Tải bản đầy đủ

vấn đề LAO ĐỘNG và VIỆC làm

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

1. Nguồn lao động:
* Đặc điểm: Nguồn lao động dồi dào:
- Dân số hoạt động kinh tế: 42,53 triệu người, chiếm 51,2% dân số (năm 2005).
- Mỗi năm tăng thêm trên 1triệu lao động.
* Ưu điểm:
- Cần cù, sáng tạo, kinh nghiệm sản xuất phong phú.
- Chất lượng lao động ngày càng nâng lên.
* Hạn chế
- Nhiều lao động chưa qua đào tạo.
- Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.
- Thể lực, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.
2. Cơ cấu lao động:
a. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế: (2005).
- Lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất: 57,3%.
- Lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng chiếm: 18,2%
- Lao động trong ngành dịch vụ chiếm: 24,5%
- Xu hướng: giảm tỉ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng lao động
công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhưng còn chậm.
b. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế:

- Phần lớn lao động làm ở khu vực ngoài nhà nước.
- Có sự thay đổi giữa thành phần kinh tế Nhà nước và ngoài Nhà nước với chiều
hướng tăng dần khu vực ngoài Nhà nước, giảm dần khu vực Nhà nước nhưng còn chậm.
- Phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN


c. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn:
- Phần lớn lao động ở nông thôn, chiếm 75% (Năm 2005)
- Tỉ trọng lao động nông thôn giảm, khu vực thành thị tăng.
* Hạn chế:

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP

16

- Năng suất lao động thấp.
- Phần lớn lao động có thu nhập thấp.
- Phân công lao động xã hội còn chậm chuyển biến.
- Chưa sử dụng hết thời gian lao động.
3. Vấn đề việc làm và hƣớng giải quyết việc làm:
a. Vấn đề việc làm:
- Việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta.
- Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn gay gắt.

Tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở thành thị, nông thôn.

Đơn vị:%
Thất nghiệp Thiếu việc làm
Tỉ lệ trung bình cả nước 2,1 8,1


Thành thị 5,3 4,5
Nông thôn 1,1 9,3
b. Hƣớng giải quyết việc làm:
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
- Thực hiện tốt chính sách dân số và sức khỏe sinh sản.
- Thực hiện đa dạng hóa các họat động sản xuất, chú ý ngành dịch vụ.
- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất


hàng xuất khẩu.
- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×