Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt và đề xuất công giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại khu mỏ than Tây Nam Khe Tam của công ty TNHH MTV 35 tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN ANH TUẤN

Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƢỚC THẢI SINH HOẠT CỦA KHU TẬP THỂ MỎ THAN TÂY NAM
KHE TAM CỦA CÔNG TY TNHH MTV 35, TỈNH QUẢNG NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học

: Chính quy
: Khoa học Môi Trƣờng
: Môi trƣờng

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN ANH TUẤN

Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƢỚC THẢI SINH HOẠT CỦA KHU TẬP THỂ MỎ THAN TÂY NAM
KHE TAM CỦA CÔNG TY TNHH MTV 35, TỈNH QUẢNG NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khoá học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Khoa học Môi Trƣờng
: K44 - KHMT - N01
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016
: TS. Dƣ Ngọc Thành

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua 4 năm học tập và rèn luyện tại trƣờng Trƣờng ĐH Nông Lâm Thái
Nguyên, đƣợc sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô, đặc biệt là quý


thầy cô khoa Môi Trƣờng đã truyền đạt cho tôi những kiến thức về lý thuyết và thực
hành trong suốt thời gian học ở trƣờng.
Đƣợc sự phân công của ban chủ nhiệm khoa Môi trƣờng trƣờng đại học
Nông Lâm Thái Nguyên và sự nhất trí của viện kỹ thuật và công nghệ môi trƣờng
tôi thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt và đề xuất công giải
pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại khu mỏ than Tây Nam Khe Tam của công ty
TNHH MTV 35, tỉnh Quảng Ninh”.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến ban giám hiệu nhà trƣờng. Ban chủ nhiệm khoa môi trƣờng, các thầy cô trong
khoa, đặc biệt là thầy giáo TS. Dƣ Ngọc Thành đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo và
giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn
chân thành tới các anh chị của viện Kỹ thuật và công nghệ môi trƣờng đã giúp đỡ và
tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt quá trình thực tập.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi trong
quá trình học tập, nghiên cứu cũng nhƣ trong thời gian thực hiện đề tài.
Do thời gian thực tập có hạn và trình độ kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế,
bƣớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu mặc dù đã rất cố gắng song bài khóa luận
của tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong các thầy cô giáo và bạn bè
đóng góp ý kiến để kháo luận tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Anh Tuấn


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Giá trị các thông số ô nhiễm tối đa cho phép trong nƣớc thải sinh hoạt ....7
Bảng 2.2. Nồng độ ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa xử lý ...........................10
Bảng 2.3. Các chất có mùi gây ô nhiễm nƣớc ..........................................................11
Bảng 4.1. Một số chỉ tiêu hóa học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than
Tây Nam Khe Nam ...................................................................................31
Bảng 4.2. Một số chỉ tiêu lý, sinh học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than Tây Nam
Khe Nam ...................................................................................................33
Bảng 4.3. Một số chỉ tiêu hóa học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than
Tây Nam Khe Nam ...................................................................................34
Bảng 4.4. Một số chỉ tiêu lý, sinh học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than Tây Nam
Khe Nam ...................................................................................................36
Bảng 4.5. Một số chỉ tiêu hóa học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than Tây Khe Nam ...37
Bảng 4.6. Một số chỉ tiêu lý, sinh học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than
Tây Khe Nam ...........................................................................................39
Bảng 4.7. Một số chỉ tiêu hóa học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than Tây Khe Nam ...41
Bảng 4.8. Một số chỉ tiêu lý, sinh học của nƣớc thải sinh hoạt tại mỏ than
Tây Khe Nam ...........................................................................................42


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 4.1: Cấu tạo công nghệ AAO ...........................................................................47
Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt ...............................................47
Hình 4.3. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của quá trình xử lý nƣớc thải ........................50


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BOD

: Nhu cầu ôxi sinh hóa (Biochemical Oxygen Denmand)

BTNMT

: Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng

COD

: Nhu cầu ôxi hóa học (Chemical oxygen Denmand)

CHXHCNVN

: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

DO

: Oxy hòa tan (Dissoled Oxigen)

ITET

: Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trƣờng: Nghị định

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TDS

: Tổng chất rắn hòa tan (Total Dissolved Solids)

TNHH MTV

: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TSS

: Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids)

TT

: Thông tƣ


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
Phần 1: MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................3
1.3. Yêu cầu của đề tài ................................................................................................3
1.4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................3
1.4.1. Ý nghĩa học tập .................................................................................................3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ...............................................................................................4
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................5
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ....................................................................................5
2.1.1. Các khái niệm cơ bản ........................................................................................5
2.1.2. Nƣớc và vai trò của nƣớc ..................................................................................7
2.1.3. Tổng quan về nƣớc thải và phân loại nƣớc thải ................................................8
2.1.3.1. Định nghĩa, phân loại và thành phần của nƣớc thải .......................................8
2.1.3.2. Biểu hiện đặc trƣng của nƣớc thải ...............................................................10
2.2. Cơ sở pháp lý .....................................................................................................12
2.3. Tình hình nghiên cứu xử lý nƣớc thải sinh hoạt ................................................13
2.3.1. Tình hình nghiên cứu xử lý nƣớc thải sinh hoạt trên thế giới .........................16
2.3.2. Tình hình nghiên cứu xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại Việt Nam .......................17
2.4. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên nƣớc của tỉnh Quảng Ninh và khu vực mỏ Tây
Nam Khe Tam tỉnh Quảng Ninh ...............................................................................19
2.4.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên nƣớc của tỉnh Quảng Ninh .........................19


vi

2.4.2. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên nƣớc khu vực mỏ Tây Nam Khe Tam tỉnh
Quảng Ninh ...............................................................................................................20
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......21
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. .....................................................................21
3.1.1. Đối tƣợng ........................................................................................................21
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................21
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................21
3.2.1. Địa điểm tiến hành ..........................................................................................21
3.2.2. Thời gian tiến hành .........................................................................................21
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi. ...................................................21
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................21
3.4.1. Phƣơng pháp tổng hợp so sánh .......................................................................21
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp .............................................................21
3.4.3. Phƣơng pháp điều tra và khảo sát thực địa .....................................................22
3.4.4. Phƣơng pháp lấy mẫu nƣớc.............................................................................22
3.4.5. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu ..............................................................23
3.4.6. Phƣơng pháp đánh giá nhanh ..........................................................................23
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................24
4.1. Một số đặc điểm của khu mỏ Tây Nam Khe Tam của công ty TNHH MTV 35,
tỉnh Quảng Ninh ........................................................................................................24
4.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình ....................................................................24
4.1.2. Đặc điểm khí hậu, khí tƣợng thủy văn ............................................................25
4.1.3. Đặc điểm hệ động vật, thực vật .......................................................................26
4.2. Hiện trạng hệ thống nƣớc thải của khu tập thể mỏ than Tây Nam Khe Tam của
công ty TNHH MTV 35, tỉnh Quảng Ninh ...............................................................27
4.2.1. Các loại nƣớc thải ...........................................................................................27
4.2.2. Hiện trạng hệ thống thu gom và xử nƣớc thải của khu tập thể công nhân mỏ
Tây Nam Khe Tam của công ty TNHH MTV 35 .....................................................27


vii

4.3. Đánh giá hiện trạng nƣớc thải sinh hoạt khu tập thể mỏ than Tây Nam Khe Tam
của công ty TNHH MTV 35 .....................................................................................30
4.4. Đề xuất giải pháp xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại khu mỏ than Vàng Danh .........44
4.5. Nguyên lý hoạt động ..........................................................................................50
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................55
5.1 Kết luận ...............................................................................................................55
5.1. Kiến nghị ............................................................................................................55
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trƣờng sinh thái do các hoạt động sản xuất
và sinh hoạt của con ngƣời là một vấn đề đƣợc dƣ luận xã hội cả nƣớc quan tâm và
bàn luân nhiều nhất. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát triển
kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tƣơng
lai.Trong những năm đầu thực hiện đƣờng lối đổi mới, vì tập trung ƣu tiên phát
triển kinh tế và cũng một phần do nhận thức hạn chế nên việc gắn phát triển kinh tế
với bảo vệ môi trƣờng chƣa thực sự đƣợc quan tâm.
Theo đánh giá mới đây của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, với 59 điểm
trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả hoạt động môi trƣờng, Việt Nam đứng ở vị trí
85/163 các nƣớc đƣợc xếp hạng. Các nƣớc khác trong khu vực nhƣ Philippines đạt
66 điểm, Thái Lan 62 điểm, Lào 60 điểm, Trung Quốc 49 điểm, Indonesia 45
điểm,... Còn theo kết quả nghiên cứu khác vừa qua tại Diễn đàn Kinh tế thế giới
Davos, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có chất lƣợng không khí thấp và ảnh
hƣởng nhiều nhất đến sức khỏe. Mới đây, hai trung tâm nghiên cứu môi trƣờng
thuộc Đại học Yale và Columbia của Mỹ thực hiện báo cáo thƣờng niên khảo sát ở
132 quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Về ảnh hƣởng của chất lƣợng không
khí, Việt Nam đứng thứ 123/132 quốc gia khảo sát; về ảnh hƣởng của môi trƣờng
đến sức khỏe đứng vị trí 77; về chất lƣợng nƣớc Việt Nam đƣợc xếp hạng 80. Tính
theo chỉ số chung EPI, Việt Nam xếp thứ 79. Qua một số thông tin trên có thể thấy
đƣợc mức độ ô nhiễm của Việt nam đã ở mức độ cao.
Mỏ than Tây Nam Khe Tam là một phần của mỏ than Nam Khe Tam, đƣợc
tổng công ty Than Việt Nam (tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)
giao cho Công ty Đông Bắc quản lý, bảo vệ và tổ chức thăm dò, khai thác theo
quyết định số: 656/TVN-ĐCTĐ2 ngày 07/5/1996 về việc giao quản lý, bảo vệ và tổ
chức thăm dò, khai thác. Công ty Đông Bắc đã giao cho công ty TNHH MTV 35 tổ


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×