Tải bản đầy đủ

đề khảo sát HSG hóa 10 lần 3

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT (LẦN 03)
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (1,5 điểm):
1. Đốt cháy hoàn toàn hai ancol no có công thức chung là C nH2n+2O2 cần vừa đủ V1 lít O2, thu
được V2 lít khí CO2, và 180m1 gam H2O. Lấy V2 lít khí CO2 đi qua dung dịch vào dung dịch
Ca(ClO)2 dư, sau phản ứng thu được m2 gam kết tủa trắng. Hãy chứng minh biểu thức sau:
V 1=

56
m2−112m1
125

2. Nguyên tử của nguyên tố A co tổng số electron trong các phân lớp p la 7 .Nguyên tử của
nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của A la 8 .Cho đơn chất A
tác dụng với đơn chất B thu được chất X .Lấy 4,83 gam X.nH2O hòa tan vao nước thu được

dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 10,2 gam AgNO3 .Xác định n
Câu 2 (1,5 điểm):
1. Hình vẽ bên biểu diễn thí nghiệm điều chế và thử tính
chất của H2S .Bóp mạnh quả bóp cao su của ống nhỏ
giọt, dung dịch axit clohiđric nhỏ vào đáy cốc tác dụng
với sắt (II) sunfua .Nêu hiện tượng xảy ra trong ống
hình trụ và giải thích?
2. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe ở 200C (theo nm), biết tại nhiệt độ đó khối lượng
riêng của Fe bằng 7,87 g/cm 3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe có hình cầu, có độ đặc
khít là 68%. Cho nguyên tử khối của Fe = 55,85.
Câu 3 (1,5 điểm): Một loại thuốc súng có thành phần: C, S và muối X được trộn theo đúng tỉ
lệ của phương trình hóa học của phản ứng nổ. Lấy 62,2 gam thuốc súng cho vào bình thép chịu
áp suất, không có không khí. Đốt nóng bình cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu
được hỗn hợp hai khí và một chất rắn Y. Hỗn hợp hai khí có khối lượng gấp 27 lần khối lượng
khí hiđro có cùng thể tích, ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất; một trong hai khí là
SO2, khí còn lại có khả năng làm đục nóng vôi trong. Áp suất trong bình lúc này là P, trong
cùng điều kiện đó 19,2 gam O 2 cũng có áp suất P. Y gồm hai nguyên tố có tỉ số nguyên tử là
1:1, hòa tan Y vào nước rồi cho dung dịch AgNO3 dư vào thì thu được 57,4 gam kết tủa trắng.
1. Xác định công thức phân tử của X và Y.
2. Viết phương trình phản ứng thuốc nổ.

Trang1/2


Câu 4 (1,5 điểm):
1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
+Z
+Y
→ A → A1 → A2
+X
M

+V
→A → C → M
+T
+U
→ B → B1 → B2

Biết: M là hợp chất của một kim loại và một phi kim;
A, A1, A2, C là các hợp chất của lưu huỳnh;


B, B1, B2 là hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại.
2. Một đặc điểm lý thú của lưu huỳnh là một số hợp chất của lưu huỳnh hòa tan (tác dụng)
được vói lưu huỳnh, thí dụ:
Na2S + S → Na2S2

Na2SO3+ S→Na2S2O3

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của Na2S2; Na2SO3 và Na2S2O3.
Câu 5 (2,0 điểm): Một hỗn hợp X gồm 3 kim loại Fe, Al và Cu. Chia m gam hỗn hợp X thành
hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít khí (đktc).
Cho phần 2 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng
dung dịch tăng 10,5 gam so với khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu. Phần chất rắn không tan
cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, lại thu được 4,48 lít khí nữa (đktc). Tính
phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
Câu 6 (2,0 điểm): Để xác định công thức phân tử của một loại muối kép ngậm nước có chứa
muối clorua của kim loại kiềm và magie, người ta tiến hành hai thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: cho 5,55g muối trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 thu được
8,61g kết tủa.
Thí nghiệm 2: Nung 5,55g muối trên đến khối lượng không đổi thì thấy khối lượng
giảm 38,92%. Chất rắn thu được tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo kết tủa. Lọc kết
tủa, rửa sạch rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 0,8g chất rắn.
1. Xác định công thức muối kép ngậm nước
2. Từ muối đó hãy trình bày phương pháp điều chế hai kim loại riêng biệt
————HẾT————
Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg
= 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;
Ba = 137.

Trang2/2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×