Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải của mỏ than Hà Tu thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------------------------

ĐỖ THỊ THU HIỀN
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC
THẢI CỦA MỎ THAN HÀ TU, THÀNH PHỐ HẠ LONG,
TỈNH QUẢNG NINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học Môi Trƣờng
: Môi trƣờng

: 2012 -2016

Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------------------------

ĐỖ THỊ THU HIỀN
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC
THẢI CỦA MỎ THAN HÀ TU, THÀNH PHỐ HẠ LONG,
TỈNH QUẢNG NINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Khoa học Môi Trƣờng
Lớp
: K 44 - KHMT
Khoa
: Môi trƣờng
Khóa học
: 2012 -2016
Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Hoàng Thị Lan Anh

Thái Nguyên, năm 2016


ii
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng nhất đối của sinh viên các
trường Đại học, Cao đẳng nói chung và trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên nói riêng. Từ đó sinh viên hệ thống hóa lại kiến thức đã họcvà áp
dụng kiến thức đã được học vào thực tế, giúp sinh viên hoàn thiện bản thân


và cung cấp kiến thức thực tế, kiểm nghiệm lại chúng trong thực tế, nâng cao
kiến thức nhằm phục vụ cho công việc sau này.
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, với sự nỗ lực phấn đấu của bản
thân và sự giúp đỡ của thầy cô, các cô chú cán bộ ở cơ quan thực tập đã giúp
em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ
nhiệm khoa Môi trường, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô
giáo ThS. Hoàng Thị Lan Anhđã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em
trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài tốt nghiệp để em hoàn thành tốt
đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô chú cán bộ Công tyCổ phần
than Hà Tuđã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian thực tập.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và bạn bè của
em đã chia sẻ, giúp đỡ, động viên em trong quá trình học tập nghiên cứu
hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp của mình.
Do thời gian có hạn, năng lực và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều
hạn chế nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong
nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo để đề tài được hoàn
thiện tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Đỗ Thị Thu Hiền


iii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................. v
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... vi
DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................... vii
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
- Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc thải mỏ than Hà Tu. ........................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................. 4
2.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 4
2.2. Cơ sở pháp lý ............................................................................................. 8
2.3. Giới thiệu mỏ than Hà Tu........................................................................... 9
2.4. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc thải của mỏ than Hà Tu .............................. 12
2.4.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và đặc điểm nƣớc thải mỏ ............. 12
2.4.2. Nguồn gốc phát sinh và lƣu lƣợng nƣớc thải ........................................ 14
2.4.3. Hệ thống thu gom nƣớc thải................................................................. 17
2.5. Hiện trạng XLNT (xử lý nƣớc thải) tại trạm XLNT của Công ty than Hà Tu ..... 20
2.5.1. Khái quát trạm XLNT của Công ty than Hà Tu ..................................... 20
2.5.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nƣớc thải ....................................... 22
2.5.3. Công nghệ xử lý nƣớc thải đang áp dụng ................................................ 28
2.5.4. Sơđồ công nghệ xử lý nước thải......................................................... 30
2.5.5. Những ƣu điểm và nhƣợc điểm của hệ thống ....................................... 37
2.5.5.1. Ƣu điểm .............................................................................................. 37


iv
2.5.5.2. Khó khăn ........................................................................................... 38
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 39
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 39
3.1.1. Đối tƣợng .............................................................................................. 39
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 39
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 39
3.2.1. Địa điểm tiến hành ................................................................................ 39
3.2.2. Thời gian tiến hành ............................................................................... 39
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 39
3.3.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc thải của mỏ than Hà Tu .......................... 39
3.3.2. Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải của hệ thống................................... 39
3.3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................... 39
3.4.4. Phƣơng pháp lấy mẫu nƣớc................................................................... 40
3.4.5. Phƣơng pháp phân tích .......................................................................... 41
3.4.6. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu .................................................... 42
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 43
4.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc thải của mỏ than Hà Tu .............................. 43
4.1.1. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải chƣa qua xử lý của Công ty CP
than Hà Tu- Vinacomin từ năm 2013 đến năm 2015...................................... 43
4.2. Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống ...................................................... 50
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 58
5.1. Kết luận .................................................................................................... 58
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO


v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Chú thích

BYT

Bộ y tế

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trƣờng

BOD

Nhu cầu oxi sinh hóa

COD

Nhu cầu oxi hóa học

DO

Hàm lƣợng oxi hóa tan

ĐTM

Đánh giá tác động môi trƣờng

KHCN

Khoa học công nghệ

KLN

Kim loại nặng

CP

Cổ phần

NQ/TW

Nghị quyết trung ƣơng

NĐ/CP

Nghị định chính phủ

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

TSS

Hàm lƣợng chất rắn lơ lửng

SS

Hàm lƣợng cặn rắn lơ lửng

PA

Poly Acrylamit

PAC

Poly AluminClorua

PAM

Polymer Anion

XLNT

Xử lý nƣớc thải


vi
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Nhu cầu dùng nƣớc hàng ngày của toàn mỏ .................................. 15
Bảng 2.2. Thống kê khối lƣợng nƣớc hàng năm của mỏ than Hà Tu ............. 17
Bảng 2.3. Danh mục thiết bị trạm XLNT ....................................................... 28
Bảng 3.1. Các phƣơng pháp phân tích mẫu .................................................... 42
Bảng 4.1. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải chƣa qua xử lýmỏ than Hà
Tu quý IV năm 2013 ....................................................................... 43
Bảng 4.2. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải chƣa qua xử lý mỏ than Hà
Tu quý IV năm 2014 ....................................................................... 45
Bảng 4.3. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải chƣa qua xử lý mỏ than Hà
Tu quý IV năm 2015 ....................................................................... 48
Bảng 4.4. Kết quả phân tích các mẫu nƣớc thải chƣa qua xử lýcủa mỏ than Hà
Tu năm 2015 ................................................................................... 50
Bảng 4.5. Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sau trạm xử lý mỏ than Hà Tu ........ 51


vii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Nƣớc thải trƣớc xử lý thể hiện diễn biến nồng độ pH .................. 52
Hình 4.2. Nƣớc thải sau xử lý thể hiệndiễn biến nồng độ pH ...................... 52
Hình 4.3. Nƣớc thải trƣớc xử lý thể hiện diễn biến nồng độ SS ................... 53
Hình 4.4. Nƣớc thải sau xử lý thể hiện diễn biến nồng độ SS ...................... 53
Hình 4.5. Nƣớc thải trƣớc xử lý thể hiện diễn biến nồng độ Fe ................... 54


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong sự nghiêp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc với tốc độ
nhanh chóng nhƣ hiện nay, ngành than đã trở thành một ngành công nghiệp
mũi nhọn góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nƣớc. Trƣớc hết,
việc khai thác than là để phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế quan trọng
nhất: cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp nhiệt điện, sản xuất xi măng,
phân bón, hóa chất, giấy, vật liệu xây dựng… Ngoài ra còn khẳng định đƣợc
vai trò quan trọng trong công tác ổn định việc làm và cải thiện đƣợc đời sống
cho ngƣời dân lao động. Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh có trữ lƣợng than lớn
chiếm khoảng 90% trữ lƣợng than trên cả nƣớc. Tỉnh Quảng Ninh rất giàu
tiềm năng phát triển kinh tế, do có nhiều thế mạnh mà các vùng khác không có
đƣợc, đó là tài nguyên khoáng sản, cảnh quan và các điều kiện tự nhiên thuận lợi
cho phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, cảng biển, du lịch, nuôi trồng
thuỷ sản...

Song song với những tiềm năng, triển vọng và thành tựu kinh tế đã đạt
đƣợc trong nhiều năm qua, Quảng Ninh cũng đang đối mặt với những thách
thức không nhỏ về môi trƣờng. Trên một địa bàn hẹp (đặc biệt tại khu vực
thành phố Hạ Long là nơi trung tâm của tỉnh), nhiều hoạt động kinh tế - xã
hội đồng thời phát triển nhƣ khai thác than, sản xuất vật liệu xây dựng,du lịch
- dịch vụ... đã gia tăng sức ép lên môi trƣờng sinh thái và các hệ tài nguyên
sinh vật.
Chất lƣợng môi trƣờng ở một số khu vực đã bị tác động mạnh, đa dạng
sinh học suy giảm nhanh, nhiều nguồn tài nguyên môi trƣờng đã bị khai thác
cạn kiệt. Điển hình là hoạt động khai thác than,hoạt động này đã đang là
nguyên nhân làm suy thoái tài nguyên, môi trƣờng, ảnh hƣởng trực tiếp đến
tiềm năng phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Một trong những


2
vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực môi trƣờng mỏ là xử lý nƣớc thải mỏ. Chỉ từ
năm 2008 đến nay, riêng vùng than Quảng Ninh đã có 30 trạm xử lý nƣớc thải
đƣợc hoàn thành, đi vào vận hành và hàng chục các dự án đầu tƣ trạm xử lý
nƣớc thải mỏ khác đang đƣợc thực hiện.Mỏ than Hà Tu thuộc Công ty CP
than Hà Tu- Vinacomin là một trong những mỏ khai thác lộ thiên lớn ở vùng
Hòn Gai có trạm xử lý đang hoạt động. Việc hoạt động sản xuất , khai thác
của mỏ than ngày càng tăng dẫn tới nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trƣờng do
chất thải phát sinh từ các hoạt động của mỏ, việc xử lý nƣớc thải không tránh
khỏi những hạn chế nhất định về công nghệ cần phải xem xét đánh giá.
Vì vậy,nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nƣớc thải trong
quá trình khai thác khoáng sản ở mỏ than Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh nhằm phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng; làm rõ các tác động của
hoạt động khái thác khoáng sản tới môi trƣờng là yêu cầu cấp thiết, nhằm đề
xuất các giải pháp xử lý, thích hợp áp dụng trong hoạt động khoáng sản nhằm
hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng nƣớc tiến tới góp phần đảm bảo sự
phát triển bền vững của hoạt động sản xuất khoáng sản trên địa bàn vùng Hòn
Gai- Quảng Ninh và triệt tiêu đƣợc các mối nguy hiểm ảnh hƣởng đến đời sống
con ngƣời, chất lƣợng môi trƣờng nƣớc đƣợc đảm bảo tại khu vực. Những vấn
đề môi trƣờng hàng ngày đã, đang xảy ra và còn tiếp tục gặp phải trong tƣơng
lai, với đà phát triển việc khai thác than, khoáng sản khác nhƣ hiện nay và dự
kiến trong tƣơng lai.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đƣợc sự đồng ý của trƣờng Đại học
Nông lâm Thái Nguyên, khoa Môi trƣờng em đã tiến hành nghiên cứu đề
tài:”Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải của mỏ than Hà Tu,
TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh”.
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá đƣợc hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải của mỏ
than Hà Tu.
- Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc thải mỏ than Hà Tu.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×