Tải bản đầy đủ

ôn tập chương 7 sự phát sinh loài người

Chương 7 Sự phát sinh loài người
1. Cơ quan thoái hoá là
A. Cơ quan bị teo đi
B. Cơ quan còn để lại dấu vết trên cơ thể
C. Cơ quan không phát triển
D. Di tích của những cơ quan xưa kia phát triển ở động vật có xương sống
2. Hiện tượng lại tổ là
A. Sự phát triển không bình thường của cơ thể (người có đuôi, ...)
B. Sự phát triển không bình thường của phôi, tái hiện một số đặc điểm của động vật
C. Người có lông rậm khắp cơ thể
D. Người nhiều vú (có 3 – 4 đôi vú)
3. Loài vượn người giống với người nhiều nhất là
A. Vượn
B. Đười ươi
C. Gôrila
D. Tinh tinh
4. Điểm khác nhau cơ bản giữa người và vượn người là

Website : luyenthithukhoa.vn

112


A. Dáng đi thẳng
B. Hộp sọ (sọ não lớn hơn sọ mặt)
C. Xương chậu, xương chi


D. Tất cả các đặc điểm trên
5. Chọn các thuật ngữ cho trước để điền vào chỗ chấm cho đúng
“Những điểm ...(I)... chứng tỏ vượn người và người có quan hệ thân thuộc rất gần
gũi. Những điểm ...(II)... chứng tỏ vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của
người. Từ ...(III)... đã phát sinh ra ...(IV)... và người.”
a. khác nhau
b. giống nhau
c. vượn người hoá thạch
d. vượn người ngày nay
Tổ hợp đáp án chọn đúng là
A. I a, II b, III c, IV d.
B. I b, II a, III c, IV d.
C. I b, II a, III d, IV c.
D. I a, II b, III d, IV c.
6. Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là
A. lao động, biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động theo những mục đích nhất
định.
B. đi bằng hai chân, hai tay tự do, dáng đứng thẳng.
C. sọ não lớn hơn sọ mặt, não to, có nhiều khúc cuộn và nếp nhăn.
D. biết giữ lửa và dùng lửa để nấu chín thức ăn.
7. Các dạng vượn người hoá thạch là
A. Parapitec, Prôpliôpitec, Đriôpitec, Ôxtralôpitec
B. Parapitec, Prôpliôpitec, Đriôpitec, Pitêcantrôp
C. Prôpliôpitec, Đriôpitec, Ôxtralôpitec, Pitêcantrôp
D. Pitêcantrôp, Prôpliôpitec, Đriôpitec, Xinantrôp


8. Pitêcantrôp được phát hiện vào năm 1891 ở
A. Nam Phi
B. Bắc Kinh
C. Inđônêxia
D. Cộng hoà liên bang Đức

Website : luyenthithukhoa.vn113
9. Neanđectan được phát hiện vào năm 1856 ở
A. Pháp
B. Nam Phi
C. Cộng hoà liên bang Đức
D. Đông Phi
10. Hoá thạch Crômanhôn lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1868 ở
A. Châu Á
B. Pháp
C. Châu Âu
D. Châu Phi
11. Dạng vượn người hoá thạch cổ nhất là
A. Parapitec.
B. Prôpliôpitec.
C. Đriôpitec.
D. Ôxtralôpitec.
12. Nhân tố chính chi phối quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hoá


thạch là:
A. Sự thay đổi điều kiện địa chất khí hậu ở kỷ thứ 3
B. Quá trình biến dị, giao phối và chọn lọc tự nhiên
C. Việc chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích
D. Tất cả các nhận định trên.
13. Nguyên nhân chính làm loài người không bị biến đổi thành một loài khác về mặt sinh
học là:
A. Con người ngày nay đã có cấu trúc cơ thể hoàn hảo nhất
B. Sự phát triển của hệ thống tín hiệu thứ 2
C. Loài người bằng khả năng của mình có thể thích nghi với mọi điều kiện sinh
thái đa dạng và không bị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
D. Tất cả các nhận định trên.
14. Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ người và vượn người
A. có quan hệ thân thuộc rất gần gũi.
B. tiến hoá theo cùng một hướng.
C. tiến hoá theo hai hướng khác nhau.
D. vượn người là tổ tiên của loài người.

Website : luyenthithukhoa.vn

114

15. Trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo từ giai
đoạn
A. người tối cổ trở đi.


B. vượn người hoá thạch trở đi.
C. người cổ trở đi.
D. người hiện đại trở đi.
16. Đặc điểm không phải của người tối cổ Pitêcantrôp là
A. Đi thẳng người.
B. Đã biết chế tạo công cụ bằng đá là những mảnh tước có cạnh sắc.
C. Chân tay đã có cấu tạo gần giống người hơn cả bộ não.
D. Đã biết giữ lửa.
17. Những đặc điểm thể hiện sự tiến bộ trong sinh hoạt của người tối cổ Xinantrôp so với
Pitêcantrôp là
A. Đi thẳng người, đã biết chế tạo công cụ.
B. Đã biết sử dụng cành cây, hòn đá, mảnh xương thú để tự vệ và tấn công, đã
biết dùng lửa.
C. Đã biết chế tạo công cụ và biết săn thú.
D. Đã biết săn thú, biết giữ lửa.
18. Trong các dạng hoá thạch sau, dạng nào là người cổ?
A. Pitêcant rôp.
B. Xinantrôp.
C. Nêanđectan.
D. Crômanhôn.
19. Đặc điểm không đúng với người cổ Nêanđectan là
A. Tiếng nói đã khá phát triển.
B. Trao đổi ý kiến chủ yếu bằng tiếng nói.
C. Công cụ khá phong phú, biết dùng lửa thông thạo.
D. Sống thành từng đàn, đã có sự phân công lao động.


20. Với sự kiện nào, có thể nói quá trình phát sinh loài người đã hoàn thành?
A. Sự ra đời của người Crômanhôn.
B. Sự xuất hiện của người Pitêcantrôp.
C. Sự ra đời của người Nêanđectan.
D. Sự xuất hiện của người Xinantrôp.

Website : luyenthithukhoa.vn

115

21. Tính từ thời điểm nào, chọn lọc tự nhiên không còn vai trò chủ đạo trong quá trình
tiến hoá của xã hội loài người?
A. Sự ra đời của người Crômanhôn.
B. Sự xuất hiện của người Pitêcantrôp.
C. Sự ra đời của người Nêanđectan.
D. Sự xuất hiện của người Xinantrôp.
22. Trong quá trình phát sinh loài người, giai đoạn vượn người hoá thạch chủ yếu chịu sự
chi phối của các nhân tố
A. Biến dị, chọn lọc tự nhiên.
B. Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.
C. Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, lao động.
D. Chọn lọc tự nhiên, lao động.
23. Trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo:
A. Từ cuối giai đoạn vượn người.
B. Từ giai đoạn người tối cổ.


C. Từ giai đoạn người cổ.
D. Từ giai đoạn người hiện đại.
24. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào giữ vai trò quyết định hướng tiến hoá của họ người?
A. Lao động có mục đích.
B. Sự phát triển tiếng nói có âm tiết.
C. Sự phát triển bộ não và hình thành ý thức.
D. Sự hình thành đời sống văn hoá.
25. Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là
A. tiếng nói.
B. chữ viết.
C. ý thức.
D. lao động.
26. Trong quá trình phát sinh loài người có thể kể đến mấy sự kiện quan trọng?
A. 2 sự kiện.
B. 3 sự kiện.
C. 4 sự kiện.
D. 5 sự kiện.
27. Nội dung nào sau đây không được xếp vào các sự kiện quan trọng trong quá trình
phát sinh loài người?

Website : luyenthithukhoa.vn

116

A. Việc chuyển hẳn đời sống từ trên cây xuống mặt đất.


B. Bàn tay trở thành cơ quan chế tạo công cụ lao động.
C. Sự phát triển tiếng nói có âm tiết.
D. Sự phát triển bộ não và hình thành ý thức.
28. Yếu tố nào sau đây đã làm cho người thoát khỏi trình độ động vật?
A. Biết cải biến dụng cụ lao động.
B. Biết sử dụng công cụ lao động.
C. Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích.
D. Biết giữ gìn, bảo quản công cụ lao động.
29. Trong quá trình phát sinh loài người, đặc điểm dáng đứng thắng được chọn lọc tự
nhiên củng cố trong điều kiện
A. vượn người có lối sống trên cây.
B. vượn người chuyển từ lối sống trên cây xuống mặt đất.
C. vượn người có nhiều đối thủ cạnh tranh.
D. vượn người có cuộc sống bầy đàn.
30. Trong quá trình phát sinh loài người, hệ quả quan trọng nhất của dáng đứng thẳng
người là
A. giúp người có thể chuyển xuống sống dưới mặt đất.
B. giúp vượn người có thể phát hiện kẻ thù từ xa.
C. kéo theo hàng loạt biến đổi hình thái, cấu tạo trên cơ thể vượn người (cột sống,
lồng ngực, xương chậu ...).
D. giải phóng hai chi trước khỏi chức năng di chuyển.
31. Trong quá trình phát sinh loài người, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển
của tiếng nói có âm tiết?
A. Cuộc sống bầy đàn.
B. Sự tấn công của kẻ thù.


C. Lao động trong tập thể.
D. Mong muốn truyền đạt kinh nghiệm cho người khác.
32. Sự truyền đạt kinh nghiệm qua các thế hệ bằng tiếng nói và chữ viết của loài người
được gọi là
A. sự di truyền tín hiệu.
B. sự di truyền sinh học.
C. sự di truyền ngôn ngữ.
D. sự truyền đạt trí khôn.

Website : luyenthithukhoa.vn

117

33. Tổ tiên loài người đã phát triển vượt lên tất cả các động vật khác là vì
A. họ có tiếng nói và chữ viết.
B. họ biết truyền đạt kinh nghiệm qua các thế hệ.
C. họ có ý thức.
D. họ có trí khôn.
34. Cách thức chủ yếu giúp con người thích nghi với môi trường là
A. bằng những biến đổi hình thái, sinh lý trên cơ thể.
B. bằng sự phân hoá và chuyên hoá các cơ quan.
C. bằng lao động sản xuất, cải tạo hoàn cảnh.
D. tổng hợp cả 3 nội dung trên.
35. Về mặt sinh học, loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác là vì
A. loài người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không


phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách ly địa lý.
B. loài người biết cách tự bảo vệ để thích nghi cao độ với môi trường sống.
C. loài người có bộ máy di truyền bền vững, rất khó bị biến đổi dưới các tác động
của môi trường.
D. loài người không chỉ chịu tác động của các nhân tố sinh học mà còn chịu tác
động của các nhân tố xã hội.
36. Trong quá trình phát sinh loài người, thời điểm đánh dấu sự chuyển hẳn giai đoạn từ
tiến hoá sinh học sang tiến hoá xã hội là
A. Sự xuất hiện của người tối cổ Pitêcantrôp.
B. Sự xuất hiện của người tối cổXinantrôp.
C. Sự xuất hiện của người cổ Nêanđectan.
D. Sự xuất hiện của người hiện đại Crômanhôn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×