Tải bản đầy đủ

Đề thi giữa kì môn lịch sử lớp 9

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
ĐỀ

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 9
Thời gian: 45 Phút

I- Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1: Lựa chọn câu trả lời đúng nhất.
1.1. Trong những thành tựu kinh tế sau đây của Liên Xô, thành tựu nào là quan trọng nhất ?
A- Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử.
B - Là nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ năm 1957.
C - Năm 1961 phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga- rin lần đầu
tiên bay vòng quanh trái đất dài ngày trong vũ trụ.
D - Vào thập niên 60 của thế kỉ XX, Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng
thứ 2 thế giới, sau Mĩ.
1.2. Từ những năm 1978 đến nay Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trong
công cuộc xây dựng đất nước. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thành
công đó là:
A.Trung quốc đã đề ra đường lối đổi mới phù hợp, kịp thời.
B. Trung Quốc lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. Trung Quốc thực hiện cải cách, mở cửa.

D. Trung Quốc mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới.
1.3. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu
A- Xây dựng mô hình về CNXH chưa đúng đắn phù hợp.
B- Chậm sửa chữa,sửa đổi trước những biến động của thế giới.
C- Sự chống phá của các thế lực đế quốc, và bọn phản động trong nước.
D- Rập khuôn máy móc mô hình về CNXH, cộng với sự chống phá của các thế lực thù địch
1.4. Năm 1960 được gọi là “ Năm châu Phi “ vì:
A- Năm châu Phi đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai giành thắng lợi.
B. Năm Ấn Độ giành được độc lập.
C. Năm 17 nước châu Phi giành được độc lập.


D. Năm thành lập Liên minh châu Phi (AU).
Câu 2 (1 điểm): Điền tên các nước vào ô trống cho phù hợp nhằm phản ánh quá trình phát
triển từ ASEAN 6 -> ASEAN 10.

Thời gian

Tên nước

1984

................................................................

7/ 1995

................................................................

............

..Lào, Mi-an-ma.......................................

4/ 1999

................................................................

II. Tự luận (8 điểm).
Câu 1 (4điểm). Nêu những nét nổi bật của Đông Nam Á từ sau năm 1945 ?
Câu 2 (2điểm).Trình bày nguyên nhân, diễn biến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của
nhân dân Cu Ba?


Câu 3 (2 điểm) Pisa.
“Trước cuộc đấu tranh ngoan cường của người da đen, chính quyền người da trắng
Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ chế độ A-pac-thai (1993), trả lại tự do cho lãnh tụ
ANC Nen-xon Man-đê-la sau 27 năm bị cầm tù.
Sau cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi (4- 1994), Nen-xon Man-đe-la đã
trở thành Tổng thống người da đen trong lịch sử nước này(5- 1994).”
Vậy, việc chính quyền người da trắng tuyên bố xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apac-thai (1993) và việc Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm tổng thống nước cộng hoà Nam
Phi (1994) có ý nghĩa gì với Nam Phi, tác động như thế nào đến tình hình thế giới?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×