Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Phú Thọ Khu công nghiệp(KCN) Trung Hà huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

ến ngƣời dân về ảnh hƣởng của nƣớc thải công ty đến môi trƣờng ....... 48
4.5. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nƣớc thải nhằm giảm thiểu ô
nhiễm môi trƣờng do nƣớc thải công ty gây ra ............................................... 50
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 55
5.1. Kết luận .................................................................................................... 55
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 56
5.2.1. Đối với công ty ...................................................................................... 56
5.2.2. Đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền .................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tiếng Việt
II. Trang Web


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×