Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LỘC THỊ ĐỊNH
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
XUÂN LÔI - HUYỆN LẬP THẠCH - TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng

Khoa


: Môi Trƣờng

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LỘC THỊ ĐỊNH
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
XUÂN LÔI - HUYỆN LẬP THẠCH -TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học môi trƣờng

Lớp

: K44 – KHMT – N01

Khoa

: Môi Trƣờng

Khóa học

: 2012 - 2016


Giảng viên hƣớng dẫn

: ThS. Nguyễn Thị Huệ

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thời gian thực tập tốt nghiệp là giai đoạn hết sức quan trọng và rất thiết
thực đối với mỗi sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, nhằm hệ thống
hóa lại toàn bộ chương trình đã học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Qua đó
sinh viên khi ra trường sẽ hoàn thành về cả kiến thức, lý luận, phương pháp
làm việc và năng lực công tác, nhằm đáp ứng nhu cầu của công việc sau này.
Được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường em được phân
công thực tập tại UBND xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, với
đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn xã Xuân Lôi, huyện
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc”.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu xắc tới các thầy giáo, cô giáo trong Khoa
Môi Trường đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học
tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Em xin
chân thành cảm ơn Đảng Ủy, HĐND, UBND cùng toàn thể cán bộ xã Xuân
Lôi , huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong
suốt thời gian thực tập.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo Th.S Nguyễn Thị Huệ đã
nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Mặc dù
bản thân em có nhiều cố gắng, song do kiến thức và thời gian có hạn, bước
đầu làm quen với các phương pháp nghiên cứu nên khóa luận của em
không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được sự
đóng góp, nhận xét, bổ sung của các thầy giáo, cô giáo, bạn bè để đề tài của
em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 20tháng 04 năm 2016
Sinh viên
Lộc Thị Định


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Kết quả cấp nước theo vùng tính đến 2015 .................................................9
Bảng 3.1. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm ...................15
Bảng 4.1. Tình hình sử dụng nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Xuân Lôi ....26
Bảng 4.2. Bảng thể hiện chất lượng nước sinh hoạt xã Xuân Lôi ............................27
Bảng 4.3 : Đánh giá chất lượng nguồn nước ngầm tại xã Xuân Lôi ................................28
Bảng 4.4 :Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt tại xã Xuân Lôi .................................30
Bảng 4.5 Cách xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình ..................................32
Bảng 4.6 Tỷ lệ sử dụng các kiểu nhà vệ sinh ............................................................33
Bảng 4.7: Đánh giá chất lượng nguồn nước thải tại xã Xuân Lôi ....................................34
Bảng 4.8. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí theo ý kiến người dân ..........35
Bảng 4.9 : Đánh giá chất lượng không khí tại xã Xuân Lôi ............................................37
Bảng 4.10 Đánh giá hiện trạng môi trường đất theo ý kiến người dân .....................38
Bảng 4.11 : Đánh giá chất lượng đất tại xã Xuân Lôi.....................................................39
Bảng 4.12. Tỷ lệ lượng rác thải của các hộ gia đình .................................................40
Bảng 4.13 Phương pháp xử lý rác thải của các hộ gia đình ......................................41
Bảng 4.14 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng
của các gia đình .......................................................................................43
Bảng 4.15 Tình hình sử dụng phân bón nông nghiệp của các gia đình ....................43
Bảng 4.16 Phương pháp xử lý vỏ thuốc BVTV sau khi sử dụng của các gia đình ..44
Bảng 4.17 Nguồn tiếp nhận thông tin VSMT của nhân dân .....................................45
Bảng 4.18 Các bệnh thường mắc của người dân do ô nhiễm môi trường ........ Error!
Bookmark not defined.


iii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1: Bản đồ mô tả vị trí địa lý xã Xuân Lôi ........................................... 19
Hình 4.2. Biểu đồ tỷ lệ nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Xuân Lôi ...... 26
Hình 4.3. Biểu đồ thể hiện cách xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình 32
Hình 4.4. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ sử dụng các kiểu nhà vệ sinh ........................ 33
Hình 4.5 Biểu đồ đánh giá hiện trạng môi trường không khí theo ý kiến người dân .... 36
Hình 4.6. Biểu đồ đánh giá hiện trạng môi trường đất khí theo ý kiến ........... 38
Hình 4.7. Biểu đồ thể hiện phương pháp xử lý rác thải của các hộ gia đình ........ 41
Hình 4.8.Biểu đồ thể hiện Tình hình sử dụng TBVTV và CKTTT của các hộ
gia đình ........................................................................................ 43
Hình 4.9. Biểu đồ tỷ lệ nguồn tiếp nhận thông tin VSMT của nhân dân ......... 45
Hình 4.10. Biểu đồ tỷ lệ thường mắc các bệnh liên quan đến môi trường của
người dân ......................................... Error! Bookmark not defined.


iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Viết tắt

STT

Viết đầy đủ

5

BNN

Bộ Nông nghiệp

2

BTNMT

Bộ Tài nguyên môi trường

1

BVMT

Bảo vệ môi trường

3

BXD

Bộ Xây dựng

4

BYT

Bộ Y tế

7

CP

Chính phủ

8

HĐND

Hội đồng nhân dân

10Nghị định

17

QCCP

Quy chuẩn cho phép

14

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

15Quyết định

12

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

11

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

13

TT

Thông tư

18

UBND

Uỷ ban nhân dân

17

UNCEF

Qũy nhi đồng Liên Hợp Quốc

19

UNIEF

Qũy môi trường Liên Hợp Quốc

20

VSMT

Vệ sinh môi trường

21

WHO

Tổ chứ Y tế thế giới


v
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .......................................................................1
1.3. Yêu cầu ............................................................................................................1
1.4. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................2
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ........................................2
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn .............................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................3
2.1. Cơ sở khoa học ................................................................................................3
2.1.1. Các khái niệm ...........................................................................................3
2.2. Cơ sở pháp lý ...................................................................................................4
2.3 Cơ sở thực tiễn ..................................................................................................6
2.3.1. Thực trạng môi trường và công tác quản lý môi trường trên thế giới ......6
2.3.2. Thực trạng môi trường, công tác quản lý môi trường tại Việt Nam ........7
2.3.3. Tình hình môi trường và công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc ...........................................................................................10
2.3.4. Tình hình môi trường và công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa
bàn huyện Lập Thạch và xã Xuân Lôi..............................................................11
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....14
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................14
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................14
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................14
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ..................................................................14
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu...............................................................................14
3.2.2. Thời gian tiến hành .................................................................................14
3.4. Phương pháp nghiên cứu. ..............................................................................14
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................14
3.4.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu ....................................................15
3.4.3. Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu ..................................17
3.4.4. Phương pháp so sánh TCVN ..................................................................18


vi
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .......................................19
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Xuân Lôi - huyện Lập Thạch - tỉnh
Vĩnh Phúc..............................................................................................................19
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................19
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội.........................................................................20
4.1.3. Tài nguyên thiên nhiên ...........................................................................24
4.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại xã Xuân Lôi, huyện Lập
Thạch , tỉnh Vĩnh Phúc .........................................................................................25
4.2.1. Thực trạng môi trường hiện nay tại xã Xuân Lôi ...................................25
4.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước ...................................................26
4.2.3. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí theo ý kiến người dân ........35
4.2.4. Đánh giá hiện trạng môi trường đất tại vùng nghiên cứu .......................38
4.2.5. Hiện trạng rác thải tại vùng nghiên cứu .................................................40
4.2.6. Hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật .........................42
4.2.7. Nhận thức của người dân về môi trường ................................................44
4.3. Đánh giá những tác động của ô nhiễm môi trường tới xã Xuân Lôi, huyện
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và những thuận lợi khó khăn trong công tác quản lý
môi trường của xã ................................................. Error! Bookmark not defined.
4.3.1. Tác động đến sức khỏe con người .......... Error! Bookmark not defined.
4.3.2. Tác động tới các vấn đề kinh tế - xã hội. Error! Bookmark not defined.
4.3.3. Tác động đối với hệ sinh thái ................. Error! Bookmark not defined.
4.3.4 Những khó khăn, tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện quản lý và
bảo vệ môi trường tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc ..........46
4.4.Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng môi trường tại xã Xuân Lôi,
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. .........................................................................46
4.4.1. Đối với cơ quan lãnh đạo, ban ngành và đoàn thể .................................47
4.4.2. Đối với người dân ...................................................................................48
4.4.3. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật. ........................................................48
PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................50
5.1. Kết luận ..........................................................................................................50
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................50
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, quá trình đô thị hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả
nước. Ở tầm vĩ mô, một mặt đô thị hóa là giải pháp quan trọng, chiến lược phát
triển kinh tế xã hội theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng mục tiêu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt khác đô thị hóa cũng tạo ra không ít những bất cập,
tồn tại cần phải giải quyết. Đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường.Lâu nay trên các
phương tiện đại chúng hầu như chỉ phản ánh vấn đề ô nhiễm tại các khu vực đô thị,
thành phố,… mà ít khi đề cập đến ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn. Tình
trạng ô nhiễm môi trường nông thôn đang ở mức báo động. Nhiều nơi đã và đang
trở thành nỗi bức xúc của người dân. Lượng chất thải quá lớn làm cho nguồn nước,
không khí, đất bị ô nhiễm. Lập Thạch là một huyện trung du, nằm ở phía tây bắc
của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm qua, quá trình phát triển kinh tế của huyện
cũng có những biến đổi tích cực, đời sống của nhân dân được nâng cao cả về vật
chất và tinh thần. Xuân Lôi là một xã có bước phát triển trông thấy trong những
năm vừa qua của huyện. Tuy nhiên đằng sau những bước phát triển tích cực đó còn
những mặt tiêu cực gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí ở các mức độ
khác nhau. Do đó cần phải có những biện pháp hữu hiệu, kịp thời để ngăn ngừa, hạn
chế, khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế
một cách bền vững. Vậy phải làm sao để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế xã hội
và bền vững về môi trường?
Xuất phát từ thực tế nêu trên, được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường và dưới sự hướng
dẫn của cô giáo Th.S Nguyễn Thị Huệ, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá
hiện trạng môi trƣờng tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc”.
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá được hiện trạng môi trường tại địa phương
- Tìm nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục ô nhiễm
- Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường phù hợp
cho địa phương
1.3. Yêu cầu
- Thu thập tài liệu một cách trung thực, chính xác, khách quan.
- Đưa ra những giải pháp, những ý kiến phù hợp và có tính khả thi.


2
- Có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt mọi công
việc một cách chính xác, kịp thời.
- Chủ động thu thập và chuẩn bị tài liệu để viết báo cáo sau đợt thực tập.
- Giữ mối quan hệ tốt với cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực tập.
- Tham gia đầy đủ tích cực mọi hoạt động phong trào của đơn vị thực tập.
- Hoàn thành chuyên đề thực tập đúng thời gian quy định.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học
- Nâng cao kiến thức, kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và rút ra những kinh
nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau này.
- Tạo cơ hội tìm hiểu cách thức tiếp cận và thực hiện một đề tài.
- Vận dụng và phát huy được các kiến thức đã học tập và nghiên cứu.
- Nâng cao nhận thức của bản thân về môi trường.
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
- Đánh giá được hiện trạng môi trường tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh
Vĩnh Phúc.
- Đề xuất một số biện pháp khắc phục ô nhiễm tại địa phương
- Làm căn cứ để cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục
nhận thức của người dân về môi trường


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×