Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: Phân tíc Tình hình hoạt động quản trị nhân lực và đưa ra đề xuất của Công ty TNHH XNK TMDV Tân Đại Dương

Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực
MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦ

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XNK TM&DVTÂN ĐẠI
DƯƠNG........................................................................................................................ 1
1.1 Sự hình thành và phát triển..................................................................................1
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy.....................................................1
1.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động...........................................................................2
1.4 Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực................................................2
1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Tân Đại Dương từ năm
2011-2013......................................................................................................................3
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
TNHH TM&DV TÂN ĐẠI DƯƠNG..........................................................................5
2.1 Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị
nhân lực của công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương...................................5

2.1.1 Tình hình nhân lực..............................................................................................5
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực...........................5
2.1.3 Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực.....................................................................6
2.2Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản
trị nhân lực của công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương.............................6
2.2.3Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài...............................................................6
2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong...............................................................7
2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH XNK TM&DV
Tân Đại Dương.............................................................................................................8
2.3.1 Thực trạng về quan hệ lao động..........................................................................8
2.3.2 Thực trạng về tổ chức lao động...........................................................................9
2.3.3 Thực trạng về định mức lao động.......................................................................9
2.3.4 Thực trạng về hoạch định nhân lực..................................................................10
2.3.5 Thực trạng về phân tích công việc....................................................................10
SVTH: Phạm Thị Lệ

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

2.3.6 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực..................................................................11
2.3.7 Thực trạng về đào tạo về phát triển nhân lực...................................................12
2.3.8 Thực trạng về đánh giá nhân lực......................................................................13
2.3.9 Thực trạng về trả công lao động........................................................................14
2.3.10 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động......................................................14
2.3.11 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng......................................15
2.3.12 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo............................................15
PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY
TNHH XNK TM&DV TÂN ĐẠI DƯƠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI..............17
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...................................................................................17
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty
TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương....................................................................17
3.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty TNHH
XNK TM&DV Tân Đại Dương trong thời gian tới.................................................18
3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp............................................................19
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢOSVTH: Phạm Thị Lệ

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TNHH
XNK
TM&DV
BP
QLCL
HCNS
TƯLĐTT
BHYT
BHXH

Trách nhiệm hữu hạn
Xuất nhập khẩu
Thương mại và dịch vụ
Bộ phận
Quản lý chất lượng
Hành chính nhân sự
Thỏa ước lao động tập thể
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Bảng 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Tân Đại Dương từ 2011-2013
Bảng 2.1 Tình hình nhân lực của bộ phận quản trị nhân lực năm 2013
SVTH: Phạm Thị Lệ


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

Bảng 2.2: Kinh phí đào tạo của Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương
năm 2011- 2013
Sơ đồ 1.1 Sơ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ phận quản trị nhân lực công ty TNHH XNK TM&DV
Tân Đại Dương

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh
tranh và các yếu tố khác của môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, buộc các nhà
SVTH: Phạm Thị Lệ


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

quản trị doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến quản trị. Trong đó đặc biệt phải kể
đến vai trò đặc biệt của quản trị nhân lực.
Công tác quản trị nhân lực giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân
viên và quản lý có chất lượng. Họ là yếu tố quyết định tới sự thành công hay thất bại
của công ty. Một trong những yêu cầu chính của quản trị nhân lực là tìm đúng người,
đúng số lượng và đúng thời điểm. Nếu công tác quản trị nhân lực tốt, nhân viên có
điều kiện phát huy hết khả năng của mình sẽ mang lại lợi ích không những cho nhân
viên đó mà còn đối với cả doanh nghiệp.
Trong phạm vi bài báo cáo của mình, em xin phép được trình bày tổng quan
các hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương và
đề xuất hướng nghiên cứu dựa trên những mặt còn hạn chế. Nội dung bài báo cáo gồm
3 phần:
Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương
Phần 2: Tình hình hoạt động quản trị nhân lực của Công ty TNHH XNK
TM&DV Tân Đại Dương
Phần 3: Một số vần đề cấp thiết cần giải quyết của Công ty TNHH XNK TM&DV
Tân Đại Dương và định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.
Qua đây em xin chân thành cảm ơn giảng viên CN. Vũ Thị Yến đã hướng dẫn
em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này, chân thành cảm ơn Công ty TNHH
XNK TM&DV Tân Đại Dương đã giúp em rất nhiều trong thời gian thực tế và thu
thập thông tin để hoàn thành báo cáo thực tập của mình.

SVTH: Phạm Thị Lệ


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XNK TM&DV
TÂN ĐẠI DƯƠNG
1.1 Sự hình thành và phát triển
- Tên Công ty: Công ty TNHH XNK Thương mại & Dịch vụ Tân Đại Dương
- Giám đốc công ty (Ông): Đoàn Mạnh Dương
- Địa chỉ:Số 31, ngách 61/255, đường Lĩnh Nam, tổ 24, phường Vĩnh Hưng,
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số ĐT: 0432929292
- Mã số thuế: 0103734612
Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương được thành lập ngày
22/04/2009. Với định hướng phát triển ổn định, bền vững; với đội ngũ lãnh đạo trẻ và
chuyên nghiệp, Tân Đại Dương đã xây dựng được nền móng vững chắc cho sự phát
triển của các thương hiệu của Công ty cũng như đã xây dựng được niềm tin tưởng
tuyệt đối của nhân viên và các đối tác trong quá trình hoạt động.
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy
 Chức năng
Chức năng của công ty là tổ chức mua bán, xuất nhập khẩu và liên doanh hợp
tác đầu tư để khai thác hiệu quả các nguồn vật tư nguyên liệu hàng hóa nhằm tìm kiếm
lợi nhuận cho doanh nghiệp và làm giàu cho đất nước.
 Nhiệm vụ
- Xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng, lập kế hoạch, định hướng phát
triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của công ty.
- Tổ chức các hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch nhằm đạt
được mục tiêu chiến lược của công ty.
- Thực hiện phương án đầu tư chiều sâu các cơ sở kinh doanh của công ty nhằm
đem lại hiệu quả kinh tế trong kinh doanh.
- Kinh doanh theo ngành nghề đã đăng kí, đúng mục đích thành lập doanh
nghiệp, thực hiện những nhiệm vụ mà nhà nước giao.

SVTH: Phạm Thị Lệ

1

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

 Cơ cấu bộ máy tổ chức
Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
Giám
đốc

Phòng
dự án

Phòng
kinh
doanh

Phòng
bảo
trì, lắp
đặt

Phòng
XNK

BP
QLCL

Phòng
kế
toán

Phòng
HCNS

BP
chứng
từ
(Nguồn: PhòngHCNS)

1.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động
 Xuất nhập khẩu phân phối các sản phẩm thiết bị tin học/ viễn thông
 Xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm thiết bị công nghiệp, xây dựng
 Phân phối gỗ công nghiệp, ván ép phủ phim, ván phủ keo, ván công nghiệp
 Nhập khẩu, phân phối gia súc, thực phẩm tươi sống; sữa đóng hộp
 Thực hiện các dự án đầu tư, dự án xây dựng và dự án NGO
 Tư vấn, đào tạo nghiệp vụ quản lý, các dự án.
1.4 Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực
- Nhân lực: Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương là một doanh
nghiệp có quy mô gồm 128 lao động làm việc trong các lĩnh vực khác nhau và được bố
trí sắp xếp hợp lý, đồng thời với việc tinh giản bộ máy quản lý là việc đào tạo và phát
triển cán bộ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn.
- Nguồn vốn: Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương là doanh nghiệp
thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, do đó nguồn vốn của Công ty là nguồn vốn độc
lập của chủ doanh nghiệp và một phần là vay vốn của các tổ chức tín dụng. Năm 2013,
SVTH: Phạm Thị Lệ

2

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

số vốn của Công ty lên tới 10 tỷ đồng. Nguồn vốn của Công ty được phân bổ hợp lý
vào hai lĩnh vực kinh doanh chính là xuất nhập khẩu và thương mại.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật: Cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò rất quan trọng, nó là
cơ sở để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh. Tại Công ty TNHH XNK
thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương, văn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị
văn phòng: điện thoại, fax, máy vi tính, máy photocopy, máy điều hòa,…tạo điều kiện
làm việc tốt cho nhân viên và là nơi đón tiếp khách hàng trên lĩnh vực thương mạixuất nhập khẩu.
- Công nghệ: Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương luôn đặt yếu tố
công nghệ lên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, tăng khả năng
cạnh tranh. Tân Đại Dương luôn liên tục áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình
làm việc cũng như vào bộ máy quản lý, đồng thời áp dụng hệ thống lắp đặt, bảo trì sao
cho mang lại hiệu quả nhất.
1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Tân Đại Dươngtừ năm
2011-2013
Mặc dù mới thành lập được hơn 4 năm, tuy còn non trẻ nhưng Công ty đã bước
đầu thu được những thành tích nhất định. Kết quả kinh doanh của Tân Đại Dương
được phản ánh qua bảng dưới đây:
Bảng 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Tân Đại Dương từ 2011-2013
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Thuế phải nộp
Lợi nhuận sau thuế

2011
6500
4960
1540
385
1155

2012
2013
7860
9460
6160
6330
1700
3310
425
827,5
1275
2482,5
(Nguồn: Báo cáo tài chính các năm)

Nhận xét:

SVTH: Phạm Thị Lệ

3

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

So với năm 2011 thì năm 2012 và 2013 công ty đã có những bước tiến đáng kể
về nhiều mặt, doanh thu tăng lên các khoản chi phí đều ở mức hợp lý nên lợi nhận
tăng. Năm 2012 doanh thu tăng 20,9 % tương ứng số tiền là 1360 triệu đồng, do đó lợi
nhuận cũng tăng theo 10,4% tương ứng với 120 triệu đồng so với năm 2011. Đến năm
2013, kết quả kinh doanh đã cơ phần vượt trội hơn hẳn so với năm 2012. Doanh thu
tăng 20,3 % tương ứng số tiền là 1600 triệu đồng, do chi phí giảm xuống nên lợi nhuận
tăng mạnh, tăng 94,7% tương ứng với 1207,5 triệu đồng. Qua đó cho thấy hoạt động
kinh doanh của công ty đã đạt được hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao
thu nhập cho nhân viên trong công ty.

SVTH: Phạm Thị Lệ

4

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
TNHH XNK TM&DV TÂN ĐẠI DƯƠNG
2.1 Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị
nhân lực của công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương
2.1.1 Tình hình nhân lực
Bảng 2.1 Tình hình nhân lực của bộ phận quản trị nhân lực năm 2013
Tổng số nhân lực
Giới tính
Nam
Nữ
Trên Đại học
Đại học
Trình độ
Cao đẳng
Độ tuổi

Trên 40
Từ 30-40
Dưới 30

Số lượng
5
0
5
0
4
1

Tỷ trọng (%)

1
2
2

20
40
40

0
100
0
80
20

(Nguồn: Phòng HCNS)
Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy nhân viên phòng hành chính nhân sự có độ
tuổi khá trẻ và có trình độ khá cao. Tất cả nhân viên đều có trình độ từ cao đẳng, đại
học. Bên cạnh đó nhân viên lại tận tâm với công việc nên luôn hoàn thành nhiệm vụ
được giao.
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực
 Chức năng
- Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện trong lĩnh
vực tổ chức lao động, tuyển dụng lao động, quản lý và bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo
và phát triển, trả công, đãi ngộ nhân lực, bảo hộ lao động, các chế độ, chính sách,
chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong công ty.
- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy,
quy chế của công ty.
 Nhiệm vụ: Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, cụ thể là :
-

Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động

- Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên
- Xây dựng chương trình đánh giá cho từng chức danh
SVTH: Phạm Thị Lệ

5

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp
-

Khoa Quản trị nhân lực

Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của

Luật lao động và theo quy chế của công ty
-

Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

2.1.3 Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ phận quản trị nhân lực công ty TNHH XNK
TM&DV Tân Đại Dương
Trưởng phòng nhân sự

Chuyên viên
tuyển dụng- đào
tạo

Chuyên viên tiền
lương- giải quyết
chế độ

Chuyên viên
đánh giá

Nhân viên hành
chính

(Nguồn: PhòngHCNS)
Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực ở Tân Đại Dương khá đơn giản bao gồm 1
trưởng phòng, 1 chuyên viên tuyển dụng- đào tạo, 1 chuyên viên đánh giá, 1 chuyên
viên tiền lương- giải quyết chế độ và 1 nhân viên hành chính.
2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản
trị nhân lực của công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương
2.2.3 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài

 Quan hệ cung cầu trên thị trường lao động:
Tại Tân Đại Dương, nếu loại lao động chẳng hạn như nhân viên kinh doanh mà
công ty đang cần tuyển mộ dư thừa trên thị trường lao động thì việc quảng cáo tuyển
mộ cho dù là bất kỳ hình thức nào cũng mang lại hiệu quả. Ngược lại khi loại lao động
đó khan hiếm, dù công ty có mở chiến dịch quảng cáo rầm rộ song số lượng ứng viên
nộp đơn làm việc tại công ty có thể sẽ bị hạn chế.

 Tình hình kinh tế:
Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển, nhu cầu nhân lực có thể tăng lên. Do vậy
lương, thưởng và các chế độ phúc lợi mà người lao động tại Tân Đại Dương nhận
được cũng tăng lên. Trong giai đoạn nền kinh tế suy thoái, nhu cầu nhân lực có thể

SVTH: Phạm Thị Lệ

6

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

giảm. Cũng như các công ty khác trên thị trường, Tân Đại Dương có xu hướng cắt
giảm nhân sự, lương thưởng để giải quyết những khó khăn trước mắt.

 Sự thay đổi về chính trị, chính sách, pháp luật của nhà nước:
Những thay đổi về chính trị hay pháp luật có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp
và mạnh mẽ đến tình hình hoạt động kinh doanh củacông ty và như vậy chắc chắn sẽ
ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai của công ty. Chẳng hạn sự thay
đổi của Bộ luật lao động (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày
18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 khiến Tân Đại Dương cũng như tất cả
các công ty khác đều phải thực hiện theo quy định.

 Khoa học công nghệ:
Khi công nghệ được cải tiến, bản chất của công việc trở nên phức tạp hơn, vì
vậy nhu cầu của công ty đối với người lao động sẽ tăng lên. Tuy nhiên Tân Đại Dương
thường phải đương đầu với sự thiếu người lao động có trình độ cao này do sự chậm
chạp trong đào tạo nhân viên quen với kỹ thuật, công nghệ mới. Bởi sự đào tạo thường
diễn ra sau và chậm hơn so với sự đổi mới về kỹ thuật và công nghệ.
2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong

 Chiến lược công ty
Xu hướng của Tân Đại Dương đó là ngày càng mở rộng quy mô kinh doanh,
hướng tới nhiều đối tượng khách hàng, ký kết được nhiều hợp đồng hơn nữa trong
tương lai. Chính vì vậy đặt ra yêu cầu đối với hoạt động quản trị nhân lực đó là tuyển
dụng được nguồn lao động có chất lượng cao, đào tạo phát triển người lao động nâng
cao năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc… Đó
đều là một bộ phận của công tác quản trị nhân lực.

 Bầu không khí, văn hóa doanh nghiệp
Trong công tác quản lý nguồn nhân lực ở Tân Đại Dương ,văn hoá có tác động
lớn trên các khâu của quá trình quản lý: tuyển chọn, đào tạo, xã hội hoá và hội nhập
thành viên mới, hệ thống đánh giá mức độ thực hiện, thăng thưởng…Mặt khác văn hóa
doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và mức độ hoàn thành công việc của
nhân viên.

 Khả năng tài chính
SVTH: Phạm Thị Lệ

7

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

Bất kỳ hoạt động nào của công tác quản trị nhân lực như tuyển dụng, đào tạo và
phát triển, đánh giá, trả công…đều phải sử dụng đến kinh phí. Do vậy khi lập kế hoạch
về quản trị nhân lực cần chú ý tới nguồn lực tài chính của công ty. Tùy theo nhu cầu sử
dụng hàng năm Tân Đại Dương đều trích một phần kinh phí để thực hiện các hoạt
động quản trị nhân lực nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của công ty.
2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH XNK TM&DV
Tân Đại Dương
2.3.1 Thực trạng về quan hệ lao động
Về hợp đồng lao động, mọi nhân viên khi được tuyển vào làm việc cho Tân Đại
Dương đều được ký hợp đồng lao động. Số hợp đồng lao động không xác định thời
hạn chiếm 86%, còn lại là hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 đến 3 năm và thời hạn
dưới 1 năm.
Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong công ty bao gồm các vấn đề về tiền
lương, tiền thưởng, phụ cấp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội và điều
kiện lao động được đại diện cho tập thể nhân viên trong công ty là chủ tịch công đoàn
ký với chủ doanh nghiệp là giám đốc theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công
khai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho hai bên, đồng thời hạn chế những tranh chấp,
xung đột xảy ra trong quá trình làm việc.
Trong công tác tư vấn, tham khảo tại công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại
Dương thường có sự trao đổi thông tin giữa ban lãnh đạo với nhân viên trong công ty.
Trước hết, ban lãnh đạo có sự trao đổi với các trưởng phòng và các trưởng bộ phận.
Sau đó sẽ về phổ biến cho nhân viên trong bộ phận hoặc phòng của mình. Ngược lại,
nhân viên cũng có quyền gửi các yêu cầu, kiến nghị của mình... bằng văn bản gửi tới
ban lãnh đạo giải quyết các vấn đề tiền lương, công việc.
Nhìn chung các vấn đề về hợp đồng lao động, TƯLĐTT cũng như công tác tư
vấn tham khảo nhân viên trong công ty được thực hiện khá tốt. Chính vì vậy mà nhân
viên trong công ty cảm thấy mình được tôn trọng, thêm gắn bó với công việc. Nhờ có
mối quan hệ hài hòa như vậy mà từ khi thành lập tới nay công ty không xảy ra hiện
tượng tranh chấp cũng như xung đột nào.
2.3.2 Thực trạng về tổ chức lao động
SVTH: Phạm Thị Lệ

8

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

 Phân công lao động: Nhân viên trong công ty được tổ chức quản trị theo cơ
cấu chức năng, trong đó các trưởng phòng sẽ phụ trách nhiệm vụ của phòng mình theo
sự ủy quyền của giám đốc công ty. Các trưởng phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo
công ty về hoạt động và nội dung công việc của phòng. Mặt khác, giám đốc thường
xuyên được sự trợ giúp của các phòng ban trong việc chuẩn bị ra các quyết định.
 Hợp tác lao động
- Về mặt không gian: Tại Tân Đại Dương có hình thức hợp tác làm việc giữa
các phòng ban và hiệp tác giữa các nhân viên trong một phòng ban với nhau.
- Về mặt thời gian: Giờ làm việc tại Công ty được áp dụng theo giờ hành
chính: sáng từ 8h-12h, chiều từ 1h-5h. Thời gian nghỉ trưa là 1 tiếng. Ngày làm việc từ
thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7.
Về chế độ làm việc, nghỉ ngơi trong năm, nhân viên được nghỉ phép hàng năm

dựa vào số năm công tác. Công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động nghỉ không
lương trong điều kiện cho phép nếu có vấn đề về sức khỏe hay công việc cá nhân.
 Tổ chức và phục vụ nơi làm việc
Nơi làm việc được thiết kế khoa học, hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ, an
toàn. Công ty đã thuê người dọn dẹp văn phòng hàng ngày để đảm bảo nơi làm việc
luôn sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi phòng ban đều được trang bị máy tính, máy foto, máy
fax, điện thoaị, bàn ghế, tủ đựng tài liệu đầy đủ. Nhìn chung, trang thiết bị văn phòng
như vậy là khá đầy đủ.
Tổ chức lao động tại công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương như vậy là
khá hợp lý. Tân Đại Dương đã thực hiện sự phân công lao động dựa trên sự phù hợp
giữa những khả năng và phẩm chất của người lao động với yêu cầu công việc. Bên
cạnh phân công công việc, Tân Đại Dương còn thực hiện hợp tác lao động giữa các bộ
phận và trong một bộ phận hợp lý, đồng thời bố trí thời gian làm việc giúp tiết kiệm
chi phí và nâng cao năng suất.
2.3.3 Thực trạng về định mức lao động
Định mức lao động có vai trò hết sức quan trọng đối với vấn đề quản trị nhân
sự, định mức lao động phù hợp vừa đảm bảo kết quả kinh doanh đồng thời đảm bảo
khả năng làm việc lâu dài của nhân viên. Đối với công ty TNHH XNK TM&DV Tân
Đại Dương, đầu mỗi năm kinh doanh, giám đốc cùng các phòng ban sẽ căn cứ vào tình
SVTH: Phạm Thị Lệ

9

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm trước và mục tiêu chiến lược trong thời gian
tới để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như chỉ tiêu về số lượng khách hàng, chỉ
tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận….trong từng tháng, quý, năm. Từ các chỉ tiêu đó
công ty sẽ xây dựng bảng định mức lao động áp dụng cho từng bộ phận.Nhìn chung
định mức cho từng bộ phận là khá hợp lý, đồng thời được kiểm tra giám sát chặt chẽ
trong quá trình thực hiện để có sự điều chỉnh kịp thời sát với thực tế. Bên cạnh đó,
cách thức tổ chức công tác định mức lao động có dự phối hợp khá chặt chẽ giữa các
phòng ban, nên hiệu quả đạt được là khá tốt.
2.3.4 Thực trạng về hoạch định nhân lực
Trong công tác dự đoán nhu cầu nhân lực, thì công ty TNHH XNK TM&DV
Tân Đại Dương đặc biệt chú trọng đến việc xác định nhu cầu về số lượng cũng như
chất lượng lao động. Cụ thể, các trưởng phòng căn cứ vào mục tiêu của phòng mình,
số hợp đồng ký kết được để xác định khối lượng công việc phải hoàn thành, đồng thời
căn cứ cả vào số nhân viên nghỉ việc, để từ đó dự doán chính xác được cần bao nhiêu
nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với công tác dự đoán cung nhân lực, Tân Đại Dương thường tiến hành đánh
giá, xem xét lại nguồn lao động trong hiện tai, bao gồm số nhân viên nghỉ việc, số
nhân viên hiện đang làm việc, phân loại theo giới tính, độ tuổi, trình độ…để từ đó dự
doán cung nhân lực từ bên ngoài có thể đáp ứng được kế hoạch mở rộng quy mô của
công ty, từ đó có những biện pháp cân đối cung cầu nguồn nhân lực của công ty.
Công tác hoạch định nhân lực tại Tân Đại Dương đã đạt được những thành công
nhất định. Công tác rà soát nhân lực biến động do nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ thai sản,…
được tiến hành thường xuyên nên công ty luôn chủ động được nguồn nhân lực về chất
lượng cũng như số lượng giữa các bộ phận. Chính vì vậy mà công ty luôn đảm bảo
hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh.
2.3.5 Thực trạng về phân tích công việc
Quy trình phân tích công việc tại công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại
Dương được tiến hành theo cách thức sau:
- Giám đốc chỉ đạo phòng hành chính nhân sự phối hợp với các phòng ban
khác trong công ty tham gia thực hiện phân tích công việc.

SVTH: Phạm Thị Lệ

10

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

- Thực hiện chỉ đạo của giám đốc, phòng hành chính nhân sự có công văn đề
nghị các trưởng phòng thực hiện phân tích tất cả các công việc trong phòng mình.
- Các trưởng phòng cùng với kiến thức của mình, thông qua quá trình làm việc
hàng ngày, có thể trao đổi, bàn luận với nhân viên trong phòng về nhiệm vụ, trách
nhiệm thực hiện công việc…Sau đó, các trưởng phòng trực tiếp viết bản phân tích
công việc hay bản phân công công việc của phòng mình.
- Bản phân công công việc sau khi được xây dựng được đưa cho toàn thể nhân
viên trong phòng đọc và nêu ý kiến đóng góp.
- Các trưởng phòng giao bản phân công công việc cho phòng hành chính nhân
sự, sau đó phòng hành chính nhân sự gửi cho Giám đốc ký và phê duyệt.
Công tác phân tích công việc được Tân Đại Dương có sự quan tâm và đầu tư.
Ban lãnh đạo công ty đã nhận thấy được tầm quan trọng và hiểu được tác dụng của
phân tích công việc đối với công tác quản trị nhân lực của công ty. Nhìn chung quy
trình phân tích công việc được thực hiện khá bài bản, có hệ thống. Phòng hành chính
nhân sự đã có sự hướng dẫn cụ thể, phối hợp, quản lý, giám sát với các bộ phận khác
thực hiện phân tích công việc.
2.3.6 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực
Tuyển dụng nhân lực là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản
trị nhân lưc, chính vì vậy mà công ty quy định khá chặt chẽ về vấn đề tuyển dụng.
Công tác tuyển chọn tại Tân Đại Dương liên tục được đổi mới nhằm thu hút và tìm
kiếm được nguồn lao động có chất lượng ngày càng cao.
Về nguồn tuyển dụng, công ty sử dụng cả hai nguồn tuyển đó là nguồn bên
trong và nguồn bên ngoài. Đối với nguồn bên trong, Tân Đại Dương chủ yếu áp dụng
cho những vị trí quản lý nhằm tạo điều kiện cho những nhân viên có thành tích xuất
sắc có cơ hội thăng tiến, kích thích tinh thần cố gắng, nỗ lực của nhân viên trong công
ty. Còn đối với nguồn bên ngoài, công ty thường thông qua sự giới thiệu của người
quen, nhân viên trong công ty hoặc nguồn ứng viên trên Internet.
Quy trình tuyển dụng của Tân Đại Dương gồm 5 bước
B1: Lập kế hoạch và đăng thông báo tuyển dụng
B2: Thu nhận và xử lý hồ sơ
B3: Phỏng vấn
SVTH: Phạm Thị Lệ

11

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

B4: Ra quyết định tuyển dụng
B5: Hội nhập nhân viên mới
Cũng như các công ty khác, bất kỳ lao động nào cũng đều phải trải qua thời gian
thử việc là 2 tháng. Người lao động sẽ được hưởng ít nhất 70% mức lương cơ bản
hoặc tùy theo tính chất công việc của họ. Sau đó nếu người được tuyển dụng có năng
lực thì công ty sẽ ký hợp đồng dài hạn. Như vậy sẽ giúp công ty nâng cao chất lượng
lao động, đồng thời giảm bớt chi phí đào tạo.Phương pháp thu hút ứng viên mà công ty
áp dụng là đăng thông báo tuyển dụng trên báo đài, internet...
Công tác tuyển dụng tại Tân Đại Dương đã có những ưu điểm nhất định đó là sử
dụng kết hợp hai nguồn bên trong và bên ngoài giúp tuyển chọn được nhân sự phù
hợp, công tác sàng lọc hồ sơ khá hiệu quả. Tuy nhiên công tác tuyển dụng chưa thực
sự mang lại hiệu quả. Quy trình tuyển dụng còn khá sơ sài, ứng viên được tuyển chọn
thông qua cuộc phỏng vấn trực tiếp mà không có sự kiểm tra về trình độ chuyên môn
nên chất lượng ứng viên phần nào chưa được đảm bảo. Mặt khác, phương pháp thu hút
ứng viên chưa phong phú, công ty chưa tạo được mối quan hệ với các trường ĐH, CĐ
để thu hút được lượng lớn ứng viên có chất lượng cao.
2.3.7 Thực trạng về đào tạo về phát triển nhân lực
Đào tạo và phát triển nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người lao động
để đáp ứng yêu cầu làm việc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chính vì vậy mà
Tân Đại Dương luôn chú trọng tới công tác này.
Hàng năm, công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương luôn dành một khoản
ngân sách nhất định cho công tác đào tạo. Các phòng ban căn cứ vào yêu cầu của mình
và thực trạng đội ngũ cán bộ, dự kiến nhu cầu đào tạo sau đó trình lên giám đốc. Giám
đốc duyệt chương trình đào tạo và dự trù kinh phí. Sau đó công ty lên danh sách và gửi
đi đào tạo tại các trường. Đối với khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, công ty sử
dụng hình thức đào tạo tại chỗ, đó là những người mới vào làm việc hoặc nghiệp vụ
chuyên môn còn kém sẽ được người có kinh nghiệm chuyên môn hơn chỉ bảo. Hình
thức này giúp công ty giảm bớt được chi phí đào đạo. Ngoài ra, công ty còn tạo điều
kiện cho nhân viên đi học thêm ngoại ngữ, vi tính , công ty sẽ hỗ trợ một phần kinh
phí. Do đặc thù của doanh nghiệp là hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và đầu tư
nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là hết sức quan trọng.
SVTH: Phạm Thị Lệ

12

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

Nhìn chung Tân Đại Dương đã có sự chú trọng tới công tác đào tạo. Chương
trình đào tạo phong phú, đa dạng. Số lượng đào tạo hàng năm là tương đối lớn. Tuy
nhiên công tác đào tạo phát triển tại Tân Đại Dương vẫn còn khá nhiều hạn chế. Việc
xác định nhu càu đào tạo chưa có sự quan tâm, chưa xây dựng kế hoạch đào tạo trong
dài hạn, các chương trình đào tạo còn thiên về đào tạo lý thuyết, chưa chú trọng tới
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc đánh giá kết quả
mà đào tạo mang lại còn mang tính chủ quan.
2.3.8 Thực trạng về đánh giá nhân lực
Một số vấn đề trong công tác đánh giá nhân lực tại Tân Đại Dương:
- Đối tượng đánh giá: Bao gồm toàn bộ nhân viên trong công ty. Công ty chia
ra làm hai đối tượng chính đó là trưởng phòng và nhân viên.
- Chu kỳ đánh giá: Áp dụng đánh giá hàng tháng, đánh giá giữa năm và đánh
giá cuối năm.
- Người đánh giá: Trước hết các cá nhân sẽ tự đánh giá mình. Sau đó các
trưởng phòng sẽ đánh giá nhân viên cấp dưới của mình, sau đó kết quả được thông qua
hội đồng đánh giá.
- Phương pháp đánh giá: Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương sử
dụng hai phương pháp đánh giá chủ yếu đó là đánh giá bằng thang điểm kết hợp với
phương pháp quản lý bằng mục tiêu MBO.
- Thông tin phản hồi tới người lao động: Kết quả đánh giá được các trưởng
phòng thông báo cho nhân viên sau khi có kết quả cuối cùng. Nếu nhân viên có ý kiến
sẽ gửi đơn thắc mắc lên hội đồng đánh giá.
- Sử dụng kết quả đánh giá: Tân Đại Dương đã sử dụng kết quả đánh giá vào
công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo và phát triển, đãi ngộ nhân viên.
Như vậy mới đảm bảo được công bằng trong công tác quản trị nhân lực của công ty.
Qua đó ta có thể thấy công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tân Đại Dương
được thực hiện một cách công khai và có tiêu chí rõ ràng. Sự tham gia đánh giá của
các cá nhân trong công ty vừa góp phần làm tăng tính chính xác, vừa làm tăng ý thức
trách nhiệm của họ đối với công việc của mình. Quy trình đánh giá này đã hạn chế
được tính chủ quan của người đánh giá, đảm bảo sự công bằng cho toàn thể nhân viên
trong công ty.
SVTH: Phạm Thị Lệ

13

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

2.3.9 Thực trạng về trả công lao động
Các hình thức trả công lao động tại Tân Đại Dương bao gồm:
 Tiền lương
Đối với nhân viên gián tiếp làm việc tại văn phòng như một số nhân viên phòng
xuất nhập khẩu, bảo trì, lắp đặt, nhân viên phòng kế toán, hành chính nhân sự thì công
ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian. Tiền lương không bị phụ thuộc vào kết
quả kinh doanh.
Đối với nhân viên trực tiếp làm việc tại phòng dự án, phòng kinh doanh và một
số nhân viên khác tiền lương sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh:
Tiền lương= Lương cứng+ Lương mềm
Trong đó: Lương cứng là khoản tiền cố định mà nhân viên nhận được không
phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, còn lương mềm là phần trăm được hưởng theo
doanh số. Sẽ có quy định cụ thể đối với từng vị trí.
 Tiền thưởng và phụ cấp, phúc lợi
- Công ty có quỹ khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Ngoài ra công ty còn trả phụ cấp cho nhân viên khi bị đau ốm, làm việc trong
điều kiện khó khăn, phụ cấp xăng xe, điện thoại…
- Công ty đóng BHYT, BHXH cho nhân viên theo quy định của Bộ luật lao động
- Các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.
Phòng hành chính nhân sự, đặc biệt là bộ phận tiền lương đã xây dựng được
mức trả công hợp lý. Cách tính lương dễ hiểu khiến nhân viên có thể kiểm tra được
mức thu nhập của mình. Mức trả công rõ ràng, đầy đủ các chế độ cho người lao động,
thực hiện đúng theo luật lao động. Do vậy nhân viên làm việc tại Tân Đại Dương đều
gắn bó, làm việc năng suất cao, hoạt động có hiệu quả.
2.3.10 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động
Từ khi thành lập tới nay, công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương đã từng
bước sắp xếp, điều chỉnh, phân công đúng người, đúng việc, tuyển dụng những cán bộ
trẻ có năng lực chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo
bầu không khí làm việc lành mạnh và thoải mái trong công ty. Công ty luôn tìm cách
vươn lên trong mọi lĩnh vực, từ việc tổ chức nguồn lao động, phân bổ hợp lý nguồn
lao động giữa các phòng ban đến công tác khen thưởng, kích thích tác động vào đời
SVTH: Phạm Thị Lệ

14

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

sống của nhân viên trong công ty. Chính vì vậy mà doanh thu và lợi nhuận của công ty
liên tục tăng qua các năm. Qua đó ta thấy công ty đã sử dụng lao động mang lại hiệu
quả khá tốt.
2.3.11 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng
Trong thời buổi thị trường lao động đầy cạnh tranh như hiện nay, việc tìm và
giữ ứng viên là một quá trình hao tốn không ít thời gian lẫn chi phí. Với những ứng
viên giỏi càng không đơn giản chút nào. Đôi khi nhà tuyển dụng mất quá nhiều chi
phí, nhưng rốt cục kết quả mang lại không như mong muốn.
Hàng năm Tân Đại Dương đều trích một khoản chi phí cho công tác tuyển dụng.
Năm 2013 số tiền được chi cho công tác tuyển dụng là 65 triệu đồng, được sử dụng
trong việc đăng thông báo tuyển dụng, bố trí địa điểm tuyển dụng, giấy tờ, tài liệu…
Do chi phí này là tương đối ít nên Tân Đại Dương không có điều kiện mở chiến dịch
quảng cáo rầm rộ để thu hút nhân lực. Nguồn kinh phí eo hẹp nên Tân Đại Dương
thường thu hút nhân lực bằng những phương pháp ít tốn kém chi phí hơn như đăng
thông báo trên Internet, nhờ sự giới thiệu của người quen…Chính vì vậy mà số lượng
ứng viên không được phong phú và chất lượng ứng viên cũng chưa được cao. Qua đó
ta có thể thấy việc sử dụng chi phí tuyển dụng của Tân Đại Dương là chưa đạt hiệu quả
cao.
2.3.12 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo
Nguồn kinh phí dành cho đào tạo bao gồm hai nguồn chính:
Nguồn 1: Do công ty trích từ lợi nhuận của mình ra để cung cấp cho những
người mà được công ty cử đi học.
Nguồn 2: Nguồn kinh phí do nhân viên trong công ty tự bỏ tiền ra để đi học.
Bảng 2.2: Kinh phí đào tạo của Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương năm
2011- 2013

Đơn vị tính: triệu đồng
Các chỉ tiêu
Đào tạo tại chỗ

2011
15.000.000

2012
18.000.000

2013
25.000.000

Cử đi đào tạo

25.000.000

34.000.000

40.000.000

Tổng số

40.000.000

52.000.000
65.000.000
(Nguồn: Phòng Kế toán tài chính)

SVTH: Phạm Thị Lệ

15

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

Qua bảng số liệu trên ta thấy kinh phí dành cho đào tạo tăng lên qua ba năm gần
đây nhất. Năm 2012 tăng 12 triệu đồng so với năm 2011 ( tương ứng 30%), năm 2013
tăng 13 triệu đồng so với năm 2012 (tương ứng 25%), chứng tỏ Tân Đại Dương đã có
sự chú trọng tới công tác đào tạo. Với những khóa đào tạo tại công ty, công ty sẽ trả
cho giảng viên trực tiếp giảng dạy. Đối với những trường hợp được cử đi đào tạo, công
ty sẽ trả theo hợp đồng đào tạo. Tuy nhiên do kinh phí đào tạo của công ty còn khá ít
nên công tác đào tạo và phát triển của công ty còn gặp khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao.

SVTH: Phạm Thị Lệ

16

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY
TNHH XNK TM&DV TÂN ĐẠI DƯƠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty
TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương
 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
Mặc dù mới thành lập được hơn 4 năm, tuy còn non trẻ trên thị trường nhưng
Tân Đại Dương đã thu được những kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh.
Doanh thu liên tục tăng trưởng trong ba năm gần đây, lợi nhuận hàng năm khá cáo chủ
yếu do hoạt động xuất nhập khẩu mang lại, số lượng hợp đồng mang lại ngày càng
nhiều. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu của
khách hàng. Lĩnh vực đầu tư, dự án cũng mang lại hiệu quả cho công ty. Đội ngũ nhân
viên không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Tuy nhiên
trong điều kiện tình hình kinh tế nói chung khó khăn khiến Tân Đại Dương chưa có
nhiều kinh nghiệm nên gặp phải sự cạnh tranh khá gay gắt trên thị trường.
 Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực của công ty
Nhìn chung công tác quản trị nhân lực tại Tân Đại Dương được thực hiện khá
tốt. Trưởng phòng hành chính nhân sự chỉ đạo bộ máy nhân sự của mình hoạt động
một cách nhịp nhàng, hợp lý tất cả các công việc và các nhân viên giải quyết nhanh
chóng, gọn nhẹ, tạo sự thuận lợi cho các bộ phận khác. Hoạt động đánh giá, trả công,
đãi ngộ, các chế độ cho nhân viên, quan hệ lao động...được thực hiện đầy đủ theo quy
định đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hoạt động chưa được thực hiện
tốt. Công tác tuyển dụng, đào tạo chưa thật sự mang lại hiệu quả. Quy trình tuyển dụng
còn khá sơ sài đồng thời hiệu quả mà công tác đào tạo mang lại chưa cao. Việc sử
dụng cho phí tuyển dụng còn chưa hợp lý.
 Những vấn đề đặt ra đối với công ty :
- Chất lượng tuyển dụng còn khá thấp, công ty chưa thu hút được nguồn ứng viên
phong phú, có chất lượng, chưa đa dạng hóa được nguồn tuyển dụng. Vì vậy công ty cần
đưa ra những phương pháp hợp lý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tuyển dụng.
- Quy trình tuyển dụng còn khá sơ sài. Ứng viên được tuyển chọn chỉ thông
qua vòng phỏng vấn duy nhất mà không có sự kiểm tra kiến thức, trình độ chuyên
SVTH: Phạm Thị Lệ

17

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

môn. Vì vậy đặt ra yêu cầu cho công ty là cần phải hoàn thiện quy trình tuyển dụng,
nên có phần thi nhằm kiểm tra trình độ, kinh nghiệm của ứng viên góp phần đưa ra
quyết định tuyển dụng đúng đắn nhất.
-

Công tác đào tạo chưa thật sự mang lại hiệu quả. Đào tạo còn mang tính lý

thuyết. Do vậy cần chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo bên ngoài
doanh nghiệp, nên dành chiều chi phí hơn nữa cho công tác tào tạo.
- Chi phí tuyển dụng và đào tạo còn khá thấp, sử dụng chi phí không mang lại
hiệu quả gây lãng phí nguồn lực và tiền bạc. Công ty cần xây dựng chương trình, kế
hoạch cụ thể để sử dụng sao cho hợp lý nhất.
3.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của công ty TNHH
XNK TM&DV Tân Đại Dương trong thời gian tới.
 Phương hướng hoạt động kinh doanh
Thứ nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất nhập khẩu như các sản phẩm tin
học, các thiết bị công nghiệp, ván, gỗ công nghiệp… với mục tiêu luôn luôn cung cấp
cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.
Thứ hai, duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh đã có trong
năm 2013, xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh, có uy tín cả trong và ngoài nước,
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Thứ ba, tập trung khai thác thế mạnh, khắc phục khó khăn trong lĩnh vực đầu tư,
dự án. Trong năm 2014, mục tiêu doanh thu của công ty là 15 tỷ đồng, trong đó lĩnh
vực đầu tư, dự án là 6,8 tỷ đồng.
 Phương hướng quản trị nhân lực
Trong thời gian tới, Tân Đại Dương đặc biệt chú trọng tới công tác quản trị nhân
lực. Đầu tiên đó là xây dựng đội ngũ lao động có tinh thần trách nhiệm và nâng cao
chất lượng lao động. Tiếp đến là hoàn thiện hoạt động tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
trong thời gian sắp tới nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động cũng như sự phát
triển lâu dài của công ty. Chăm lo và quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất cũng như
tinh thần của người lao động. Người làm ở bộ phận nhân sự cần nâng cao chuyên môn
của mình hơn nữa. Công tác quản trị nhân lực có tốt thì mới đảm bảo thực hiện được
kế hoạch, mục tiêu của doanh nghiệp.

SVTH: Phạm Thị Lệ

18

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực

3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp
- Định hướng 1: Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH
XNK TM&DV Tân Đại Dương
- Định hướng 2: Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH XNK
TM&DV Tân Đại Dương
- Định hướng 3: Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng tại công ty
TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương

SVTH: Phạm Thị Lệ

19

Lớp: K46U2


Báo cáo thực tập tổng hợp

Khoa Quản trị nhân lực
KẾT LUẬN

Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay hầu hết các doanh nghiệp
đều hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy việc hoàn thiện công tác
quản trị nhân lực là một yếu tố cần thiết và cấp bách đối với các doanh nghiệp nói
chung và đối với Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương nói riêng.
Qua những nhận xét, phân tích ở trên, nhận thấy công tác quản trị nhân lực ở
Công ty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương đã thể hiện sự coi trong và đạt được
những thành công nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số khiếm khuyết. Đó là những
thách thức trong tương lai, nhưng với bước đi đúng đắn và hợp lý thì chắc chắn Công
ty sẽ duy trì được nguồn nhân sự vững mạnh, ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả
hơn.

SVTH: Phạm Thị Lệ

Lớp: K46U2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×