Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng NAA (1Naphthalene Acetic Acid) đến khả năng hình thành cây hom Tùng La Hán (Podocarpus macrophyllus) tại vườn ươm trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NGUYỄN THANH TUYẾN
Tên đề tài:
NGHIÊN CƢ́U ẢNH HƢỞNG CỦ A NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH
SINH TRƢỞNG 1-NAPHTHALENE ACETIC ACID ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH
THÀNH CÂY HOM TÙNG LA HÁN (PODOCARPUS MACROPHYLLUS)
TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:


Lâm nghiệp

Khoa

:

Lâm nghiệp

Khóa học

:

2012- 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NGUYỄN THANH TUYẾN
Tên đề tài:
NGHIÊN CƢ́U ẢNH HƢỞNG CỦ A NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH
SINH TRƢỞNG 1-NAPHTHALENE ACETIC ACID ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH
THÀNH CÂY HOM TÙNG LA HÁN (PODOCARPUS MACROPHYLLUS)
TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Lâm nghiệp


Lớp

:

K44 – LN

Khoa

:

Lâm nghiệp

Khóa học

:

2012- 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. LÊ SỸ HỒNG

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nghiên cứu trong khóa luận là trung thực. Khóa luận đã được giáo viên
hướng dẫn xem và sửa.
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 05 năm 2016.
Giảng viên hƣớng dẫn

Sinh viên

TS. Lê Sỹ Hồng

Nguyễn Thanh Tuyến

Giảng viên phản biện
(ký và ghi rõ họ tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn không thể thiếu biết để mỗi sinh
viên có thể vận dụng được những gì mà mình đã được học và làm quen với
thực tiễn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tích lũy được những kinh
nghiệm cần thiết sau này.
Để thực hiện được điều đó Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp – Trường
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã đồng ý cho tôi thực hiện đề tài: “Nghiên
cứu ảnh hƣởng của nồng độ chất kích thích sinh trƣởng NAA (1Naphthalene Acetic Acid) đến khả năng hình thành cây hom Tùng La Hán
(Podocarpus macrophyllus) tại vƣờn ƣơm trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái
Nguyên”.
Trong suốt thời gian thực tập, bằng niềm say mê nhiệt tình và sự cố
gắng bản thân cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa
Lâm nghiệp, đặc biệt là thầy giáo TS. Lê Sỹ Hồng, người đã trực tiếp hướng
dẫn tôi đề tài này và cán bộ vườn ươm Khoa Lâm Nghiệp đã tận tình giúp đỡ,
chỉ bảo tôi trong suốt thời quá trình hoàn thiện bản khóa luận này.
Nhân dịp này cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới
tất cả sự giúp đỡ quý báu đó.
Do thời gian và trình độ có hạn, nên bản khóa luận này sẽ còn nhiều
thiếu sót. Rất mong sự góp ý của các thầy cô và các bạn sinh viên để bản khóa
luận này được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Thanh Tuyến


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Tỷ lệ sống của hom cây Tùng la hán ở các công thức thí
nghiệm ở định kỳ theo dõi khi dùng thuố c kích thích sinh
trưởng NAA ...................................................................................... 28
Bảng 4.2: Các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Tùng la hán ở các công thức thí
nghiệm khi dùng thuố c kích thích sinh trưởng NAA ....................... 30
Bảng 4.3: Bảng tổng hợp kết quả về chỉ số ra rễ của cây hom cây Tùng
La Hán ở cuối thí nghiệm khi dùng thuố c kić h thić h sinh trưởng
NAA .................................................................................................. 34
Bảng 4.4: Bảng phân tích phương sai một nhân tố ảnh hưởng về chỉ số ra
rễ của hom cây Tùng La Hán khi dùng thuố c kić h thić h sinh
trưởng NAA ANOVA ........................................................................ 36
Bảng 4.5: Bảng sai dị từng cặp | xi - xj | cho chỉ số ra rễ của hom cây
Tùng La Hán khi dùng thuố c kić h thić h sinh trưởng NAA .............. 36
Bảng 4.6.Tỷ lệ ra chồi của cây hom Tùng La Hán ở các công thức thí
nghiệm ............................................................................................... 37
Bảng 4.7: Bảng tổng hợp kết hợp kết quả về chỉ số ra chồi của cây hom
cây Tùng La Hán ở đợi cuối thí nghiệm khi dùng thuố c kić h
thích sinh trưởng NAA ..................................................................... 42
Bảng 4.8. Phân tích phương sai 1 nhân tố đối với chỉ số ra chồi của cây
Tùng La Hán ANOVA ...................................................................... 44
Bảng 4.9: Bảng sai dị từng cặp| xi - xj || cho chỉ số ra chồi của hom cây
Tùng La Hán khi dùng thuố c kić h thić h sinh trưởng NAA .............. 44


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Tỷ l ệ sống của hom cây Tùng La Hán ở các công thức thí
nghiệm khi dùng thuố c NAA ............................................................ 28
Hình 4.2 Biểu đồ chỉ tiêu tỷ lệ hom ra rễ cây Tùng La Hán ở các công
thức thí nghiệm khi dùng thuố c NAA .............................................. 30
Hình 4.3 Biểu đồ chỉ tiêu số rễ TB/hom cây Tùng La Hán ở các công
thức thí nghiệm khi dùng thuố c NAA .............................................. 31
Hình 4.4 Biểu đồ chỉ tiêu chiều dài rễ TB/hom cây Tùng La Hán ở các
công thức thí nghiệm khi dùng thuố c NAA...................................... 32
Hình 4.5 Biểu đồ chỉ tiêu chỉ số ra rễ cây Tùng La Hán ở các công thức
thí nghiệm khi dùng thuố c NAA....................................................... 33
Hình 4.6.Tỉ lệ chồi của các công thức thí nghiệm giâm hom cây Tùng La
Hán (%) ............................................................................................. 38
Hình 4.7. Số chồi trung bình/hom của các công thức thí nghiệm giâm
hom cây Tùng La Hán (cái) .............................................................. 39
Hình 4.8. Chiều dài chồi trung bình/hom của các công thức thí nghiệm
giâm hom cây Tùng La Hán (cm) ..................................................... 40
Hình 4.9. Chỉ số ra chồi của cá cong thức thí nghiệm giâm hom cây
Tùng La Hán ..................................................................................... 41


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IBA

INDOLE-3-BUTANIC ACID

IAA

INDOLE-3-ACERIC ACID

NAA

1-NAPHTHALENE ACETIC ACID

CTTN

Công thức thí nghiệm

CT

Công thức

TB

Trung bình

ĐC

Đối chứng


vi

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................. v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................... 4
2.1 Cơ sở khoa học của giâm hom .................................................................... 4
2.1.1 Cơ sở tế bào học ....................................................................................... 5
2.1.2 Cơ sở di truyền học .................................................................................. 5
2.1.3 Sự hình thành rễ của cây hom ................................................................. 6
2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom giâm ...................... 7
2.2 Tình hình nghiên cứu trên thế giới ............................................................ 13
2.3 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam .......................................................... 14
2.4 Tổng quan về khu vực nghiên cứu ............................................................ 15
2.4.1. Vị trí địa lý ............................................................................................ 15
2.4.2 Đặc điểm khí hậu, thời tiết ..................................................................... 15
2.5. Những thông tin về cây Tùng La Hán...................................................... 16
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 18
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 18


vii

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 18
3.1.2.Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 18
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu............................................................ 18
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 18
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 18
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 18
3.4.3 Thu thập và xử lý số liệu ........................................................................ 21
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ .................................... 28
4.1 Kết quả về tỷ lệ sống của hom cây Tùng la hán dưới ảnh hưởng của
chất kích thích sinh trưởng NAA........................................................... 28
4.2. Kết quả về các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Tùng La Hán ở các công
thức thí nghiệm khi dùng thuố c kić h thić h sinh trưởng NAA............... 29
4.2.1. Kết quả về tỉ lệ ra rễ trung bình của hom cây Tùng La Hán ở các
công thức thí nghiệm ............................................................................. 30
4.2.2. Kết quả về số rễ trung bình/ hom cây Tùng La Hán ở các công
thức thí nghiệm ...................................................................................... 31
4.2.3. Kết quả về chiều dài rễ trung bình/ hom cây Tùng La Hán ở các
công thức thí nghiệm ............................................................................. 32
4.2.4. Kết quả về chỉ số ra rễ của cây hom Tùng La Hán ở các
công thức thí nghiệm ........................................................................... 33
4.3. Kết quả về tỷ lệ ra chồi của hom cây Tùng La Hán................................. 37
4.3.1. Kết quả về tỉ lệ ra chồi trung bình của hom cây cây Tùng La Hán
ở các công thức thí nghiệm .................................................................... 37
4.3.2 Kết quả về số chồi trung bình/hom của hom cây Tùng La Hán ............ 39
4.3.3. Kết quả về chiều dài chồi trung bình/hom của hom cây Tùng La
Hán ......................................................................................................... 40


viii

4.3.4. Kết quả về chỉ số ra chồi trung bình/hom của hom cây Tùng La
Hán ......................................................................................................... 41
PHẦN 5: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ .......................................................... 46
5.1. Kết luận .................................................................................................... 46
5.2. Tồn tại, giải pháp và kiến nghị ................................................................. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×