Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước trên địa bàn xã Liễn Sơn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

HÀ THỊ LAM GIANG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ LIỄN SƠN, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học Môi trƣờng
: Môi trƣờng
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

HÀ THỊ LAM GIANG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ LIỄN SƠN, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Khoa học Môi trƣờng
Lớp
: K44 - KH MT
Khoa
: Môi trƣờng
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Hà Đình Nghiêm

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghệp là giai đoạn cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với
mỗi sinh viên cuối khóa, nhằm nâng cao năng lực tri thức, tổng hợp các kiến thức
đã học và có cơ hội mở rộng kỹ năng thực tiễn trong việc nghiên cứu khoa học.
Được sự đồng ý của ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa
môi trường và giảng viên hướng dẫn khoa học Th.s Hà Đình Nghiêm, em tiến hành
đề tài: “ Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Liễn Sơn, Huyện Lập
Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc”.
Để hoàn thành khóa luận này em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà
trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu


sắc tới thầy giáo Th.s Hà Đình Nghiêm, người đã hướng dẫn, chỉ bảo em tận tình để
em hoàn thành tốt bài khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện
Lập Thạch, các cán bộ UBND Xã Liễn Sơn,Huyện Lập Thạch,Tỉnh Vĩnh Phúc, bạn
bè và người thân trong gia đình trong gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên
khuyến khích em trong thời gian học tập cũng như hoàn thành đề tài này.
Trong quá trình thực hiện đề tài này, mặc dù đã có những cố gắng nhưng do
thời gian và năng lực còn hạn chế nên đề tài của em không thể tránh khỏi những sai
sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn để
đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2015
Sinh viên

Hà Thị Lam Giang


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang
Bảng 2.1.Trữlượngnước trên thếgiới ........................................................................11
Bảng 2.2. Tài nguyên nước một số Quốc gia trên thế giới .......................................11
Bảng 3.1. Phương pháp lấy mẫu nước ......................................................................22
Bảng 3.2. Phương pháp phân tích mẫu nước mặt .....................................................22
Bảng 3.3. Phương pháp phân tích mẫu nước ngầm ..................................................23
Bảng 3.4. Phương pháp phân tích mẫu nước thải .....................................................23
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất năm2014 ..............................................................28
Bảng 4.2. Loại hình sử dụng nước cho sinh hoạt......................................................36
Bảng 4.3. Vị trí lấy mẫu nước mặt ............................................................................37
Bảng 4.4. Kết quả phân tích nguồn nước mặt tại xã Liễn Sơn .................................38
Bảng 4.5. Vị trí lấy mẫu nước ngầm .........................................................................41
Bảng 4.6. Kết quả phân tích mẫu nước ngầm tại xã Liễn Sơn..................................42
Bảng 4.7 Vị trí lấy mẫu nước thải sinh hoạt .............................................................45
Bảng 4.8. Kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt tại xã Liễn Sơn .....................45
Bảng 4.9. Ý kiến của người dân về hiện trạng chất lượng nước mặt tại xã Liễn Sơn ..49
Bảng 4.10. Ý kiến của người dân về chất lượng nước giếng đang dùng ..................50
Bảng 4.11. Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình ......................51


iii
DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang
Hình2.1. Tỉlệ giữacácloạinước trênthế giới( Cao Liêm, 1990) .................................10
Hình 4.1. Mô phỏng vị trí địa lý xã Liễn Sơn ...........................................................25
Hình 4.2. Biểu đồ hàm lượng BOD5, COD và TSS trong mẫu NM1, NM2 so với
QCVN 08 : 2008/BTNMT ........................................................................39
Hình 4.3. Biểu đồ hàm lượng NO2- trong mẫu NM1, NM2 so với QCVN 08 :
2008/BTNMT ...........................................................................................39
Hình 4.4. Biểu đồ hàm lượng Mn và COD của mẫu NN1 và NN2 trong nước ngầm so
với QCVN 01:2009/BYT ..........................................................................43
Hình 4.5. Biểu đồ hàm lượng Amoni trong mẫu NN1 và NN2

so với QCVN

09:2008/BTNMT ......................................................................................43
Hình 4.6. Biểu đồ hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước thải

so với QCVN

14:2008/BTNMT ......................................................................................46
Hình 4.7. Biểu đồ thể hiện ý kiến của người dân về chất lượng nước mặt ...............49
Hình 4.8 Biểu đồ thể hiện ý kiến của người dân về chất lượng nước ngầm .............50
Hình 4.9. Mô hình bể lọc nước thủ công ..................................................................53
Hình 4.10. Bể lọc nước hộ gia đình ..........................................................................54


iv
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

Tên đầy đủ

STT

Ký hiệu

1

BOD

2

BTNMT

3

BYT

Bộ Y tế

4

COD

Nhu cầu oxy hóa học

5

CTR

Chất thải rắn

6

DO

Hàm lượng oxy hòa tan trong nước

7

KLN

8

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

9

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

10

UBND

Ủy ban nhân dân

Nhu cầu oxy sinh hóa
Bộ Tài nguyên Môi trường

Kim loại nặng


v
MỤC LỤC

Trang
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................. ii
DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ............................................ iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ v
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Tính cấp thiết.............................................................................................. 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Mục tiêu của đề tài ............................................................................................ ...2

1.4. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2
1.5. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.5.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Cơ sở pháp lý ............................................................................................. 4
2.2. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 5
2.2.1. Một số khái niệm liên quan ..................................................................... 5
2.2.1.1. Khái niệm về môi trường ..................................................................... 5
2.2.1.2. Khái niệm về ô nhiễm môi trường ....................................................... 5
2.2.1.3. Một số khái niệm về tài nguyên nước. ................................................. 5
2.2.1.4. Khái niệm nước thải và nguồn nước thải ............................................. 6
2.2.2. Ô nhiễm môi trường nước và một số nguồn gây ô nhiễm môi trường nước... 6
2.2.2.1. Ô nhiễm môi trường nước .................................................................... 6
2.2.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước............................................................... 8
2.3. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 9


vi
2.3.1. Hiện trạng môi trường nước trên thế giới ............................................... 9
2.3.1.1.Tài nguyên nước trên thế giới ............................................................... 9
2.3.1.2. Tình hình sửdụngnước trên thế giới ................................................... 12
2.3.2. Hiện trạng môi trường nước ở Việt Nam .............................................. 15
2.3.2.1. Tài nguyên nước và tình hình sử dụng nước ở Việt Nam.................. 15
2.3.2.2. Hiện trạng chất lượng nước................................................................ 17
2.3.3. Hiện trạng môi trường nước tại huyện Lập Thạch ............................... 18
2.3.3.1. Tài nguyên nước................................................................................. 18
2.3.3.2. Thực trạng nguồn cung cấp nước sinh hoạt ....................................... 18
2.3.3.3. Thực trạng về thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ............................. 19
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 20
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 20
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 20
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 20
3.2.1. Địa điểm ................................................................................................ 20
3.2.2. Thời gian tiến hành ............................................................................... 20
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 20
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh phúc ................................................................................................. 20
3.3.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc................................................................................................. 20
3.3.3. Một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng nước tại xã Liễn
Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc .......................................................... 20
3.3.4. Ý kiến của người dân về chất lượng nước ............................................ 20
3.3.5. Đề xuất một số biện pháp phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm ............. 20
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 20


vii
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ................................................... 20
3.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa, điều tra phỏng vấn ............................. 21
3.4.3. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích mẫu trong
phòng thí nghiệm ............................................................................................ 21
3.4.4. Phương pháp tổng hợp, so sánh ............................................................ 24
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 24
Phần 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................ 25
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh
Vĩnh Phúc ........................................................................................................ 25
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 25
4.1.1.1. Vị tri địa lý ......................................................................................... 25
4.1.1.2. Địa hình địa mạo ................................................................................ 26
4.1.1.3. Khí hậu ............................................................................................... 26
4.1.1.4. Thủy văn............................................................................................. 27
4.1.2. Các nguồn tài nguyên ............................................................................ 27
4.1.2.1. Tài nguyên đất .................................................................................... 27
4.1.2.2. Tài nguyên nước................................................................................. 29
4.1.2.3. Tài nguyên rừng ................................................................................. 29
4.1.2.4. Tài nguyên khoáng sản ...................................................................... 29
4.1.2.5. Tài nguyên nhân văn .......................................................................... 29
4.1.3. Thực trạng môi trường .......................................................................... 29
4.1.4. Điều kiện kinh tế xã hội ........................................................................ 30
4.1.4.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ........................... 30
4.1.4.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế............................................. 30
4.1.4.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập ............................................. 31
4.1.4.4. Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn................................ 32
4.1.4.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.................................................... 33


viii
4.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường.. 34
4.1.5.1. Ưu điểm .............................................................................................. 34
4.1.5.2. Tồn tại ................................................................................................ 35
4.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc................................................................................................. 36
4.2.1. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt của xã Liễn Sơn............................. 36
4.2.2. Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt tại xã Liễn Sơn ................ 36
4.2.3. Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước ngầm tại xã Liễn Sơn.............. 41
4.2.4. Nghiên cứu, đánh giá chất lượng thải sinh hoạt tại xã Liễn Sơn .......... 44
4.3. Một số nguyên nhân gây ảnh hưởng tới môi trường nước của xã Liễn
Sơn, huyện Lập Thạch .................................................................................... 46
4.3.1. Ô nhiễm do rác và chất thải sinh hoạt ................................................... 47
4.3.2. Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt ............................................................ 47
4.3.3. Ô nhiễm do sử dụng hố xí không hợp vệ sinh và quy mô chuồng trại
chăn nuôi của các hộ gia đình không hợp lí .................................................... 47
4.3.4. Ô nhiễm do các hoạt động nông nghiệp................................................ 48
4.3.5. Ý thức của người dân ............................................................................ 48
4.4. Ý kiến của người dân về hiện trạng môi trường nước tại xã Liễn Sơn .... 49
4.4.1. Đánh giá của người dân về chất lượng nước mặt ................................. 49
4.4.2. Đánh giá của người dân về chất lượng nước giếng .............................. 50
4.4.3. Đánh giá của người dân về hiện trạng nước thải sinh hoạt................... 51
4.5. Đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm ..................... 51
4.5.1. Giải pháp kỹ thuật ................................................................................. 51
4.5.2. Giải pháp về công tác quản lý ............................................................... 54
4.5.3. Giải pháp về thể chế, chính sách ........................................................... 55
4.5.4. Giải pháp luật pháp, chính sách và giáo dục tuyên truyền ................... 55
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 56


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×