Tải bản đầy đủ

ôn tập phần v sinh học hiện đại đặc điểm và TRIỂN VỌNG

Phần V Sinh học hiện đại ĐẶC ĐIỂM VÀ TRIỂN VỌNG

1. Một alen hoặc trội, hoặc lặn, là tùy thuộc:
A. alen đó phổ biến đến mức nào trong tương quan so sánh với các alen khác
B. tùy theo alen đó được kế thừa từ bố hay từ mẹ
C. alen đó nằm trên NST nào
D. hoặc alen đó hoặc alen khác được biểu hiện khi cả hai cùng có mặt
E. hoặc liên kết hoặc không liên kết với các gen khác
2. Lai chéo 2 ruồi quả mắt đỏ thì các con lai F1 của chúng phân ly như sau: 77 đực
mắt đỏ, 71 đực mắt hồng ngọc, 152 cái mắt đỏ. Alen mắt hồng ngọc là:
A. thuộc nhiễm thường (nằm trên nhiễm thường) và trội
B. thuộc nhiễm thường và lặn
C. liên kết với giới tính và trội
D. liên kết với giới tính và lặn
E. không thể xác định được nếu không có thêm thông tin
3. Tất cả con thuộc thế hệ sau của một con gà mái trắng lai với một gà trống đen đều
là gà xám. Cách giải thích ngắn gọn nhất về phương thức di truyền này là cách
nào trong các cách giải thích sau đây:
A. di truyền đa hiệu
B. liên kết giới tính
C. di truyền liên kết

D. tổ hợp độc lập
E. tính trội không hoàn toàn
4. Trong một số thí nghiệm của mình, Menđel nghiên cứu các phương thức di truyền
của 2 tính trạng đồng thời – như màu hoa và màu vỏ quả. Làm như thế ông đã


phát hiện được:
A. một trong hai nhân tố (nay ta gọi là gen) quy định các tính trạng khác nhau
di truyền cùng nhau hoặc phân ly nhau
B. bao nhiêu gen đảm trách quy định một tính trạng riêng biệt
C. mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể
D. khoảng cách giữa các gen trên một nhiễm
E. cây đậu tròn có bao nhiêu gen khác nhau
5. Các nhà khoa học đã phát hiện ra khi để chung áo protein của thể ăn khuẩn T2 và
ADN của thể ăn khuẩn T4 thì tạo được một thể ăn khuẩn ghép. Nếu ta cho thể ăn
khuẩn ghép đó cảm nhiễm vào một vi khuẩn, các thể ăn khuẩn nhân bản lên trong tế
bào vật chủ sẽ có:
A. Protein của T2 và ADN của T4.
B. Protein của T4 và ADN của T2.
C. Một hỗn hợp của ADN và các protein của cả hai thể ăn khuẩn
D. Protein và ADN của T2.
E. Protein và ADN của T4

Website : luyenthithukhoa.vn

179

6. Một nhà di truyền học tìm thấy một đột biến riêng rẽ không có ảnh hưởng gì đến
polypeptit một gen đã mã hóa. Đột biến đó có thể liên quan đến:
A. Mất một nucleotit.
B. Thay đổi côđon khởi đầu


C. Thêm một nucleotit
D. Mất toàn bộ một gen.
E. Thay một nucleotit.
7. Sắp xếp theo đúng trật tự kích cỡ từ to nhất đến nhỏ nhất:
A. Gen – thể nhiễm sắc – nucleotit – côđon.
B. Thể nhiễm sắc – gen – côđon – nucleotit.
C. Nucleotit – thể nhiễm sắc – gen – côđon.


D. Thể nhiễm sắc – nucleôtit – gen – côđon.
E. Gen – thể nhiễm sắc – côđon – nucleotit.
8. Chuỗi nucleotit của một côđon ADN là GTA. Phân tử ARN thông tin cùng một
côđon bổ sung được sao từ AND đó. Trong quá trình tổng hợp protein, một cặp ARN
vận chuyển và côđon mARN. Chuỗi nucleotit nào là anticôdon của tARN?
A. XAT
B. XUT
C. GUA
D. XAU
E. GT

9. Kiểm soát biểu hiện gen ở các sinh vật nhân chuẩn so với các sinh vật nhân sơ là
phức tạp hơn nhiều bởi vì:
A. Các tế bào nhân chuẩn bé hơn.
B. ở sinh vật đa bào nhân chuẩn, các tế bào chuyên hóa khác nhau để phân
hóa các chức năng.
C. Môi trường xung quanh một sinh vật đa bào nhân chuẩn luôn luôn thay
đổi.


D. Sinh vật nhân chuẩn có ít gen hơn, nên mỗi gen phải cáng đáng nhiều
công việc hơn.
E. Các gen của sinh vật nhân chuẩn đã thông tin để chế tạo các protein.
10. Các protein của lòng trắng trứng được sản xuất trong gan của gà mái. Gà trống
không sản xuất được các protein này, nhưng gan gà trống sẽ bắt đầu sản xuất chúng
nếu gà trống được chủng estrogen – một hoocmôn gà mái. Được biết là estrogen đã
vào các nhân của các tế bào gan của gà trống sau khi chủng. Có thể là vì:
A. Mắc được vào operator điều hành của một operon.
B. Xử sự như một protein phân hóa đồng loạt.
C. Như một tác nhân gây ung thư, gây một đột biến trong một tiền gen gây u.
D. Tương tác với một protein hoạt hóa “activator”.
E. Khởi động nối ghép, biên tập sửa đổi chương trình di truyền của gà trống.
11. Các tế bào xương, các tế bào cơ, và các tế bào da hình dạng khác nhau vì:
A. Mỗi loại tế bào là biểu hiện một số gen khác nhau.
B. Chúng có mặt trong những cơ quan khác nhau.
C. Mỗi loại tế bào có những gen khác nhau được hoạt động.
D. Chúng chứa một số lượng gen khác nhau.
E. Trong mỗi loại tế bào đã xảy ra những đột biến khác nhau.

Website : luyenthithukhoa.vn

180

12. Những phương pháp điều chỉnh gen nào sau đây xảy ra phổ biến ở sinh vật nhân
chuẩn và nhân sơ?


A. Lựa chọn một cách bao gói ADN trong thể nhiễm sắc xác định.
B. Các protein hoạt hóa activator và ức chế repressor đã mắc được vào ADN.
C. Sau khi sao mã thêm đoạn chắp đầu và đoạn nối đuôi vào mARN.
D. Biên tập lại mARN.
E. Cắt bỏ những phần không mã hóa của ARN.
13. Một gen nhân chuẩn chèn vào trong ADN của một vi khuẩn. Rồi vi khuẩn sao mã
gen đó thành mARN và dịch mARN thành protein. Protein đã sản xuất ra không có
ích cho nó chứa nhiều axit amin hơn so với protein mà tế bào nhân chuẩn tạo nên,
và ngay cả chuỗi axit amin cũng đã có ít nhiều sai khác. Tại sao?
A. mARN đã không ghép nối và biên tập lại như ở sinh vật nhân chuẩn.
B. Sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ sử dụng các loại mã di truyền
khác nhau.
C. Các protein ức chế repressor can thiệp vào sao mã và dịch mã.
D. Một tiền gen gây u được chuyển thành một gen gây u.
E. Các ribôxôm đã không tìm được mã khởi đầu trên mARN.
14. Mọi tế bào của ta đều chứa tiền gen gây u, vốn có thể chuyển thành các gen gây ung
thư. Tại sao các tế bào lại có những quả bom có tiềm năng hẹn giờ như thế?
A. Các virut nhiễm vào các tế bào cùng với các tiền gen gây u.
B. Các tiền gen gây u là cần thiết cho phân bào theo chuẩn mực.
C. Các tiền gen gây u là “chất phế thải di truyền” có chức năng chưa rõ.
D. Các tiền gen gây u là tác nhân gây ung thư của môi trường không thể tránh
thoát được.
E. Các tế bào sản xuất tiền gen gây u là sản phẩm phụ của quá trình lão hóa.
15. Những dạng nào sau đây được xem là một sinh vật chuyển gen?
A. Một vi khuẩn đã nhận các gen thông qua tiếp hợp.


B. Một người qua liệu pháp gen nhận được một gen gây đông máu người loại
chuẩn.
C. Một cây dương xỉ mọc từ một tế bào rễ dương xỉ trong môi trường nuôi
cấy tế bào.
D. Một chuột cống mang các gen hemoglobin thỏ.
E. Một ngườiđang điều trị bằng insulin do vi khuẩn E.coli sản xuất.
16. Một nhà vi sinh phát hiện rằng một số vi khuẩn sau khi bị nhiễm thể ăn khuẩn đã
phát triển khả năng chế tạo được một axit amin đặc biệt mà trước đó không chế tạo
được. Khả năng mới này là do:
A. Biến nạp.
B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Tiếp hợp.
D. Đột biến.
E. Tải nạp.
17. Khi một enzym cắt hạn chế điển hình cắt một phân tử ADN, các vết cắt có thể bất
bình thường, nghĩa là các đoạn ADN có những mút là mạch đơn. Điều này rất quan
trọng trong công nghệ tái tổ hợp ADN vì:
A. Nó cho phép một tế bào nhận biết các đoạn đã sản xuất nhờ enzym.
B. Các mút mạch đơn dùng như các điểm khởi đầu để sao mã ADN.

Website : luyenthithukhoa.vn

181

C. Các đoạn này sẽ liên kết với các đoạn khác bằng các mút mạch đơn bổ


sung.
D. Nó cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng các đoạn như là các đoạn dò
phân tử.
E. Chỉ các đoạn ADN mạch đơn có thể mã hóa cho các protein.
18. Các nhà nghiên cứu đã xây dựng các virut để tổng hợp các gen từ nhiều vi trùng gây
bệnh. Các virut này:
A. Được dùng để trắc nghiệm các biện pháp đề phòng an toàn cho các phòng
thí nghiệm.
B. Có thể dùng để chế tạo các vacxin.
C. Được dùng như các véctơ trong nhân bản vô tính các gen.
D. Đã được dùng để điều trị gen cho người.
E. Có thể được dùng như các đoạn dò để trắc nghiệm sự có mặt của bệnh tật.
19. Một nhà sinh học đã phân lập một gen từ một tế bào người, đính nó vào một plasmit,
và chèn plasmit đó vào một vi khuẩn. Vi khuẩn chế tạo một protein mới, nhưng
không giống chút nào với protein chuẩn mực sản xuất trong một tế bào người. Tại
sao?
A. Vi khuẩn đã trải qua biến nạp.
B. Các gen đã không có các mút dán.
C. Gen chứa các đoạn giữa “intron”.
D. Gen đã không phải từ thư viện gen tới.
E. Nhà sinh học đã phải nhân bản vô tính gen trước đã.

20. Đoạn nào sau đây mô tả chính xác nhất “đời sống giới tính” của vi khuẩn?
A. Vi khuẩn không tiến hành bất kỳ quá trình giới tính nào.
B. Vi khuẩn có thể trao đổi các gen nhưng không sinh sản hữu tính.


C. Vi khuẩn có thể trao đổi các gen chỉ với điều kiện có sự trợ giúp của các
véctơ virut.
D. Vi khuẩn có thể sinh sản cả hữu tính lẫn vô tính.
E. Vi khuẩn chỉ có thể sinh sản hữu tính.

21. Dấu ấn ADN được dùng làm bằng chứng để xác minh những kẻ bị tình nghi là kẻ đã
để lại vết tích máu hay các mô khác trên hiện trường xảy ra tội ác. Các dấu ấn này
phần nào cũng giống các vạch mã trên hàng hóa đã tiêu chuẩn hóa. Phương thức các
vạch trên dấu ấn ADN chỉ rõ:
A. Trật tự các bazơ trên từng gen riêng biệt.
B. Kiểu nhân của cá thể.
C. Trật tự các gen trên một nhiễm riêng biệt.
D. Sự có mặt của các alen trội hoặc lặn quy định những tính trạng đặc biệt.
E. Sự có mặt của các đoạn kích cỡ khác nhau cắt ra từ ADN.

22. Tại sao các nhà nghiên cứu thường tìm hiểu rối loạn di truyền ở những cộng đồng
tương đối sống biệt lập như trong thế kỉ 19 như Vineyard vùng Martha, thuộc bang
Massachusett; và ngày nay như vùng hồ Maracaibo, Venezuela? Trong các cộng
đồng này:
A. Các gen khuyết tật thông thường là gen trội.
B. Các đột biến xảy ra thường xuyên hơn.
C. Các người thân thích mang alen giống nhau thường giao phối và ở lại tại
cộng đồng.

Website : luyenthithukhoa.vn


182

D. Lo sức khỏe kém vì kết quả có xác suất bị bệnh di truyền cao hơn.
E. Không phân biệt đối xử giữa các nạn nhân và những bệnh nhân
23. Một nhà cổ sinh vật học đã phát hiện tại một mẫu chất hữu cơ từ 400 năm trước có
bảo tồn được da của một con chim đôđô (tiếng Anh: dodo) đã tuyệt diệt. Bà muốn so
sánh ADN trong mẫu đó với ADN của chim hiện đang sống. Phương pháp nào sau
đây có ích nhất dùng để tăng lượng ADN đến mức đủ để làm xét nghiệm?
A. Không phân ly.
B. Phản ứng chuỗi polymeraza.
C. Chọc dịch màng ối.
D. Điện di.
E. Phân tích đoạn hạn chế.

24. Tại sao số người có một nhiễm sắc thể 21 thừa mang hội chứng Đao lại nhiều hơn số
người có một nhiễm thừa số 3 hay số 16?
A. Có thể do trên nhiễm số 21 có nhiều gen hơn trên các nhiễm số 3 hay số
16.
B. Nhiễm số 21 là nhiễm giới tính còn nhiễm 3 hay 16 không phải.
C. Hội chứng Đao không phổ biến hơn mà là nghiêm trọng hơn.
D. Các rối loạn liên quan đến các nhiễm khác có thể gây chết thai trước khi
sinh.
E. Không phân ly nhiễm 21 có thể xảy ra với tần số cao hơn.


25. Có bao nhiêu gen trong một tế bào người?

A. 23.
B. 46.
C. Khoảng 10000.
D. Khoảng 100000.
E. Khoảng 3 tỷ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×