Tải bản đầy đủ

Classic tales level beginner 1 the little red hen

7|'эе [/сс/е
л

е},|{еп

&есо16 Бу $ше Агеп3о
1!!шзстасеё,

0у |-аштепсе €/еуес-Р!ет!е

вв61шшвк

охгоко

1

шш1увк51ту Ркв5$


ккк


Ап0

|э Ё}:е 1!*[1е ге0 }теп.
}:еге 0.ге }:'ег {г!еп0в

8с{, }цс}с, сп0 0оове.

|'|. ;;::Ё :'7];:!
|: :;ё :;],|:|
.. +:;,.у.::::. .::-11!::

,: |! :

-

:,

|

.:.,
,: : :,:,

::!|:'

'

:|

:.

-]


т",,.;'у

!1

*':'|

!|

1р;

&.

'ь&

ж'# &{р'
#.
. ":]:.*?]ё:

*-.**:{!,-':

-;! ,:!'

^
1'"*5-'
. -'в1*
'ь. |?*|

сь
ъ{&ю

'

-"*ж ' ;_ч#
-**- &&
&д,*
#
,-:..,,%,

".

$ее0в! $[}:ео{ вее0э! !еЁ'в р1опЁ |}:егп!
8огпе оп! Р}:о соп }:е1р гпе?'


ссп

$/}то

Рте1р гпе?

'8огпе оп! \[}:о с0.п }:е1р гпе?'
$09$ Ё}:е 1|0|1е ге6.
'1 с0п'Ё,' 8с193 €о*.

Беп.

'1 тмоп{

{о в1еер.'

| ссп'[.

'\[}эо сс:п

}:.е1р гпе?'

$с9Б *}:е 1|0|1е ге0 }теп.
'1

соп'Ё,' $о9$

}цс}<..

'1 илопЁ Ёо р1о9
4

|п

Ё}те \м0Ёег.'


'€огпе оп!' во9в ЁБе 1!Ё|1е
'Р}:.о с0п }:е1р гпе?'
'1 с0.п'|'' $0.95 6оове.

ге*

}теп.

'1 тмспЁ Ёо в|Ё 1п Ё}:е $цп.'

$.
ё

',
:.::!::!'

'А11 г{9}тЁ,' $о9$ Ё}:.е 1|{Ё1е

Ап0

ге6

-'9!.

.

'!:.,.

1

пеп.

в}:е 0оев о11 ЁБе тмог}.

$}:е р1оп{в о11 {}:е зееёв.

+.

|:: : !"::|
.]]:

:::

:

':,

:-

,{}
я'_\\
€',*ъ

1*#

э-!+у'

'-'

ч*я

5


;

'?}:е вее0з тмоп1 \м0Ёег.
\[}ло сс1п }:е1р гпе?'
$095 Ё}:е 1{*01е ге0 }теп.

;]1чь
ъ

я.$/
.ч!
&

{.
!.,.

'Р}:о соп

}:е1р гпе?'

'1 с0п'0,' $09Б €оЁ'
'1 0оп'| }!}се \мсЁег.'
6


!'ч/}го

сап

}те|р гпе?

'6огпе оп!' во9в Ё}:е 1{ЁЁ1е ге0 }:еп.
'[}:.о с0п }:е1р гпе?'
'1 соп'Ё,' $о9$ }цс}<.
'1 шс.пЁ гп9 }цпсБ.'

'\[}:о соп }:е1р гпе?'
'1 с0п'|,' $09Б 6оове. '1 тмопЁ 0

тмс1&'.'


'А11 г|9}:0,' $09$ Ё}:е 1|Ё|1е ге0 }:.еп.

Ап*

в}:е 0оев о11 Ё}е тмог}г.

1:1,::,::1+

кг
.&*
0-

.уь.
с=/.

ф

,:

.#*;


э€',э.


Ф

ф.

?}:е $цп |э \м0"г1п.
?}:е тм}:еоЁ 9го\м$.
1Ё 9го\м$ Б!э оп0 9гееп

,'

'.;*;..

Ё'ч."].Р:
].]д-. 1'
.

#;*
| &*.;!

:

:

::

|

:..

:; !.:...|;1:.':..':

:,.;..!1

,

"

....1 '., ,.,.:!.]#,]
=-)

,,|...:.,;,!5:

,: ':'.-,*!]
'' -:.''Ё.

'
':;-..
'

-,|

!.

;'.:

Ё.-

_:,+ :!: ...4:: ::.::;:4:. ,
.,..,:. .:...1:: . +.1!?|:: !:;:

. е.' ':.| -.

'|',,!!:1,'.:.ф::,||

: -,;
.:]-

:'.

:
Р,,
'!'::':!!'|.1 '- |т
;';;:. ' : ..: !:

|.'

,:-

,.',.

8

':-:

,1:

:

'


?}:е $цп |в }:о{.
Ап0 по\м {}:е тм}тесЁ !в 9е11отм.
;',,

':

!.:,.

+

]:. !:

|+|;:1

;.; !

|:

:,з

!::...
т|.1'}:-:

|!,|ё:|

'||

.,

,:

:!'

,

1:,

::

-':'|.:ь'

:;":,

,

:;!.

\:.'.:1:

*пп'

::-[оок!

\г?е

ссп

сшЁ 1| пош.

ф

'!оо1с!' $09$
'?1те

0}те 1|1|1е

ге0

}теп.

|в 9е11отм.
Ре сс1п сцЁ !Ё по'ш.
тпл1теоЁ

8}:о с0п Бе1р гпе?'
9

.:'1

!.1'


'![}:.о с0п }:е1р тт:.е?'
'т с0п'Ё,' Б09$ 8цЁ.
'1 :моп| Ёо р}о9.'

!

*

,'.

-":':

.#;'

., ,

:*

ф

:*

;::'вЁ',

'\[}то сс|п }:е1р гпе?'
'т с0.п'Ё,' $09$ }цс}с.
'1 чгопЁ гп9 1цпс}:"''
.

,:1

.,,.'#

10

,,.Ё*

,ф:

д

*


ё'-

'[}:о

|:

сс!п }:е1р гпе?'

'1 с0.п'с,' $09$ 0оове. '1 \м0'пЁ Ёо р1о9.'

А||

г[9[.Ё.

!

,-4:.4

о*


'А11 г|9}:.|,' $09Б Ё}:е 1|ЁЁ1е ге0

Ап0

}:.еп.

в}:е 0оев о11 Ё}:е тмог}с.

$}:е сц{в о}1 ЁБе тмБеоЁ.
11


'[еЁ'в 9г|п*

{}:|в тм}тео{,'

$09$ *}:е 1|Ё|1е ге0 }теп.

'[е0'в 9г!п0 !Ё |пЁо Ёоцг.'

'![}:о

сс:.п }:е1р гпе?'

'1 с0п'Ё,' $09$ 6о*.
'1 чгоп| 8о:пе гп!1}с.'
12


'![}:"о с0.п }:е1р гпе?'
'1 с0п'Ё,' $с:"9$ }цс}с. '1 тмспЁ Ёо в1еер!'

! тмспЁ

*.'-

ц;.{;€

а

4г{пк.

*,

:ч]:'

::::1:. | ::;:!:;
:.:'
|
::-+

1.,,,......'

'8}:о

с0"г1 }:е1р

;:!.,

гпе?'

'1 с0.п'{,' $он5 6оове.

'[ \мспЁ

с *г|п}с.'

13


'А11 г!9}:*,' $с19$ |Бе 1!0Ё1е ге0 }:еп.

Ап0

в}:е 0оев с11 Ё1те тмог}к.

фф.
,
ф
:

$;

'.к
ь

{

$}:е 9г|п0в Ё}:е тм}:'ес0 !п0о $ошг.
14


'![е ссп

Бгео0,'
$095 Ё}:е 1!ЁЁ1е ге6 }:еп.
'\[е с0п гпо&е $о1пе Бгео6
гпс1<е

чл|Ё}: Ё}:!в {1оцг.'

сап гпс&е
5огт!е 6геа4.

\г\|е

:*

+

'€огпе оп!' во9в Ё}:е 1!ЁЁ1е ге0 }:еп
'\[}:о с0.п }:е1р тпе?'
'1 с0п'Ё,' Б09$ €оЁ. '1 тмопЁ 0о в1еер.'
| тшсп[

;1
:.:

;:8

Ёо

з[еер.


'ъ",

].

',
.
::

!
&,.

?":,'-

,. , : 1

''!?,
"

,'.,

.
.;

1'

:.:':::

*а4:,_
'. -,.' ;+

-''*-".-._-:",";;{"

'

'

"'2::'1':''.з.:..;.

-]:]:]''.
ф.' ,.'-. :
'--".1
*':, .".--...:
ч :]::::]

:']'

'::

'6огпе оп!' во9в Ё}:е }!||1е геа
'\[}:о сс|п Бе1р гпе?'
'1 с0"п'Ё,' $09$ }цс1с.
'1 и/0.п{ Ёо 9о !п Ё}:е 9ог0еп.'
16

}:-еп.


'![}:о ссп Бе1р гпе?'
$09Б Ё}:е 1!ЁЁ1е ге0 }:.еп.
'1 с0п'Ё,' $09$ 6оове.
'1 тмопЁ Ёо в|Ё оп0 \м0.$}.'

А|| г[9['Ё.

'А11 г!9}:.Ё,' Б0.9$ Ё}:е 1|0Ё1е ге0

Ап0

}теп.

0оев о11 Ё}де чгог}<.
$}:е гпо}ев о11 1}:е Бгео0.
в}:.е

\7


'?}:!в Бгео0 1оо}св 9ооё!'
$с19Б 0Бе }10Ё1е ге6 }:.еп.
,1Ё'в
Ё!гпе Ёо еоЁ [}:е Бгео0.
\[}:о с0п }:е1р гпе?'
'1 соп!' во9в €оЁ.
'1 соп!' во9в }цс}.
'1 ссп!' во9в 0оове

ссп

$/Р:о

}те|р гпе?


+.

'{*ъ*€-&"еъ*

!

18

ссп.
о$

9ош 9о!

ге0 }теп {}:.|п}в.
'}ч[о!' в}:е Б09$. '{ош соп'Ё!
о# 9оц 9о! 0о 0.тлл09 оп0 р1о9!'
Ап0 в}:е еоЁв с11 Ё}:е }гео0.
БцЁ 0}:е

А11

1!0Ё1е

...о11 ...о11 0}:еБгео0.
19


Бхегс|эе$
\00}пс*

0о *}:еу всу?1 '1 туоп0 Ёо р

9 !п Ё}:е 9сг4еп''

2 '1 :мопЁ Ёо $
3 '1 'шспЁ Ёо р

{п 0}:е

'т\г0.Ёег.'

4'1 цмсп* с 0
5 '1 тмопЁ Ёо

оп0

$

6 '| тмоп* Ёо 9о |п Ё}:е
7 '1 члспЁ $о1пе

8 '1 игспЁ
20

гг19

1

1п

тм

9


2 [оо} сЁ

Ё}:е р!сЁ11ге.
Апзтшег Ё}те чшеэ{|опз.

'":''

''

.:'=1::,${|:!|$:?с.-ж,+зу--'#в!ЁЁ=фж!;

1еэ ог по?

|ф*ч#фф!у€ф-|ф\*--."5#'ж**

-*

!:

|;;1у1ц*р-**;-

2
о
о

4
5

6
7

8

}оеэ !}:е 1|ЁЁ1е геа }:еп
6п0 $о1пе вее6в?
Аге Ё}:е9 ил}:ес1 вее0в?
}оев вБе тмопЁ Ёо е0.Ё Ё}:егп?
}оев в}:е \м0пЁ Ёо р1опЁ {}:егп?
}оев з}:е \м0.пЁ }:е1р?
}оез €оЁ тмспЁ Ёо }:е1р?
}оеэ }цс}с \мспЁ Ёо }:е1р?
}оез 6оове и/0пЁ {о }:е1р?

п

9е$

п

по

п

9е$

п

по

п

9е$

п

по

п

9е$

по

п

9е$

п
г:

!!
г:

по

!_*__1

по

9е$

п

по

9е3

п

по

п

9е$

п
п

21


01о5$сгу
}гесё

{оцг

ссЁ

9сг0е}?
|.
!

сц1

:..

;**5$,Ё
..

\!т
'ъ*.

9оо5е


ъ

;.

6шс1с

9г!п#

22


}з'ехз"

*}п|п}*

гп|1}с

тмсз}т

-%ъ*

р1сп*

ыоЁег

эее0в

тм}:еоЁ

23


7

с[А55!с тАь,в5

РжР*Р

3е9!ппег 1

6геат [1агеп0оп 5{гее1, Фх[ог6

[1о0 }:еа0тмог0ь|
1}:е Бпогтпошз 1шгп1р 8 19 422оо2 8

ох2 6вР

0х{ог4 {-}п1уегз!гу Ргезз !з а аеРаг!гпеп{ о{*}:е 0п!тегэ1ц о|Фх{ог6.
1г &ш*:егз йе 0п|уегз|ц'в оБ.|еФ!те о{ ехсе11епсе 1п гезеагс}:, зсБо1аш}:'1р,
ап6 е6цса{!оп 6у ршБ1|з}т!п3 тмог14тм!ёе |п

8х[ог0

}ч|етм1ог!

Ашс&1ап0 (аре 1о'тлп }аг ез $а1аагп Ёоп3

(оп3 (агасБ

(гта|а !,штпрог йа6г!6 [ч1е15овгпе йех!со 0,1ф }'{а!гоб1
\ету)е11т1 5}:ап9}та| ?а!ре1 1огопто

\у!{ь опсе5 |п

Аг9еп{|па Ацзт1а 8гаа!1 €}:11е [аес}:. &"ершб!!с Ётапсе 6геесе
6ша{етпа1а Ёшп9ац 1са1у ]арап Ро1ап6 Рогб6а1 $|п3ароге
5ош{}т1(огеа 5тт!{аег1ап6 1}да|1ап{ 1шг1<еу 01<га|пе !1е|пагп

охговр ац6 охговр !шс1 |$н
Фхфг4 0п|уегз!у Ртевь 1п

|1те

аге ге815|егеа |га4е гпаг&з о[
1_}{( ап6 |п сеЁа1п о1}тег сошп{г|ез

Ф 8х[ог6 {_1п|уегзф Ргезз аоо4
'||те тпога1 й9Бгв о{г}:е аш{}тог 1:ауе бееп ачзег!е6

[а|абаэе г!3}тс Фх{ог6 0п1тегз1су Ргеэ: (гпа[ег)

неп 0 19 422086 9
йа9!с €оо1с|п9 Ро1 о 79 422о74 5

?}:е 1-|г[е &е6
11те

Рштпр1еэс|1тз&!п$ 1'9 422$87 7
]1те 5}тоетпа[ег ап4 т}:е Ё1уеэ 8 19 422$73 7

1}:гее Б|11у-6оа{5 0 19 42200з 6

ве8!ппег 2 [1э0

}:еа6т,лог4з|

ап6 1т!э \А['![е о 19 422о57 5
1}:е 61п6егБгеа6 \у4ап$ 19 4228222
1}те Б!з}теггпап

1}:е 1отлп

йоцзе ап( !}:е (ошпгч

&1ошяе 8 19 422027

в1егпеп{ач/ 1 [2оо }теа4туог6з}

6о1ё|1ос!з ап4 {}те 1}:гее Беагз Ф 1'9 422оо1х
[1||1е Ре6 &!61п3 Ёоо4 о 1'9 422оо0 7

Б1етпеп{ац 2 [зоо }теа4ттог6з|
6|п4еге11а 0 19 422005 ?
51еер|п9 Беашч о 19 422077 7

в1егпеп{ач| 3 [40о }теа4ттог4з]

Р1гзт ршб11я[те0

Беашц ап6 т}те Беаз{ 0 19 422оо6 о
5потт !!}1те апс {ье 5еуеп }тдаг|з о 19 422о1'о 9

109876543

1}те

аоо4
2оо8 2оо7 2оо6

}.{о

Б|3 3оо&э

шпац{1погйе{ р}.о{осору|п9

рагг о{т}т1в ршБ11сат!оп гпау бе герго6шсе6,
зтоге4 |п а геЁг|ета1 зуь[егп, ог папзгп1ше0' й апу {огтп ог Бу апу |пеап5,
т+.!т}тоц{ |}:е рг|ог реггп|вз!оп !п та,лт|т|л9 о| 8х{ог01-}п|т,егз|ц Ргезз,
ог аз ехргезз1у реггп|ссе0 бу 1а'ид, ог цп0ег |еггпз а9тее4 тм{т}: г}:е
аРРгоРг!а{е гергорар}:1сз й9}:тв ог6ап!аа[|оц. вг}чц1лез сопсегп|п9
герго0шс{|оп оц{в!(е с}:е всоре о[{}:е абоуе з}тоц16 Бе 5еп{ |о {ье
Б|[ &!31тсз оераг11пеп!, Фх[ог0 {-}п1уегэ!ту Ргезз, а| |}те а44гезз аБоуе

А}1 г!3}:тз

гезеттеё.

}т{о

по| с!гсш1а|е с1:|з боо& |п апу о1}:ег Б1п61п9 ог сотег
ап0 уош гпшз{ !тпрозе ||!з вагпе соп4!{!оп оп апу асчш|гег

уо11 тпш5|

Апу туеБз||ез ге{егге4 1о !п {}:|з ршБ11са|!оп аге !п |}:е ршб1|с
0огпа1п ап4 |}:е|г а40геззез аге ргой4е0 Бу Фх{ог1 {-]п1уегз!ч Ргеяз
[ог |п!оггпат|оп оп1у. Фх{ог6 [!п!тегз!ц Ргезз Фзс!'а|тпз апу
гезропв|Б!1!{у {ог {}:е соп{еп{

т5вш_13: 978 о т9 4ээо86 6

|5вп-1о: о19422о869

Рг1пте4 1п

Ас кш о\^'1в рсп мв шт5

{!1шзЁтв[е ё

ф

тсЁо|ё
:

ф

Авгепсе

ате ан а!1о|!е |от с!те |о11о+л:1щ (|азя!с 1а1ез:

Бпоггпоцз 1вгп|р Б!3 Боо& о 19 4225]7 8
1}хгее Б!11у-6оа{5 в18 воок 0 19 422578 6
1}ле

6й9егбгеа0 йап Б!3 8оо[ 0 19 422519 4
йоцзе ап4 с}:е (ошп1ц \4ошзе 8!9 3оо[ о 19 42252о 8

1}:е 1оилп

АсЁ|й{у воок$

оге ата1!л67е |от [1эе [о11от+т!п9(1авз1с 1а1ез:
Аст1йц Боо}< 0 19 422056 7

1}те Ёпоггпошз 1\:гп1р

&е6 }1еп Ас|1йгу воок 0 1'9 422о88 5
тье
1[е '|!11е
йа91с (оо&|п9 Ро! Аспит воок 0 19 422080

х

кцгпР!е5{'1т5кп Ас|1йгу воок 0 19 422089 3
1}:е 5}тоетпа[ег ап6 {1те 11тез Ас:1й9 3оок 0 19 422081 8
1}:гее Б!11у-6оа!5 Ас!й{у воок о 19 422061 з
1Бе Р|я1тегтпап ап0 }:!з 1|{'1|е Ас{1йсу воо& о 1'9 422о82 6
1}:е 6!п3егБгеа0 1у1ао Асс1йц 3оо& о 19 422о62 1'
1}де ?ох,тп йоцзе ап6 {}:.е €оцп{ц моц5е Ас[|йф 8оо& 0 79 422о63х
?}те 1}9|у Ршс}<11п6 Асг|й9 Боо& о 19 422083 4
6о16!1ос&з ап6 {[те 1}тгее 3еагэ Асс|йц воок 0 19 422064 8
&е0 &ё|п9}{оо6 Аст!йгу 3оо1с 0 79 422о65 6
(!п4еге11а Асс|й9 Боо[ 0 1'9 422о6? 2

1,!ш1е

$1еер!п9 Беашт Асг!й{у воо& о 19 422059 1
&еашч ав4 г}те 3еазс Аст|йу 8оо1( 0 19 42206о 5
5потм-\{1!{е ап{ {11е 5еуеп }тоа(з Ас!йц Боо1< 0 19 422Ф66 4

6[!па

8А$па! з|оц

4

[}:'е 091у }вс&11п9 0 19 422058 3

5ше

Агеп6о

€1еуес_йег1е/111шв1таг1оп

о1з о оуо*а\Р, 1п е1[!тет 0п*7Бп31!з[т
АшеАсап [л91|з!1 Ёас!т саззе[1е |еа!ц{е5 пуо 5!оАе5.
1}е Ёпоггпошз 1шгп!р сп41}:гее Б!11у-6оа|в
о 19 422о78 { (3г1г!з!г Ёп91!з}:) 0 19 422031 1 (Атпег1сап Бп91!э}:}

&есогёе4 гес6{п9з о/(1азз|с ?а1еэ сге
от

1}те 1-!{{1е &е4

Беп сп6 &штпр!езг!1сз[!п

о 1'9 422о9о 7 (вг!Ёз}т Ёп91|з};} 019 422091 5 (Агпег1сап !п61!э}:)
1}:е йа9!с €оо[!п3 Рос ап41}:е 5}:оегпа&ег ап4 с1те Ё1теэ
о |9 422о72 9 (БЁ6з}: Бв91|з}:) о 19 422о75 3 (Агпег!сап 8п91|з}л)
1}:е Ё!в}теггпап ап4 }т!з

\^['|{е сп4 1}:е |391у 9шс[1!п9
о 19 422о761 (вг|.!5ь Ёп91!з}т) о 19 422о77 х{АтпеЁсап Бп91!з}т)

11те

о

в

6|п9егбгеа6 йап ап4 1[е 1отпп йоцзе ап6 с}те сошг}|ц мош5е
422о2з 0 (3г|а1э}: Ёщ1|5ь) о 19 422о32)( (Агпе*сап €п51!з}!)

6о1ё11ос[з ап4 [[е 1}:гее Беагз оп6 1,{{11е &е6 &].6|п9 Роо4
о 19 422о15 х (Ёг||1з}: Бп91!зь} о 1'9 4220зз 8 (Атпег!сап Бп91!з}:)
€!п4еге11а сп6 51еер1п9 $еаш|у
о 19 422076 8 (вг![|5ь Бп9}1з}л) 019 422о34 6 (Агпейсап Ёп911з}:)
веац{у апо {ье Беав1 дп4 5потм \&т1:е апё 1};е $еуеп }ътаг|з
о 19 422о17 6 {вг![!5ь вп81|з}:) 0 19 422035 4 (АгпеЁсап Ёп911з}т)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×