Tải bản đầy đủ

ôn tập phần III sinh học tế bào

Phần III Sinh học tế bào

1. Nguyên tố có khả năng kết hợp với các nguyên tố khác tạo nên vô số các hợp chất hữu
cơ là:
A. Canxi
B. Ni tơ
C. Hiđrô
D. Các bon
E. Ôxi
2. Trong cơ thể sống các nguyên tố phổ biến là:
A. C, H, O, N, Ca, P
B. C, H, N, Ca, K, S
C. C, H, O, Ca, K, P
D. O, N, C, Cl, Mg, S
E. C, H, O, K, P, S
3. Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì:
A. Có tính chất lý hoá phù hợp với cơ thể sống.
B. Có thể kết hợp với nhau và với các nguyên tố khác tạo nên nhiều loại phân tử
hữu cơ.
C. Cấu tạo nên cơ thể sống.
D. Chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong cơ thể sống.

E. Cả A, B, C và D đều đúng
4. Đặc điểm của nguyên tố vi lượng là:
A. Có vai trò khác nhau đối với từng loài sinh vật.
B. Tham gia vào thành phần các enzim.


C. Chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tế bào.
D. Tất cả đều đúng
5. Để biết chính xác một loại cây cần nhiều nguyên tố khoáng nào ta dùng phương pháp:
A. Trồng cây bằng biện pháp thuỷ canh.
B. Trồng cây trong dung dịch thiếu khoáng.
C. Phân tích tro của cây trồng.

Website : luyenthithukhoa.vn

132

D. A và C
E. A và B
6. Để phân biệt nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng ta dựa vào
A.Vai trò của nguyên tố đó trong tế bào
B. Sự có hay không có nguyên tố đó trong tế bào
C. Mối quan hệ giữa các nguyên tố trong tế bào
D. Hàm lượng nguyên tố đó trong tế bào là lớn hơn hay nhỏ hơn 0,01%
E. Không có phương án nào đưa ra là đúng
7. Đối với sự sống nước có vai trò:
A. Điều hoà thân nhiệt sinh vật và môi trường.
B. Dung môi hoà tan, nguyên liệu cho các phản ứng trao đổi chất.
C. Tạo lực hút mao dẫn, giúp vận chuyển nước trong cơ thể thực vật.
D. Chỉ có A và B
E. Cả A, B và C


8. Liên kết hoá học giữa các phân tử nước là:
A. Liên kết anhiđrit
B. Liên kết ion
C. Liên kết Vanđe - Van
D. Liên kết hiđrô
9. Để nước bay hơi phải cung cấp năng lượng:
A. Cao hơn nhiệt dung riêng của nước


B. Phá vỡ liên kết hiđrô giữa các phân tử nước
C. Thấp hơn nhiệt dung riêng của nước
D. Phá vỡ liên kết đồng hoá trị của các phân tử nước
E. Tất cả đều sai
10.Ở 0°C tế bào bị chết do:
A. Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường không thực hiện được
B. Nước trong tế bào đóng băng, phá huỷ cấu trúc tế bào
C. Liên kết hiđrô giữa các phân tử nước bền vững, ngăn cản sự kết hợp với phân
tử các chất khác
D. Các enzim bị mất hoạt tính, mọi phản sinh hoá trong tế bào không được thực
hiện

Website : luyenthithukhoa.vn

133

E. Tất cả các phương án trên
11.Các nguyên tố cấu tạo nên đại phân tử cacbohiđrat là:


A. C, H, O
B. C, H, O đôi khi có N, P
C. C, H, O, N, P
D. C, H, O đôi khi có S, P
E. Tất cả đều sai
12.Thuật ngữ “cacbohiđrat” có nghĩa là:
A. Đường đa (Pôlisaccarit)
B. Đường đôi (Đisaccarit)
C. Đường đơn (Mônôsaccarit)
D. Chỉ có A và B
E. Cả A, B và C
13.Cacbohiđrat có chức năng:
A.Tham gia xây dựng cấu trúc tế bào
B. Kết hợp với prôtêin vận chuyển các chất qua màng tế bào
C. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào
D. Tham gia vào thành phần của axit nuclêic
E. Tất cả các phương án trên
14. Lactôzơ là loại đường có trong:
A. Mạch nha
B. Mía
C. Sữa động vật
D. Nho
E. Tất cả các phương án trên
15.Tên gọi khác của đường lactôzơ là:
A. Đường vận chuyển


B. Đường đôi
C. Đường sữa
D. Đisaccarit
E. Tất cả các phương án trên

Website : luyenthithukhoa.vn

134
16.Glucôzơ là đơn vị cấu trúc của hợp chất:
A. Mantôzơ
B. Phôtpholipit
C. Saccarôzơ
D. Tinh bột
17.Đặc điểm của đường đơn (mônôsaccarit) là:
A. nguyên liệu xây dựng nên đường đôi và đường đa
B. có tính khử mạnh
C. có vị ngọt
D. tan trong nước
E. tất cả các phương án trên
18.Chức năng của đường đôi (đisaccarit) là:
A. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào
B. Đơn vị cấu trúc nên đường đa
C. Là dạng đường vận chuyển trong cơ thể
D. Tham gia vào thành phần axit nuclêic
E. Cả A, B, C


19.Đường Fructôzơ là:
A. Đường Pentôzơ
B. Một loại Đisaccarit
C. Đường Hexôzơ
D. Một loại axit béo
E. Một loại Pôlysaccarit
20.Dưới tác động của enzim hoặc nhiệt độ đường Saccarôzơ bị thuỷ phân sẽ cho những
sản phẩm đường đơn:
A. Galactôzơ và Fructôzơ
B. Glucôzơ
C. Galactôzơ
D. Glucôzơ và Fructôzơ
E. Glucôzơ và Galactôzơ
21.Đường đa (Pôlisacarit) có chức năng:
A. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào

Website : luyenthithukhoa.vn

135

B. Kết hợp với prôtêin vận chuyển các chất qua màng tế bào
C. Tham gia vào cấu trúc tế bào
D. Tất cả các phương án trên
22. Đường đa (Pôlisaccarit) có đặc điểm:
1. Cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O


2. Tan trong nước
3. Là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào
4. Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết glicôzit
5. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2, 4, 5
B. 2, 3, 4, 5
C. 1, 3, 4, 5
D. 1, 2, 3, 4
E. 1, 2, 3, 5
23. Ví dụ về “đường đa” là:
A. Tinh bột
B. Glycôgen
C. Kitin
D. Xenlulôzơ
E. Tất cả các phương án trên
24. Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen đều có đặc điểm chung là:
1. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
2. Đơn vị cấu trúc là glucôzơ
3. Không tan trong nước
4. Giữa các đơn phân là liên kết glicôzit
5. Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào.
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2, 3, 5
B. 1, 2, 4, 5


C. 2, 3, 4, 5

Website : luyenthithukhoa.vn

136

D. 1, 3, 4, 5
E. 1, 2, 3, 4
Có các chất sau đây:
1. Glucôzơ
2. Glicôgen
3. Fructôzơ
4. Xenlulôzơ

5. Galactôzơ
6. Pentôzơ
7. Tinh bột
8. Kitin

Chọn phương án đúng nhất (A, B, C, D, E) để trả lời các câu hỏi (25, 26)
25. Đường đơn (mônôsaccarit) gồm các chất
A. 2, 4, 7, 8
B. 1, 3, 5, 6
C. 3, 4, 7, 8
D. 1, 3, 4, 6


E. 5, 6, 7, 8
26. Đường đa (pôlisaccarit) gồm các chất:
A. 1, 2, 3, 4
B. 1, 4, 6, 8
C. 2, 4, 7, 8
D. 3, 5, 6, 7
E. 5, 6, 7, 8
27. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại?
A. Lipit
B. Dầu
C. Phôtpho - Lipit
D. Sterôit
E. Triglyxêrit
28. Lipit có chức năng:
A. Tham gia vào thành phần vitamin
B. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào
C. Tham gia cấu tạo màng tế bào
D. Tham gia vào thành phần hooc môn

Website : luyenthithukhoa.vn

137

E. Tất cả các phương án trên
29.Loại lipit có vai trò cấu trúc màng sinh học là:


A. Sterôit
B. Mỡ
C. Phôtpholipit
D. Dầu
30.Phôtpholipit có chức năng chính là:
A. Tham gia vào thành phần của hoocmon sinh dục
B. Tham gia cấu tạo các loại màng tế bào
C. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào
D. Tham gia vào thành phần các vitamin
31. Lipit và Cacbohiđrat có đặc điểm chung là:
A. Tham gia xây dựng cấu trúc tế bào
B. Được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O
C. Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào
D. Dễ phân huỷ để cung cấp năng lượng cho tế bào
E. Cả A, B, C
32. Điểm khác nhau giữa Lipit và Cacbohiđrat:
1. Lipit không tan trong nước còn cacbohiđrat tan trong nước
2. Lipit cung cấp nhiều năng lượng hơn cacbohiđrat khi phân huỷ
3. Giữa các đơn phân của lipit là liên kết este còn giữa các đơn phân của
cacbohiđrat là liên kết glicôzit
4. Phân tử lipit có ít ôxi hơn phân tử cacbohiđrat
5. Lipit có vai trò điều hoà và giữ nhiệt cho cơ thể còn cacbohiđrat thì không
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 3, 5
B. 2, 3, 5


C. 2, 3, 4
D. 1, 2, 4, 5
E. 1, 2, 3, 5
33. Điểm giống nhau giữa Cacbohiđrat và Lipit:
1. Được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O

Website : luyenthithukhoa.vn

138

2. Không tan trong nước
3. Tham gia vào cấu trúc tế bào
4. Là đại phân tử sinh học
5. Dễ phân huỷ để cung cấp năng lượng cho tế bào
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 3, 4
B. 3, 4, 5
C. 2, 3, 4
D. 1, 2, 5
E. 1, 2, 3
34. Điểm khác nhau giữa phôtpholipit và mỡ:
1. Phôtpholipit có số phân tử axit béo ít hơn mỡ
2. Phôtpholipit tham gia cấu tạo màng tế bào còn mỡ là nguồn dự trữ năng lượng
cho tế bào
3. Phôtpholipit là loại lipit phức tạp, còn mỡ là loại lipit đơn giản


4. Cấu tạo của Phôtpholipit có nhóm phôtphat và nhóm alcol phức còn mỡ thì
không
5. Phôtpholipit chỉ tan trong dung môi hữu cơ, còn mỡ thì không tan
Câu trả lời đúng là:
A. 2, 3, 4, 5
B. 1, 2, 3, 4
C. 1, 3, 4, 5
D. 1, 2. 4, 5
E. 1, 2, 3, 5
35. Đặc điểm của Lipit là:
1. Cấu tạo bởi các nguyên tố C, H, O
2. Tan trong dung môi hữu cơ
3. Tham gia cấu tạo màng tế bào
4. Là nguồn năng lượng dự trữ của động, thực vật
5. Khi phân huỷ cung cấp nhiều năng lượng
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2, 3, 4

Website : luyenthithukhoa.vn

139

B. 1, 2, 3, 5
C. 1, 3, 4, 5
D. 2, 3, 4, 5


E. 1, 2, 4, 5
36. Động vật dự trữ năng lượng ở dạng lipit mà không dự trữ năng lượng ở dạng tinh bột
vì:
A. Lipit dễ chuyển hoá để cung cấp năng lượng hơn tinh bột
B. Tổng hợp lipit đơn giản hơn tổng hợp tinh bột
C. Lipit là thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào
D. Khi phân huỷ, lipit cung cấp năng lượng nhiều gấp đôi tinh bột
E. Tất cả các phương án trên
37. Trong tế bào prôtêin được cấu tạo từ các nguyên tố:
A. C, H, O, N, P
B. C, H, O, N đôi khi có S, P
C. C, H, O
D. C, H, O, N đôi khi có S
E. C, H, O đôi khi có N, P
38. Phân tử prôtêin được cấu tạo từ:
A. Chuỗi cơ bản
B. Chuỗi pôlypeptit
C. Chuỗi nuclêôxôm
D. Chuỗi pôlynuclêôtit
E. Tất cả đều sai
39. Tính chất hoá học của axit amin được quy định bởi:
A. Nhóm –NH2
B. Nguyên tử hiđrô
C. Nguyên tử cacbon α
D. Gốc R


E. Nhóm – COOH
40. Trong phân tử prôtêin, liên kết peptit trên mạch pôlypeptit là liên kết:
A. Giữa nhóm amin của axit amin này với nhóm cacboxyl của axit amin kế tiếp
B. Giữa nhóm amin của axit amin này với nhóm gốc của axit amin kế tiếp

Website : luyenthithukhoa.vn

140

C. Giữa các nhóm gốc của các axit amin kế tiếp nhau
D. Giữa nhóm cacboxyl của axit amin này với nhóm amin của axit amin kế tiếp
E. Giữa các nhóm cacboxyl của các axit amin kế tiếp nhau
41. Trong phân tử prôtêin chuỗi pôlypeptit có chiều:
A. Bắt đầu bằng nhóm cacbon và kết thúc bằng nhóm cacboxyl
B. Bắt đầu từ nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacboxyl
C. Khi thì bắt đầu bằng nhóm cacboxyl, khi thì bắt đầu bằng nhóm amin
D. Bắt đầu từ nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacboxyl
E. Tất cả đều sai
42. Yếu tố quy định tính đa dạng của prôtêin là:
A. Liên kết peptit
B. Nhóm R của các axit amin
C. Số lượng, thành phần, trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin
D. Nhóm amin của các axit amin
E. Liên kết hiđrô
43. Hêmôglôbin là loại prôtêin:


A. Có 4 chuỗi pôlipeptit
B. Có cấu trúc bậc 4
C. Vận chuyển O2 và CO2
D. Tạo nên hồng cầu
E. Cả A, B, C, D
44.Prôtêin có chức năng:
A. Tham gia vào thành phần kháng thể
B. Tham gia vào thành phần các hooc mon
C. Tham gia vào thành phần cấu tạo tế bào
D. Tham gia vào thành phần các enzim
E. Tất cả các phương án trên
45. Hooc mon insulin do tuyến tuỵ tiết ra có thể tăng hoặc giảm lượng glucôzơ trong máu
minh hoạ cho
A. Chức năng bảo vệ
B. Chức năng điều hoà
C. Chức năng vận chuyển

Website : luyenthithukhoa.vn

141

D. Chức năng xúc tác
E. Chức năng cấu trúc
46. Prôtêin kêratin là thành phần tạo nên lông, tóc, móng ở động vật minh hoạ cho:
A. Chức năng bảo vệ


B. Chức năng điều hoà
C. Chức năng vận chuyển
D. Chức năng xúc tác
E. Chức năng cấu trúc
47. Tế bào động vật tiết ra inteferon chống lại sự nhiễm vi rút là ví dụ minh hoạ cho:
A. Chức năng bảo vệ
B. Chức năng điều hoà
C. Chức năng vận chuyển
D. Chức năng xúc tác
E. Chức năng cấu trúc
48. Phân tử Hêmôglôbin có khả năng kết hợp với O2 mang tới các tế bào trong cơ thể là
ví dụ minh hoạ cho:
A. Chức năng bảo vệ
B. Chức năng điều hoà
C. Chức năng vận chuyển
D. Chức năng xúc tác
E. Chức năng cấu trúc
49.Enzim catalaza phân huỷ tinh bột thành glucôzơ là ví dụ minh hoạ cho:
A. Chức năng bảo vệ
B. Chức năng điều hoà
C. Chức năng vận chuyển
D. Chức năng xúc tác
E. Chức năng cấu trúc
50. Đại phân tử hữu cơ tham gia thực hiện nhiều chức năng sinh học nhất là:
A. Cacbohiđrat


B. Lipit
C. Prôtêin
D. Axit nuclêic

Website : luyenthithukhoa.vn

142

E. Prôtêin và axit nuclêic
51. Cấu trúc bậc 1 trong phân tử prôtêin có vai trò:
A. Là bản phiên dịch mã di truyền
B. Là cơ sở xây dựng nên cấu trúc bậc 2 và bậc 3 của prôtêin
C. Quy định tính đặc thù và đa dạng của prôtêin
D. Là yếu tố quan trọng trong nghiên cứu bệnh lý phân tử.
E. Cả B và C đều đúng
52. Cấu trúc bậc 2 của phân tử prôtêin là:
A. Chuỗi pôlypeptit dạng mạch dài
B. Hai hay nhiều chuỗi pôlypeptit phối hợp với nhau
C. Chuỗi pôlypeptit có dạng xoắn α hay dạng xoắn β
D. Chuỗi pôlypeptit có cấu trúc cuộn khúc
E. Cả C và D đều đúng.
53. Hoócmôn insulin người được tổng như một prôtêin tiền thân sau đó prôtêin này được
biến đổi trước khi được tiết ra ngoài. Insulin gồm hai chuỗi polypeptit. Điều khẳng định
nào dưới đây về các chuỗi plypeptit này là đúng ?
A. Chúng được tổng hợp ở các ribôxôm tự do và sau đó được biến đổi ở bộ máy


Gôngi
B. Chúng được tổng hợp ở ribôxôm trên mạng lưới nội chất hạt sau đó được biến đổi
ở bộ máy Gôngi
C. Một chuỗi được tổng hợp ở ribôxôm tự do, một được tổng hợp ở ribôxôm lưới nội
chất hạt và sau đó được biến đổi ở bộ máy Gôngi
D. Chúng được tổng hợp ở ribôxôm tự do sau đó được biến đổi trong xoang của
lyzôsôm
E. Chúng được tổng hợp ở ribôxôm tự do và biến đổi trong tế bào chất .
54. Phân tử prôtêin có những đặc điểm:
1. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
2. Có cấu trúc nhiều bậc
3. Các đơn phân nối với nhau bằng liên kết peptit
4. Có tính đa dạng và đặc trưng
5. Được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P
Tổ hợp đúng là:
A. 2, 3, 4, 5
B. 1, 3, 4, 5
C. 1, 2, 3, 4

Website : luyenthithukhoa.vn

143

D. 1, 2, 4, 5
E. 1, 2, 3, 5


55.Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi
A. Nhóm amin của các axit amin.
B. Nhóm R của các axit amin.
C. Liên kết peptit.
D. Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.
E. Cấu trúc không gian.
56. Cấu trúc của phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi
A. Liên kết phân cực của các phân tử nước.
B. Nhiệt độ.
C. Sự có mặt của khí O2.
D. Sự có mặt của khí CO2.
E. Các phương án trên đều sai.
57. Các nuclêotit cấu tạo nên phân tử ADN giống nhau ở:
A. Thành phần bazơnitric
B. Đường C5H10O4
C. Axit H3PO4
D. Chỉ có B và C đúng
E. Cả A, B, C đều đúng
58. Trong phân tử ADN các nuclêotit trên mạch đơn liên kết với nhau bằng:
A. Liên kết glicozit
B. Liên kết hiđrô
C. Liên kết cộng hoá trị
D. Liên kết phôtphodieste
E. Liên kết peptit
59. Liên kết hoá trị giữa các nuclêotit trên một mạch đơn của phân tử ADN là:


A. Axit H3PO4 của nuclêotit này liên kết với đường C5H10O4 của nuclêotit kế tiếp
B. Axit H3PO4 của nuclêotit này liên kết với axit H3PO4 của nuclêotit kế tiếp
C. Đường C5H10O4 của nuclêotit này liên kết với axit H3PO4 của nuclêotit kế tiếp
D. Bazơnitric của nuclêotit này liên kết với axit H3PO4 của nuclêotit kế tiếp

Website : luyenthithukhoa.vn

144

E. Bazơnitric của nuclêotit này liên kết với bazơnitric của nuclêotit kế tiếp
60. Phân tử ADN được cấu tạo theo nguyên tắc:
A. Nguyên tắc đa phân
B. Nguyên tắc bổ sung
C. Nguyên tắc bán bảo toàn
D. A và B đều đúng
E. Cả A, B, C đều đúng
61. Phân tử ADN có đặc trưng riêng là:
A. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
B. Các đơn phân giữa hai mạch đơn liên kết theo nguyên tắc bổ sung
C. Có tính đa dạng và đặc trưng
D. Có kích thước và khối lượng phân tử lớn
E. Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị
62. ADN có chức năng
A. Bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
B. Truyền đạt thông tin về cấu trúc các chất hữu cơ


C. Sinh tổng hợp prôtêin
D. A, B và C đều đúng
63. Phân tử ARN được cấu tạo từ đơn phân:
A. Nuclêôtit
B. Nuclêôzit
C. Nuclêôxôm
D. Bazơ nitric
E. Axit amin
64. Một đơn phân ARN được cấu tạo bởi:
A. Một bazơ nitric, một axit H3PO4, một đường ribôrơ
B. Một bazơ nitric, một axit H3PO4, một đường đeoxiribôrơ
C. Một axit amin, một axit H3PO4, một đường ribôrơ
D. Một nhóm amin, một nhóm cacboxyl, một đường đeoxiribôrơ
E. Một axit amin, một bazơ nitric, một đường ribôrơ
65. Loại liên kết hoá học có trong phân tử mARN là:
A. Liên kết hiđrô
B. Liên kết phôtphođieste
C. Liên kết ion
D. Liên kết peptit
E. A và B đều đúng
66. Chức năng của ARN là:
A. Vật chất chứa thông tin di truyền ở virut, vi khuẩn
B. Truyền thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất ở sinh vật nhân chuẩn
C. Tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin ở sinh vật
D. Tham gia vào cấu trúc của ribôxôm


E. Tất cả đều đúng
67. Chức năng của tARN là:
A. Tham gia cấu tạo nên ribôxôm
B. Vận chuyển axit amin tới nơi tổng hợp prôtêin
C. Truyền thông tin di truyền từ ADN tới ribôxôm

Website : luyenthithukhoa.vn

145

D. Chứa thông tin di truyền ở một số loài virut, vi khuẩn
E. Xúc tác quá trình tổng hợp ADN
68. Chức năng của mARN là:
A. Tham gia cấu tạo nên ribôxôm, nơi tổng hợp prôtêin
B. Vận chuyển axit amin tới nơi tổng hợp prôtêin
C. Truyền thông tin di truyền từ ADN tới ribôxôm
D. Chứa thông tin di truyền ở một số loài virut, vi khuẩn
E. Xúc tác quá trình tổng hợp ADN
69. Chức năng của rARN là:
A. Tham gia cấu tạo nên ribôxôm, nơi tổng hợp prôtêin
B. Vận chuyển axit amin tới nơi tổng hợp prôtêin
C. Truyền thông tin di truyền từ ADN tới ribôxôm
D. Chứa thông tin di truyền ở một số loài virut, vi khuẩn
E. Xúc tác quá trình tổng hợp ADN
70. Cấu tạo của ADN, ARN, prôtêin đều giống nhau ở điểm:


A. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân liên kết lại
B. Mỗi đơn phân cấu tạo gồm 3 thành phần hoá học khác nhau
C. Được tổng hợp trên khuôn mẫu của ADN
D. Đều có các liên kết cộng hoá trị
E. Tất cả các đặc điểm trên
71. Điểm giống nhau giữa cacbohiđrat, lipit, prôtêin:
1. Là đại phân tử có khối lượng và kích thước lớn
2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
3. Đều có các liên kết cộng hoá trị
4. Tham gia vào cấu trúc màng tế bào
5. Là chất dự trữ của tế bào
Tổ hợp đúng là:
A. 1, 3, 4
B. 3, 4, 5
C. 1, 3, 5
D. 2, 4, 5
E. 1, 2, 3
72. ADN và prôtêin đều giống nhau ở điểm:
1. Được tổng hợp trong nhân tế bào
2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
3. Có tính đa dạng và đặc trưng
4. Có khối lượng và kích thước lớn
5. Được tổng hợp theo khuôn mẫu của ADN
Tổ hợp đúng là
A.1, 2, 3, 4


B. 2, 3, 4, 5
C. 1, 3, 4, 5
D. 1, 2, 4, 5
E. 1, 2, 3, 5
73. Prôtêin, ADN, cacbohiđrat, lipit đều có điểm chung là:
1. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Website : luyenthithukhoa.vn

146
2. Có kích thước và khối lượng phân tử lớn
3. Được tổng hợp trong nhân tế bào
4. Đều có các liên kết cộng hoá trị
5. Tham gia vào thành phần cấu tạo tế bào
Tổ hợp đúng là:
A. 1, 3, 4
B. 1, 2, 3
C. 2, 4, 5
D. 1, 2, 4, 5
E. 1, 3, 4, 5
74. Cấu trúc của ADN và ARN khác nhau cơ bản ở:
A. Đường pentôzơ
B. Bazơ nitric : ADN có T còn ARN có U
C. ADN có cấu trúc xoắn kép còn ARN có cấu trúc xoắn đơn
D. A và C đều đúng


E. Cả A, B, C đều đúng
75. Chức năng không phải của ADN là
A. Trực tiếp tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin
B. Nhân đôi để duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể
C. Có vai trò quan trọng trong tiến hoá thông qua các đột biến gen
D. Mang thông tin di truyền quy định sự hình thành các tính trạng của cơ thể
E. Mang các gen tham gia vào cơ chế điều hoà sinh tổng hợp prôtêin
76. D – H + A  D – H ...A
Sơ đồ trên mô tả:
A. Liên kết ion
B. Liên kết kị nước
C. Liên kết Vanđe - Van
D. Liên kết hiđrô
E. Liên kết photphođieste
77. Liên kết cộng hoá trị xuất hiện khi:
A. Electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác
B. Các phân tử kị nước ở gần nhau
C. Hình thành các cặp điện tử dùng chung cho các nguyên tử cùng loại hoặc khác
loại
D. Các nhóm chức mang điện tích trái dấu ở gần nhau
E. Nguyên tử hiđrô mang điện tích dương gần một nguyên tử khác mang điện tích
âm
78. Liên kết hoá học được hình thành khi hai phân tử kết hợp với nhau đồng thời giải
phóng một phân tử nước được gọi là:
A. Liên kết cộng hoá trị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×