Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------- -------------

LỘC VĂN HẢO
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ TẠI MỎ
NAM KHE TAM THUỘC CÔNG TY TNHH MTV THAN 86 CẨM PHẢ,
TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng

Khoa


: Môi Trƣờng

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------- -------------

LỘC VĂN HẢO
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ TẠI MỎ NAM
KHE TAM THUỘC CÔNG TY TNHH MTV THAN 86 CẨM PHẢ, TỈNH
QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng

Lớp

: K44 – KHMT – N01

Khoa

: Môi Trƣờng

Khóa học


: 2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: TS. Nguyễn Thanh Hải

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng nhất đối với sinh viên các trường
Đại học, Cao đẳng trên cả nước nói chung và trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên nói riêng. Để từ đó sinh viên có thể hệ thống hóa lại kiến thức đã học, kiểm
nghiệm lại chúng trong thực tế, nâng cao kiến thức cho bản thân nhằm phục vụ
chuyên môn sau này. Trong toàn bộ quá trình học tập tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường
với đề tài: “ Đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí tại mỏ than Nam Khe
Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh và đề
xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm” em đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của
nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài trường.
Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thầy cô giáo trong Ban
giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo trong khoa Môi trường –Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em trong suốt
quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài tốt nghiệp để em hoàn thành tốt đề tài.
Em cũng xin cảm ơn công ty Môi trường Việt – Sing và công ty TNHH MTV
than 86 đã giúp đỡ em về việc cập nhật số liệu và khảo sát mô hình thực nghiệm tại
hiện trường.
Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đã luôn
động viên, giúp đỡ em trong quá trình học tập nghiên cứu hoàn thành tốt đề tài tốt
nghiệp của mình.
Do thời gian có hạn, năng lực và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn
chế nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo để đề tài của em được hoàn thiện tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên Ngày 18 Tháng 05 Năm 2016
Sinh viên
Lộc Văn Hảo


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng thống kê về sản xuất than theo quốc gia (triệu tấn) ..........................7
Bảng 2.2 Bảng thống kê về trữ lượng khai thác các mỏ tại Quảng Ninh .................10
Bảng 4.1. Nhiệt độ không khí các tháng tại trạm Cửa Ông năm 2015 .....................17
Bảng 4.2. Tổng hợp lượng mưa trung bình các tháng năm 2015 .............................17
Bảng 4.3. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm 2015 ...........................18
Bảng.4.4. Các chi tiêu về điện của khu vực khai thác ..............................................23
Bảng 4.5. Tổng hợp nhu cầu dùng nước của mỏ .....................................................24
Bảng 4.6. Tổng hợp khai thác lộ thiên .....................................................................29
Bảng 4.7. Thiết bị quan trắc .....................................................................................32
Bảng 4.8. Các vị trí điểm đo và lấy mẫu môi trường không khí ..............................34
Bảng 4.9. Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực mỏ than .....................34
Nam Khe Tam ...........................................................................................................34


iii
DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình.2.1 Biểu đồ 10 quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới năm 2013 ....................8
Hình 4.1. Sơ đồ tổ chức điều hành bộ máy sản xuất của mỏ Nam Khe Tam. ..........21
Hình 4.2. Công nghệ khai thác than hầm lò của mỏ .................................................27
Hình 4.3. Sơ đồ Công nghệ khai thác than lộ thiên ..................................................29
Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ tuyển than: .....................................................................32
Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ sản xuất than khai thác các lộ vỉa 8, 9, 11, 12, 13 mỏ
Nam Khe Tam và các nguồn ô nhiễm môi trường chính.Error!

Bookmark

not

defined.
Hình 4.6. Biểu đồ thể hiện nồng độ bụi tại mỏ than Nam Khe Tam ........................37
Hình 4.7. Biểu đồ thể hiện nồng độ khí CO tại mỏ than Nam Khe Tam ..................39
Hình 4.8. Biểu đồ thể hiện nông độ khí SO2 tại mỏ than Nam Khe Tam thuộc
TNHH MTV than 86 Cẩm Phả .................................................................................40
Hình 4.9. Biểu đồ mức độ tiếng ồn tại mỏ Nam Khe Tam. ......................................42


iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BVMT

Bảo vệ môi trường

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

EIA

Cơ quan Năng lượng Mỹ

NĐ-CP

Nghị định Chính phủ

PX

Phân xưởng

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

QH

Quốc hội

QĐ-BYT

Quy định Bộ Y tế

QĐ-BTNMT

Quy định Bộ Tài nguyên Môi trường

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TN&MT

Tài nguyên và môi trường

TKV

Than khoáng sản

TNHH MTV

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TT-BCT

Thông tư Bộ Công thương

(-)

Không quy định


v
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iii
MỤC LỤC ..................................................................................................................iv
PHẦN 1: MỞ ĐẦU....................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1
1.2. Mục tiêu của đề tài ...............................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học.................................................2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tế.........................................................................................3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.........................................................................4
2.1. Cơ sở khoa học .....................................................................................................4
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................................4
2.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................................5
2.3. Cơ sở thực tiễn. ....................................................................................................6
2.3.1. Tình hình khai thác và tiêu thụ than trên thế giới. ............................................6
2.3.2. Tình hình khai thác và tiêu thụ than Việt Nam .................................................8
2.4. Khai quát chung về ngành than Việt Nam ...........................................................9
2.4.1. Nguồn gốc hình thành than ...............................................................................9
2.4.2. Quá trình phát triển của ngành than Việt Nam .................................................9
2.4.3. Phân bố và trữ lượng than .................................................................................9
2.4.4. Vai trò của ngành than đối với nền kinh tế ....................................................11
2.5. Các vấn đề về môi trường trong quá trình khai thác than ..................................12
Phân 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....13
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................13


vi
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................13
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................13
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................13
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu thực hiện đề tài là .........................................................13
3.2.2. Thời gian thực hiện đề tài: là từ 30/08/2015 đến 30/12/2015. ........................13
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................13
3.3.1.Điều kiện tự nhiên-Kinh tế xã hội khu vực mỏ than Nam Khe Tam thuộc công
ty TNHH MTV than 86 Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. ..............................................13
3.3.2. Đặc điểm, tình hình sản xuất của mỏ than Nam Khe Tam thuộc công Ty
TNHH MTV than 86 Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh. ..................................................13
3.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ Nam Khe Tam. ................13
3.3.4. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và đưa ra các định
hướng trong công tác quản lý môi trường tại địa phương. .......................................13
3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................13
3.4.1. Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản dưới luật đối với hoạt động khai
thác than ....................................................................................................................13
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp ................................................14
3.4.3. Phương pháp đo đạc, khảo sát thực địa ...........................................................14
3.4.4. Phương pháp đối chiếu, so sánh ......................................................................14
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu ...............................................................................14
3.5. Chỉ tiêu theo dõi .................................................................................................14
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................16
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất của mỏ than Nam Khe
Tam thuộc công ty TNHH MTV than 86. .................................................................16
4.1.1. Điều kiện tự nhiên. ..........................................................................................16
4.1.2. Điều kiện kinh tế -Xã hội ................................................................................19
4.1.3. Đặc điểm, tình hình sản xuất của mỏ than Nam Khe Tam của Công ty TNHH
MTV 86-Tổng Công ty Đông Bắc ............................................................................19
4.2. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ Nam Khe Tam ....................32


vii
4.2.1. Kết quả phân tích môi trường không khí tại mỏ Nam Khe Tam ....................32
4.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm không khí tại mỏ than...............................................35
4.3. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí ..........................44
4.3.1. Biện pháp khống chế bụi-khí độc trong khai thác. .........................................44
4.3.2. Biện pháp khống chế ảnh hưởng do tiếng ồn ..................................................46
4.3.3 Biện pháp khống chế bụi trong khai thác vận chuyển .....................................47
4.3.4. Biện pháp quản lý môi trường.........................................................................47
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................49
5.1. Kết luận ..............................................................................................................49
5.2. Kiến nghị: ...........................................................................................................49
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Môi trường cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của con người cũng
như tất cả các loài sinh vật trên trái đất, môi trường có nhiều chức năng quan trọng
khác nhau đối với sự sống trên trái đất. Ngày nay cùng với sự phát triển của kinh tế,
khoa học kỹ thuật thì vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Điều
này rất cần thiết vì để đáp ứng được sự phát triển bền vững mà hội nghị Rio-92 đưa
ra thì việc phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường. Việt Nam chúng ta
trong những năm gần đây môi trường được quan tâm nhiều hơn, bên cạnh những
thành tựu đạt được về mặt kinh tế thì các hoạt động công nghiệp hóa cũng tác động
xấu đến môi trường. Đất, nước không khí. Do đó việc giám sát đánh giá chất lượng
môi trường tại khu công nghiệp nói chung và các công ty sản xuất nói riêng, phải
được quan tâm và tiến hành với các hoạt động sản xuất để khắc phục và phát hiện
những ảnh hưởng xấu đến môi trường, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đồng
hành với xây dựng đất nước nhưng sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thường dẫn đến
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên gây ra những hậu quả nguy hại đến môi trường.
Trong số những nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không
khí phải kể đến ngành công nghiệp sản xuất than. Nước ta có nhiễu mỏ khai thác
than trong đó có đơn vị thuốc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam và nhiều cơ sở
sản xuất than khác của nhà nước đang hoạt động hằng ngày thải ra môi trường một
lượng lớn các chất thải ở dạng rắn, lỏng, khí ảnh hưởng đến môi trường và gây ảnh
hưởng tới sức khỏe con người mà trực tiếp là các công nhân làm việc trong các hầm
lò, nhà máy. Do đó cần có biện pháp quản lý môi trường từ các cơ quan, đơn vị
chức năng cũng với ý thức doanh nghiệp nhằm chế những tác động tiêu cực đến
môi trường.
Với xu thế phát triển chung cùng đất nước, Quảng Ninh là một tỉnh có ngành
công nghiệp than phát triển mạnh mẽ và tập trung rất nhiều mỏ than có trữ lượng
lớn và có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động khai thác, trong đó có mỏ Nam Khe


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×