Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Đổng Xá huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NÔNG HOÀNG CHIẾN
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN
CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ ĐỒNG XÁ,
HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Lâm nghiệp

Khoa:

Lâm nghiệp


Khóa học:

2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NÔNG HOÀNG CHIẾN
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN
CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ ĐỒNG XÁ,
HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Lâm nghiệp

Lớp:

K - 44 LN

Khoa:

Lâm nghiệp

Khóa học:

2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS. Đặng Kim Vui


Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân
tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu là quá trình điều tra trên thực địa hoàn
toàn trung thực, chưa công bố trên các tài liệu, nếu có gì sai tôi xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm.
Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA GVHD
Đồng ý cho bảo vệ kết quả

Ngƣời viết cam đoan

trước Hội đồng khoa học!

GS.TS. Đặng Kim Vui

Nông Hoàng Chiến

XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên
đã sửa chữa sai sót sau khi Hội đồng chấm yêu cầu!
(Ký, họ và tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Nông Lâm
Thái Nguyên, thực tập là giai đoạn sinh viên tiếp xúc với thực tế, đây là thời
gian để sinh viên làm quen với công tác điều tra nghiên cứu. Xuất phát từ
nguyện vọng của bản thân, được sự nhất trí của nhà trường, ban chủ nhiệm
khoa Lâm Nghiệp và sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo GS.TS. Đặng Kim
Vui, thầy giáo GS.TS. Đặng Kim Vui tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây Xoan đào
(Pygeum arboreum Endl) tại xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn’’
Trong thời gian nghiên cứu đề tài, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của
thầy giáo GS.TS. Đặng Kim Vui và các thầy cô giáo trong khoa cùng với sự phối
hợp giúp đỡ của các cán bộ, lãnh đạo các cơ quan ban ngành của UBND xã Đổng
Xá, và các hộ gia đình trong thôn đã tạo mọi điều kiện cho tôi thu thập thông tin
liên quan đến đề tài nghiên cứu. Qua đây tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất
đến các thầy cô giáo trong khoa Lâm Nghiệp.
Do trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế do vậy khóa
luận không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ của
các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp để khóa luận này được hoàn
thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016
Sinh viên
Nông Hoàng Chiến


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Diện tích các loại đất tại xã Đổng xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn....... 20
Bảng 3.1: Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi ...................................... 34
Bảng 4.1: Các pha vật hậu của loài Xoan đào tại xã Đổng Xá. ...................... 40
Bảng 4.2. Đặc điểm đất tại nơi Xoan đào phân bố ......................................... 43
Bảng 4.3: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Chân .................... 44
Bảng 4.4: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào phân bố ................ 45
Bảng 4.5: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Sườn .................... 45
Bảng 4.6: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào phân bố ................ 46
Bảng 4.7: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Đỉnh .................... 46
Bảng 4.8: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào phân bố ................ 47
Bảng 4.9: Chiều cao của lâm phần và Xoan đào tại khu vực nghiên cứu ...... 48
Bảng 4.10: Mật độ tầng cây cao và mật độ Xoan đào ................................... 49
Bảng 4.11: Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng cây tái sinh .................................. 50
Bảng 4.12: Mật độ tái của cây Xoan đào và cây tái sinh có triển vọng của
cả lâm phần ................................................................................... 51
Bảng 4.13: Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao của lâm phần và
Xoan đào ....................................................................................... 52
Bảng 4.14: Số lượng và tỷ lệ cây tái sinh theo nguồn gốc của Xoan đào
và lâm phần ................................................................................... 53
Bảng 4.15: Chất lượng và tỉ lệ cây tái sinh triển vọng lâm phần và Xoan
đào ................................................................................................. 54


iv

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 3.1: Sơ đồ các bước tiến hành nghiên cứu của đề tài ............................. 27
Hình 4.1: Hình thái thân cây Xoan đào tại xã Đổng Xá ................................. 37
Hình 4.2: Hình thái lá cây Xoan đào tại xã Đổng Xá ..................................... 38
Hình 4.3: Biểu đồ chiều cao trung bình của Toàn rừng và Xoan đào ở
các vị trí ........................................................................................ 48
Hình 4.4. Số lượng cây tái sinh phân theo cấp chiều cao của Lâm phần ....... 52
Hình 4.5: Tỷ lệ cây tái sinh theo nguồn gốc của lâm phần. ............................ 54
Hình 4.6: Tỷ lệ cây tái sinh tốt, xấu, trung bình của lâm phần theo chân
sườn đỉnh ....................................................................................... 55


v

CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN
Từ, cụm từ viết tắt

Giải thích

Dt

Đường kính tán

D1.3

Đường kính 1.3m

Hvn

Chiều cao vút ngọn

Hd

Chiều cao dưới cành

OTC

Ô tiêu chuẩn

UBND

Ủy ban nhân dân

Stt

Số thứ tự

Hbq

Chiều cao bình quân

G

Tiết diện ngang

Gbq

Tiết diện ngang bình quân


vi

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iv
CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN ...................................... iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
Phần : MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
Phần 2 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 4
2.1. Trên Thế giới .............................................................................................. 4
2.1.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng ................................................................... 4
2.1.2. Nghiên cứu về tái sinh rừng .................................................................... 6
2.2. Ở Việt Nam ................................................................................................ 9
2.2.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng ................................................................... 9
2.2.2. Những nghiên cứu về tái sinh rừng ....................................................... 12
2.3. Những nghiên cứu về cây Xoan đào ........................................................ 15
2.3.1. Trên Thế giới ......................................................................................... 15
2.3.2. Ở Việt Nam ........................................................................................... 16
2.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực nghiên cứu.................... 19
2.4.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên............................................................. 19
2.4.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu ..................................... 21


vii

2.4.3. Nhận xét, đánh giá chung thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự
nhiên kinh tế - xã hội tới loài Xoan đào ............................................... 24
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU...................................................................................................... 26
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 26
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 26
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 26
3.3.1. Phân loại trạng thái rừng có cây Xoan đào phân bố ............................. 26
3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vật hậu cây Xoan đào ..................... 26
3.3.3. Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố ............................................ 26
3.3.4. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây cao.......................................... 26
3.3.5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ................................... 26
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 27
3.4.1. Cách tiếp cận và phương pháp luận nghiên cứu ................................... 27
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu chung ............................................................ 27
3.4.3. Phương pháp điều tra cụ thể .................................................................. 28
3.4.4. Phương pháp luận .................................................................................. 29
3.4.5. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 30
3.4.6. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng................................. 31
3.4.7. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng .................................. 35
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................... 37
4.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu của Xoan đào tại Đổng Xá ...................... 37
4.1.1. Đặc điểm hình thái thân, cành, lá cây Xoan đào ................................... 37
4.1.2. Đặc điểm hình thái hoa, quả cây Xoan đào. ......................................... 38
4.2. Đặc điểm vật hậu cây Xoan đào............................................................... 39
4.3. Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố ............................................... 41
4.3.1. Điều kiện khí hậu nơi Xoan đào phân bố .............................................. 41


viii

4.3.2. Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố ..................................................... 43
4.4. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao ............................................................... 44
4.4.1. Cấu trúc tổ thành ................................................................................... 44
4.4.2. Cấu trúc tầng thứ ................................................................................... 47
4.4.3. Cấu trúc mật độ toàn rừng và mật độ Xoan đào ................................... 49
4.5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ...................................... 49
4.5.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh ........................................................ 49
4.5.2. Mật độ cây tái sinh của loài Xoan đào .................................................. 51
4.5.3. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao ........................................... 52
4.5.4. Số lượng cây tái sinh theo nguồn gốc ................................................... 53
4.5.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến cây tái sinh ............................................... 55
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ .............................. 57
5.1. Kết luận .................................................................................................... 57
5.2. Tồn Tại ..................................................................................................... 58
5.3. Khuyến nghị ............................................................................................. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×