Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Dương Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

ĐỒNG THỊ HOA
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
DƢƠNG THÀNH HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa ho ̣c Môi trƣờng

Khoa

: Môi trƣờng


Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

ĐỒNG THỊ HOA
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
DƢƠNG THÀNH HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Khoa ho ̣c Môi trƣờng
Lớp
: K44 - KHMT - N02
Khoa
: Môi trƣờng
Khóa học
: 2012 – 2016
Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Dƣ Ngọc Thành

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được luận văn này, em xin chân thành cảm ơn Ban giám
hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa môi
trường, các thầy cô giáo trong trường đã truyền đạt lại cho em những kiến
thức quý báu trong suốt khoá học vừa qua.


Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Dƣ Ngọc Thành đã giúp đỡ và
hướng dẫn em hoàn thành luận văn này.
Em xin cảm ơn các bác, các cô, các chú, anh, chị xã Dương Thành đã tạo
điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại đây.
Trong thời gian thực tập em đã cố gắng hết sức mình, nhưng do kinh
nghiệm và kiến thức có hạn nên bản luận văn của em không tránh khỏi
những thiếu sót và khiếm khuyết. Em rất mong được các thầy giáo, cô giáo
và các bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khoá luận của em được
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Đồng Thị Hoa


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Vị trí lấy mẫu nước giếng tại phía Bắc của xã Dương Thành ........ 24
Bảng 3.2: Vị trí lấy mẫu nước giếng tại khu vực phía Tây của xã Dương
Thành ............................................................................................................... 24
Bảng 3.3: Vị trí lấy mẫu nước giếng tại khu vực phái Nam xã Dương Thành ....25
Bảng 3.4: Các chỉ tiêu, phương pháp xác định và tiêu chuẩn so sánh ............ 25
Bảng 4.1: Loại hình sử dụng nước cho sinh hoạt ........................................... 30
Bảng 4.2: Chất lượng nước Sông Cầu đoạn chảy qua thôn Phẩm 2 ............... 31
Bảng 4.3: Chất lượng nước mương tại xã Dương Thành ............................... 32
Bảng 4.4: Chất lượng nước ao tại xã Dương Thành ....................................... 33
Bảng 4.5: Chất lượng nước thải sinh hoạt tại xã Dương Thành ..................... 34
Bảng 4.6: Chất lượng nước thải chăn nuôi tại xã Dương Thành .................... 35
Bảng 4.7: Kết quả phân tích chất lượng nước giếng tại khu vực phía Bắc xã
Dương Thành .................................................................................................. 37
Bảng 4.8: Kết quả phân tích chất lượng nước giếng tại khu vực phía Tây của
xã Dương Thành .............................................................................................. 38
Bảng 4.9: Kết quả phân tích chất lượng nước giếng tại khu vực phía Nam xã
Dương Thành .................................................................................................. 38
Bảng 4.10: Ý kiến của người dân về hiện trạng chất lượng nước mặt tại xã
Dương Thành .................................................................................................. 43
Bảng 4.11: Một số vấn đề của nguồn nước mặt tại xã Dương Thành ............ 43
Bảng 4.12: Chất lượng nước giếng xã Dương Thành ..................................... 44
Bảng 4.13: Nguồn tiếp nhận nước thải chăn nuôi của các hộ gia đình ........... 45
Bảng 4.14: Tình hình bón phân cho cây trồng của người dân trong xã .......... 46
Bảng 4.15: Phương pháp xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật ......................... 46
Bảng 4.16: Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình ............ 47
Bảng 4.17: Tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình ở xã
Dương Thành .................................................................................................. 48


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện giá trị pH giữa các khu vực trong xã Dương
Thành ............................................................................................................... 39
Hình 4.2: Biểu đồ thể hiện hàm lượng sắt trong nước giếng giữa các khu vực
trong xã Dương Thành. ................................................................................... 40
Hình 4.3: Biểu đồ thể hiện hàm lượng Amoni trong nước giếng giữa các khu
vực trong xã Dương Thành ............................................................................. 41
Hình 4.4: Biểu đồ thể hiện số lượng Coliform trong nước giếng giữa các khu
vực trong xã Dương Thành ............................................................................ 42


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
BĐKH:
BVTV:
CTR:
ĐBSCL:
ĐBSH:
GHTĐCP:
GTNT:
HĐND:
LVS:
QCCP:
QCVN:
QSDĐ:
TCVN:
UBND:
VK:

Biến đổi khí hậu
Bảo vệ thực vật
Chất thải rắn
Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Hồng
Giới hạn tối đa cho phép
Giao thông nông thôn
Hội đồng nhân dân
Lưu vực sông
Quy chuẩn cho phép
Quy chuẩn Việt Nam
Quyền sử dụng đất
Tiêu chuẩn Việt Nam
Ủy ban nhân dân
Vi khuẩn


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .......................................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở lý luận ........................................................................................... 5
2.1.2.1. Một số khái niệm liên quan
2.2. Tình hình nghiên cứu về môi trường nước, trong và ngoài nước ............ 15
2.2.1. Hiện trạng môi trường nước trên thế giới ............................................. 15
2.2.2. Hiện trạng môi trường nước ở Việt Nam .............................................. 17
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 22
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 22
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 22
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 22
3.2.1. Địa điểm ................................................................................................ 22
3.2.2. Thời gian tiến hành ............................................................................... 22
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 22
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 23
3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp ............................................... 23
3.4.2. Phương pháp điều tra, phỏng vấn ......................................................... 23
3.4.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu ................................................... 23
3.4.4. Phương pháp khảo sát thực địa ............................................................. 26
3.4.5. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu ..................................................... 26
3.4.6. Phương pháp tổng hợp, so sánh đối chiếu ............................................ 26


vi

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN....................................27
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Dương Thành huyện Phú Bình
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................. 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 27
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 28
4.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nguồn nước tại xã Dương Thành huyện
Phú Bình tỉnh Thái Nguyên............................................................................. 29
4.2.1. Nguồn nước mặt .................................................................................... 29
4.2.2. Nguồn nước ngầm ................................................................................. 29
4.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại xã Dương Thành ..................... 30
4.3.1. Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt tại xã Dương Thành ........... 30
4.3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải tại xã Dương Thành ........... 34
4.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước ngầmtại xã Dương Thành ......... 36
4.3.4. Đánh giá của người dân về chất lượng môi trường nước tại xã Dương
Thành ............................................................................................................... 43
4.4. Nguyên nhân có thể gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn xã Dương
Thành .............................................................................................................. 44
4.4.1. Do hoạt động chăn nuôi ........................................................................ 44
4.4.2. Do hoạt động canh tác nông nghiệp ...................................................... 45
4.4.3. Do đời sống sinh hoạt của người dân .................................................... 47
4.5. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn
xã Dương Thành .............................................................................................. 49
4.5.1. Giải pháp quản lý .................................................................................. 49
4.5.2. Giải pháp kỹ thuật ................................................................................. 49
4.5.3. Giải pháp xã hội .................................................................................... 51
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .....................................................................52
5.1. Kết luận .................................................................................................... 52
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Nước là nguồn gốc của sự sống, nước luôn luôn giữ vai trò mang tính
sống còn trong lịch sử phát triển loài người và phát triển kinh tế xã hội của
mỗi quốc gia. Con người sử dụng nước cho nhiều mục đích khác nhau như
sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp... Hiện nay, do sự bùng nổ dân số, do sự
phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế trên thế giới, chất lượng cuộc sống
của con người ngày càng nâng cao vì thế nhu cầu sử dụng nước ngày càng
lớn, việc khai thác và sử dụng các nguồn nước ngày càng nhiều hơn. Những
hoạt động tự phát không có quy hoạch của con người như chặt phá rừng bừa
bãi, canh tác nông, lâm nghiệp không hợp lý và thải trực tiếp chất thải vào
môi trường,…đã và đang làm cho nguồn nước bị ô nhiễm; vấn đề khan hiếm
nước sạch ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nhất là ở các vùng ít mưa.
Phú bình là một huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên, kinh tế còn chậm phát
triển chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó
khăn. Tuy vậy, trong thời gian qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề
môi trường của huyện đã bộc lộ nhiều bất cập thậm chí đáng báo động. Môi
trường đất, môi trường không khí, nguồn nước mặt, nước ngầm đang bị ô nhiễm.
Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khoẻ người dân.
Trên địa bàn huyện có sông Cầu chảy qua, là một thuỷ vực rất quan
trọng trong việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cũng như các
hoạt động khác. Tuy nhiên do tiếp nhận nguồn nước thải từ các hoạt động sản
xuất, kinh doanh, nhà máy công nghiệp… từ Thành phố Thái Nguyên nên
nước đang bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, là một huyện thuần nông, chủ yếu là
trồng trọt và chăn nuôi. Do lạm dụng phân bón, hoá chất BVTV cùng


2

với chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý,
rác thải rắn bừa bãi đã làm ô nhiễm nước mặt, nước ngầm.
Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về môi trường nói chung và môi
trường nước nói riêng trên địa bàn xã, huyện chưa được quan tâm, chú trọng.
Sự ô nhiễm nguồn nước cũng như sự khan hiếm nguồn nước sẽ càng trầm
trọng nếu không có biện pháp quản lý tốt chất lượng tài nguyên nước. Để
khắc phục, giảm thiểu được ảnh hưởng của ô nhiễm nước đến đời sống và sức
khoẻ người dân công việc quan trọng là đánh giá chính xác mức độ và nguyên
nhân gây ô nhiễm nước trên địa bàn xã, huyện để đưa ra giải pháp khắc phục,
giảm thiểu một cách hữu hiệu và phù hợp. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó,
được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Môi trường – Trường
Đại học Nông lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo TS.Dư
Ngọc Thành tôi đã thực hiện chuyên đề: “Đánh giá hiện trạng môi trường
nước trên địa bàn xã Dương Thành, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước và các nguồn ô
nhiễm nguồn nước và các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước, từ đó đưa ra biện
pháp nhằm ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn xã Dương Thành.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước sinh hoạt, nước mặt,
nước thải tại xã Dương Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
- Xác định các nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước tại xã
Dương Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
- Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường phù hợp để ngăn ngừa và
giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn xã Dương Thành.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×