Tải bản đầy đủ

CNMT bể tự hoại cải tiến với vách ngăn mỏng

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Khoa Quản Lý Tài Nguyên
Bộ Môn: Công Nghệ Môi Trường

Chủ đề: Bể tự hoại cải tiến với vách ngăn mỏng


Nội dung chính
• Cấu tạo
• Nguyên lý hoạt động
• Ứng dụng


1. Cấu tạo
• Bể có từ 4-6 ngăn phân hủy kỵ khí. Giữa các
ngăn là vách ngăn có hệ thống ống PVC hướng
dòng chảy (vách ngăn hướng dòng) giúp tách
nước và lưu chất thải rắn để phân hủy trong
thời gian đảm bảo2. Nguyên lý hoạt động
• Chất thải vào ngăn thứ nhất được lắng và lên men kỵ
khí. Nhờ vách ngăn hướng dòng, ở các ngăn tiếp
theo, nước thải chuyển động từ dưới lên trên, tiếp
xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình
thành ở đáy bể nên chất hữu cơ được phân hủy.


•  phản ứng kỵ khí nối tiếp và tách riêng 2 pha (lên
men axit và lên men kiềm) nên quần thể vi sinh vật
trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát
triển thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo
axit sẽ chiếm ưu thế; ở những ngăn sau, các vi khuẩn
tạo mêtan là chủ yếu


Nguyên lý hạt động


3. Ứng dung

Xử lý COD, BOD5, TSS
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải công nghiệp


Tài liệu tham khảo

• http://www.vinahands.com/congdong.php?id=79
• https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%83_t
%E1%BB%B1_ho%E1%BA%A1i_c%E1%BA%A3i_ti%E1%B
A%BFn_v%E1%BB%9Bi_v%C3%A1ch_ng%C4%83n_m%E1
%BB%8Fng#cite_note-:0-1Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng
nghe bài thuyết trình của EmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×