Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng nước thải hầm lò và đề xuất công nghệ xử lý nước thải phục vụ cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DƢƠNG VĂN ĐANG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƢỚC THẢI HẦM LÒ VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG
NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng
Khoa

: Môi trƣờng

Khoá


: 2012 – 2016

Thái Nguyên, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DƢƠNG VĂN ĐANG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƢỚC THẢI HẦM LÒ VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG
NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng
Lớp

: K44 – KHMT N01

Khoa

: Môi trƣờng

Khoá

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Chí Hiể u

Thái Nguyên, 2016


i

LỜI CẢM ƠN


Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và rất quan trọng của mỗi
sinh viên sau những ngày tháng ngồi trên ghế giảng đường, là giai đoạn then
chốt, quan trọng để sinh viên củng cố hành trang cuối cùng trước khi ra ngoài
xã hội làm việc, vì đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng
cố và vận dụng những kiến thức đã học được tại trường
Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa
Môi trường, em đã được về thực tập tại Công ty Môi trường Việt – Sing. Đến
nay em đã hoàn thành giai đoạn thực tập tốt nghiệp.
Lời đầu em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới:
Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Ban chủ nhiệm khoa và tập thể thầy, cô trong khoa Môi trường đã tận
tình chỉ bảo, giúp đỡ tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập.
Ban lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên của Công ty Môi
Trường Việt – Sing, viện kỹ thuật và công nghệ môi trường và Công Ty Cổ
Phần Than Hà Lầm –Vinacomin đã tạo điều kiện, giúp đỡ, chỉ bảo em trong
suốt quá trình thực tập vừa qua và đã giúp đỡ em trong việc thu thập số liệu
để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp.
Đặc biệt em xin chân thành cản ơn sự quan tâm, chỉ bảo, hướng dẫn tận
tình của thầy TS.Nguyễn Chí Hiểu đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực
hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Cuối cùng em xin được gửi tới gia đình, người thân, bạn bè đã luôn
động viên giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập, nghiêm cứu cũng như
trong thời gian thực hiện đề tài những lời cảm ơn chân thành nhất
Xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên
Dƣơng Văn Đang


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 4.1.Lượng mưa và nhiệt độ không khí trung bình của khu vực mỏ than
Hà Lầm theo trạm Bãi Cháy ............................................................ 18
Bảng 4.2.Tốc độ gió trung bình nhiều năm và độ ẩm trung bình đo tại trạm
Bãi cháy ........................................................................................... 19
Bảng 4.3.Tổng số giờ nắng trung bình của khu vực mỏ than Hà Lầm theo
trạm Bãi Cháy .................................................................................. 20
Bảng4.4. Hệ thống các vỉa thancủa Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin ....................................................................................... 21
Bảng 4.5. Nhu cầu nguyên,nhiên liệu sử dụng cho sản xuất của Công ty cổ
phần than Hà Lầm – Vinacomin ..................................................... 26
Bảng 4.6. Kết quả phân tích chất lượng nước thải hầm lò chưa qua xử lý của
mỏ than Hà Lầm trong 4 đợt (07/09 đến 05/12/2015) .................... 28
Bảng 4.7. Kết quả phân tích chất lượng nước thải hầm lò đã qua xử lý của mỏ
than Hà Lầm trong 4 đợt (07/09 đến 05/12/2015) ......................... 43


iii

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 2.1. Nguồn gốc hình thành nước thải mỏ của công ty ........................... 10
Hình 4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực mỏ than
Hà Lầm ............................................................................................ 16
Hình 4.2. Sơ đồ quy trình khai thác sản xuất than hầm lò của Công ty cổ phần
than Hà Lầm - Vinacomin ............................................................... 25
Hình 4.3. Kế t quả pH qua phân tích của mỏ than Hà Lầ m ............................ 29
Hình 4.4. Kế t quả TSS qua phân tić h của mỏ than Hà Lầ m .......................... 30
Hình 4.5. Kế t quả Pb qua phân tích của mỏ than Hà Lầ m............................. 31
Hình 4.6. Kế t quả Cu qua phân tích của mỏ than Hà Lầ m ............................ 31
Hình 4.7. Kế t quả Mn qua phân tić h của mỏ than Hà Lầ m ........................... 32
Hình 4.8. Kế t quả Fe qua phân tích của mỏ than Hà Lầm ............................. 33
Hình 4.9. Kế t quả Dầ u mỡ khoáng qua phân tić h của mỏ than Hà Lầ m ....... 34
Hình 4.10. Kế t quả tổ ng Coliform qua phân tić h của mỏ than Hà Lầ m ........ 35
Hình 4.11. Kế t quả COD và BOD5qua phân tić h của mỏ than Hà Lầ m ....... 36
Hình 4.12. Kế t quả Clorua qua phân tić h của mỏ than Hà Lầ m .................... 37
Hình 4.13. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hầm lò số I của Công ty cổ phần
than Hà Lầm - Vinacomin ............................................................... 39
Hình 4.14. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hầm lò số II của Công ty cổ phần
than Hà Lầm – Vinacomin .............................................................. 42
Hình 4.15. Sơ đồ dẫn nước thải hầm lòsau khi xử lý ra nguồn tiếp nhận là suối
Hà Lầm ............................................................................................ 44


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT:

Bộ tài Nguyên môi trường

BYT:

Bộ y tế

BOD5 :

Nhu cầu Oxi sinh hóa

COD:

Nhu cầu Oxi sinh học

NQ :

Nghị quyết

NĐ:

Nghị định

QCVN:

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN:

Tiêu chuẩn Việt Nam

TCCP:

Tiêu chuẩn cho phép

TSS:

Hàm lượng chất rắn lơ lửng


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.2.1.Mục tiêu tổng quát ................................................................................... 2
1.2.2.Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 3
1.3.Yêu cầu của đề tài ....................................................................................... 3
1.4.Ý nghĩa của đề tài ........................................................................................ 3
1.4.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài .................................................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài..................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 4
2.1.Cơ sở khoa học ............................................................................................ 4
2.1.1. Một số khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi
trường nước.............................................................................................. 4
2.1.2. Một số thông số đánh giá chất lượng nước thải ...................................... 6
2.2.Cơ sở pháp lý .............................................................................................. 8
2.3.Cơ sở thực tiễn .......................................................................................... 10
2.3.1.Nguồn gốc hình thành nước thải mỏ ...................................................... 10
2.3.2.Tính chất chung của nước thải mỏ than ................................................. 11
2.3.3. Một số biện pháp, công nghệ xử lý nước thải hầm lò đem lại hiệu
quả cao................................................................................................... 12


vi

PHẦN

3:

ĐỐI

TƢỢNG,

NỘI

DUNGPHƢƠNG

PHÁP

NGHIÊNCỨU ...................................................................................... 13
3.1.Đối tượng nghiên cứu................................................................................ 13
3.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 13
3.3.Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 13
3.4.Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 13
3.4.1.Phương pháp thu thập tài liệu ................................................................ 13
3.4.2.Phương pháp lấy mẫu và phân tích ........................................................ 14
3.4.3. Phương pháp phân tích tổng hợp, xử lý số liệu ................................... 14
3.4.4. Phương pháp so sánh............................................................................. 14
3.4.5. Phương pháp khảo sát thực địa ............................................................. 15
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 16
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực mỏ than Hà
Lầm ........................................................................................................ 16
4.1.1.Điều kiện tự nhiên .................................................................................. 16
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 22
4.2. Khái quát tổng quan vềCông ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin ...... 22
4.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty ..................................... 22
4.2.2.Quy trình công nghệ khai thác than hầm lò của công ty........................ 24
4.2.3. Nguyên, nhiên vật liệu sử dụng cho khai thác, sản xuất than của
công ty ................................................................................................... 26
4.3. Hiện trạng nước thải hầm lò và quy trình xử lý nước thải hầm lò của
Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin ......................................... 27
4.3.1.Hiện trạng nước thải hầm lò của Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin .............................................................................................. 27
4.3.2.Quy trình thu gom và xử lý nước thải hầm lò của Công ty cổ phần than
Hà Lầm – Vinacomin............................................................................. 38


vii

4.4. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải phục vụ cho sinh hoạt tại công ty ... 45
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 49
5.1.Kết luận ..................................................................................................... 49
5.2.Kiến nghị ................................................................................................... 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 51
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1.Đặt vấn đề
Ngành công nghiệp khai thác than hiện nay là một trong những nghành
đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước hiện nay, nghành công nghiệp khai thác than góp phần
quan trọng trong nền kinh tế quốc dân,giúp tạo việc làm và cuộc sống ổn định
cho người lao động, đặc biệt là nhu cầu sử dụng than cho phát điện và các
ngành công nghiệp khác trong giai đoạn phát triển nền kinh tế hiện nay, đồng
thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng chung của đất nước. Trong khai
thác than hiện nay thì không thể không nhắc tới Quảng Ninh mộttỉnh có trữ
lượng than lớn và đi đầu về công nghiệp than, hiện nay ở các mỏ than ở
Quảng Ninh thì có hai hình thức khai thác đó là khai thác hầm lò và khai thác
lộ thiên,sản lượng chủ yếu vẫn là khai thác hầm lò,tuy nhiên trong quá trình
khai thác thì nước thải là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường
trầm trọng,đáng báo động cho môi trường. Do điều kiện khai thác xuống sâu
so với mặt nước biển với các độ sâu từ vài chục mét đến hàng trăm mét, hàng
ngày có đến hàng nghìn m3 nước thải phát sinh trong quá trình khai thác xả
thẳng vào môi trường tự nhiên gây ô nhiễm môi trường nước rất nặng nề
không chỉ ảnh hưởng tới môi trường mà còn ảnh hưởng đến người dân xung
quang cũng như các sinh vật sống dưới nước,với sự phát triển của việc khai
thác than như hiện nay ngày càng một phát triển mạnh thì lượng nước thải
trong quá trình khai thác là hết sức đáng báo động nếu như không có các biện
pháp khắc phục,giảm thiểu,quản lý chặt chẽ hay xử lý. Hiện nay đã có nhiều
giải pháp đưa ra nhằm khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ các
khai trường trong quá trình khai thác than ở các mỏnhưng những giải pháp
này chỉ giải quyết một phần nào đó chưa giải quyết được triệt để và còn chưa


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×