Tải bản đầy đủ

skkn nâng cao chất lượng dạy và học tiếng anh qua việc chỉ đạo các hoạt động câu lạc bộ tại trường

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài:
Trong một thế giới phẳng với xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, con người
cần được phát huy nội lực, khai thác tối đa năng lực tiềm ẩn của chính mình để có sự
phát triển toàn diện cả về thể chất, năng lực, sự sáng tạo, có khát vọng vươn lên hòa
nhập và khẳng định sức mạnh cá nhân cũng như quốc thể. Vì thế con người hiện đại
đã không ngừng trau dồi, rèn luyện kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng sống. Tham
gia vào một môi trường chuyên biệt sẽ mở ra nhiều cơ hội để phát huy kĩ năng tự
học, khám phá năng lực, say mê của bản thân. Đây là nhu cầu thực tế của xã hội
cũng là vấn đề mang tính chiến lược của giáo dục và dạy học hiện đại.
Trong quá trình học tập và rèn luyện ở nhà trường, học sinh luôn mong
muốn khám phá, phát huy những năng lực, sở trường của bản thân về một số
lĩnh vực nào đó theo những xu hướng phát triển nhân cách đã được hình thành
từ đó bước đầu khẳng định giá trị bản thân. Nhu cầu muốn thể hiện, muốn khám
phá, muốn khẳng định... có tác dụng tích cực đối với sự hoàn thiện nhân cách
của học sinh. Và tất cả các nhu cầu đó sẽ sớm được hiện thực hóa khi các em
tham gia vào môi trường chuyên biệt như trên đã nói. Đó chính là các câu lạc bộ
trong nhà trường.
Thế kỉ XXI, học tiếng Anh trở thành xu thế tất yếu của cả xã hội. Thông
qua các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, học tiếng Anh không chỉ giúp người học
hình thành và phát triển năng lực giao tiếp mà còn là một trong những điểm khởi

đầu quan trọng góp phần vào việc hình thành và phát triển các kỹ năng học tập
suốt đời, năng lực làm việc trong tương lai và khả năng tham gia các hoạt động
văn hóa xã hội. Đồng thời học tiếng Anh chính là hình thành một công cụ giao
tiếp mới để trao đổi những tri thức khoa học; để tìm hiểu, tiếp thu những tinh
hoa văn hóa của nhân loại nhằm thực hiện nhiệm vụ mở rộng quan hệ hợp tác,
hội nhập quốc tế góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.
Vì vậy, việc thành lập “Câu lạc bộ Tiếng Anh” trong nhà trường trước hết
nhằm tạo nên một sân chơi lành mạnh, lí thú để học sinh có thể học hỏi, vui
chơi, giao lưu …; sau đó góp phần giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng
của tiếng Anh trong công việc, sự nghiệp và cuộc sống sau này. Cũng từ đây,
học sinh sẽ yêu thích, rèn luyện thường xuyên và nâng cao trình độ tiếng Anh.
Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng dạy và học
tiếng Anh qua việc chỉ đạo các hoạt động câu lạc bộ tại trường THCS Thái
Nguyên”.
II. Mục đích nghiên cứu
1. Góp phần đổi mới quan niệm, phương pháp và hiệu quả dạy học
môn Tiếng Anh trong nhà trường.
Với học sinh sẽ từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả việc dạy và
học ngoại ngữ, từ đó giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi;
góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; là cơ sở để phấn đấu đến năm
1


2020 học sinh sẽ đạt trình độ theo Khung trình độ năng lực ngoại ngữ ở cả 4 kỹ
năng nghe, nói, đọc, viết; có đủ năng lực ngoại ngữ để sử dụng độc lập.
Với giáo viên khi tham gia câu lạc bộ sẽ có được trải nghiệm trong giao
tiếp với học sinh, từ đó có sự đúc kết, bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ, năng lực
chuyên môn cho bản thân mình và góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.
2. Góp phần bổ sung tri thức xã hội, hoàn thiện kĩ năng sống, giáo dục
toàn diện học sinh.
Xây dựng câu lạc bộ là nơi các thành viên có thể trao đổi những nội dung
gần gũi của các lĩnh vực học tập khác nhau bằng tiếng Anh; giúp học sinh học
tập, rèn luyện, nâng cao trình độ tiếng Anh và phát triển kỹ năng giao tiếp, phản
xạ trong giao tiếp, kỹ năng viết, trình bày báo cáo... bằng tiếng Anh, kỹ năng trả
lời câu hỏi, làm việc theo đội, nhóm...
Thông qua những hoạt động trong các câu lạc bộ tiếng Anh, các em không
những tiếp thu thêm những kiến thức có trong sách vở, trong các bài giảng mà
còn lĩnh hội được mọi tri thức từ các vấn đề xã hội, từ cuộc sống xung quanh.
Các em được thực hành, phát triển và nâng cao tiếng Anh một cách tự nhiên và
hiệu quả.


III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
1. Khách thể: học sinh trường THCS Thái Nguyên.
2. Đối tượng nghiên cứu: chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh.
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
Chất lượng dạy và học tiếng Anh là sản phẩm nói lên kết quả tổ chức các
hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh.
V. Phương pháp nghiên cứu
1. Phương pháp tìm hiểu lí thuyết: Phân tích, tổng hợp lí thuyết
2. Phương pháp tìm hiểu thực tiễn:
- Phương pháp quan sát sư phạm.
- Phương pháp điều tra giáo dục.
VI. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu chủ yếu là chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh.
- Không gian nghiên cứu là học sinh trường THCS Thái Nguyên.
- Thời gian nghiên cứu là 8 tháng (từ tháng 9/2015 – 4/2016)

2


B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận:
- Từ thời xa xưa, việc hoạt động theo hội, nhóm được hình thành và đã
mang lại hiệu quả cao trong sinh hoạt cộng đồng, trong đời sống và quá trình
phát triển của loài người. Và ngày nay, trong xã hội luôn có nhiều hình thức câu
lạc bộ được tổ chức như: Câu lạc bộ những người yêu thích cây cảnh, Câu lạc bộ
thể thao,... Nghĩa là hình thức sinh hoạt câu lạc bộ đã thu hút được sự tham gia
và hưởng ứng của nhiều người.
- Ở một số trường học đã có tổ chức các câu lạc bộ như: câu lạc bộ những
người yêu toán học, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ âm nhạc,
câu lạc bộ mỹ thuật… Thực tế, các tổ chức câu lạc bộ này đã đẩy mạnh được
phong trào học tập trong học sinh.
1. Các khái niệm:
a) Chất lượng: Theo từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê – Năm 2002 thì
“Chất lượng là cái tạo nên sản phẩm, giá trị của một con người, sự vật, hiện
tượng”; còn theo SEAMEO – Năm 2002: “Chất lượng là sự phù hợp với mục
tiêu”.
b) Chất lượng dạy học: Chất lượng dạy học là sự phù hợp với mục tiêu
dạy học, kết quả thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ dạy học.
c) Câu lạc bộ: là nơi tổ chức các hoạt động phong phú, phù hợp với đặc
điểm tâm lý lứa tuổi, đáp ứng các nhu cầu, lợi ích của học sinh, tạo môi trường
cho những sáng kiến, tài năng của các em được bộc lộ, phát triển.
2. Các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục về
giáo dục gắn với thực tiễn:
- Luật Giáo dục 2005 có nêu: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính
tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người
học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn
lên”.
- Công văn số 1109/SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2015 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học
2015-2016”.
- Công văn số 1269/GD&ĐT-THCS ngày 28/9/2015 của Phòng GDĐT
Nha Trang về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học
2015-2016”.
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Thái
Nguyên.

3


II. Thực trạng công tác quản lý chất lượng bộ môn tiếng Anh tại
trường THCS Thái Nguyên:
1. Ưu điểm:
- Về phía quản lý: nhiệt tình, năng động, luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời
các văn bản chỉ đạo, chủ trương của ngành.
- Về phía giáo viên: hầu hết giáo viên đều tâm huyết với nghề, nhiệt tình
trong các phong trào dạy và học, luôn cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy
phù hợp với các đối tượng học sinh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học
tập và rèn luyện tiếng Anh tốt hơn.
- Về phía học sinh: đa số học sinh nhận thức được tầm quan trọng của
môn tiếng Anh. Được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tiếng Anh do trường
tổ chức; phụ huynh học sinh quan tâm, ủng hộ, tạo nhiều điều kiện để các em có
môi trường học tập thật tốt.
2. Hạn chế:
- Một số học sinh chưa ham thích, chưa có động lực học tiếng Anh, chưa
mạnh dạn tham gia các hoạt động của nhà trường.
- Giáo viên không có nhiều thời gian để giao lưu tiếng Anh.
- Mô hình câu lạc bộ tiếng Anh chưa được định hình rõ nét ở các trường
trung học cơ trên địa bàn.
3. Nguyên nhân:
- Về người quản lý: mặc dù đã đầu tư thực hiện nhiều giải pháp để quản lý
nâng cao chất lượng bộ môn tiếng Anh như tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa
nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều học sinh tham gia.
- Về phía người giáo viên: tuy có nhiều cố gắng trong giảng dạy và vận
dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động của học
sinh, nhưng vẫn chưa phát huy hết sự hoạt động tích cực, sáng tạo của học sinh.
- Về phía học sinh: bên cạnh những học sinh có hứng thú học tiếng Anh
vẫn còn không ít học sinh cảm thấy không thích học hoặc cảm thấy khó khăn
trong việc học bộ môn này. Vì thời gian học trong lớp ít, học sinh chỉ được dạy
từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nên các em học sinh không nhiều cơ hội để sử dụng
kiến thức được học trong giao tiếp, sinh hoạt.
III. Các biện pháp chỉ đạo các hoạt động câu lạc bộ để nâng cao chất
lượng dạy và học ở bộ môn tiếng Anh:
Nhằm thực hiện chủ trương của ngành là “Nâng cao hiệu quả giảng dạy
bộ môn tiếng Anh trong trường”; nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào học tiếng
Anh thì nhà trường đã mở ra nhiều sân chơi với các hoạt động ngoại khóa đa
dạng và hấp dẫn như: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh, Ngày hội sử dụng tiếng
Anh, tuyển chọn MC cho các buổi ngoại khóa tiếng Anh… Tuy nhiên, các hoạt
động trên mới tập trung vào những học sinh khá giỏi, vẫn chưa thu hút thật sự
nhiều học sinh tham gia. Từ đó, chúng tôi chỉ đạo tổ tiếng Anh tổ chức câu lạc
4


bộ cho các em tham gia với mong muốn ban đầu là tạo cho các em cơ hội được
nghe và nói tiếng Anh từ vốn kiến thức các em đã được học trong chương trình;
sau đó thông qua các hoạt động, trò chơi sôi nổi mang tính tập thể cao tạo cho
các em yêu thích câu lạc bộ. Tất cả đều hướng đến đẩy mạnh chất lượng môn
học tiếng Anh trong nhà trường.
Để câu lạc bộ phát huy được tính thiết thực và tính hiệu quả chúng tôi đã
lưu ý đến 3 yếu tố sau: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tổ chức đánh
giá hiệu quả hoạt động.
1. Xây dựng kế hoạch:
Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu chỉ đạo cho tổ tiếng Anh lập kế
hoạch tổ chức câu lạc bộ trên cơ sở:
- Tìm hiểu tình hình từng khối lớp, nắm được nhu cầu, nguyện vọng, sở
thích của các em học sinh để lên phương án, kế hoạch tổ chức.
- Chọn địa điểm, thời gian tổ chức.
- Dự kiến nguồn kinh phí hoạt động.
- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Xây dựng nội quy cụ thể cho câu lạc bộ.
Sau đó, kế hoạch này được triển khai trong buổi họp hội đồng sư phạm để
các bộ phận trong nhà trường có thể tham mưu, góp ý và hoàn thành kế hoạch
lần cuối để Ban giám hiệu phê duyệt thực hiện.
2. Tổ chức thực hiện:
a) Triển khai kế hoạch hoạt động
- Triển khai kế hoạch tổ chức câu lạc bộ đến PHHS trong cuộc họp
CMHS đầu năm, từ đó phối hợp với gia đình, các tổ chức xã hội trong và ngoài
nhà trường để nâng cao sự hiểu biết về các hoạt động mà nhà trường tổ chức cho
cho các em học sinh.
- Trong giờ chào cờ, phổ biến kế hoạch cho học sinh toàn trường. Bên
cạnh việc động viên các em tham gia còn giáo dục nhận thức cho các em biết
được lợi ích khi sinh hoạt câu lạc bộ.
- Chỉ đạo giáo viên tổ tiếng Anh trực tiếp làm việc với học sinh của lớp
mình, động viên, khuyến khích và thậm chí làm công tác tư tưởng giúp các em
học sinh hiểu rõ thế nào là câu lạc bộ. Hướng dẫn cách đăng kí, hình thức tham
gia.
b) Xây dựng nội dung hoạt động:
- Câu lạc bộ được tổ chức 1 tháng 1 lần trên từng khối lớp, xây dựng phù
hợp, sát thực với đối tượng và đặc điểm tâm sinh lí học sinh. Các nội dung hoạt
động của câu lạc bộ không bó hẹp trong phạm vi đối tượng, không gian và thời
gian nhất định mà được mở rộng, bổ sung kịp thời đảm bảo tính cập nhật, tránh
5


nhàm chán, đặc biệt là cung cấp một lượng kiến thức phong phú, phù hợp với
các em học sinh.
- Đổi mới các chủ đề, phương thức sinh hoạt khác nhau ở các buổi sinh
hoạt như: my family, recycle, let’s sing together... Câu lạc bộ hoạt động theo
hình thức làm việc nhóm, đội là chính nên học sinh tham gia sẽ chia nhóm, phân
công người dẫn chương trình, cùng với các hoạt động khác như các trò chơi hoạt
động, văn nghệ hát bằng tiếng Anh, dạ hội hóa trang, các câu hỏi giao lưu ...
- Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng mời đại diện của trường bạn (Trường
THPT Lý Tự Trọng, Tiểu học Thị Trấn 1) tới dự 1 số buổi sinh hoạt để học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm hoạt động lẫn nhau.
3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động:
- Kiểm tra đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán
về kết quả công việc, dựa vào sự phân tích những thông tin thu được đối chiếu
với mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để
cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo
dục. Vì vậy chúng tôi rất quan tâm đến hoạt động này, mỗi buổi sinh hoạt đều có
lãnh đạo nhà trường tham dự để khích lệ tinh thần cho cả thầy và trò cũng như
kiểm tra việc tổ chức của tổ. Sau mỗi buổi sinh hoạt, tổ tiếng Anh đều họp lại
đánh giá và rút kinh nghiệm cho những buổi sinh hoạt lần sau.
- Thi đua, khen thưởng là một biện pháp kích thích có ý nghĩa tích cực đối
với hoạt động của học sinh và giáo viên. Khen thưởng giúp cho học sinh khẳng
định mình trong tập thể. Do đó, qua các buổi sinh hoạt, chúng tôi đều có những
nhận xét và khen thưởng cho những nhóm hoạt động tích cực vì vậy các em học
sinh được khen thấy tự tin, phấn khởi khi tham gia các hoạt động. Trong các
buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, ngoài việc đánh giá các hoạt động
chuyên môn chúng tôi thường dành khoảng 10 phút để đánh giá ưu khuyết điểm
các hoạt động ngoại khóa đồng thời biểu dương thành tích của các tổ chuyên
môn từ đó đã giúp cho các hoạt động tiếp theo được tốt hơn.
4. Kết quả thực hiện:
Qua 8 tháng tổ chức và duy trì hoạt động của câu lạc bộ đến nay, chúng
tôi đã thu được một số kết quả khả quan như sau:
4.1. Đối với giáo viên tổ tiếng Anh
- Cả 8 giáo viên trong tổ Tiếng Anh đều nhận thấy câu lạc bộ tiếng Anh
thật sự là môi trường rèn luyện tiếng Anh thật hiệu quả cho cả giáo viên và học
sinh. Khoảng cách giữa thầy và trò xích lại gần nhau hơn.
- Sau mỗi buổi sinh hoạt, tất cả các giáo viên tự tích lũy thêm nhiều kinh
nghiệm để tổ chức các hoạt động trong giờ dạy của mình. Vì vậy, khi tham gia
các lớp bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh do Sở GDĐT tổ chức,
các giáo viên trong trường vừa tự tin chia sẻ vừa khẳng định kết quả ngày càng
cao hơn.
6


4.2. Đối với học sinh
a) Kết quả chất lượng bộ môn tiếng Anh
Xếp loại

Năm học

Học kỳ I

Bài viết số 3

2014-2015

(2015-2016)

(gần nhất)

Giỏi

862 (48,6%)

941 (54,7%)

1011 (58,8%)

Khá

587 (33,1%)

580 (33,7%)

524 (30,5%)

Tb

242 (13,6%)

109 (6,3%)

102 (5,9%)

Yếu, kém

84 (4,7%)

90 (5,2%)

73 (4,2%)

b) Kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh
- Năm học 2014 – 2015:
06 giải, trong đó: Giải Nhất: 1
khuyến khích: 02

- Giải Nhì: 02

- Giải Ba: 01 - Giải

- Năm học 2015 – 2016:
09 giải, trong đó: Giải Nhì: 03 – Giải Ba: 06
c) Hoạt động khác:
- 01 học sinh đạt giải Nhất trong Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh năm
học 2015-2016.
- 57 học sinh đạt giải trong cuộc thi IOE cấp tỉnh năm học 2015 - 2016
(Năm học 2014 – 2015 : 53 học sinh)
5. Bài học kinh nghiệm:
Thực tế cho thấy, câu lạc bộ tiếng Anh trường THCS Thái Nguyên đã hoạt
động hiệu quả trong việc rèn luyện và phát triển năng lực học tiếng Anh cho các
em học sinh. Qua các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh đã được triển khai trong
năm vừa qua, chúng tôi thấy được sự háo hức chờ đợi và nhiệt tình tham gia của
các em với mỗi kỳ sinh hoạt câu lạc bộ. Chính điều này đã kích thích niềm đam
mê, hứng thú học tiếng Anh ở trên lớp cho các em. Thực tế học sinh nào được
tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên thì rõ ràng các kĩ năng của bộ môn
tiếng Anh được nâng cao.
Vì vậy chúng tôi nhận thấy để tổ chức thành công các câu lạc bộ cần phải:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm đảm bảo tính liên tục về tiến độ
hoạt động cũng như những nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của câu lạc
bộ; phải thường xuyên có sự thay đổi, cải tiến hoặc làm mới các hoạt động để
không ngừng nâng cao hiệu quả của câu lạc bộ. Trong sinh hoạt câu lạc bộ, ban
tổ chức phải chú trọng đến mảng hình thức trang trí và phần âm nhạc, nhạc
cụ cho từng chương trình.
7


- Xây dựng lực lượng cộng tác viên: lực lượng này chủ yếu gồm các học
sinh yêu thích tiếng Anh, nhiệt tình, say mê và tuyên truyền, khuyến khích các
bạn cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ để phổ biến và giải đáp thắc mắc về các
nội dung liên quan.
- Xây dựng chương trình hoạt động của câu lạc bộ phải vừa sức với khả
năng của học sinh theo từng khối lớp, chủ điểm của các hoạt động lời nói phải
gần gũi với đời sống xung quanh, phải thực tế và bám sát chương trình học
chính khóa. Hoạt động của câu lạc bộ phải có sự kết hợp nhịp nhàng giữa việc
rèn luyện chuyên môn với các hoạt động văn nghệ, trò chơi bổ trợ có sức lôi
cuốn học sinh.
Nói tóm lại, việc tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh cần thật sự tạo ra một sân
chơi, một không gian học tập, rèn luyện tiếng Anh cho các em học sinh. Ở đó,
các em được tham gia các trò chơi, hoạt động tập thể sôi nổi, hấp dẫn; được thực
hành những kiến thức đã học trong chương trình. Từ đó, các em mới xây dựng
và phát triển sự tự tin, niềm say mê hứng thú với bộ môn tiếng Anh, tăng cường
tính tập thể, khả năng tự quản; đồng thời rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe,
nói, giao tiếp bằng tiếng Anh.

8


C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận:
Như chúng ta đã biết, để phát huy được đầy đủ các kỹ năng và khuyến
khích tinh thần học tập của người học ngoại ngữ, ngoài việc học tập và thực
hành trên lớp với Thầy, cô và bạn bè thì việc tạo ra một môi trường thực hành
tiếng dưới hình thức câu lạc bộ cho người học là một việc làm rất cần thiết và
chắc chắn đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Một điều hết sức rõ ràng rằng không ở đâu mà người học tiếng có thể tự
tin hơn so với nơi người học được thể hiện ngôn ngữ mà họ đang học với bạn bè
ngay tại câu lạc bộ của chính họ. Ở đây, người học sẽ có nhiều cơ hội tốt để học
hỏi, chia sẻ các kinh nghiệm học tập, giao lưu và cùng nhau tham gia các hoạt
động vui vẻ, bổ ích khác. Vì vậy, đây là mô hình cần được duy trì hoạt động bởi
chính nó đã, đang và sẽ còn tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
tiếng Anh trong nhà trường.
Thực hiện tốt hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh trong nhà trường cũng chính
là góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục, chuyển dần việc dạy học
chuyên cung cấp kiến thức đơn thuần sang dạy học hình thành kỹ năng và năng
lực cho học sinh; đẩy mạnh việc trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Đó cũng
chính là góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo xu hướng hội nhập
hợp tác toàn cầu.
II. Khuyến nghị
Đối với các cấp quản lý giáo dục (Sở, phòng):
- Cần giới thiệu, tạo điều kiện cho nhà trường được học tập, giao lưu với
các câu lạc bộ tiếng Anh ở các đơn vị bạn trên địa bàn trong tỉnh cũng như cả
nước; thậm chí trong thời đại hội nhập nhà trường còn có thể giao lưu, kết nghĩa
với các trường học của các quốc gia khác.
- Cách tổ chức này nhận được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo và đồng
nghiệp để hoàn thiện hơn, đưa vào ứng dụng thực tiễn một cách hiệu quả. Nên nhân
rộng mô hình hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học đến các đơn vị
trong thành phố, tỉnh. Nội dung này cũng được chú trọng trong các kì bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên trong Phòng GD&ĐT Nha Trang nói riêng và Sở
GD&ĐT Khánh Hòa nói chung.
- Các cấp quản lí tạo điều kiện về chủ trương và hỗ trợ kinh phí để nhà
trường mời giáo viên bản ngữ cùng tham gia câu lạc bộ tiếng Anh tạo nên sức
hấp dẫn và đa dạng sắc thái hơn nữa.
………….., ngày

tháng

năm 2016

Người viết

9


MỤC LỤC

A. Đặt vấn đề

trang 03

B. Giải quyết vấn đề

trang 05

I. Cơ sở lý luận của vấn đề

trang 05

10


II. Thực trạng công tác quản lý chất lượng dạy và học tại trường THCS Thái
Nguyên

trang 06

III. Các biện pháp chỉ đạo các hoạt động câu lạc bộ để nâng cao chất lượng dạy
và học ở bộ môn tiếng Anh:

trang 06

1. Xây dựng kế hoạch

trang 07

2. Tổ chức thực hiện

trang 07

3. Kiểm tra, đánh giá hoạt động

trang 08

4. Kết quả thực hiện

trang 08

5. Bài học kinh nghiệm

trang 09

C. Kết luận và khuyến nghị

trang 11

Phụ lục

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×