореп 11те 0оот |о оп9опе.'
'?}:е фшееп тм!1} пеуег {!п0 гпе,' во|8 $потм
[}:|{е. '$Бе {}т|"п&в 0}:с1 1 шгп 0ео0.'

у+
*,#'*

12


?}:е фшееп ё].* поЁ врео}с [о }:ег гпс91с гп|ггог
{ог о 1оп9 *|гпе. Бц{ опе 0с9, вБе в{оо0 !п [гопЁ о[
|Ё оп* ов}<е0:
'1|[|ггог, уп{ггог, Ф1 [Ае ша/!,
||%о !в |/ъе тпов| 6еош[[{ш! о{ а!1?'
Ап0 Ё}:е гп|ггог апБттеге0:
'!ош, @шееп, оуе 6еа,ш{,1{ш!, !['в [гше.
Бш{ [!ъете 1в опе 1т[оге 6еош[!{ш! с/тап уо1'.
3пош \|%]{,е'в по[ 6,еа6,. 3|те'в 1[о1п9 в[!!!,
[п а }ъошве 1п |/ъе {огев[ оце[ [|ъе %{!!.
Ап6" а!*'%ош9% уош шге \еаш[!{ш!, 1{,'в [гше,
$поц: |{%|*е ]в гпоге 6еош[![ш! сйоп уош.'
'Р}:о|?' вс1ё *}:е фцееп. '$}:'е'в по* {еса? 1'11 ь!11
{}:е }:цш{вгппп! Апё 1'11 и|11 $потм \[}:|*е Ёоо, тм}:еп
1 {|п0 }:ег.'

13


?}:еп {Бе фшееп 0гевве0 ов

оп о10 '\мо1псп. $}:е рш| вогпе
г|ББопв !п о Бс*1се| оп0 1е[Ё ЁБе
ссв|}е весгеЁ19.
'$поъц \[}:!0е тм111 по{ }<поил
|}:оЁ |{'в гпе,' в}:е 1пш9}:е0.
$}:е чгц}1<е0 чш!с}19 Ё}:гош9}:
ЁБе {огев{ цпЁ|1 в}:е с0(т1е {о {}:е
1{{Ё}е }:.ошзе о| Ё}:е {оо{ о{ Ё}:е
гпоцп{о!п.
'Бе11о,' з}:е сс11е0. '1о оп9опе |.п?'
$потм \[}:1Ёе 1оо}е0 оцЁ о{ *}:е тм1п0о:м. '\[}ло{
4о 9ош тмоп|?' в}те ов&е0.
'[ош10 ноц 11}е *о }ш9 $о1пе г1ББопв, 09 0еог?'
вс|0 0}ле о10 и/о1псп.

".,
:*

14ь*
*$.**}-


$по:м 8}:|{е 1оо1се0 оЁ ЁБе г|ББопв. ?}:е9 \меге
Беоц1|{ц1 г|ББопв, р!п}< оп0 Б1ше оп* 9е}1отм.
'$}:е'в ]цв0 о роог о10 чготп$},' {};.ош9[{ $помл
8}:|Ёе. '$1ае соп,Ё }:шгЁ гпе.'
8о в}:е орепе0 {}:е 6оог.
1}:е о1ё чгогпоп в}:отме0
$потм \{}:1[е ЁБе г1ББоп5.
'!оо& о{ {}:еве р!п} опеБ.'
'?}те9'ге Беоц{{{ш1,' во{0
$поъц \[}:|Ёе.

'Ёеге,

1'11 }:е1р

9ош.

1'11

{|е Ё}:егп {ог 9ош.'
Ёц1 |}:е о}0 \мо}п0г1 1|е0 Ё}:е г|ББопв уегц {|9}:{19
оп* $потм 8}:![е соц10 по{ Бгес0}:е. $}:е [е11 *о *}:е
{1оог.

?}:о0 п!9}:Ё {Бе 0тмог{з [оцп* }:ег {}:еге. ?}:е9
$0ч/ |}:е петм г|ББопв оп6 чш|с}<19 шп{|е* {}:егп.
'РБс0 Бсррепе0?' !}:е9 ов}се0.
$почг \[}:|{е {о10 Ё}:егп о}оц| Ё}:е о10 \л/о1поп.
'?Бо| \л/ц$ по| сп о10 тмогпоп,' во!* {}:е ётмог[в.

'?}:с*

\д/0"$

[}:е фшееп!'
.:;
{''

15


{г'.ж1

\,'

*-#
-=

=
Ёос}с с{ Ё}:е сов!1е, |}те фшееп в[оо* |п {гоп1 о[
}ег гпо91с гп|ггог оп* св}се0:
'1|1[гтог, тп!тгоу

'

оп

|/ъе шш!1,

||/то ]в [7е тпов[ 6еош|1{ш1 о{ о!!?'
БцЁ с9о|п 1}:е гп|ггог 0п$тмеге0;
'!ош, @шееп, ате 6еош{!,{ш1, !Ё'з сгше.
Бш|. [|ъете {в опе !тьоте 6еаш{[{ш! сйшп уош.
3посп ||%!се'$ по|, 4ео6,. 8Бе'в 1ЁоЁп9 в|,{1[,
1п о }ъошве |п {%е |огев{, о0ег [/ъе й11!.
Ап4 а!с%ош9|ъ уош ауе 6еа,ш{{{ш!, !['з [,уше,
8пош ||Б!се {в пъоге \еош[[{ш{ сАап уош.'
'Р}до|?' вс!.* *}ле @шееп. '1з в}те эЁ!1} по| 6ес0?
?}:еп 1 :м|}1 9о 0о }:ег о9о|.п.'

16


$о {}:е @шееп 0геэве6 ов

опо[}тег о}0 }уо|псп. ?}:|в ||гпе
в}:е рш{ 8о1пе ро|вопе0 согпБв |п
Бег Бсв}е{.
Ас *[е 0тмог{э' }:оцзе в}те со}1е*,
'$оо0 гпогп|гт9! 1'те 9оЁ вогпе согпБя. БеццЁ|{ш}
согп}в {ог 9ошг }лс|г. 1в сп9опе 1Беге?'

'*

1-1.;*"

;:ф*м#
,ьч*Ёщ;**'д@ж'$
;}::+.-,*,,-+*^{6,-1
#_ж";

$по

![}:!{е 1оо}е0 оцЁ о[ *}те чг!п0оту'
'1'гп ;Ф[|$я о1* тмогв(0,' в}те яо10, '|ошЁ 9оц соп'{
'

со1пе 1п [о *}:е }:оцве.,

'[е1] , 9$00 с0п

со{1}е

|о *}:е 0оог сп0 1оо&, соп'{

рош?' во 10 {}:е о10 тцогпоп.
$п ' 8}л|0е Ё}л"ош9Б0 {ог о гп|пц{е. $}:е цгоп0е0
:е согпБ$ уег9 гпцс}:.
'А1 '19}:1,,' в}:е во!0, сп* в}:е тцеп! 0отмпв{о!гв
п0о пе0 *}ле *оог.

\7


?Бе о1ё

тпгогпсп орепе0 }:ег Бов1се|

оп0 в}:отме0

$потм ![}:!Ёе [1те ро|эопеё согпБв.
'1

1|}<е Ё1тоЁ р1п1<

'}о

1'11

согп},' во].0 $пош \[}:|Ёе.

9ош?' вц10 Ё}:е о10 \мо1п0п. 'Ёеге, гп9 0еог.

рш! {Ё !ш 9оцг }то|г.'

&,

н_

@.*ь

ц*ж{ж,[д
'ъ,5в

ж:

ж{

1
,!

{}*

?}:еп в}:е зЁцс}с ЁБе ро|вопеё согпБ |п{о $потм
![}:!.|,е'в }:"еоё сп0 ро0г $поиг \[}:|['е {е11 Ёо [}:е
{1оог.

18


?}:оЁ п|9}:{ ЁБе 0тмог{в {оъ"тпё
}тег. ?}те9 $о\м |}те согпБ оп*
рш1}е0 |Ё {гогп }тег }:о|г.
'![}тоЁ }торрепе0?' {}:е9 св}<е0.
$потм 8}:!Ёе 0о1* Ё}:егп пБоц{
{}:е о10 \мо1поп.
'?Бс[ \м0.$ ЁБе фшееп о9о1п!'
во{0 Ё}:е о}0евЁ 0тмог[. '$потц \[}:|*е, 9ош гпцв{
гегпегп}ег: 6о по{ ореп *}:е 6оог 1о оп9опе.'
Бос}< оЁ 0}:е ссв*1е, {}:е фшееп вЁоо0 Бе{оге
гпо9|с гп|ггог оп0 оэ1се{:
'!|!]гуог, птЁггог, Ф& {,/ъе тпа![,
|{Ао !в {%е тпов{ \еаш[{{ш[ о{ а[!?'
Бц{ а9а!п 1}:е гп!ггог апвтмеге0:

'!ош, фшееп,

Ё1те

а,уе 6еаш[{{ш!, 1['в |гше.

!в опе у'оге 6еош{1{ш! с/ъап уош.
3пош '||А!!е'в по[ 6,ео6'. 3%е'в 1!о{п9 вЁ!!1,
1п о %ошве |п !7е {огезЁ о1)ег [/ъе /ь!!!.

3ш{

Ап6,

Ё/ъеуе

уош аге \еаш[1[ш1, Ё['в [,гше,
8пош \|/ъ]*,е ]в тпоуе 6еаш|[{ш! с!тап уош.'
'1в в}:е вЁ1}} о}!уе?' эо1* 1}:е @шееп. '?}:.еп 1'11 9о
1о }:ег о9о1п. 1'11 9|те }:ег о ро|вопе0 орр1е.'
о1с|ъош9|ъ

19


?}:е @шееп 0гевве0 о$ с Ёсггпег'в иг|{е спё тмепЁ
{о {}те 0тмог{в' со{Ёо9е. Бш* $почл 8}:1{е 0|0 поЁ
:мцпЁ {о ореп 1}:е *оог.
'1'гп $оггц, о16 тмогп01,' в}:е со11е6. '!оц соп'|
со1пе |п. 1}:е 0тмаг{в вц|* Ё}:сЁ 1 гпшв| поЁ ореп *}де
*оог.'

?}:еп 1}:е о1* \мо1псп вБотме0 }:ег {Бе ро!вопе6
орр1е.
,1'гп

50гг9' о}0 тлогп&!,' зс|0 $потп: 8Б!|е.
}:.оуеп'Ё 9оЁ оп9 гпопе9.'

'}оц 0оп'|

'1

}:оуе {о Бш9 1Ё, 0ешг,' во1* Ё}:е о10
шо1п0п. '}'1} 9|те |0 Ёо 9оц {ог по0}:|п9.'
'Ёгп,' 0}:ош9Б0 $почм 8}:|Ёе, 'Ё}:е орр1е 1оо}<в
уег9 п|се.'

20


'}оп'* бе с{гс!6.,' во!* ЁБе о1* члогпоп.

1{'в поЁ

ро|вопе6. },оо1с, 1'11 сц* 1{ |п {тдло. 1'1} есЁ *}:!з
9гееп }:о1{ пп0 9оц ссп Боуе *}:е Беоц{|{ш1 ге*
}:о}{. $ее? ?}:.еге'в по *оп9ег.'
'А11 г|3!т*,' эс!* $потм 8}:|Ёе. '?}:сп} 9ош, о1*
\мо1поп.' Ап0 з}:е Ёоо1с ЁБе ге6 Бо1{ оп* }е9оп Ё,о
еоЁ.

БшЁ чм}леп Ё}те ЁгвЁ р|есе о{ *}те ро|.вопе6 орр1е
\}у'о$

|п }тег гпошЁ}:, в}зе

'Ёо!' }си9}:е0

{е11

|о Ё}е

|}:е о10 \мо1пс1п.

{]"оог.

'6оо0Б9е {ог

еуег' $потм [}:|{е.'
^

-*+

.'

{:].'!

;

|

;|

1!

ё:'

'! 1::Ре;.]{
'\, ,

;{]!:

ч

21


Бцс} о{

0}:е соз{1е, *}те @шеег} ов}<е0 }:ег гп|ггог:
'!|!1ггот, тп|ттог, Ф& [/ъе ша!/,

|{Ао [в {Ае пьов{ 6еош[{{ш! о{ а11?'

Ап* цо\м о* 1с:в| *}:е

гт:1ггог оп$игеге0:

'!ош оу'е' @шееп.'

?}:о* п|9}:{, !}:е 6чмог{в ге{цгпе0 оп0 [оцп0
$потм ![}:1Ёе оп Ё}:е {1оог. ?}:е9 *г1е8 &о чцо}<е }:.ег,
Бц0 в}:е *1{. по1 ш1оуе ог орегт }:ег е9ев.
'?}:1в Ё{гпе в}:е |в 6.ео*,' во!0 {Бе о1ёев* 0чгог{.
'$}:е }:ов 9опе [гогп цв {ог е\гег.'
Рог {}гее *о9э оп0 п|3}Ёв |}:е *шсг{в во* }9
$потм Р}:!{е. ?}:е9 1<пе:м {[оЁ в}:е тмоь 0еоё, Бш0
1}:е9 0|0 по! тмоп* Ёо бшг9 }:ег.
1

1:.Ё'};

|

1,

1. -о\
!"',Ё

,
}

22

_-,*'*'

|^

&
&;€

.#


|з оп}9 ов1еер,' {}:е9 во{6..
'8'е со.ш'1 }шг9 }тег 1п ЁБе 9гоцп6..'
$о {}:е9 гпо*е о 91овв Бох, рш{ $потм \[}:1Ёе {п |Ё
оп* ссгг|е0 }:ет шр !}:е гпоцп*о!п.
'$}:е сс1п 1|е }:еге,' во10 !Бе о10евЁ *тмог{. '1}леп
\ме со1} со!1те спё вее }:ег еуег9 0.н.'
'3}:е 1оо}з ов |{

в}:.е

'#"/
23


8п

Ё}те

в!*е о{ *}те }ох *}те *туаг{*

ъъ"го*е ]т:

9о10:
г{8вв !1пБ 3шоту шн{тв' тнБ }Ашснтвк,

- оп0 опе

6илог{ о}ила9з яо* ту1Ё}: }:ег,

ог А к[шс

*.$ шп8

п!9Б{.

?!гпе :меп| Б9, }ш0 $почл 8}:!{е'в
ов

иг1т1Ёе {1Б 3г10\ц.

Ёег

}1ооё шп* 1тег }эц{г

в1с1п \мо$ в{|1]

с}тее1ся \А/еге в*!}1 ов

1м{1$ в{!11

ге* пв

цв Б}пс}< ця [теев

цм|п{ег.

?}:еп опе *с9, о рг|псе со111е
Б9 ил{1}т $отт}е {г|еп0в. \8}:еп }:.е
Б0.\м $потм 8}:|се, }:е {е11 {п 1оуе
тт|1}: }:ег о* опсе.
'1 тмоп1 *о *оЁе }тег ш!*}:" гпе,'
}:е эо|6 Ёо {}:е 0:мог{. '1 тм111

9|те 9ош оп9*}:|п9!'
'}{о,' ва10 |}те 0:мпг{. 'Бпо:м
8}:{*е Бе1оп9в |о цв.'

24

1 -!:'

*"

-.;

!;
,:.#
.

:{;:'

!гэ'


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×