Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác quản lý và xử lý chất thải tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

ĐOÀN THỊ HƢƠNG GIANG
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học Môi trƣờng

Lớp

: K44 - KHMT - N01


Khoa

: Môi trƣờng

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

ĐOÀN THỊ HƢƠNG GIANG
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Khoa học Môi trƣờng

Lớp

: K44 - KHMT - N01

Khoa

: Môi trƣờng

Khóa học


: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng bởi lẽ đây là giai đoạn
sinh viên củng cố toàn bộ kiến thức đã học tập ở trƣờng.Đồng thời cũng giúp
sinh viên tiếp xúc với thực tế đem những kiến thức đã học áp dụng vào thực
tiễn sản xuất. Qua đó giúp sinh viên học hỏi và rút ra kinh nghiệm quý báu từ
thực tế để khi ra trƣờng trở thành một ngƣời cán bộ có năng lực tốt, trình độ
lý luận cao, chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu cấp thiết của xã hội.
Với mục đích và tầm quan trọng nêu trên , đƣợc sự phân công của Khoa
Học Môi Trƣờng đồng thời đƣợc sự tiếp nhận của Bệnh viện Đa khoa Thái
Nguyên. Em tiến hành nghiên cứu đề tài “ Đánh giá công tác quản lý và xử
lý chất thải tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên”.
Để hoàn thành Khóa luận này em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu
Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa môi trƣờng.Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.Dư Ngọc Thành ngƣời đã hƣớng dẫn, chỉ bảo em
tận tình để hoàn thành tốt bài khóa luận này.
Em xin cảm ơn các cán bộ chuyên trách môi trƣờng trong Bệnh viện đa
khoa Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình thực tập tại đây.
Cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên em trong suốt thời gian
học tập rèn luyện và thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian thực tập ngắn, trình độ chuyên môn còn hạn chế bản thân
còn thiếu kinh nghiệm nên khóa luận không tránh khỏi những sai sót. Em rất
mong dƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để
khóa luận hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày15 tháng5 năm2016
Sinh Viên

Đoàn Thi ̣Hương Giang


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Thành phần rác thải y tế .............................................................................7
Bảng 2.2: Thành phần rác thải ở bệnh viện Việt Nam ................................................7
Bảng 2.3. Thành phần nƣớc thải bệnh viện.................................................................8
Bảng 2.4. Các vi khuẩn gây bệnh phân lập đƣợc trong nƣớc thải bệnh viện .............9
Bảng 2.5. Các chỉ tiêu vệ sinh trong nƣớc thải bệnh viện trƣớc và sau xử lý bằng
phƣơng pháp sinh học................................................................................9
Bảng 2.6. Chất thải y tế theo giƣờng bệnh trên thế giới ...........................................13
Bảng 2.7: Tình hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại ở một số nƣớc trên thế giới.....14
Bảng 2.8: Lƣợng chất thải phát sinh tại các khoa trong bệnh viện ...........................16
Bảng 2.9 :CTYT phát siện

BYT

: Bộ Y Tế

COD

: Nhu cầu oxy hóa hóa học

CT

: Chất thải

CTNH

: Chất thải nguy hại

CTR

: Chất thải rắn

CTRYT

: Chất thải rắn y tế

CTYT

: Chất thải y tế

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

TCCP

: Tiêu chuẩn cho phép

TSS

: Tổng chất rắn lơ lửng.


vi

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................v
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu nghiên cứu của đề tài ..........................................................1
1.2.1. Mục tiêu ............................................................................................................2
1.2.2. Yêu cầu ..............................................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học.................................................2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ...............................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................3
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài .....................................................................................3
2.1.1. Một số khái niệm ...............................................................................................3
2.2.2. Nguồn gốc phát sinh..........................................................................................3
2.2.3. Phân loại chất thải y tế ......................................................................................4
2.2.4. Thành phần của chất thải rắn y tế .....................................................................6
2.2.5. Thành phần nƣớc thải bệnh viện .......................................................................8
2.2. Cở sở pháp lý .....................................................................................................10
2.3. Ảnh hƣởng của CTYT đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng ........................11
2.4. Thực trạng thu gom, xử lý chất thải y tế trên thế giới và Việt Nam ..................13
2.4.1 Thực trạng thu gom xử lý rác thải y tế trên Thế giới .......................................13
2.4.2. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại Việt Nam .................................16
2.5. Tình Hình quản lý chất thải tại Thái Nguyên .....................................................17
2.6. Các biện pháp và công nghệ xử lý chất thải y tế ................................................18
2.6.1. Xƣ̉ lý chấ t thải rắ n y tế . ..................................................................................18
2.6.2. Công nghê ̣ xƣ̉ lý nƣớc thải bênh viê ̣n .............................................................22
2.7. Các tiêu chí để lựa chọn phƣơng pháp xử lý nƣớc thải ta ̣i Bệnh viện ...............29
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP ...........31
3.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu .........................................................................31
3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................31


vii

3.3. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................31
3.4. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................31
3.4.1. Giới thiệu sơ lƣợc về bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Nguyên ........................31
3.4.2. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên .............31
3.4.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiểu quả công tác quản lý, xử lý chất thải
Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên ....................................................................31
3.5. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................31
3.5.1. Phƣơng pháp kế thừa.......................................................................................32
3.5.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp ............................................................32
3.5.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp...............................................................32
3.5.4. Phƣơng pháp xử lý và phân tích số liệu ..........................................................32
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................34
4.1. Sơ lƣợc về Bê ̣nh Viê ̣n Đa Khoa TW Thái Nguyên ............................................34
4.2. Hiện trạng môi trƣờng của Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng (TW) Thái Nguyên ......37
4.2.1. Hiện trạng môi trƣờng không khí tại bệnh viện Đa Khoa TW Thái Nguyên .37
4.2.2. Đánh giá chât lƣợng và hiệu quả xử lý nƣớc thải tại bệnh viện Đa khoa TW
Thái Nguyên ..............................................................................................................41
4.2.3. Tính chất đặc trƣng của nƣớc thải bệnh viện ..................................................43
4.2.4 . Đánh giá hiện trạng công tác quản lý thu gom, xử lý rác thải và nƣớc thải tại
Bệnh viện...................................................................................................................46
4.3. Đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý quản lý và xử lý chất thải tại bệnh
viện ............................................................................................................................51
4.3.1. Giải pháp trong công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện ...................51
4.3.2. Giải pháp đối với hệ thống quản lí và xử lý nƣớc thải....................................55
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................56
5.1. Kết luận ..............................................................................................................56
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................57
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1.Đặt vấn đề
Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên là một bệnh viện trọng yếu ở
khu vực Đông Bắc có chức năng nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân các dân
tộc thuộc 6 tỉnh miền núi phía Đông Bắc, đào tạo sinh viên trƣờng Đại học Y Thái
Nguyên, trƣờng Trung học y tế Thái Nguyên, các bác sỹ có trình độ sau đại học, cơ
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh của bệnh viện ngày
càng đƣợc nâng cao. Là một bệnh viện lớn, nơi luôn tập trung một lƣợng lớn bệnh
nhân khám chữa bệnh và những ngƣời thân chăm sóc. Hoạt động khám chữa bệnh
của bệnh viện đã phát sinh ra một lƣợng lớn nƣớc thải,các chất thải độc hại và nguy
hiểm gây ảnh hƣởng xấu tới sức khoẻ của con ngƣời.
Chất thải bệnh viện, đặc biệt là nƣớc thải và chất thải rắn đƣợc phân vào nhóm
chất thải nguy hại do tính độc và tính lây nhiễm. Các loại chất thải này nếu không
đƣợc xử lý hoặc xử lý không triệt để mà thải thẳng ra môi trƣờng sẽ gây ra những
hậu quả nghiêm trọng tới môi trƣờng.Hiện tại vấn đề nƣớc thải đang là vấn đề nổi
cộm của Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên. Với số lƣợng giƣờng bệnh
là 1000 giƣờng, mỗi ngày bệnh viện thải ra một lƣợng lớn khoảng 350 m3 đến 500
m3 nƣớc thải, hệ thống xử lý nƣớc thải cũ của bệnh viện bị xuống cấp và quá tải,
không đáp ứng đƣợc yêu cầu của việc xử lý nƣớc thải bệnh viện, các kết quả phân
tích đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc thải bệnh viện cho thấy mức độ ô nhiễm
nghiêm trọng, với nhiều thông số vƣợt tiêu chuẩn cho phép. Bệnh viện Đa khoa
Trung ƣơng Thái Nguyên nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng
nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tƣớng
Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm
trọng và phải tiến hành xử lý triệt để ô nhiễm phải tiến hành xử lý triệt để ô nhiễm.
Xuất phát từ thực tiễn trên, dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo TS. Dƣ Ngọc
Thành, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá công tác quản lý và xử lý chất
thải tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên ”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu nghiên cứu của đề tài


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận fullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×