Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty 618 thành viên trực thuộc Tổng Công ty Than Đông Bắc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

LÊ NGỌC SƠN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

VÀ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẠI CÔNG TY THAN 618 - THÀNH
VIÊN TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN ĐÔNG BẮC’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: Môi trƣờng

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

LÊ NGỌC SƠN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẠI CÔNG TY THAN 618 - THÀNH
VIÊN TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN ĐÔNG BẮC’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Khoa học môi trƣờng
: K44 - KHMT - N01
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016
: PGS - TS Đỗ Thị Lan

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong toàn bộ quá trình học tập tại Trường Đại học Nông lâm và thực
hiện luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành khoa học môi trường với đề tài “Đánh


giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước do hoạt động khai thác than tại Công
ty 618 - trực thuộc Tổng Công Ty Than Đông Bắc” tôi đã nhận được sự giúp
đỡ quý báu của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường.
Lời đầu tiên, tôi xin cám ơn đến toàn thể các thầy cô trong khoa Môi
trường - trường Đại học nông lâm, tập thể anh chị em tại viện kỹ thuật và
công nghệ môi trường.
Tôi cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến PGS - TS Đỗ Thị Lan hướng dẫn
khoa học chính, đồng thời là trưởng khoa môi trường - trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi tham gia thực tập tại viện kĩ thuật
và công nghệ môi trường.
Tôi xin cám ơn công ty môi trường Việt - Sing, Tổng công ty Than
Đông Bắc và đặc biệt là Công ty TNHH MTV 618 đã giúp đỡ tôi về việc cập
nhật số liệu và khảo sát mô hình thức nghiệm tại hiện trường.
Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè
đã luôn động viên giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần trong quá trình học
tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp.
Thái nguyên, ngày

tháng năm2016

Sinh viên

Lê Ngọc Sơn


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Đặc điểm nước thải hầm lò mỏ than và các tác động đến môi trường ... 15
Bảng 3.1. Chất lượng nước thải trước xử lý của mỏ than 618 ........................ 32
Bảng 3.2. Chất lượng nước thải đã qua xử lý của mỏ than 618 ...................... 34


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Tổ chức bộ máy Công ty TNHH MTV 618 ...................................... 8
Hình 1.2. Quy trình công nghệ khai thác than hầm lò công ty 618 .................. 9
Hình 3.1. Vị trí địa lý huyện Đông Triều ........................................................ 21
Hình 3.2. Nước thải hầm lò, mỏ than chưa qua xử lý ..................................... 31
Hình 3.3. Hiện trạng Mn trong nước thải trước và sau xử lý.......................... 35
Hình 3.4. Bể quan trắc sau xử lý ..................................................................... 36
Hình 3.5. Hiện trạng công nghệ xử nước thải hầm lò công ty 618 ................. 38
Hình 3.6. Trạm xử lý nước thải hầm lò mỏ than 618...................................... 38
Hình 3.7. Bể lắng đứng kết hợp lamen ........................................................... 39
Hình 3.8. Nước thải ra môi trường sau xử lý của mỏ than 618 ...................... 41
Hình 3.9. Diễn biến của giá trị pH trong nước thải mỏ than của công ty
TNHH MTV 618 ............................................................................. 42
Hình 3.10. Diễn biến của nồng độ TSS trong nước thải mỏ than của
công ty 618 ...................................................................................... 42
Hình 3.11. Diễn biến hàm lượng Fe trong nước thải mỏ than công ty TNHH
MTV 618.......................................................................................... 43
Hình 3.12. Diễn biến hàm lượng Mn trong nước thải mỏ than của công ty
TNHH MTV 618 ............................................................................. 44


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Chú thích

BYT

Bộ y tế

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trường

BOD

Nhu cầu oxy sinh hóa

COD

Nhu cầu oxy sinh học

DO

Hàm lượng oxy hòa tan

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

NQ

Nghị quyếtNghị định

MTV

Một thành viên

QCVN

Quy chuẩn việt nam

TCN

Tiêu chuẩn ngành

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

TSS

Hàm lượng chất rắn lơ lưng

TDS

Tổng chất rắn hòa tan

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................ 2
3. Yêu cầu của đề tài ......................................................................................... 2
4. Ý nghĩa của đề tài .......................................................................................... 3
4.1. Ý nghĩa thực tiễn ........................................................................................ 3
4.2. Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học ................................................... 3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU........................................................ 4
1.1. Cơ sở pháp lý và khoa học của đề tài......................................................... 4
1.2. Cơ sở lý luận khoa học của đề tài .............................................................. 5
1.3. Tổng quan về Công ty Than 618. ............................................................... 7
1.3.1. Lịch sử hình thành ................................................................................... 7
1.3.2. Tổ chức bộ máy ....................................................................................... 7
1.3.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh ................................................................. 8
1.3.4. Công nghệ sản xuất ................................................................................. 9
1.3.5. Nhu cầu sử dụng nước và xả thải của đơn vị ........................................ 10
1.3.5.1. Như cầu sử dụng nước ....................................................................... 10
1.3.5.2. Nhu cầu xả nước thải ......................................................................... 10
1.2. Tổng quan về phát thải ô nhiễm nước trong khai thác khoáng sản. ........ 11
1.2.1. Quy trình khai thác hầm lò .................................................................... 12


vi

1.2.2. Sự hình thành nước thải trong quá trình khai thác than hầm lò ............ 14
1.2.3. Tính chất của nước thải mỏ than hầm lò. .............................................. 14
1.3. Tác hại của nước thải trong quá trình khai thác than đối với con người........ 16
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 17
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 17
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 17
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 17
2.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 17
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực Đông triều......................... 17
2.2.2. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước do hoạt động khai thác
han tại Công Ty 618 - thành viên trực thuộc Tổng Công Ty Than Đông Bắc 17
2.2.3. Đánh giá hiện trạng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước
tại công ty TNHH MTV 618. .......................................................................... 18
2.2.4. Đề xuất biện pháp công nghệ xử lý bảo vệ môi trường tại công ty
TNHH MTV 618. ............................................................................................ 18
2.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 18
2.3.1. Phương pháp thống kê........................................................................... 18
2.3.2. Phương pháp đánh giá nhanh. ............................................................... 18
2.3.3. Phương pháp khảo sát thực địa ............................................................. 18
2.3.4. Phương pháp so sánh............................................................................. 19
2.3.5. Phương pháp thực nghiệm, phân tích.................................................... 19
2.3.6. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu .................................................... 20
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................... 21
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực Đông Triều .......................... 21
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 21
3.1.2. Kinh tế xã hội khu vực huyện Đông Triều............................................ 26


vii

3.2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước do hoạt động khai thác tại Công ty
618 - thành viên trực thuộc Tổng Công ty than Đông Bắc ............................. 31
3.2.1. Hiện trạng môi trường nước thải sản xuất ............................................ 31
3.2.1.1. Hiện trạng nước bề mặt khu vực sản xuất.......................................... 35
3.2.1.2. Hiện trạng môi trường nước ngầm ..................................................... 36
3.2.2. Hiện trạng nước thải sinh hoạt của công ty .......................................... 36
3.3. Đánh giá hiện trạng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại
công ty TNHH MTV 618 ................................................................................ 37
3.3.1. Công nghệ xử lý nước thải mỏ công ty TNHH MTV 618.................... 37
3.3.2. Hiệu suất xử lý nước thải hầm lò tại mỏ than 618 ................................ 41
3.4. Đề xuất biện pháp công nghệ xử lý bảo vệ môi trường tại công ty TNHH
MTV 618 ......................................................................................................... 44
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 48
1. Kết luận ....................................................................................................... 48
2. Kiến nghị ..................................................................................................... 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu trong nước
II. Tài liệu nước ngoài


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong lịch sử của nhân loại, chưa bao giờ vấn đề môi trường được quan
tâm mạnh mẽ như hiện nay bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong
quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quốc gia và toàn cầu, là bộ
phận cấu thành không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Do vậy phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển các mặt xã
hội và bảo vệ môi trường sống, đó cũng chính là phát triển một cách bền vững
và lâu dài.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, các ngành công nghiệp
khai thác khoáng sản cũng gia tăng. Sự phát triển đó cũng sinh ra một số ảnh
hưởng tiêu cực, mà một trong những hệ quả đó là sinh ra một lượng lớn chất
thải gây ô nhiễm cho môi trường và hoạt động sống của con người
Việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như xử lý nước thải
mỏ, hệ thống phun sương dập bụi. các bể chứa dầu mỡ, kho chứa chất thải
nguy hại trong hoạt động khai thác than là rất cần thiết. Tuy nhiên, trên thực
tế, ô nhiễm nước thải mỏ vẫn đang là một vấn đề nan giải đang ở mức cảnh
báo. Các biện pháp bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý triệt
để, hiệu quả vận hành chưa cao. Các nhà đầu tư, khai thác than còn chưa chú
trọng một cách nghiêm túc vấn đề bảo vệ môi trường.
Hiện nay đã có nhiều giải pháp đưa ra nhằm khắc phục, xử lý tình trạng
ô nhiễm nguồn nước từ các khai trường trong quá trình sản xuất, khai thác
khoảng sản ở các mỏ và vùng lân cận chưa đáp ứng được tình trạng ô nhiễm
mặc dù mỗi giải pháp đều có ưu - nhược điểm riêng và phù hợp với từng điều
kiện cụ thể.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×