Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Phong Huân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

RIÊU NGỌC ANH
Tên đề tài::
“NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY
XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI XÃ PHONG HUÂN,
HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học

: Chính quy
: Lâm nghiệp
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016


Thái Nguyên-Năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

RIÊU NGỌC ANH
Tên đề tài::
“NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY
XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI XÃ PHONG HUÂN,
HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Lâm nghiệp
Lớp
: K 44 - LN
Khoa
: Lâm nghiệp
Khoá học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Công Hoan

Thái Nguyên - Năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này
là trung thực và không sao chép. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ
cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn
trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên.
Thái Nguyên, tháng năm 2016


Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

Ngƣời viết cam đoan

Đồng ý cho bảo vệ kết quả trƣớc
Hội đồng khoa học

TS. Nguyễn Công Hoan

Riêu Ngọc Anh

Xác nhận của giáo viên chấm phản biện
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên đã sửa sai sót
sau khi hội đồng chấm yêu cầu.
(ký, ghi rõ họ tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong thời thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học, ngoài
sự cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cá
nhân trong và ngoài trường. Sau thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp,
đến nay tôi đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình.
Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo
trong khoa Lâm nghiệp cùng các thầy cô trong trường Đại Học Nông Lâm
Thái Nguyên đã dìu dắt, dạy dỗ tôi trong quá trình học tập tại trường.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy giáo - TS.
Nguyễn Công Hoan, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt
thời gian thực tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bác , các cô, các chú và
các anh các chị đang công tac tại UBND xã Phong Huân đã tận tình giúp đỡ
tôi trong việc hướng dẫn, cung cấp các thông tin ,tài liệu và tạo điều kiện cho
tôi thực hiện đề tài của mình trong thời gian qua.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã quan tâm động
viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận tốt
nghiệp của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2016
Sinh viên

RIÊU NGỌC ANH


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi ...................................... 27
Bảng 4.1: Các pha vật hậu của loài Xoan đào tại Phong Huân ...................... 33
Bảng 4.2. Đặc điểm đất tại nơi Xoan đào phân bố ......................................... 36
Bảng 4.3. Đặc điểm cấu trúc tổ thành của các loài cây trong OTC nơi có
loài Xoan đào phân bố theo IV% tại khu vực nghiên cứu ................ 37
Bảng 4.4. Chiều cao của lâm phần và Xoan đào tại khu vực nghiên cứu ...... 40
Bảng 4.5. Mật độ tầng cây cao và mật độ Xoan đào ...................................... 41
Bảng 4.6. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học theo độ cao................................ 41
Bảng 4.7 Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng cây tái sinh trạng thái tại khu ......... 42
Bảng 4.8. Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng cây tái sinh trạng thái .................... 44
Bảng 4.9. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao của lâm phần và
Xoan đào ........................................................................................... 45
Bảng 4.10. Số lượng và tỷ lệ cây tái sinh theo nguồn gốc .............................. 46
Bảng 4.11. Nguồn gốc chất lượng và tỷ lệ cây tái sinh triển vọng ................. 47
Bảng 4.12. Chất lượng cây tái sinh toàn lâm phần và Xoan đào .................... 48
Bảng 4.13. Tần suất suất hiện Xoan đào tái sinh xung quanh gốc cây mẹ
tại vị trí Chân..................................................................................... 49
Bảng 4.14. Tần suất suất hiện Xoan đào tái sinh xung quanh gốc cây mẹ
tại vị trí Sườn .................................................................................... 49
Bảng 4.15. Tần suất suất hiện Xoan đào tái sinh xung quanh gốc cây mẹ
tại vị trí Đỉnh ..................................................................................... 49


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 3.1: Sơ đồ các bước tiến hành nghiên cứu của đề tài .......................................22
Hình 4.1: Hình thái thân cây Xoan đào tại Phong Huân ...........................................30
Hình 4.2: Hình thái lá cây Xoan đào tại xã Phong Huân ..........................................31
Hình 4.3: Biểu đồ tỷ lệ cây tái sinh chồi và hạt tại khu vực nghiên cứu ..................47


v

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

TT

Viết tắt

Nghĩa đầy đủ

1

TT

Thứ tự

2

D1.3

Đường kính ngang ngực

3

Ha

Hecta

4

Hvn

Chiều cao vút ngọn

5

N

Số cây

6

ODB

Ô dạng bản

7

OTC

Ô tiêu chuẩn

8

T

Tốt

9

TB

Trung bình

10

X

Xấu

11

UBND

Uỷ ban nhân dân

12

GTVT

Giao thông vận tải


vi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ...................................................v
MỤC LỤC ................................................................................................................. vi
PHẦN 1: MỞ ĐẦU....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................2
1.3. Ý nghĩa nghiên cứu ..............................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học.................................................2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ...............................................................................................3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .............................................4
2.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. ...................................4
2.1.1. Trên Thế giới .....................................................................................................4
2.1.2. Ở Việt Nam .......................................................................................................9
2.1.3. Những nghiên cứu về cây Xoan đào ...............................................................13
2.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu ...................................16
2.2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu ..........................................................16
2.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu ...............................................18
2.2.3. Nhận xét, đánh giá chung thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên
kinh tế - xã hội tới loài Xoan đào .....................................................................20
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........21
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................21
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................21
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................21
3.3.1. Phân loại trạng thái rừng có cây Xoan đào phân bố .......................................21


vii

3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vật hậu cây Xoan đào ...............................21
3.3.3. Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố ......................................................21
3.3.4. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây cao ....................................................21
3.3.5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh .............................................21
3.3.6. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài ........................................22
3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................22
3.4.1. Cách tiếp cận và phương pháp luận nghiên cứu .............................................22
3.4.2. Phương pháp luận............................................................................................22
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu ..........................................................................23
3.4.4. Tính kế thừa ....................................................................................................23
3.4.5. Thu thập số liệu ...............................................................................................23
3.4.6. Xử lý số liệu ....................................................................................................24
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....................................30
4.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu của Xoan đào .....................................................30
4.1.1. Đặc điểm hình thái ..........................................................................................30
4.1.2. Đặc điểm vật hậu .............................................................................................32
4.2. Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố .........................................................35
4.2.1. Điều kiện khí hậu nơi Xoan đào phân bố ........................................................35
4.2.2. Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố ...............................................................36
4.3. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao..........................................................................37
4.3.1. Cấu trúc tổ thành .............................................................................................37
4.3.2. Cấu trúc tầng thứ .............................................................................................39
4.3.3. Cấu trúc mật độ toàn rừng và mật độ Xoan đào .............................................41
4.3.4. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học ....................................................................41
4.4. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ................................................41
4.4.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh ..................................................................41
4.4.2. Mật độ cây tái sinh của loài Xoan đào ............................................................44
4.4.3. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao .....................................................45
4.4.4. Số lượng cây tái sinh theo nguồn gốc .............................................................46


viii

4.4.5. Chất lượng tái sinh toàn lâm phần và xoan đào ..............................................48
4.4.6. Phân bố tần suất cây tái sinh của Xoan đào ....................................................48
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ .............................................50
5.1. Kết luận ..............................................................................................................50
5.2. Tồn tại ................................................................................................................52
5.3. Kiến nghị ............................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu Tiếng Việt
I. Tiếng Việt
II. Tài liệu dịch
III. Tiếng nước ngoài
IV. Tài liệu internet


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×