Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải hầm lò mỏ than tại công ty TNHH MTV 790 thành viên trực thuộc Tổng Công ty than Đông Bắc và đề xuất công nghệ xử lý nước thải mỏ (Khóa luận tốt nghiệp)

c loài động vật, và gây ra bồi lấp các dòng sông, suối; các hoạt
động vận tải, sàng tuyển khai thác than và các loại khoáng sàng khác đã gây
ra những nguồn ô nhiễm về nguồn nƣớc lớn, tăng sức ép lên các vùng sinh
thái nhạy cảm... Hoạt động này đã đang là nguyên nhân làm suy thoái tài
nguyên, môi trƣờng, ảnh hƣởng trực tiếp đến tiềm năng phát triển kinh tế xã
hội và đời sống nhân dân nhiều nơi trong tỉnh.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×