Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp của hiệu trưởng góp phần nâng cao hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm

MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tên đề tài ……………………………………………………………..1
2. Lý do chọn đề tài……………………………………………………...1
3. Mục đích nghiên cứu……………………………………………….....3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………….3
5. Phương pháp nghiên cứu…………..………………………………….3-4
6. Phạm vi nghiên cứu …………..……………………………………….4
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài……………………………5-8
2. Thực trạng của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ,
giáo viên ở trường THCS Nguyễn Hiền…………………………………8-13
3. Đề xuất các biện pháp nâng cao hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ cho cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền…………………..13-21
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm………………………………….21-22
III. KẾT LUẬN
1. Đánh giá chung……………………………………………………….23
2. Bài học kinh nghiệm………………………………………………….23-24

3. Đề xuất, kiến nghị…………………………………………………….24

1


Sáng kiến kinh nghiệm

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tên đề tài.
“Một số biện pháp của Hiệu trưởng góp phần nâng cao hoạt động
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trường THCS
Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang”.
2. Lý do chọn đề tài.
Chúng ta đang bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức với
sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin. Để
đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất
nước, Đảng ta đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của sự nghiệp Giáo
dục và Đào tạo, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển đội
ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
Với phương châm xem phát triển Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là
một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hoá đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người, Đảng ta xác
định mục tiêu cơ bản của giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài, đào tạo con người Việt Nam có tri thức, có kỹ năng, có thái
độ ứng xử đáp ứng được công cuộc đổi mới hiện nay. Muốn thực hiện được
điều đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên đóng vai trò quan trọng quyết định chất
lượng giáo dục. Điều này đã được khẳng định tại văn kiện hội nghị lần thứ 2
Ban chấp hành TW khóa 8: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của
giáo dục”.
Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có vai trò quyết định
đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp
ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt.
Nhà trường xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giáo dục,
đó là: “Đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức,
sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực
công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Muốn đạt mục tiêu quan trọng đó thì trước hết đội ngũ cán bộ quản lý
giáo dục và giáo viên phải không ngừng tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng,


nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kiến thức về khoa học giáo dục,
tâm lý học và lý luận dạy học nhằm nâng cao chất lượng giờ lên lớp và các
hoạt động ngoài giờ. Việc tăng cường bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ góp phần quan trọng bồi dưỡng nhân cách người thầy giáo.
Có thể nói đội ngũ giáo viên là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo
dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng
và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Bởi vậy việc xây dựng, phát triển và
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, có
2


Sáng kiến kinh nghiệm

phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm mẫu mực, là điều kiện tiên
quyết, là khâu đột phá, cần làm ngay để chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.
Là Hiệu trưởng trường trung học cơ sở có nhiều thành tích nổi bật trong
phong trào dạy và học của thành phố Nha Trang nói riêng và tỉnh khánh hòa
nới chung, bản thân tôi rất tâm huyết với công tác nâng cao hoạt động bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Với mong muốn
xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường ngày càng tiến bộ, có đủ phẩm
chất chính trị và trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm vững vàng, có lòng
nhân ái, có tình yêu thương con người và tâm huyết với sự nghiệp “Trồng
người”, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đáp ứng tốt yêu
cầu của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà trong thời kỳ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
Xuất phát từ những lý do trên, cùng với quá trình làm công tác quản lý
tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, tôi nhận thấy việc tìm ra một số
biện pháp nâng cao hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ, giáo viên là vấn đề rất cần thiết và tất yếu, góp phần quan trọng vào
sự nghiệp Giáo dục và đào tạo của nhà trường.
Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp của Hiệu trưởng góp
phần nâng cao hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ,
giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang”.
Tôi rất mong được sự giúp đỡ, góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp để
đề tài đạt hiệu quả cao hơn, được ứng dụng rộng rãi trong các trường phổ
thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
3. Mục đích nghiên cứu.
Thông qua nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số
biện pháp nâng cao hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ,
giáo viên góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại Trường trung học cơ sở
Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
4.1 Cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận của đề tài.
4.2 Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
cán bộ, giáo viên trường Trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền.
4.3 Đề xuất một số biện pháp cải tiến hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trường Trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền.
5. Phương pháp nghiên cứu.
* Các phương pháp nghiên cứu lý luận:
Phương pháp tra cứu văn bản, sách báo, tài liệu
Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
3


Sáng kiến kinh nghiệm

* Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Phương pháp quan sát
Phương pháp trò chuyện
Phương pháp điều tra
Phương pháp phân tích
Phương pháp thống kê
Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm
6. Phạm vi nghiên cứu.
Thời gian: từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016.
Qui mô: Một số biện pháp của Hiệu trưởng nâng cao hoạt động bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyễn
Hiền, thành phố Nha Trang.
Không gian: Tại trường THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang.

4


Sáng kiến kinh nghiệm

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài.
1. Cơ sở lý luận.
Đề tài” “Một số biện pháp của Hiệu trưởng góp phần nâng cao hoạt
động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trường THCS
Nguyễn Hiền” được thực hiện dựa trên những cơ sở sau:
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
(Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã chỉ
rõ: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng,
Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu
tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát
triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài”. Mục tiêu tổng quát về Giáo dục đào tạo là “Tạo chuyển biến căn
bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng
tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân
dân”.
- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn
đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới". Trong
văn kiện Đại hội XII lần này, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trước,
Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu
điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển
nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI. Cần đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục, đào tạo; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Luật giáo dục năm 2005 ghi rõ:
+ Điều 15 chương I: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo
chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu
gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có
chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà
giáo thực hiện nhiệm vụ của mình…”. Do đó việc xây dựng và phát triển đội
ngũ thực sự là công việc quan trọng hàng đầu trong công tác của nhà quản lý.
+ Điều 70 Luật Giáo dục ghi rõ: Về nhiệm vụ nhà giáo, luật giáo dục
yêu cầu nhà giáo phải có nhiều tiêu chuẩn, trong đó có các tiêu chuẩn “Có
phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên
môn nghiệp vụ”.
Theo Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT
ngày 28/3/2011 quy định:

5


Sáng kiến kinh nghiệm

+ Điều 32, khoản 1, điểm đ quy định về quyền của giáo viên: “Giáo
viên được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”.
+ Điều 32, khoản 2, điểm c quy định: “Được dự các lớp bồi dưỡng,
hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm”.
+ Điều 31, khoản 1, điểm c quy định nhiệm vụ giáo viên: “Rèn luyện
đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất
lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học
theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương
pháp tự học của học sinh”.
+ Điều 16, khoản 2, điểm b quy định: “Tổ chuyên môn có nhiệm vụ tổ
chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các
thành viên của tổ theo các quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung
học và các quy định khác hiện hành”.
Ngoài ra, còn có các vản bản của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, phòng Giáo dục và Đào tạo nha Trang chỉ
đạo về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng nội dung
chương trình thay đổi sách giáo khoa mới cho giáo viên; đổi mới phương
pháp dạy học…đây là những cơ sở để tạo điều kiện cho nhà trường trong việc
triển khai thực hiện các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo
viên.
* Một số khái niệm.
- Tổ chức: là sự sắp xếp, bố trí thành các bộ phận để cùng thực hiện
một nhiệm vụ hoặc cùng một chức năng chung. Tổ chức là tập hợp người
được tổ chức theo cơ cấu nhất định để cùng hành động vì mục đích chung.
- Hoạt động: là tiến hành những việc làm có quan hệ chặt chẽ với nhau
nhằm một mục đích nhất định trong đời sống xã hội.
- Bồi dưỡng: là các hoạt động bồi bổ, làm tăng thêm trình độ hiện có
về kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, công nhân
viên thực hiện công việc đạt kết quả tốt hơn.
- Bồi dưỡng giáo viên: là các hoạt động chuyên môn nhằm giúp cho
giáo viên học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực và chất lượng giảng
dạy.
- Mục đích hoạt động bồi dưỡng giáo viên:
+ Đối với nhà trường, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng đội ngũ giáo
viên, thì công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phải được cán bộ, giáo
viên trong nhà trường nhận thức sâu sắc.
+ Tham gia hoạt động bồi dưỡng giáo viên sẽ giúp cho giáo viên thuận
lợi khi làm việc với chương trình mới, có thái độ tích cực và thích ứng với
những thay đổi nhanh và thách thức của thời đại.
6


Sáng kiến kinh nghiệm

+ Hoạt động bồi dưỡng giáo viên được thực hiện bằng nhiều hình thức
phong phú, đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại cơ sở, tại trường góp phần xây
dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm trong nhà trường.
+ Tham gia bồi dưỡng thường xuyên sẽ góp phần nâng cao ý thức,
phương pháp, kỹ năng, thói quen tự học của giáo viên. Trên cơ sở đó hình
thành phương pháp tự học cho học sinh. Đó là một trong những mục tiêu quan
trọng cần đạt được trong đổi mới phương pháp dạy học.
- Công tác bồi dưỡng còn giúp cho giáo viên có cảm nhận, tự đánh giá
tốt hơn khi họ hoàn thành công việc và có sự tiến bộ trong công tác.
- Nội dung bồi dưỡng giáo viên:
Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Bồi dưỡng theo chu kỳ thường
xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa, trên chuẩn, bồi dưỡng thay sách, bồi dưỡng
chuyên đề nâng cao, đổi mới phương pháp dạy học, những kiến thức tâm lý
học, giáo dục học.
- Phương pháp bồi dưỡng giáo viên:
* Bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động dự giờ.
Dự giờ là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định chất lượng giảng
dạy của giáo viên. Qua hoạt động dự giờ phản ánh những gì giáo viên đã tích
lũy được, đã nghiền ngẫm, đã công phu luyện tập đồng thời cũng là lúc thể
hiện tinh thần trách nhiệm của họ đối với nhiệm vụ được giao. Tổ chức dự giờ
trên lớp là một hoạt động quan trọng trong công tác quản lý chuyên môn của
Hiệu trưởng ở trường phổ thông.
* Bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động thao giảng.
Đây cũng là hoạt động hết sức quan trọng, thông qua hoạt động thao
giảng để giáo viên cùng nghiên cứu, học tập, thống nhất việc thực hiện
chương trình, nội dung, phương pháp dạy cụ thể của một bài, một chương hay
một vấn đề sư phạm nào đó. Thao giảng là hình thức bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ có báo trước, có sự chuẩn bị của cá nhân và tổ chuyên môn nhằm
thống nhất nội dung, phương pháp nhằm nâng cao kỹ năng leên lớp và kiểm
tra đánh giá học sinh.
* Bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm
chuyên môn.
Tổ chuyên môn là một cấp quản lý trong nhà trường, là nơi giáo viên
trong tổ trực tiếp tham gia thảo luận cho công tác giảng dạy cũng như sinh
hoạt chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng nề nếp dạy học, giáo dục nhân cách
học sinh. Qua sinh hoạt tổ chuyên môn, Người quản lí đã tổ chức chỉ đạo đội
ngũ cốt cán, phương thức làm việc của tổ, đánh giá sự cố gắng tiến bộ của
giáo viên, cũng như những hạn chế để có kế hoạch bổ sung chiến lược bồi
dưỡng lâu dài.
* Bồi dưỡng giáo viên thông qua phương pháp tự học.
7


Sáng kiến kinh nghiệm

Xu thế chung của thời đại và kinh nghiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng
những năm qua ở Việt Nam đã khẳng định bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo
viên phải lấy tự học làm chủ. Điều này cho thấy bất kể người giáo viên nào
cũng đều có khả năng tự học nếu như hiểu thấu đáo nhiệm vụ và nội dung bồi
dưỡng, có đầy đủ điều kiện tối thiểu để học tập. Tự học là hình thức rất thú vị
để khích lệ việc học tập độc lập và học suốt đời. Đối với giáo viên, những
người đã được đào tạo sư phạm có trình độ học vấn nhất định thì hình thức tự
học mà do tự mình điều khiển thường sâu sắc hơn và lâu dài hơn là hành vi
học tập do người khác điều khiển. Phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải
nhận thức đúng đắn về vấn đề tự bồi dưỡng, phải tự giác rèn mình và có tinh
thần trách nhiệm cao đưa mình vào nề nếp khuôn khổ mới đạt kết quả tốt.
2. Cơ sở thực tiễn.
Trong những năm qua Trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền luôn được
các cấp đảng ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh
quan tâm và giúp đỡ về mọi mặt, đặc biệt về tình hình đội ngũ cán bộ, giáo
viên của nhà trường tuy đảm bảo về số lượng, cơ cấu nhưng chất lượng đội
ngũ cán bộ, giáo viên chưa đồng đều, chưa đáp ứng với yêu cầu ngày càng
cao của xã hội hiện nay.
Chính vì vậy việc nâng cao bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên
môn, vững vàng về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư
phạm mẫu mực, là điều kiện tiên quyết, là khâu đột phá, cần làm ngay để
chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
nước nhà. Đồng thời việc nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên
cũng đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên, đáp ứng
nhu cầu của học sinh và phụ huynh.
II. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
giáo viên ở trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2015 – 2016.
1. Đặc điểm nhà trường.
1.1 Vài nét về nhà trường.
Trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền được thành lập từ năm 1975 trên
cơ sở sát nhập của 2 trường: Trường cấp I - II Phước Hải số 1 và Trường cấp
I - II Phước Hải số 2, lúc đó trường có tên là Trường cấp II Phước Hải.
Từ năm 1995 trường được đổi tên là Trường trung học cơ sở Nguyễn
Hiền. Đến nay trải qua gần 40 năm thành lập và phát triển nhà trường đã dần
dần khẳng định được uy tín và chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn
thành phố Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.
1.2 Cơ sở vật chất
- Trường có khu vực hành chính và khu các phòng học của học sinh
riêng biệt.
- Có 25 phòng học của học sinh đạt tiêu chuẩn. Mỗi phòng học được
trang bị 9 bóng đèn, 4 quạt, bảng từ chống loá.
8


Sáng kiến kinh nghiệm

- Các phòng phục vụ học tập của học sinh gồm có 1 phòng thực hành
Vật Lý, 1 phòng thực hành Hóa - Sinh - Hoá, 2 phòng học bộ môn Âm nhạc,
1 phòng máy vi tính được trang bị đầy đủ các thiết bị yêu cầu và hoạt động
tốt.
- Khu làm việc của Ban giám hiệu và giáo viên gồm có phòng Hiệu
trưởng, Phó hiệu trưởng, phòng hội đồng, phòng thư viện, kế toán, văn thư, y
tế, thiết bị ….được trang bị đầy đủ máy vi tính, máy in, hệ thống internet.
1.3 Đội ngũ giáo viên
1.3.1 Số lượng
+ Về cán bộ, giáo viên
- Năm học 2015 – 2016 trường THCS Nguyễn Hiền có tổng số cán bộ giáo viên – nhân viên: 99; trong đó Ban giám hiệu: 02 gồm 1 Hiệu trưởng và
1 phó hiệu trưởng, giáo viên: 85, nhân viên: 12.
- Chi bộ nhà trường gồm có 16 đảng viên, 7 nam và 9 nữ, cấp ủy có 03
đồng chí, 15 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị ( thuộc Đảng bộ
phường Phước Hải ).
- Trường có 6 tổ chuyên môn gồm:
Tổ Toán 1: 11 người
Tổ Toán – Lý 2: 17 người
Tổ Ngữ văn: 17 người
Tổ Hóa – Sinh – Thể dục: 16 người
Tổ Tiếng Anh: 12 người
Tổ Sử – Địa – Âm nhạc – Mỹ thuật: 12 người
Và một tổ văn phòng: 12 người
Chi đoàn giáo viên: 19 người, 01 nam và 18 nữ
Tổng phụ trách Đội: 01 người
+ Về học sinh
Tổng số lớp: 45 lớp
Khối 6: 11 lớp (432 học sinh)
Khối 7: 12 lớp (469 học sinh)
Khối 8: 11 lớp (419 học sinh)
Khối 9: 11 lớp (381 học sinh)
Tổng số học sinh: 1701
Biên chế học sinh/lớp: không quá 38 học sinh.
1.3.2 Chất lượng
- Cán bộ quản lí: 02 cán bộ đạt trình độ Đại học; 02 cán bộ có bằng cử
nhân quản lý giáo dục.

9


Sáng kiến kinh nghiệm

- Giáo viên: 85 người, trình độ trên chuẩn: 73/85 giáo viên, đạt tỉ lệ
85,9% và đạt chuẩn 100%.
- Nhân viên: 12 người; trong đó: có 4 nhân viên đạt trình độ Đại học, 2
nhân viên trình độ Cao đẳng, 1 nhân viên trình độ trung cấp; có 5 nhân viên
có trình độ THPT.
- Nhà trường có đủ số giáo viên giảng dạy ở các bộ môn, số tiết bình
quân/ giáo viên: 19 tiết/ tuần, đủ các loại hình và cơ cấu theo
TTLT35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV.
1.3.3 Những thuận lợi, khó khăn.
Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp Lãnh đạo, địa
phương, phụ huynh học sinh trong các hoạt động giáo dục.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường được đào tạo nghiệp vụ
chuyên môn, nghiệp vụ quản lí từ các trường chính quy; nhiệt tình, sáng tạo
và có uy tín trong công tác quản lý.
- Công tác chỉ đạo từ Ban Giám hiệu đến tổ - nhóm chuyên môn, đoàn
thể luôn có sự thống nhất chung về nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức thực
hiện, được triển khai đồng bộ, có kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời
trong từng hoạt động, theo từng giai đoạn.
- 100% cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn về trình độ
đào tạo; được phân công giảng dạy đúng chuyên môn; có lực lượng giáo viên
làm nồng cốt chỉ đạo hoạt động chuyên môn ở cấp tổ - nhóm nghiệp vụ trong
nhà trường.
- Đa số giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ, có lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao đối với công tác giảng dạy.
- Trong giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn có ý thức học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với số lượng giáo
viên giỏi thành phố đến nay là 42 và cấp tỉnh là 36.
Khó khăn:
- Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên không đồng đều. Một số giáo
viên lớn tuổi chậm đổi mới phương pháp, còn giáo viên trẻ chưa chủ động,
tích cực trong công việc được giao dẫn đến việc thực hiện đổi mới phương
pháp dạy học theo hướng tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
theo đặc trưng bộ môn còn chưa đồng đều.
- Chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn chưa đồng đều, nội dung sinh
hoạt nhóm chưa sâu sắc, còn mang tính hình thức, đối phó.
- Một số giáo viên lớn tuổi còn e ngại việc học bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn; giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng
thường xuyên đi công tác xa, con còn nhỏ nên chưa tích cực tự học để nâng
cao chuyên môn nghiệp vụ.
10


Sáng kiến kinh nghiệm

- Chất lượng học sinh đầu vào chưa cao. Một số học sinh chưa có ý
thức phấn đấu, vươn lên trong học tập.
- Cơ sở vật chất nhà trường tuy đã được nhà trường quan tâm và đầu tư
nhưng trường thiếu phòng đa năng (theo tiêu chuẩn trường Chuẩn quốc gia)
cho nên khi tổ chức các Hội giảng, thao giảng đôi khi phải bị động. Một số
thiết bị dạy học đã cũ, chất lượng chưa bảo đảm để tiến hành thí nghiệm, thực
hành.
- Chính sách tiền lương, chế độ khen thưởng, đãi ngộ đối với cán bộ,
giáo viên tuy đã được Nhà nước quan tâm nhưng chưa tương xứng với nhiệm
vụ, với cống hiến của giáo viên, để khuyến khích, động viên giáo viên học tập
nâng cao trình độ, hoặc chuyên tâm với công việc ở vị trí công tác của mình.
2. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên tại trường THCS Nguyễn Hiền năm học
2015 - 2016.
2.1 Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên thông qua phương pháp dự giờ.
- Thông qua giờ dạy, có thể đánh giá được tay nghề chuyên môn lẫn
năng lực sư phạm của giáo viên trong các hoàn cảnh khác nhau, cả người dạy
lẫn người dự giờ đều được học hỏi lẫn nhau. Người dạy vừa có cơ hội trình
bày, thử nghiệm những phương pháp dạy học khác nhau, vừa được các đồng
nghiệp góp ý trực tiếp với tinh thần xây dựng để tự rút ra những kinh nghiệm
cho bản thân. Còn người dự giờ vừa học hỏi được những kinh nghiệm hay từ
đồng nghiệp (như phương pháp lên lớp, quản lý lớp học, nghệ thuật xử lý tình
huống…), vừa thấy được những hạn chế của người dạy để tự rút ra kinh
nghiệm cho bản thân.
- Tuy nhiên, hiện nay việc dự giờ còn mang tính hình thức, chạy theo
thành tích, còn nể nang, thiếu nhiệt tình, chú trọng đến số lượng hơn chất
lượng.
- Một số tiết dự giờ có báo trước nên chưa thật sự khách quan, chưa
đánh giá chưa đúng với thực tế vì giáo viên đã chuẩn bị trước cho học sinh,
đôi khi còn chọn giờ, chọn lớp.
- Một số thành viên dự giờ đặt nặng công tác dự giờ kiểm tra đánh giá
mà quên đây là nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ nên thiếu phần
tư vấn, thúc đẩy.
- Một vài giáo viên chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dự
giờ, chỉ dự đủ số tiết theo quy định.
2.2 Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên thông qua phương pháp thao
giảng.
- Thao giảng có thể xem là tiết dạy mẫu, do đó đòi hỏi giáo viên phải có
sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo. Với quan điểm chỉ đạo đổi mới phương pháp
dạy học như hiện nay khâu soạn giảng trước khi lên lớp rất được chú trọng.
Đây cũng được xem là một hình thức đẩy mạnh hoạt động nâng cao chuyên
11


Sáng kiến kinh nghiệm

môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường, giúp nhân rộng được
gương điển hình tốt trong đội ngũ giáo viên ngày càng mạnh dạn tự tin hơn
trong chuyên môn khi đăng ký thao giảng.
- Tuy nhiên, một vài giáo viên chưa hiểu hết ý nghĩa của việc thao
giảng, còn trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
- Do kinh phí hạn hẹp nên việc khen thưởng cho hoạt động thao giảng
chưa kịp thời, chưa có tác dụng động viên đội ngũ giáo viên trong hoạt động
thao giảng.
2.3 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên thông qua sinh sinh hoạt tổ,
nhóm chuyên môn.
- Các tổ chuyên môn thông qua sinh hoạt hàng tháng kiểm tra xét
duyệt giáo án của từng thành viên trong tổ, trao đổi thảo luận và đi đến thống
nhất các bài khó, mới trong chương trình, thảo luận đổi mới cách kiểm tra
đánh giá, hướng dẫn ra đề thi theo hướng khách quan phù hợp với tình hình
thực tế, tìm giải pháp hữu ích để chế tạo đồ dùng dạy học.
- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn của trường THCS Nguyễn Hiền
dược thực hiện khá nghiêm túc, giúp cho việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng
giảng dạy của giáo viên đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên hoạt
động này cũng bộc lộ những mặt hạn chế như các buổi họp chuyên môn tuy
được tổ chức thường xuyên nhưng nội dung các buổi họp chưa phong phú,
còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới
phương pháp dạy học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ,
không sát với tình hình thực tế chuyên môn của tổ. Trong các buổi sinh hoạt,
không khí thường trầm lắng, những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn
bạc, thảo luận. Mặt khác, một số giáo viên còn thụ động, chưa tích cực tham
gia góp ý xây dựng về chuyên môn, dẫn đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho
giáo viên thông qua hoạt động này chưa thật sự hiệu quả.
- Một số tổ không thực hiện đầy đủ, cắt xén thời gian, không đảm bảo
thời lượng dẫn đến nội dung sinh hoạt không đảm bảo, giáo viên khi gặp khó
khăn trong chuyên môn không được giúp đỡ kịp thời; các văn bản chỉ đạo
không được tìm hiểu kĩ càng dẫn đến thực hiện không tốt, ảnh hưởng đến hiệu
quả giảng dạy của giáo viên và người phải chịu thiệt thòi chính là học sinh.
- Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có tâm lí coi
mình cũng như giáo viên bình thường khác, chỉ lo hồ sơ đầy đủ, sạch đẹp;
chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu; đặc biệt chưa chủ
động xây dựng tốt kế hoạch hoặc chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các ý kiến
để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.
2.4 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên thông qua hoạt động bồi
dưỡng thường xuyên.
Một trong những nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo trong Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa
XI là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Để thực hiện chủ trương
12


Sáng kiến kinh nghiệm

đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền đã được Ban giám hiệu quan tâm
thực hiện theo Thông tư 26 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV
mầm non, phổ thông và GD thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành. Ngoài ra còn chú ý đến xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên,
thành lập Ban cốt cán bồi dưỡng thường xuyên, thời gian bồi dưỡng cho từng
nội dung các nội dung như nghiên cứu khoa học sư phạm, đổi mới sinh hoạt
tổ chuyên môn, tập huấn các phương pháp đổi mới dạy và học...
Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên đến nay,
bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn mang tính đối phó, chưa có sự đầu
tư nghiên cứu và giáo viên chưa xem đây là cơ hội để nâng cao năng lực
chuyên môn. Một số giáo viên chưa biết cách lồng ghép, tích hợp nội dung
được bồi dưỡng với hoạt động chuyên môn của trường một cách hợp lý.
2.5 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên thông qua phương pháp tự
học.
Là một trường THCS nằm trong địa bàn thành phố Nha Trang, chất
lượng giảng dạy của giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo
dục và đào tạo của nhà trường. Vì thế Ban giám hiệu rất quan tâm đến công
tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên. Chỉ đạo và động viên cho đội
ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng tự học để nâng cao trình độ
chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ của mình. Đặc biệt chuyên môn rất chú ý
đến trình độ tin học của giáo viên, để có thể ứng dụng CNTT vào trong giảng
dạy.
Tuy nhiên, việc tự học tự bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ, giáo viên
vẫn còn hạn chế vì những lý do sau:
- Một số giáo viên lớn tuổi có tính ì nên còn e ngại việc học bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn; một số khác giáo viên có hoàn cảnh gia đình
khó khăn, chồng thường xuyên đi công tác xa, con còn nhỏ nên chưa tích cực
tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chỉ dừng ở mức cho phép.
- Ý thức của một vài giáo viên về tầm quan trọng của vấn đề tự học
chưa cao nên không tích cực trao đổi học hỏi thêm kinh nghiệm của đồng
nghiệp, mặc dù hiểu biết của bản thân họ có giới hạn.
- Mặt khác kinh phí đầu tư cho hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho
cán bộ, giáo viên còn hạn hẹp, chưa được nhà trường chú trọng nên chưa có
tác động thúc đẩy, động viên giáo viên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn.
III. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trong thời gian tới.
Như đã phân tích ở trên, thực trạng bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ,
giáo viên của trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2015 - 2016, thông qua
các biện pháp dự giờ, thao giảng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, tự học, tự
bồi dưỡng mặc dù có những thành công nhất định, nhưng thực tế vẫn còn
những hạn chế. Vì vậy với vai trò là Hiệu trưởng, tôi xin đề xuất một số biện
13


Sáng kiến kinh nghiệm

pháp cải tiến khắc phục những tồn tại trên, nâng cao chất lượng bồi dưỡng
nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững
vàng hơn về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và
học trong nhà trường. Các biện pháp cụ thể như sau:
Biện pháp 1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn ngay từ đầu
năm học.
Việc lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên
được coi là công tác trọng tâm trong kế hoạch chung của nhà trường, phải tiến
hành chặt chẽ dựa vào tình hình thực tiễn của nhà trường.
Để thực hiện được kế hoạch một cách thuận lợi, vào đầu năm học, Hiệu
phó chuyên môn phải lên kế hoạch cụ thể, dự kiến thời gian bồi dưỡng, nội
dung bồi dưỡng và kinh phí để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên để tham mưu
với Hiệu trưởng nhà trường.
Trong từng tháng, tuần phải định hướng một số nội dung bồi dưỡng cần
thực hiện. Tiếp đó kế hoạch phải được bàn bạc thống nhất từ Ban Giám hiệu
đến các tổ chuyên môn và được tổ chức thực hiện chặt chẽ từ tổ chuyên môn
đến từng giáo viên. Nếu có những thay đổi có thể điều chỉnh kế hoạch đó cho
phù hợp điều kiện nhà trường.
Biện pháp 2. Tăng cường công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận
thức của cán bộ, giáo viên trong toàn bộ cán bộ, giáo viên về tầm quan
trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên trong nhà
trường về công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là vấn đề cần thiết. Vì
hơn ai hết mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên phải nhận thức được tầm quan trọng
của công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản
thân chính là quyền lợi thiết thực nhất. Đó cũng là thực hiện quyền của giáo
viên theo Điều lệ trường Trung học cơ sở.
Trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường cũng như họp tổ
chuyên môn, Ban Giám hiệu nhà trường phải quán triệt tư tưởng của giáo
viên, thường xuyên tuyên truyền, động viên nhắc nhở các cán bộ, giáo viên
tầm quan trọng thiết thực của việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ
nghiệp vụ, xem đây là công tác có ý nghĩa thiết thực đến chất lượng dạy và
học của nhà trường. Vì vậy mỗi cán bộ, giáo viên của nhà trường cần phải
nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn,
nâng cao trình độ nghiệp vụ.
Biện pháp 3. Đẩy mạnh công tác đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo
viên.
Tăng cường công tác dự giờ, chú ý đến tất cả các đối tượng, đặc biệt
giáo viên mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm, giáo viên còn non yếu tay
nghề, giáo viên dạy chéo môn đào tạo, tế nhị với giáo viên nhiều tuổi đời lẫn
tuổi nghề. Thực hiện hình thức dự giờ có báo trước hoặc đột xuất nhiều hơn
và kiểm tra hồ sơ chuyên môn thường xuyên hơn để đánh giá mức độ thực
14


Sáng kiến kinh nghiệm

chất hơn, chính xác hơn, đồng thời kiểm tra ý thức kỷ luật cũng như tạo cho
giáo viên có thói quen luôn ở trong tư thế chủ động, hoàn thành tốt giờ dạy
trên lớp. Cần chú ý về chất lượng dự giờ, không nên chạy theo số lượng, chạy
theo thành tích.
Đối với cán bộ quản lý:
Qua việc kiểm tra đánh giá giờ dạy trên lớp giúp cho cán bộ quản lý
nắm bắt được năng lực sư phạm của từng giáo viên trong trường, xác định
được thực trạng của việc giảng dạy để phát huy những ưu điểm và hạn chế
những vướng mắc trong giờ dạy trên lớp, từ đó cán bộ quản lýCBQL điều
chỉnh ngăn ngừa những sai lệch. Thông qua kết quả kiểm tra đánh giá cho
phép cán bộ quản lý đi đến những quyết định tối ưu nhất để xếp loại chuyên
môn nghiệp vụ và công nhận giáo viên giỏi cấp trường đồng thời giúp cho cán
bộ quản lý sử dụng đúng người đúng việc phát huy được năng lực sở trường
của mỗi giáo viên.
Đối với giáo viên:
Giúp giáo viên tự đánh giá khả năng năng lực chuyên môn của mình
đồng thời học hỏi được từ cán bộ quản lý về kiến thức kĩ năng, phương pháp,
cách thức tổ chức….để từ đó nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nhân
cách nhà giáo, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực ý chí, tính kiên trì lòng tự tin, ý
thức tập thể và quan hệ ứng xử.
Biện pháp 4. Tổ chức các Hội thi cấp trường, thao giảng ở các tổ
chuyên môn.
Nhà trường phải duy trì và phát huy việc tổ chức các Hội thi như hội
giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi … qua các
hội thi chúng tôi mới thấy được năng lực tiềm ẩn trong mỗi người giáo viên.
Từ đó Ban giám hiệu có sự đánh giá đúng mức độ tiến bộ, trưởng thành của
từng giáo viên. Điều đó đã cổ vũ, khích lệ giáo viên trau dồi chuyên môn.
Qua các hội thi cũng là dịp giúp nhà trường tuyên truyền để phụ huynh thêm
tin tưởng vào chất lượng giảng dạy, giáo dục của nhà trường.
Tiếp tục duy trì và phát huy phương pháp thao giảng ở các tổ chuyên
môn, tạo điều kiện cho giáo viên có dịp thể hiện năng lực, huy động được sức
mạnh tập thể trong việc đầu tư đối với những bài khó, tránh tình trạng mỗi
người làm một cách dẫn đến việc đánh giá không công bằng đối với học sinh.
Xây dựng chuẩn đánh giá riêng cho hoạt động thao giảng, để từ đó có
thể đánh giá khách quan, chính xác. Ngoài ra cũng phải lên kế hoạch cụ thể
cho hoạt động thao giảng trong năm học.
Xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo môi trường sư
phạm thân ái, hòa đồng, trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến
bộ, tạo sự đồng thuận giữa lớp giáo viên trẻ với giáo viên có kinh nghiệm.
Biện pháp 5. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.
15


Sáng kiến kinh nghiệm

Tổ chuyên môn là cầu nối giúp cho Ban giám hiệu quản lý đội ngũ giáo
viên trong trường học. Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch
hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của
tổ viên theo kế hoạch dạy và học, phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt và các quy định khác của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Tổ chuyên môn giúp cho Ban giám hiệu nhà trường quản lý giáo viên
thực hiện các hoạt động giáo dục theo chức năng riêng của từng tổ và theo kế
hoạch của trường. Mọi nhiệm vụ trên muốn thực hiện tốt đều phải thông qua
các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. Vì thế, việc sinh hoạt tổ chuyên môn là
không thể thiếu được trong mỗi nhà trường nói chung và trường trung học cơ
sở Nguyễn Hiền nói riêng.
Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự
tồn tại và phát triển của nhà trường. Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động
nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên,
góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện
nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là những vấn đề về thực hiện
nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, thực hiện các văn bản chỉ đạo, thực
thi nhiệm vụ năm học và các yêu cầu mang tính thực tiễn được mang ra thảo
luận, phân tích dưới nhiều góc độ và rút ra những kết luận sư phạm, những
biện pháp khả thi để có thể vận dụng vào thực tiễn, từ đó nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Sinh hoạt chuyên môn nhằm góp phần
bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Thực chất
của việc sinh hoạt chuyên môn là giải quyết câu hỏi: “Làm thế nào để nâng
cao hiệu quả giờ dạy, nâng cao chất lượng học tập của học sinh?”.
Sinh hoạt chuyên môn là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng
cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ xuất hiện
nhiều ý tưởng. Do vậy tổ trưởng cần giúp giáo viên nói lên ý tưởng, kinh
nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần đa dạng, phong phú,
có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về mặt nội dung và cách thức tổ chức
thực hiện. Việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kỳ 2lần/ 1tháng,
thời gian do Hiệu trưởng quy định và tùy yêu cầu về tính chất, nội dung công
việc, nhưng nội dung sinh hoạt thực hiện theo nhiệm vụ quy định.
Để việc sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt
được mục tiêu thì cần thiết Ban giám hiệu phải quản lí, chỉ đạo một cách khoa
học, chặt chẽ và có những biện pháp quản lí khả thi nhất phù hợp điều kiện
thực tế về đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh trong môi trường sư phạm của
nhà trường:
Ban giám hiệu chỉ đạo việc thực hiện mục tiêu, chương trình dạy học:
Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chung cả tổ, hướng
dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, quản lý hoạt động giảng dạy của
giáo viên ( bằng việc thực hiện đầy đủ đúng tiến độ thời gian, soạn bài, lên lớp,
quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh). Công tác này sẽ giúp
16


Sáng kiến kinh nghiệm

các tổ chuyên môn có định hướng có kế hoạch cụ thể cho hoạt động chuyên
môn của tổ mình.
Ban giám hiệu hướng dẫn tổ trưởng xây dựng nội dung buổi họp sao
cho hiệu quả: giải quyết các vướng mắc về chuyên môn để có biện pháp đáp
ứng, giải đáp kịp thời. Nắm bắt được vấn đề này, tổ trưởng chủ động đưa vấn
đề ra bàn bạc thảo luận cách thực hiện trong buổi họp tổ, có thể tổ chức thành
chuyên đề nhằm giúp giáo viên định hướng được các phương pháp giảng dạy
phù hợp. Khơi gợi cho giáo viên mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình. Đặt vấn đề
giúp giáo viên động não tìm ra cách giải quyết. Mỗi giáo viên đều đưa ra cách
giải quyết, nhiều giáo viên sẽ đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau, từ đó
lựa chọn ra những cách thực hiện phù hợp nhất. Khi tham gia sinh hoạt chúng
tôi đóng vai trò là thành viên chứ không phải cán bộ quản lí đến giám sát. Để
tạo không khí bình đẳng, dân chủ, thân thiện trong buổi sinh hoạt, chúng tôi
không áp đặt ý kiến của mình, không đánh giá ý kiến của người khác, lắng
nghe ý kiến của mọi thành viên với thái độ trân trọng. Chúng tôi cũng nhận
một phần việc như các thành viên khác trong tổ. Trong quá trình dự sinh hoạt,
chúng tôi ghi chép các nội dung chính hoặc những vấn đề mà giáo viên còn
vướng mắc, khi phát biểu đóng góp ý kiến không vội vã kết luận vấn đề một
cách chủ quan phân tích tổng hợp các ý kiến rồi đưa ra quyết định để có sức
thuyết phục.
Ngoài ra nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần bàn bạc thống nhất thiết
kế bài soạn những bài khó, phân công giáo viên có năng lực giúp đỡ giáo viên
mới ra trường, giáo viên còn yếu tay nghề, giáo viên dạy chính môn giúp đỡ
giáo viên dạy chéo môn đào tạo, đi sâu, đón đầu tìm cách giải quyết cách thực
hiện nội dung chương trình sắp giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm lớp,
trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu, kinh nghiệm
quản lý lớp, xây dựng nề nếp lớp...
Không chỉ quan tâm chỉ đạo chuyên môn, Ban giám hiệu cần phải quan
tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của giáo viên. Từ đó, giúp họ vững tin vào
bản thân mình đồng thời họ có thể tin tưởng vào Ban giám hiệu và mạnh dạn
bày tỏ nguyện vọng, tâm tư của mình.
Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra dự sinh hoạt tổ chuyên môn để
đánh giá chất lượng các cuộc sinh hoạt của tổ chuyên môn, dự giờ đột xuất
các cuộc họp tổ chuyên môn. Qua đó có ý kiến đánh giá hoạt động của các tổ
chuyên môn trong nhà trường trong các cuộc họp Liên tịch.
Biện pháp 6. Nâng cao bồi dưỡng nghiệp thông qua tổ chức chuyên
đề.
Có thể nói bồi dưỡng chuyên đề là phương pháp hữu hiệu nhất để giúp
cho giáo viên nắm chắc, khắc sâu hơn kiến thức và rèn luyện thêm về kỹ
năng, phương pháp.
Các chuyên đề thực hiện theo đơn vị tổ hoặc chuyên đề mà nhà trường
định hướng. Đây là một hoạt động đem lại nhiều hiệu quả cao cho việc nâng
17


Sáng kiến kinh nghiệm

cao năng lực chuyên môn cho giáo viên mà chúng tôi đã thực hiện trong nhiều
năm qua.
Trường chúng tôi đã tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề với quy mô
trường cụm, để cho giáo viên nêu lên những kinh nghiệm hay trong quá trình
thực hiện chuyên môn và cùng chia sẻ với nhau những khó khăn trong quá
trình thực hiện.
Khi tổ chức hội thảo những giáo viên có nhiều kinh nghiệm về chuyên
môn đăng ký để chuẩn bị nội dung trao đổi trước hội thảo, khi giáo viên đó
lên báo cáo, giáo viên ở dưới chuẩn bị các câu hỏi cũng như ý kiến chia sẻ của
cá nhân để giáo viên được học tập lẫn nhau, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp
thu kinh nghiệm và vận dụng vào thực tế giảng dạy kịp thời, chất lượng giảng
dạy của giáo viên đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao hơn các năm trước.
Biện pháp 7. Chỉ đạo tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên,
tự học, tự bồi dưỡng.
Đối với biện pháp bồi dưỡng thường xuyên.
Ban giám hiệu triển khai toàn bộ nội dung, chương trình bồi dưỡng
thường xuyên cho cán bộ, giáo viên trong trường ngay từ đầu năm học để mọi
người nắm được tầm quan trọng, hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc học
này. Sau đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho toàn trường và
hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên từng cá
nhân.
Công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển
khai đánh giá cán bộ, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp và theo chỉ đạo đổi
mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo
viên qua từng năm. Đối với các nội dung bồi dưỡng tự chọn, nhà trường phải
xây dựng theo nhu cầu đề xuất của cán bộ, giáo viên, tránh tình trạng áp đặt
một số mô-đun bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cần nghiên cứu lựa
chọn hình thức và nội dung bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của nhà
trường nhằm đạt hiệu quả của công tác bồi dưỡng và đánh giá thực chất kết
quả bồi dưỡng của giáo viên. Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên
qua mạng; bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng;
đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên; phát
huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và
bồi dưỡng giáo viên tại chỗ…
Đối với biện pháp tự học, tự bồi dưỡng.
Nhà trường có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên
học tập tốt hơn. Tùy theo trình độ và năng lực của từng cá nhân mà Ban giám
hiệu giao nhiệm vụ bồi dưỡng cho từng cán bộ, giáo viên về những nhiệm vụ
mà cá nhân đó cần bồi dưỡng theo kế hoạch đã dự kiến. Giao nhiệm vụ tự bồi
dưỡng về bồi dưỡng về chính trị, hay bồi dưỡng về nghiệp vụ, có giáo viên
cần bồi dưỡng về tin học, có giáo viên cần bồi dưỡng về ngoại ngữ…việc học
được tiến hành thường xuyên, liên tục đối với tất cả mọi người, đó cũng là xu
18


Sáng kiến kinh nghiệm

hướng giáo dục của thời đại, hình thành một “xã hội học tập” và “học suốt
đời”.
Nhà trường còn khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên
tiếp tục đi học nâng chuẩn và bố trí tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên tham
gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo tổ
chức.
Đối với nhà trường đây là một yêu cầu có tính chiến lược. Đây là chủ
trương lớn trong chương trình công tác của nhà trường. Trường đã xây dựng
được phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ, giáo viên trong nhà
trường và họ cùng động viên nhau thực hiên tốt nhiệm vụ này.
Biện pháp 8. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong việc
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường.
Nhà trường tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tham mưu với chính
quyền địa phương, lãnh đạo các cấp, vận động các cá nhân, tổ chức doanh
nghiệp đóng trên địa bàn phường hỗ trợ kinh phí tiếp tục công tác đầu tư, bổ
sung thêm về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện đại…và các phương
tiện dạy học khác phục vụ tốt cho công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của xã hội.
Đặc biệt nhà trường chú trọng đầu tư thư viện trường học như bổ sung
mua thêm các tài liệu tham khảo, đầu sách hay có giá trị, tu bổ bàn ghế, đổi
mới phương thức phục vụ bạn đọc, nối mạng internet…Điều này góp phần
không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho giáo viên
và học sinh. Bởi lẽ đối với giáo viên, thư viện là kho tàng lưu giữ những kiến
thức bổ ích được lưu trữ qua từng thời gian, đồng thời cung cấp, bổ sung và
cập nhật khối lượng thông tin làm cho nội dung bài giảng ngày càng phong
phú, giáo viên có thể tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau để làm giàu
vốn kiến thức của mình, truyền tải đến học sinh lượng kiến thức tốt nhất. Còn
đối với học sinh, thư viện đóng vai trò gián tiếp, xây dựng thói quen tự học, tự
bồi dưỡng cho học sinh học tập và nghiên cứu khoa học. Mặt khác, thư viện
giúp giáo viên và học sinh tạo dựng được tính chủ động và hình thành hướng
phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập của mình.
Theo tôi, việc tăng cường cơ sở vật chất trường học góp phần quan
trọng đến việc cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ,
giáo viên, nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho cán bộ, giáo viên.
Biện pháp 9. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, quan tâm
đến chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên.
Trước tiên, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và Ban giám
hiệu nhà trường đối với công tác thi đua - khen thưởng. Phát động các phong
trào thi đua rộng khắp trong toàn trường, không những giáo viên mà còn tổ
chức cho học sinh cùng tham gia. Nội dung thi đua được Ban giám hiệu và
19


Sáng kiến kinh nghiệm

Công đoàn nhà trường xây dựng cụ thể, nội dung phải thiết thực, bám sát
nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhà trường, bám sát thực tiễn vận động của
cuộc sống, như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” , “Kỷ cương - Tình
thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo”…
Thứ hai, cần nâng cao nhận thức về công tác thi đua - khen thưởng cho
cán bộ, giáo viên để họ thấy được quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi cùng với
nhau để lấy đó làm động lực phấn đấu và vươn lên.
Thứ ba, thi đua - khen thưởng phải bám sát và thực hiện nguyên tắc
khen thưởng: “Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”; trong đó chú trọng
khen thưởng đối tượng giáo viên là chính, vì họ là nền tảng của phong trào thi
đua Dạy tốt - học tốt trong nhà trường.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
và tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Khi tổng kết, rút kinh
nghiệm phải suy tôn các cá nhân, các tập thể điển hình tiên tiến, để mỗi tập
thể, cá nhân đó chính là những tấm gương sáng và là vốn quý của sự nghiệp
cách mạng.
Thứ năm, Ban giám hiệu phối hợp với công đoàn nhà trường phải quan
tâm kịp thời đến chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên. Hỗ trợ kinh phí tạo
điều kiện tốt nhất để động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên tiếp tục đi học
để đạt trình độ trên chuẩn, bồi dưỡng cho giáo viên có thành tích trong phong
trào thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên bồi dưỡng học
sinh giỏi… Biện pháp này cũng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn
đội ngũ rất rõ rệt.
Biện pháp 10. Tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động của tổ
chuyên môn thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc và khách quan.
Nhìn chung đội ngũ cán bộ, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn
Hiền có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh nhưng
không vì thế mà buông lỏng công tác quản lý. Trong đó, có chức năng kiểm
tra, đánh giá. Vì vậy, Chi uỷ và Ban Giám hiệu luôn thực hiện kiểm tra, đánh
giá cán bộ, giáo viên theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước
nhằm tăng cường kỷ luật trong nhà trường.
Việc kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn
một cách thường xuyên sẽ cung cấp cho cán bộ quản lý nhà trường những
thông tin cơ bản về thực trạng hoạt động của các tổ chuyên môn. Từ đó sẽ có
những chỉ đạo kịp thời, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khuyến khích hỗ trợ
những sáng kiến hay, bảo đảm tốt mục tiêu giáo dục.
Việc kiểm tra thường xuyên đối với giáo viên thông qua các nội dung
kiểm tra như: trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện qui chế, qui định
chuyên môn; kết quả giảng dạy; việc thực hiện các nhiệm vụ khác, sẽ cung
cấp cho cán bộ quản lý trong nhà trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng nắm rõ
được thực trạng hoạt động sư phạm của từng giáo viên trong trường. Qua đó
20


Sáng kiến kinh nghiệm

có thể hình dung được tổng thể bức tranh hoạt động của giáo viên trong từng
tổ, trong toàn trường. Có sự đánh giá toàn diện về hoạt động chuyên môn,
việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế
chuyên môn,... Từ đó đôn đốc việc tuân thủ các qui định của Pháp luật về giáo
dục; tư vấn các giải pháp khả thi để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế;
thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng
dạy và học.
Biện pháp 11. Xây dựng không khí tâm lý, tinh thần làm việc vui vẻ
trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
Luôn tạo được bầu không khí tâm lý tốt đẹp trong Hội đồng sư phạm
nhà trường, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, an tâm là cầu nối để tăng
cường mối đoàn kết trong nội bộ giáo viên có ý thức hòa đồng trong công tác,
sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong việc bồi dưỡng
chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên trẻ tham gia tích cực vào các
hoạt động của nhà trường, để cho họ phát huy được năng lực của bản thân.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Với việc vận dụng một số biện pháp trên đây, chất lượng đội ngũ cán
bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền được nâng lên trong 3
năm học gần đây:
* Đối với cán bộ:

Năm học

Tổng

Trình
độ

Trình độ

Trình độ

Trình độ

lý luận

Quản lý GD

Tiếng Anh

chuyên
môn

Chính trị

Trình
độ
Tin
học

CST

cơ s

số

Bằng

Bằng

Văn

ĐHSP

SC

TC

BD

CN

B

C

phòng

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%

2013-2014

03

100

100

100

100

33,3

100

33,3

100

33,

2014-2015

03

100

100

100

100

33,3

100

33,3

100

33,

2015-2016

03

100

100

100

100

33,3

100

33,3

100

/

21


Sáng kiến kinh nghiệm

* Đối với giáo viên:

Năm học

Tổng
số

Trình độ

Trình độ

chuyên môn

chính trị

GV
giỏi

GV
giỏi

CSTĐ
cơ sở

Danh
hiệu

(% )


cấp
(%)

Trung
cấp

T.Phố

Tỉnh

(% )

(sl)

(sl)

(sl)

(%)

ĐHSP

CĐSP

(%)

LĐTT

2013-2014

88

84,1

15,9

100

/

6

/

3

90,9

2014-2015

88

86,4

13,6

100

/

/

/

2

91

2015-2016

85

85,9

14,1

100

1

7

/

22


Sáng kiến kinh nghiệm

III. KẾT LUẬN
1. Đánh giá chung.
Trong nhà trường phổ thông, người giáo viên có vai trò vô cùng quan
trọng trong việc đào tạo, rèn luyện, phát triển trí tuệ và nhân cách cho thế hệ
trẻ. Ở tầm vĩ mô, đội ngũ giáo viên góp phần quan trọng trong việc nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Hoạt động bồi dưỡng giáo viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để
duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển môi trường cạnh tranh
nói chung và đối với trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha
Trang nói riêng. Qua hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề của giáo
viên được nâng lên rõ rệt, nhất là những giáo viên mới ra trường, từ đó chất
lượng đại trà cũng đã được nâng lên.
Đề tài đã được áp dụng ở trường Trung học cơ sở
Nguyễn Hiền trong những năm qua và có hiệu quả rõ rệt ở
từng năm học, giúp cho Hiệu trưởng quản lý chỉ đạo chuyên
môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Chuyên môn luôn giữ vị trí then chốt hàng đầu trong nhiệm
vụ chính trị của nhà trường,vì vậy trên thực tế không có cán
bộ quản lý nào lại buông lỏng về chuyên môn. Nhưng thực
hiện như thế nào để có hiệu quả còn phụ thuộc rất lớn vào
năng lực lãnh đạo và bản lĩnh quyết đoán của người Hiệu
trưởng. Những biện pháp được nêu ra trong đề tài đã được trải
nghiệm thực tế và bước đầu có hiệu quả, chúng tôi tiếp tục áp
dụng ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền ở những năm về
sau để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn
đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn.
2. Những bài học về kinh nghiệm quản lý.
Qua thực tiễn công tác, tôi rút ra các bài học kinh
nghiệm sau trong công tác chỉ đạo nâng cao bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trong trường
trung học cơ sở như sau:
2.1 Tạo được bầu không khí tâm lý tốt đẹp trong Hội đồng sư phạm
nhà trường, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, an tâm là cầu nối để tăng
cường mối đoàn kết trong nội bộ giáo viên có ý thức hòa đồng trong công tác,
sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong việc bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ.
2.2 Cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá
về công tác dự giờ, thao giảng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, bồi dưỡng
23


Sáng kiến kinh nghiệm

thường xuyên, tự học… để biến quá trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn trở thành nhu cầu của mỗi giáo viên thì công tác bồi dưỡng chuyên môn
mới thật sự đạt hiệu quả.
2.3 Phải nắm được tình hình đặc điểm đội ngũ giáo viên của trường,
đánh giá đúng thực trạng tay nghề của giáo viên, phải có quy hoạch đối tượng
bồi dưỡng, từ đó chọn nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng cho
phù hợp với từng đối tượng.
2.4 Phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và Hội đồng
sư phạm, nâng cao lòng quyết tâm, phát huy sức mạnh của tập thể, hợp tác
làm cho quá trình bồi dưỡng dần chuyển sang tự bồi dưỡng.
2.5 Hiệu trưởng là người đi đầu trong hoạt động tham gia bồi dưỡng,
thường xuyên tham gia các buổi học tập bồi dưỡng của giáo viên để có ý kiến
chỉ đạo kịp thời trong mọi lĩnh vực để giúp cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho
cán bộ giáo viên đạt hiệu quả hơn.
3. Đề xuất, kiến nghị.
3.1 Đối với giáo viên:
- Luôn nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức “ Học tập suốt đời”.
- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3.2 Đối với Ban giám hiệu nhà trường:
- Tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho giáo viên về thời gian, kinh phí
hỗ trợ để khuyến khích, động viên giáo viên tự học, tự bồi dưỡng;
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của chuyên môn, tổ chuyên môn trong
việc tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên. Tăng cường việc kiểm tra đôn đốc,
nhắc nhở, phê bình, khen thưởng cụ thể, sơ kết, tổng kết;
- Lựa chọn những hình thức bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế
của nhà trường.
3.3 Đối với Sở Giáo dục, Phòng giáo dục:
- Tăng cường việc tổ chức dự giờ, thao giảng, tập huấn, hội thảo,
chuyên đề với quy mô trường cụm, thành phố, tỉnh… tạo điều kiện nhiều hơn
nữa cho cán bộ, giáo viên tiếp thu kinh nghiệm và vận dụng vào thực tế giảng
dạy và quản lý chỉ đạo kịp thời.
- Tập huấn thêm về công tác thanh tra, kiểm tra cho lực lượng cốt cán
của các trường để được học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra./.
…………, ngày 14 tháng 4 năm 2016
Duyệt của BGH

Người viết đề tài

24


Sáng kiến kinh nghiệm

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết Trung ương Đảng khóa VIII về đổi mới căn bản và toàn
diện Giáo dục và Đào tạo;
2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII;
3. Luật Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội : Luật viên chức;
4. Luật Giáo dục năm 2005;
5. Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT
ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo;
6. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên
trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT
ngày 22/0/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo;
7. Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT: Ban hành quy định về chế độ làm
việc đối với giáo viên phổ thông;
8. Nghiệp vụ quản lý trường THCS - tập 4 - trường cán bộ quản lý giáo
dục TP. Hồ Chí Minh năm 2003;
9. Lý luận quản lý giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo
dục trường THCS - tập 2- trường cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2003;
10. Tài liệu BDTX cho giáo viên THCS - Vụ giáo dục trung học.
11. Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học - Lê Quỳnh (chủ biên) - Nhà
xuất bản lao động - xã hội;
12. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Ngành giáo dục
thành phố Nha Trang;
13. Công văn số 1198/GDĐT-KHSPƯD ngày 14/9/2015 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Nha Trang về hướng dẫn công tác viết sáng kiến kinh nghiệm
và nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×