Tải bản đầy đủ

đề khảo sát học sinh giỏi hóa 10 lần 1

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT (LẦN 01)
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (2,0 điểm):
1, Hợp chất A có công thức M2XnY12 được tạo thành từ các nguyên tử của 3 nguyên tố (M, X, Y):
M là kim loại thuộc chu kì 3; X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kì nhỏ liên
tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Trong 1 phân tử A, tổng số hạt mang điện bằng 340 hạt. Xác
định công thức phân tử A. Biết tổng số nguyên tử trong một phân tử A không vượt quá 17 nguyên
tử.
2, Hợp chất A có công thức là MYO m, có tổng số hạt prôton là 42, trong đó ion Y O m có 32e, Y là
nguyên tố thuộc chu kỳ 2. Tìm công thức phân tử của A.
Câu 2 (2,0 điểm):
1, Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu và kim loai M tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,136 lít khí
(đktc). Cũng lượng hỗn hợp này cho tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 3,92 lít
khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Xác định kim loại M.
2, Một chất có ứng dụng rộng dãi ở các vùng quê, có thành phần % về khối lượng các nguyên tố

K, Al, S lần lượt là 8,228%, 5,696%, 13,502% còn lại là oxi và hidro. Xác định công thức phân tử
của chất đó. Biết trong chất đó S có số oxi hóa cao nhất.
Câu 3 (3,0 điểm):
1,Trong thí nghiệm ở hình 2.9, người ta dẫn khí clo ẩm vào bình A có đặt một miếng giấy quì tím
khô. Dự đoán và giải thích hiện tượng xảy ra trong hai trường hợp:
a) Đóng khóa K.
b) Mở khóa K.
Cl2 ẩm

K

Bông tẩm dd
NaOH
H2SO4 đặc

A
Quì tím khô

Hình 2.9.

Trang 1 /2


2, Cho sơ đồ phản ứng sau:
t
(1) Oxit (X1) + dung dịch axit (X2) đặc ��
� X3 �+…..
(2) Oxit (Y1) + dung dịch bazơ (Y2) � Y3 �+…..
o

t
� X1+ Z2 �+……
(3) Muối (Z1) ��
o

(4) Muối (Z1) + dung dịch axit (X2) đặc � X3 �+….
Biết:
 Khí X3 có màu vàng lục, muối Z1 màu tím.
 Khối lượng mol của các chất thỏa mãn điều kiện:
M Y1  M Z1  300 g / mol


M Y2  M X 2  37,5 g / mol

Xác định các chất X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2. Viết các phương trình hóa học minh họa.
Câu 4 (2,0 điểm): Cho 7,02g hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư (đựng trong bình A)
thấy còn lại phần rắn B và phần khí. Cho toàn bộ phần khí qua ống sứ đựng CuO đun nóng, thấy
khối lượng của ống đựng CuO giảm 2,72g. Thêm vào bình A một lượng dư một muối natri, đun
nhẹ thu được 0,896 lít khí không màu, hoá nâu trong không khí.
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b) Tính lượng muối natri tối thiểu phải dùng để hoà tan hết chất rắn B trong bình A.
(Chú ý: Trong bình A gồm cả phần rắn và phần dung dịch)
Câu 5 (1,0 điểm): Ở 250C nguyên tử Crom (Cr) có bán kính 0,125nm. Biết rằng trong tinh thể,
các nguyên tử Cr có dạng hình cầu được sắp xếp chiếm 68% thể tích tinh thể phần còn lại là khe
rỗng giữa các nguyên tử. Hãy tính gần đúng khối lượng riêng của Cr theo đơn vị gam/cm 3?(cho
biết khối lượng mol nguyên tử của Cr là 52 g/mol).
—— Hết——
Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………………………………..; Số báo danh:
……………………………...

Trang 2 /2


Trang 3 /2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×