Tải bản đầy đủ

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

TỔNG CỤC THUÊ
CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC

Sè:

/Q§- CT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Vĩnh Phúc, ngày

tháng

năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu
gói thầu Xây lắp (gồm cả hạng mục chung) công trình: Nhà gara ô tô xe
máy, đường nội bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16 tháng 10 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016
của Bộ xây dựng Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây
dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế
trực thuộc Tổng cục thuế;
Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-TCT ngày 01/10/2014 của Tổng cục
trưởng Tổng Cục thuế về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với
lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng
dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các đơn vị thuộc hệ thống
Thuế; Quyết định 2428/QĐ-TCT ngày 30/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng
Cục Thuế về việc phân cấp, ủy quyền và hướng dẫn chi tiết một số quy định của
pháp luật đấu thầu quy định tại Quyết định số 2468/QĐ-BTC ngày 23/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính trong hệ thống Thuế;
Căn cứ Quyết định 2526/QĐ-TCT ngày 23/12/2016 của Tổng Cục Thuế về
việc giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 5001/QĐ-CT ngày 12/07/2017 của Cục Trưởng Cục
Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công
trình: Nhà gara ô tô xe máy, đường nội bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-CT ngày 12/07/2017 của Cục Trưởng Cục
thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nhà gara ô tô xe máy, đường nội bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;


Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp (gồm cả hạng mục
chung) công trình Nhà gara ô tô xe máy, đường nội bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
số 28/BC-ĐT ngày 31/08/2017 do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và
thương mại Khánh An lập;
Căn cứ Báo cáo thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp (gồm
cả hạng mục chung) công trình Nhà gara ô tô xe máy, đường nội bộ Cục Thuế


tỉnh Vĩnh Phúc số 16/BC-KQTT ngày 05/09/2017 do Công ty TNHH Tư vấn và
đầu tư xây dựng công trình Đại Dương lập;
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 05/09/2017 giữa Cục Thuế
tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty xây dựng An Tường về việc thi công xây dựng gói
thầu Xây lắp (gồm cả hạng mục chung) công trình Nhà gara ô tô xe máy, đường
nội bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
Theo đề nghị của Phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ Cục Thuế.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây lắp (gồm cả hạng mục
chung) công trình Nhà gara ô tô xe máy, đường nội bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh
Phúc, với những nội dung sau:
a) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty xây dựng An Tường, địa chỉ: Xã An
Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
b) Giá trúng thầu: 2.968.413.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm sáu mươi tám
triệu, bốn trăm mười ba nghìn đồng chẵn).
c) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Điều 2: Đơn vị có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện các điều trên, các
cam kết trong hồ sơ dự thầu, ký kết hợp đồng và thực hiện triển khai xây dựng
công trình theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phụ trách bộ
phận chuyên môn của phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ Cục Thuế,
các thành viên trong Ban quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCQTTVAC.

CỤC TRƯỞNG

Hoàng Văn NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×