Tải bản đầy đủ

New headway intermediate 4th edition hungarian wordlist

NEW HE ADWAY INTERMEDI ATE, 4TH EDITION
UNIT 1
Szó, kifejezés
active
alleyway
amazingly
archaeology
area
background
barrel
Basque
beat
bilingual
block
brief
bright
cancel

Szófaj
adj
n

adv
n
n
n
n
adj
v
adj
n
v
adj
v

Fordítás
aktív, tevékeny
köz, sikátor
elképesztően
régészet
negyed
háttér, származás
hordó
baszk
legyőz
kétnyelvű
háztömb
eligazítást ad
okos, gyors felfogású
lemond, nem rendez
meg
lemondás

cancellation

n

carelessly
cherish
childhood
client
closeadv
v
n
n
adj

close-knit
communal
community
cosmopolitan

adj
adj
n
adj

cracked
culture
daylight
demolition
destroy
dressmaker
earthquake
elderly
end up (doing)

adj
n
n
n
v
n
n
adj
v

Equator
extended family

n
n

repedt
kultúra
(nappali) világosság
lebontás
megsemmisít, lerombol
varrónő
földrengés
idős
végül (oda jut, hogy)
megtesz valamit
Egyenlítő
kiterjedt, tágabb család

extinct

adj

kihalt

fee

n

tiszteletdíj

gondatlanul
becsben tart
gyermekkor
ügyfél
szoros kapcsolatban
van, érzelmileg közel
áll
szorosan összetartó
közös
közösség
kozmopolita

Példamondat
He plays tennis a lot, so he’s very active.
The shop is in a tiny alleyway.
This car is amazingly fast!
He’s interested in history and archaeology.
She lives in a poor area of the city.
She comes from a rich background.
The wine is kept in wooden barrels.
He comes from the Basque region of Spain.
Arsenal beat Chelsea 3-0.
He’s bilingual - he speaks English and German.
They live in a new block of flats.
Carla has briefed me about the meeting.
Bright children learn quickly.
She cancelled her party because she was ill.
The restaurant is fully booked, but they may get
a cancellation.
I carelessly left my bag in the shop.
Thank you for your present – I will cherish it.
He spent his childhood in Canada.
Bank managers give advice to their clients.
I’m very close to my brother.

This is a very close-knit community.
The students share a communal kitchen.
The park is used by the whole community.
New York is a cosmopolitan city, with people
from all over the world.
The cups were all old and cracked.
Chinese culture is very interesting.
It’s easier to drive in daylight.
The building is unsafe and due for demolition.
The building was destroyed by fire.
She works as a dressmaker in a clothes factory.
An earthquake makes the ground shake.
She looks after her elderly grandmother.
She studied English, and ended up becoming a
teacher.
It is very hot on the Equator.
He’s got a large extended family, with 26
cousins!
There are not many tigers left – they are almost
extinct.
Lawyers often charge very high fees.


filling
for good

n

tömés
örökre

forbid
frail
frugally

v
adj
adv

global warming
(not) go far

n
v

megtilt
gyenge, törékeny
mértékletesen,
takarékosan
globális felmelegedés
nagyon soká elég

go live
go on about

v
v

headquarters
heritage
hold

n
n
v

működni kezd
hosszasan, sokat
beszél valamiről
székhely
örökség
tart(ja a vonalat)

hopefully
hospitality
iceberg
immediate family

adv
n
n
n

remélhetőleg
vendégszeretet
jéghegy
közvetlen családtagok

kit
life expectancy

n
n

öltözet, szerelés
várható élettartam

loads
mainly
make
means
motto
muffin
municipal
neutral
nonsense
noticeable
on the clock
operator

n
adv
v
n
n
n
adj
adj
n
adj
n
n

egy csomó, nagyon sok
főleg
belefér az idejébe
eszköz
jelmondat
muffin
önkormányzati
pártatlan
képtelenség
szemmel látható
a kilométerórában
telefonközpontos

opportunity
originally
performance
pin number
policy
preschool

n
adv
n
n
n
n

prestigious
presumably

adj
adv

alkalom, lehetőség
eredetileg
előadás
PIN kód
politika, stratégia
(iskolai előkészítő)
óvoda
rangos
feltehetően

profile
propaganda

n
n

rövid életrajz
politikai propaganda
(egyoldalú
tájékoztatás
valamilyen cél
érdekében)

I had a filling at the dentist’s this morning.
Have you left England for good, or will you return
one day?
Smoking isn’t allowed – it’s forbidden.
Her grandfather is old and frail now.
We saved money by eating frugally.
Pollution from cars causes global warming.
£20 won’t go far in London – it won’t even buy a
meal!
The new computer system went live yesterday.
He’s always going on about football!
The company’s headquarters is in Paris.
Egypt has a very rich heritage.
Please hold, and I'll put you through to Mr
Blake’s office.
Hopefully, I’ll pass my exams!
Thank you for your kind hospitality.
You can see icebergs near the North Pole.
I only invited my immediate family, not all my
aunts and uncles.
Manchester United wear a red and white kit.
Life expectancy is high in most European
countries.
John will pay – he’s got loads of money!
He’s travelled a lot, mainly in Europe.
I’m sorry, I can’t make Tuesday. I’m busy.
The plane is a fast means of transport.
My motto is ‘Never give up!’
She makes delicious chocolate muffins.
The town has some lovely municipal buildings.
The referee should be neutral.
That’s not true - it’s nonsense!
It was noticeable that she was tired.
My old car’s got 150,000 miles on the clock.
An operator answered the phone and asked who
I wanted to speak to.
I would love the opportunity to travel.
Originally, she’s from Slovakia.
We saw a performance of Hamlet last night.
Never tell anyone your pin number.
What is the government’s policy on education?
Children go to preschool at 2 or 3 years old.
The film won several prestigious awards.
He’s from France, so presumably he speaks
French.
I read a profile of the singer Beyoncé.
The story wasn’t true – it was just propaganda.


provide
pyjamas
raise
reach
regret
research

v
n
v
v
n
n

biztosít, ad
pizsama
felnevel
elér
bánat, sajnálat
kutatás

rubbish
settle down

n
v

shortly
similarity

adv
n

vacak, szemét
letelepszik, közös
otthont teremt
nemsokára
hasonlóság

slum

n

storey
stressed
structure
stuck
suburb
survey
take away
(to take away)
take home

n
adj
n
adj
n
n
v

tricky
ultimately

adj
adv

nyomorúságos
állapotban levő
épület
emelet
feszült
szerkezet
ott ragad valahol
külváros
felmérés
elvisz
(elvitelre)
hazavisz, nettóban
keres
nehéz, furfangos
végül

urgent
vote
vote
well-balanced
widely

adj
v
n
adj
adv

sürgős
szavaz
szavazati jog
kiegyensúlyozott
széles körben

Szó, kifejezés
accomplish
actually
amazing

Szófaj
v
adv
adj

ambassador
annual
attend
bake
banking
barbecue

n
adj
v
v
n
v

Fordítás
véghezvisz
valójában
bámulatos, elképesztően

nagykövet
éves
részt vesz
süt
bankszakma
roston süt (húst) a

v

The school provides pens and paper.
He put on his pyjamas and climbed into bed.
It’s hard work raising children.
The temperature reached 42 degrees.
Her biggest regret is not going to university.
They are doing research into the causes of
cancer.
That film was awful – it was rubbish!
They decided to get married and settle down.
I won’t be long – I’ll see you shortly.
I can see some similarities between you and
your brother.
Most of the houses are slums, with no electricity
or running water.
The building has got six storeys.
Most students get stressed at exam time.
The structure of society is changing.
We were stuck at the airport for two days!
I live in a suburb of Leeds, not in the city centre.
We did a survey on students’ eating habits.
Two coffees to take away, please.
She takes home about £500 a month.
I can’t do this puzzle – it’s quite tricky.
I’m studying law, and ultimately I want to be a
lawyer.
I need to see you now! It’s urgent!
Who did you vote for in the election?
Everyone over 18 has the vote.
She seems happy and well-balanced.
His books are widely read.

UNIT 2
Példamondat
She finally accomplished her plan.
No, actually he’s not Spanish, he’s Portuguese.
The hotel was great, and the food was amazing!
He works as the German ambassador in London.
He has an annual salary of £35,000.
How many people will attend the wedding?
Let's bake a cake for Dad's birthday.
He works in banking.
We barbecued some steak in the garden.


bargain
be in touch (with)

n
v

be situated
boarding school
boil
boss
broadcaster
budget
butler
buzz
cash flow
cashier
casserole dish
catch up on

v
n
v
n
n
n
n
n
n
n
n
v

challenging
charity

adj
n

szabadban
alkalmi vétel
tartja a kapcsolatot
valakivel
van, elhelyezkedik
bentlakásos iskola
forral
főnök
tévés, rádiós
költségvetés
komornyik
nyüzsgés
fizetőképesség
pénztáros
tűzálló edény
behozza a lemaradását,
képbe kerül
kihívást jelentő
jótékonyság(i egyesület)

charming
cheque
chop
concentrate
concerned
conservative

adj
n
v
v
adj
adj

elbűvölő
csekk
felaprít
koncentrál, összpontosít
aggódik
konzervatív

convenient

adj

kényelmes, megfelelő

cope (with)
day off

v
n

Megbirkózik (vmivel)
szabadnap

decent
deputy
documentary
drill
dutiful

adj
n
n
n
adj

tisztességes, rendes
helyettes
dokumentumfilm
fúró
kötelességtudó

duty
earn a living

n
v

earner
eccentric
employee
engagement

n
adj
n
n

kötelesség
előteremti a megélhetéshez szükséges pénzt
(pénz) kereső
hóbortos
alkalmazott
elfoglaltság

enormous
expand
expedition
extensively
extravagantly
ferry
fly by

adj
v
n
adv
adv
n
v

hatalmas
terjeszkedik
expedíció
széleskörűen
pazarlóan
komp
elrepül (idő)

I got some real bargains in the sales.
I’ll be in touch with you next week.
The office is situated on March Road.
He was sent away to a boarding school.
Shall I boil some water to make coffee?
I’ll ask my boss if I can have a day off.
She wants to be a television broadcaster.
Our budget for this project is £3000.
A butler organizes all the staff in a big house.
There’s a buzz in the school at the end of term.
The business is having problems with cash flow.
He handed his money to the cashier.
Cook the meat in a casserole dish in the oven.
It’s good to catch up on your news.
Skiing is a challenging sport.
The charity ‘Shelter’ helps people who have
nowhere to live.
What a polite and charming man!
I’ve sent you a cheque for the full amount.
First, chop the onions.
When I’m tired I can’t concentrate on anything.
She was concerned about my health.
She doesn’t like change – she’s very
conservative.
There’s a shop on the corner, which is very
convenient.
I don’t know how she copes with all her work.
I have two days off a week.
He’s got a decent job in a bank.
My deputy will take over while I am away.
I watched a documentary about Hungary.
I’ll make a hole in the wall with my electric drill.
She was a dutiful daughter who looked after her
parents.
It is your duty to tell the police about this.
Most people have to work to earn a living.
Doctors earn a lot – they are high earners.
She’s a lovely old lady, but a bit eccentric.
The business has 300 employees.
I won’t be able to come to the party – I have
another engagement.
This jacket is far too big – it’s enormous!
The hospital is too small and must expand.
We’re going on an expedition up the Amazon.
She has read extensively.
The room was extravagantly decorated.
We got the ferry from England to France.
The weeks soon flew by.


food processor
fry
get away from it all
golf
goods
handyman
hardly ever
hardware
hard-working

n
v
v
n
pl n
n
adj
n
adj

turmixgép
(zsírban) süt
elszabadul mindentől
golf
áru
ezermester, mindenes
szinte soha
hardver
szorgalmas

head of state

n

államfő

heir
helmet
herb
honey
host

n
n
n
n
v

housekeeper
huge
human resources

n
adj
n

örökös
védősisak, bukósisak
fűszernövény
édesem, szívem
otthont ad, helyszínéül
szolgál
házvezető
hatalmas
emberi erőforrások

hunting
(be) in charge
in response to
included
inconvenience
industry
invoice
involve
keep fit
lamb
land
laptop
lavish
lifeguard
lifetime
lively
look forward to
luxury

n

adj
adj
n
n
v
v
v
v
n
adj
n
n
adj
v
n

vadászat
felelős valamiért, vezeti
válaszolva
benne van, tartalmazza
kényelmetlenség
ipar
számla
részt vesz
jó erőnlétben tartja magát
bárányt ellet
leszáll
laptop
pazar
úszómester
valakinek az élete / ideje
élénk, nyüzsgő
előre örül, örömmel vár
luxus, fényűzés

madly
maid
managing director
manufacture
meditate
memo
mild
minced meat
mix
modernize
monarch

adv
n
n
v
v
n
adj
n
v
v
n

őrülten
szobalány
ügyvezető igazgató
gyárt
meditál, elmélkedik
emlékeztető feljegyzés
enyhe
darált hús
összekever
korszerűsít
uralkodó

I made the soup in a food processor.
Fry the chicken in vegetable oil.
I need a holiday to get away from it all!
Do you play golf?
The shop sells shoes and leather goods.
A handyman does small jobs around the house.
He’s so lazy – he hardly ever does any work!
Our computer hardware is quite old now.
You have to be hard-working to do well in
business.
Heads of state from France and Germany will
meet to discuss the problems.
She is heir to her father’s fortune.
Motorcyclists have to wear a helmet in Britain.
She grows herbs in her garden.
I love you, honey.
Which country will host the next Olympics?
He has a housekeeper to run his house.
They live in a huge house with ten bedrooms.
You need to get on well with people to work in
human resources.
A lot of people are against whale hunting.
Who’s in charge of this department?
I am writing in response to your advertisement.
Is food included in the price of the holiday?
I apologize for the inconvenience.
She works in the travel industry.
Please send me an invoice for the work.
Two men were involved in the robbery.
He goes jogging to keep fit.
Farmers start lambing in the spring.
Our plane lands at Heathrow at two o’clock.
You can use your laptop on the train.
He gave her many lavish presents.
The lifeguard dived into the sea to save her.
These changes won’t happen in my lifetime.
It’s quite a lively town – there’s lots to do.
I’m looking forward to my holiday next month.
She lives a life of luxury, with beautiful clothes
and expensive food.
I was madly jealous of her new shoes.
Maids make the beds and tidy the rooms.
The managing director is head of the company.
The company manufactures toys.
I do yoga and I meditate to relax.
He sent me a memo about the meeting.
You don’t need a coat – it’s quite mild today.
I make spaghetti bolognese with minced meat.
Mix the sugar and butter together.
The old theatre was modernized last year.
Who was the British monarch before Elizabeth
II?


negotiate
occupy
organic
passionately

v
v
adj
adv

tárgyal, egyezkedik
elfoglal
bio szenvedélyesen

payment
peel
personnel
plant
politician

n
v
n
v
n

fizetség, fizetés
meghámoz
alkalmazottak, személyzet
ültet
politikus

porter
portray
praise
product
promote
qualification
racket
rarely
reception

n
v
v
n
v
n
n
adv
n

hordár
ábrázol
megdicsér
termék
népszerűsít, támogat
képzettség, végzettség
ütő (pl. teniszben)
ritkán
fogadás

reckon
recruit
redecorate
responsibility
ridiculous
riverside
roast
royal
sales
screwdriver
serve an ace
service
shift
shooting
sketch
slave
sleeping bag

v
v
v
n
adj
n
v
adj
pl n
n
v
v
n
n
v
n
n

gondol
toboroz, munkaerőt keres
lakás felújítást végez
felelősség
nevetséges
folyópart
süt (sütőben)
királyi
értékesítés
csavarhúzó
ászt szervál
szervizel
műszak
lövészet
vázlatot készít
rabszolga
hálózsák

small talk
smart
soap
socializer
squeeze
state
stiff
support
surfboard
sweat
sweetheart

n
adj
n
n
v
n
adj
n
n
v
n

tackle
tantrum

v
n

csevegés, társalgás
elegáns
szappanopera
társasági ember
présel
állapot
erős
támogatás
szörfdeszka
izzad
kedves, szeretetre méltó,
nagylelkű ember
megbirkózik
dühkitörés

They are trying to negotiate a pay increase.
He was occupied with work all afternoon.
Organic food is grown without chemicals.
She believes passionately that killing animals is
wrong.
Payment is now due.
Peel and chop the apples.
We need to recruit some new sales personnel.
I’m going to plant a rose in the garden.
Politicians must find an answer to the problem of
global warming.
The porter carried our bags for us.
Golf is often portrayed as a sport for the rich.
My boss praised me for my good work.
They sell their products all over Europe.
The government tries to promote healthy living.
You need qualifications to be a teacher.
Can I borrow your tennis racket?
I usually work late and rarely get home early.
There will be a formal reception to welcome all
the guests.
Do you reckon he’s telling the truth?
We need to recruit a new IT manager.
We’re going to redecorate the whole house.
It’s a big responsibility looking after children.
No, of course not! That’s a ridiculous idea!
Their house is on the riverside.
I roasted a chicken for lunch.
The royal gardens are open to the public.
Our sales have increased this year.
I need a screwdriver to put this desk together.
She served an ace to win the tennis match.
They make and service washing machines.
Factory workers often work eight-hour shifts.
Do you think shooting is a cruel sport?
John sketched a lovely picture of our dog.
No, I won’t do that for you – I’m not your slave!
He's bought a sleeping bag for his camping
holiday.
I hate making small talk with people I don’t know.
She was wearing a smart black suit.
Do you think there are too many soaps on TV?
She loves parties – she’s a real socializer.
You squeeze oranges to make orange juice.
Look at the state of the floor – it’s really dirty!
He poured himself a stiff whisky.
He gives help and support to all his staff.
A big wave knocked him off his surfboard
He was sweating because he was so hot.
She’s a lovely girl – a real sweetheart.
The government must tackle this problem.
He went into a tantrum and started shouting at


tax
tell off
term-time
throne
torch
trade

n
v
n
n
n
n

adó
megszid
szorgalmi időszak
trón
elemlámpa
kereskedelem

training
understanding

n
n

képzés
tudás, mély ismeret

valet
VIP (=very
important person)
wealthy
weed
weigh
well-intentioned

n
n

inas
nagyon fontos
személyiség
gazdag
kigazol
lemér
jó szándékú

workforce
zoom

n
n

dolgozói létszám
zoom (közelebb hozza a
képet)

Szó, kifejezés
according to

Szófaj
prep

Fordítás
(vmi) szerint

adore
alliance

v
n

imád
szövetség

apothecary
art dealer
asylum

n
n
n

gyógyszerész
műkereskedő
elmegyógyintézet

balcony

n

erkély

ban
banish
bear
beg
beloved
blind
bury

v
v
v
v
adj
adj
v

megtilt
száműz
elvisel
könyörög
szeretett
vak
eltemet

bury
cemetery
clumsy
collection
colourful
comfort
commit

v
n
adj
n
adj
v
v

elás
temető
ügyetlen
gyűjtemény
színes
vigasztal
elkövet

adj
v
v
adj

everyone.
Everyone pays tax on money they earn.
His boss told him off for being late.
She studies hard during term-time.
Queen Elizabeth came to the throne in 1953.
It's dark outside – take a torch with you.
This agreement will encourage trade between
the two countries.
It takes five years of training to be a doctor.
She has a good understanding of Chinese
culture.
His valet helps him to get dressed.
This room is only for VIPs.
Bill Gates is a very wealthy man.
Let's weed the garden, it looks a real mess.
Weigh the ingredients carefully.
She is very well-intentioned, and never intends to
upset people.
The company wants to increase its workforce.
Use the zoom on your camera to bring things
closer.

UNIT 3
Példamondat
It’s going to be hot tomorrow, according to the
weather forecast.
I adore Italian food – it’s delicious!
The two countries formed an alliance, and
promised to fight for each other.
She went to the apothecary for some medicine.
Art dealers buy and sell works of art.
They thought he was mad, so they put him in an
asylum.
The house has a balcony overlooking the
garden.
Smoking is banned here.
John was banished from the kitchen.
The pain was so bad I couldn’t bear it.
She begged him for help.
She cried when her beloved dog died.
He is blind in one eye.
My grandparents are buried in the village
churchyard.
There is treasure buried here.
This is the cemetery where Mozart is buried.
Tom is always breaking things – he’s so clumsy.
She’s got a large collection of books.
I like wearing colourful clothes, not dark ones.
I put my arm around her to comfort her.
We will find out who committed this crime.


cool
couple
dagger
dawn
declare

adj
n
n
n
v

távolságtartó, hűvös
pár
tőr
hajnal
kijelent

decline
depression

v
n

elhárít, visszautasít
depresszió

despite
dismiss

prep
v

ellenére
elbocsát

donate
dynasty
electric

v
n
adj

embrace
enemy
entire
eternal
exile
explode
fair
fair enough
fall in love
fancy
farewell
fellow
feud

n
n
adj
adj
v
v
adj
adj
v
v
n
adj
n

adományoz
dinasztia
izgalmas, magával
ragadó
ölelés
ellenség
teljes, egész
örök
száműz
felrobban
szépséges
jogos, elfogadható
egymásba szeret
kedvel, tetszik neki
búcsú
társ
viszály

fiercely
flu
friar
funny
genius
glad
go out with
go weak at the
knees
grief
hateful
hatred
head over heels
heavily
(rain heavily)
hold hands
horrible
(be) horrified
identify
incredibly
insane
instantly
jealous

adv
n
n
adj
n
adj
v

n
adj
n
adv
v
adj
adj
v
adv
adj
adv
adj

vadul
influenza
szerzetes
furcsa
zseni, géniusz
boldog
együtt jár (vkivel)
elgyengülnek /
megremegnek a térdei
fájdalom, bánat
gyűlöletes
gyűlölet
tetőtől talpig
erősen
(zuhog)
egymás kezét fogják
szörnyű
elborzad
azonosít
hihetetlenül
őrült
azonnal
féltékeny

I don’t know why Tom is being so cool with me.
Mike and Lisa are a lovely couple.
He attacked me with a dagger.
We got up at dawn.
She declared that she was leaving England for
ever.
I asked her to come with us, but she declined.
Many people suffer from depression after an
illness.
We enjoyed the day, despite the rain.
She was dismissed from her job because she
was always late.
They donate a lot of money to charity.
The Tudor dynasty lasted several centuries.
The atmosphere at the concert was electric!
She greeted me with a warm embrace.
We will fight against our enemies!
She spent her entire life in this house.
Religion offers the promise of eternal life.
The king was exiled to Europe.
A bomb exploded in the city centre.
He rescued the fair princess.
He didn’t want to come, which was fair enough.
We fell in love as soon as we met.
Bob’s looking at you – I think he fancies you.
He left without a goodbye or farewell.
She chatted to her fellow travellers.
The feud between the families continued for
many years.
‘Go away!’ he said fiercely.
I haven’t got the flu – it’s just a bad cold.
He became a friar in a religious community.
The machine was making a funny noise.
Mozart was a musical genius.
I’m glad no one was hurt.
Who is Bess going out with at the moment?
She went weak at the knees when she saw him.
She wept with grief when her husband died.
The idea of fighting was hateful to him.
I was filled with hatred for that awful man!
She fell head over heels into the water.
It was raining heavily.
They were walking along, holding hands.
What’s that horrible smell?
I was horrified when I saw the mess.
She couldn’t identify the thieves.
The film was incredibly funny!
I felt as if I was going insane.
He was killed instantly in the explosion.
She was jealous because I had more money


lifeless
liquor

adj
n

élettelen
(égetett) szeszesital

madness
move
nature
nightmare
nobleman
on the mend
(be) overwhelmed

n
v
n
n
n

part
pay attention
peace

v
n

őrültség
költözik
természet, jelleg
rémálom
nemes(ember)
gyógyulófélben
teljesen magával
ragadta
elválik, elbúcsúzik
odafigyel
béke

piece

n

darab

pleasurable
poison
porcelain
precious
pretend
priceless

adj
n
n
adj
v
adj

élvezetes
méreg
porcelán
értékes
úgy tesz mintha, tettet
felbecsülhetetlen értékű

psychiatrist

n

pszichiáter

psychology
publish

n
v

pszichológia
kiad

pulse
quarrel
race
rancour
razor blade

n
v
v
n
n

pulzus, érverés
veszekszik
fut, rohan
gyűlölet, rosszakarat
borotvapenge

reciprocate
recognize
regrettable
reject

adj
v
adj
v

viszonoz
felismer
sajnálatos
visszautasít

rescue
self-portrait
sense of humour

v
n
n

megment, kiment
önarckép
humorérzék

several
shame
shiny
sister-in-law

adj
n
adj
n

számos
kár (hogy)
fényes
sógornő

slip
slow motion
smash
soul

v
n
v
n

megcsúszik
lassított felvétel
darabokra törik
lélek

adj

than her.
She looked pale and lifeless.
Children under 18 cannot buy intoxicating
liquors.
It would be madness to pay so much money!
My family moved to London when I was two.
He had problems of a medical nature.
I had a terrible nightmare last night.
She wanted to marry a rich nobleman.
I’ve been ill, but I’m on the mend now.
She was overwhelmed with joy.
We parted at midnight, and both went home.
This is important, so pay attention.
After 20 years of war, everyone is ready for
peace.
This is the most expensive piece in the
collection.
It was a very pleasurable trip.
We killed the rats with poison.
Most plates are made of porcelain.
She keeps her precious jewels locked away.
I closed my eyes and pretended to be asleep.
This painting is priceless – it’s worth so much
you can’t put a price on it.
The psychiatrist helped me to understand my
problems.
She’s studying psychology at university.
This book is published by Oxford University
Press.
I felt her pulse, to check she was alive.
They are always quarrelling about money.
She raced downstairs to open the letter.
He spoke calmly, without anger or rancour.
He cut himself on a razor blade while he was
shaving.
I hated him, and the feeling was reciprocated.
I didn’t recognize you with that hat on.
It is regrettable that we have to close the school.
She rejected his offer because it wasn’t good
enough.
Firemen rescued her from the burning house.
A self-portrait is a painting of yourself.
Tom’s always laughing – he’s got a great sense
of humour.
He’s applied for several jobs.
It’s a shame you can’t come to the party.
He was wearing shiny black shoes.
Liz is my sister-in-law – she’s married to my
sister.
I slipped on the wet floor.
We watched the goal again in slow motion.
I dropped my glass and it smashed.
Some people believe their soul continues to live


stab
stuff
stunned
suicide
swear
tension
testify
thank goodness
tight
tomb
tragedy
tragic
treasure
tummy

v
n
adj
n
v
n
v

unfortunate
unfortunately
uninvited
unite
unrecognized

adj
adv
adj
v
adj

upside down
valuable
vase
vial
vineyard
voluntarily
warring

adj
adj
n
n
n
adv
adj

wed

v

weep
windowsill
woe
wretched
yoga

v
n
n
adj
n

összeházasodik,
egybekel
zokog
ablakpárkány
bánat, szomorúság
szerencsétlen
jóga

Szó, kifejezés
access
accessory

Szófaj
n
n

Fordítás
hozzáférhetőség
kiegészítő

adjust
apparently

v
adv

appreciate
bargain
battered
be considered

v
n
adj
v

alkalmazkodik
úgy tűnik, hogy,
nyílvánvalóan
értékel
alkalmi vétel
ütött-kopott
valamilyennek tartják

adj
n
n
adj
n
n

(le)szúr, döf
dolog
döbbent
öngyilkosság
megesküszik
feszültség
tanúvallomást tesz
Istennek hála!
szűk
sír
tragédia
tragikus
kincs
gyomor
sajnálatos
sajnos
hívatlan
egyesít
fel nem ismert,
azonosítatlan
fejjel lefele
értékes
váza
ampulla, fiola
szőlőskert
önkéntelenül
háborúskodó

after they have died.
A man attacked her and stabbed her with a knife.
There was lots of nice stuff in the shop.
He looked stunned when I told him he’d won.
He committed suicide by hanging himself.
It’s true, I swear to you!
The argument caused tension between us.
I had to testify in court.
Thank goodness you’re safe!
This jacket is too tight for me.
He was buried in a large tomb.
His death was a terrible tragedy.
This was a terrible tragic accident.
There is treasure buried here.
I had eaten too much and my tummy was
hurting.
It was an unfortunate accident.
Unfortunately, our flight was delayed.
There were a lot of uninvited guests.
The leaders hope to unite their two countries.
This is a new disease which was unrecognized
until last year.
Turn the picture round – it’s upside down!
It’s made of gold, so it’s quite valuable.
She put the flowers in a vase.
We heated the chemicals in a small vial.
Grapes are grown in a vineyard.
She offered money voluntarily, before I asked.
They hope to bring the warring countries
together.
The couple plan to wed next year.
He wept when his father died.
There was a photograph on the windowsill.
She told me all her problems and woes.
Where’s that wretched boy gone?
Yoga is very relaxing.

UNIT 4
Példamondat
Students have access to the whole library.
She has different accessories to go with different
clothes.
She soon adjusted to university life.
Apparently, they’re going to close the swimming
pool.
Thanks for your help – I really appreciate it.
These shoes are only £10 – a bargain!
He was carrying a battered old suitcase.
It is considered impolite to ask for more.


be/get stuck
benefit
borrow
bottle bank
bring up
bring up
chore
claim
code
confront
council house

v
n
v
n
v
v
n
v
n
v
n

cuddly
cut off
cut off
deal with
decorate
demand
dig
dilemma

adj
v
v
v
v
n
v
n

disagreeable
discipline
disqualify
domestic
drink-driving
dump

adj
n
v
adj
n
v

electronic
embarrassing
enter
equipment
era
fair
fairground ride

adj
adj
v
n
n
adj
n

elakad
pénzbeli juttatás
kölcsönvesz
üveggyűjtő konténer
felnevel
felhoz, felvet
házimunka
igényel
kód
szembesít
önkormányzati
tulajdonú ház
ölelnivaló
elvág, elzár
szétkapcsol, megszakít
foglalkozik valamivel
kifest
követelés
ás
dilemma, választási
helyzet
kellemetlen
fegyelem
kizár
házi
ittas vezetés
lerak, megszabadul
valamitől
elektronikus
kínos
belép
felszerelés
kor(szak)
igazságos
vidámparki /vásári játék

fiancée

n

vőlegény

fine
footpath
freeze
fuss

n
n
v
n

bírság
ösvény
lefagy
hűhó

gadget
gain
get through
get through
gift-wrap

n
v
v
v
v

give (sb) a lift

n

give in
give up

v
v

szerkentyű
megszerez
átvészel, végig csinál
telefonon elér
díszesen, szépen
becsomagol
elvisz valakit az
autójával
behódol, enged
abbahagy

I’m stuck. Can you help me?
You can claim benefit if you are too ill to work.
Can I borrow your pen for a moment?
Take the old bottles to the bottle bank.
I want to ~ my family in the country.
You should bring this up at the next meeting.
Cooking and cleaning are chores.
She stepped forward to claim her prize.
What’s the international code for Germany?
They confronted him with all the evidence.
The government owns council houses, and rents
them to people.
The kitten was soft and cuddly.
They feel cut off living so far away.
The operator cut us off.
I don’t know how to deal with this problem.
We need to decorate the kitchen.
I support nurses’ demands for higher pay.
He dug a hole in the sand.
We face a difficult dilemma, and must make a
decision.
There was a disagreeable smell in the kitchen.
Good discipline is important in schools.
She’s been disqualified from the competition.
This equipment is not for domestic use.
A lot of accidents are caused by drink-driving.
They shouldn’t dump chemicals in the river.
You can buy some books in electronic form.
It was embarrassing when I fell over.
We entered the building.
You need expensive equipment for some sports.
She lived during the Victorian era.
He’s got more than me – it’s not fair!
I hate going on fairground rides where you get
turned upside down.
Sara is his fiancée – he’s going to marry her next
year.
There is a £30 fine for dropping litter.
The footpath goes through this field.
The screen freezes when I try to use the Internet.
He made a terrible fuss when I told him he
couldn’t come with us.
You can get a clever gadget for opening tins.
We couldn’t gain entry to the building.
She helped me get through the experience.
I couldn’t get through to Max last night.
Could you gift-wrap these flowers, please?
Shall I give you a lift to the station?
The government will not give in to terrorists.
He had to give up running when he hurt his knee.


go with the flow

úszik az árral, azt
csinálja, amit a többiek
dédnagymama

great-grandmother

n

greet
have an open
mind
hi-tech
idiomatic

v
v
adj
v

üdvözöl
nyitott, még nem
határozott
csúcstechnológiájú
idiomatikus, köznyelvi

in spite of
increase
iron
keep quiet
make
match
medical
menace
military service

prep
v
v
v
v
n
adj
n
n

ellenére
növel, emel
vasal
hallgat valamiről
keres (pénzt)
mérkőzés
orvosi, orvostudományi
fenyegetés, veszély
katonai szolgálat

missionary
morals

n
pl n

hittérítő
erkölcsi normák

naïve
optimist
out of work

adj
n

naiv, ártatlan
derűlátó
munkanélküli

parking ticket
permissible

n
adj

parkolójegy
megengedhető

pessimist
pick up
pick up
point of view

n
v
v
n

borúlátó
javul
felszed, talál
vélemény, nézőpont

pump
punk
push up
put up with
qualify
react
ready
(have no) regard
remove
retell
role
row
scary
schooling
servant

n
n
v
v
v
v
adj
n
v
v
n
n
adj
n
n

kút, szivattyú
punk (zene)
felnyom (árat)
eltűr
képesítést szerez
reagál
kész
(nincs) tekintet(tel)
eltávolít
újra elmond
szerep
veszekedés
félelmetes
iskoláztatás
szolga

set an example
set up
share

v
v
v

példát mutat
felállít, alapít
megosztozik

I don’t mind what we do – I’ll go with the flow.
Your great-grandmother is the mother of your
grandparent.
He greeted me with a cheerful ‘Hello’.
I haven’t decided – I have an open mind.
Our new washing machine is very hi-tech.
An idiomatic meaning of ‘take off’ is ‘to become
successful’.
We swam in the sea in spite of the cold.
I asked my boss to increase my salary.
My shirt is clean, but it needs to be ironed.
He asked me to keep quiet about his plans.
We made £200 by selling some old clothes.
Did you see the Chelsea match last night?
She’s studying for a medical degree.
Bad drivers are a menace on the roads!
He had to do a year’s military service in the
army.
Mother Teresa was a missionary.
This behaviour was not acceptable to the morals
of that time.
She’s very naïve and will trust anyone.
He’s an optimist – he’s always cheerful.
There are no jobs, so a lot of people are out of
work.
You can’t park there – you’ll get a parking ticket.
It is not permissible to use mobile phones during
exams.
Don’t be such a pessimist – it will be fine!
Sales have picked up this year.
I picked up some interesting information.
Everyone has a different point of view on this
issue.
All the pumps at the petrol station were busy.
Punk is a type of loud rock music.
The war will push up the price of oil.
He has to put up with a lot of pain.
He has just qualified as a lawyer.
How did Sara react when you told her the news?
Dinner’s not ready yet.
He has no regard for other people’s feelings!
Cut the fruit in half and remove the stone.
He retold the joke to all his friends.
What is your role in the organization?
They’re always having rows about money.
It was scary being in that house alone.
She finished her schooling at 16.
They’re very rich – they’ve got servants to do
everything for them!
You should set a good example for the children.
They set up a charity to help children in need.
We shared the food between us.


space station

n

űrállomás

spread
stepfather
strict

v
n
adj

terjed
mostohaapa
szigorú

strip

v

megfoszt

suit
take after
take up

v
v
v

tear
thrift

n
n

illik valakihez
hasonlít
elkezd foglalkozni
valamivel
könnycsepp
takarékosság

token
tonic

n
n

transform
transport
treat
valuable
Victorian

v
v
n
adj
adj

wardrobe
wireless
woodwork

n
adj
n

zseton
tonik, gyógyhatású ital /
folyadék
átalakít
szállít
élvezet, ajándék
értékes
Viktória királynő
korabeli, viktoriánus
ruhásszekrény
vezeték nélküli
famunka

Szófaj
n
n
n
adj
n
n
n

Fordítás
szenvedély
(előre)haladás
földönkívüli
amatőr, műkedvelő
űrhajós
hozzáállás
tudatában van, ismeri

The astronauts spent a week in the space
station.
Word spread very quickly about the party.
My mother has remarried, so I have a stepfather.
My parents were very strict – I wasn’t allowed out
after dark.
He was stripped of his prize because he had
cheated.
I don’t think this dress suits me.
I take after my father.
She took up dancing, and found she really
enjoyed it.
A few tears rolled down her cheeks.
She believes in thrift, so she never wastes
money.
You need a token for the machine.
Drink this tonic – it will help you feel better.
They transformed the old school into a house.
The goods are transported by sea.
We’re going out for a meal as a special treat.
Some of the paintings are quite valuable.
Life was very different in Victorian times.
I hung my coat in the wardrobe.
We’ve got a wireless mouse for the computer.
In woodwork classes, you learn how to make
things out of wood.

UNIT 5
Szó, kifejezés
addiction
advance
alien
amateur
astronaut
attitude
(have) awareness
beyond my
wildest dreams
blackness
breakthrough
cause for concern
cell
centenarian
confidently
confirmation
consciousness

n
n
n
n
adv
n
n

a legvadabb álmaimat is
túlszárnyalja
sötétség, feketeség
áttörés
ok az aggodalomra
sejt
százéves
magabiztosan, önhitten
megerősítés,
visszaigazolás
eszmélet

Példamondat
He’s an expert in video game addiction.
This is a major scientific advance.
They believe they saw an alien spaceship.
He’s an amateur artist – he just paints for fun.
The astronauts spent three weeks in space.
She has a positive attitude towards life.
We now have more awareness of the importance
of exercise.
Starring in a Hollywood film was beyond my
wildest dreams.
They looked out into the blackness outside.
This was a major breakthrough in medicine.
His behaviour is a cause for concern.
Your body is made up of cells.
Someone who lives to 100 is a centenarian.
She smiled confidently.
We will send confirmation of your booking.
She lost consciousness when she hit her head.


controversial
cookery

adj
n

current
curvature
cyber-space
damage
diseased
disorder
distribute
drought
emotion
energy
evacuate

adj
n
n
adj
n
v
n
n
n
v

vitatott
főzés,
szakácsművészet
jelenlegi
görbület
virtuális tér / világ
kár
beteg
rendellenesség
szétoszt
aszály
érzelem
energia
kilakoltat

evidence

n

bizonyíték

existence
expand
expect a baby
expense

n
v
v
n

létezés
terjeszkedik
gyermeket vár
költség

extend

v

meghosszabbít

fiction

n

flood
forecast
form
galaxy
generate
generation
get in
give birth
glow
half-time
heat wave

n
n
v
n
v
n
v
v
v
n
n

kitaláció, nem valóság,
prózairodalom
drukkolok, hogy
sikerüljön, reménykedjünk, hogy sikerülni fog
áradás
előrejelzés
megalakul
csillagrendszer
kivált
nemzedék
megérkezik, befut
életet ad
ragyog
félidő
kánikula, hőhullám

hopeless
human
hurricane
ice
infinite
injection
injure
knowledge

adj
n
n
n
adj
n
v
n

reménytelen
ember, emberi lény
hurrikán
jég
végtelen
injekció
megsért, megsebesít
tudás

laboratory
limb
major
mammal

n
n
adj
n

laboratórium
végtag
fő, jelentős
emlős

fingers crossed

Abortion is a very controversial issue.
All children are taught cookery at school.
What is your current address?
He suffers from curvature of the spine.
The pictures travel through cyber-space.
The wind caused damage to some buildings.
Doctors replaced his diseased heart.
Some teenage girls suffer from eating disorders.
They distribute food to homeless people.
Many trees died during the drought.
He never cries or shows his emotions.
Wind power is a natural form of energy.
Some people were evacuated from their homes
during the floods.
The police have evidence that she is guilty.
That’s all the evidence I need.
Do you believe in the existence of ghosts?
The company will expand into Asia next year.
She’s expecting a baby in May.
We booked the holiday without thinking about the
expense.
We loved the hotel, so decided to extend our
stay.
Do you like reading facts or fiction?
I’ve got my driving test tomorrow, so fingers
crossed that I’ll pass.
Heavy rain often causes floods.
The forecast said it’s going to rain.
The rock band formed two years ago.
The Milky Way is a galaxy.
The idea generated a lot of excitement.
What will life be like for future generations?
The train gets in to York at 14.30.
She gave birth to a baby boy.
A light glowed in the distance.
The manager changed the team at half-time.
The temperature reached 43 degrees during the
heatwave.
I tried playing tennis, but I was hopeless!
Most pollution is caused by humans.
The hurricane damaged many buildings.
Be careful – there’s ice on the road.
Space is infinite – it doesn’t end.
I had an injection to help with the pain.
He fell and injured his foot.
Scientists are always trying to improve their
knowledge.
The tests are carried out in our laboratories.
Some people lost limbs in the explosion.
Pollution is a major problem in many cities.
Dogs and cats are mammals.


mankind
marvel
melt
meteorologist
minority
mission
nuclear energy
orbit

n
n
v
n
n
n
n
n

emberiség
csoda
elolvad
meteorológus
kisebbség
küldetés
atomenergia
keringési pálya

organ

n

szerv

(be) out
parallel
permafrost
photographer
pill
presence
pretty
primate
prove
quote
rainfall

adj
adj
n
n
n
n
adv
n
v
v
n

rapidly
realist
reassure
reduce
regenerate

adv
n
v
v
v

kiesik, nem jöhet szóba
párhuzamos
állandóan fagyott altalaj
fényképész
tabletta
jelenlét
nagyon, meglehetősen
főemlős
bizonyít
idéz
csapadék (eső)
mennyiség
gyorsan
realista
megnyugtat
csökkent
újra képződik

regrow
replace
research
resource

v
v
n
n

újra kinő
kicserél
kutatás
forrás

revulsion
rocket
science fiction

n
n
n

sensational
sensor
shorten

adj
n
v

ellenérzés
rakéta
tudományosfantasztikus irodalom
szenzációs
érzékelő
rövidít

sink into
skydiving
snowstorm

v
n
n

belesüllyed
ejtőernyőzés
hóvihar

spine
status

n
n

gerinc
státus

study
suitable
supply
take for granted

n
adj
n

tanulmány
alkalmas, megfelelő
ellátmány
természetesnek vesz

This problem will affect all mankind.
The film shows the marvels of nature.
The chocolate had melted in the sun.
Meteorologists study the weather.
A small minority become addicted.
They are planning a mission to Venus.
Some electricity is produced by nuclear energy.
There are many satellites in orbit around the
Earth.
Doctors can transplant organs such as the heart
and liver.
Sorry, Wednesday’s out for me.
A square has two pairs of parallel lines.
Permafrost is ground that is always frozen.
He wants to be a professional photographer.
The doctor gave me some pills.
We require your presence at the meeting.
They’re young, but their music is pretty good.
Monkeys are primates.
The evidence proved that he was guilty.
The study quotes reliable research.
What’s the average rainfall in your country?
Paul looked at his watch and left rapidly.
I’m a realist, so I know we might not win.
She reassured me that everything was OK.
The government must reduce unemployment.
If you cut off one of its legs, a new one will
regenerate.
The plant will regrow if you cut it down.
I need to replace my old computer.
The study quotes reliable research.
The country has natural resources such as oil
and coal.
She feels revulsion at the idea of eating meat.
They fired the rocket into space.
She loves reading science fiction.
Some newspapers are full of sensational stories.
The machine has light sensors to detect light.
These trousers are too long – I need to shorten
them.
The wheels sank into the mud.
I don’t like flying, so I would hate skydiving!
Many roads were blocked by snow during the
snowstorm.
He broke his spine, so he can’t walk now.
Although he has been there for five years, he still
has the status of an illegal immigrant.
The study quotes reliable research.
Those jeans aren’t suitable for an interview.
Supplies of food were flown to the area.
Children nowadays take modern technology for
granted.


task
technical
the norm

n
adj
n

throughout

prep

thunderstorm

n

feladat
technikai
norma, természetes
dolog
mindvégig, (az egész
idő) alatt
zivatar, vihar

topic
training
transplantation

n
n
n

téma
edzés
átültetés

tropical
universe

adj
n

trópusi
világegyetem

vertebrate
vigorous
virtual
weightlessness

n
adj
adj
n

gerinces
erőteljes
virtuális
súlytalanság

Szó, kifejezés
appliance
associate
astronomy
attractive
badly behaved
basement
battery
bomb
bother

Szófaj
n
v
n
adj
adj
n
n
n
v

Fordítás
készülék
társít, összekapcsol
csillagászat
vonzó
rossz magaviseletű
alagsor
elem
bomba
zavar

brightly coloured
button
cashmere
casual

adv
n
n
adj

élénkszínű
gomb
kasmír
köznapi, lezser

cattle
celebration

n
n

szarvasmarha
ünnepség

china
clearance sale

n
n

porcelán (edény)
végkiárusítás

coach
consume
cosmetics

n
v
pl n

edző
elfogyaszt
kozmetikai cikk

cosy
cottage
crumble

adj
n
v

kényelmes, meghitt
kisebb (vidéki) ház
porlad

Cleaning is a very boring task.
I need technical advice on my computer.
Having a home computer is now the norm.
It is very cold throughout the winter.
There was a thunderstorm with thunder and
heavy rain.
We chose the environment as our topic.
Professional footballers do training every day.
There are not enough hearts available for
transplantation.
Barbados has a tropical climate.
Scientists believe the universe started with a Big
Bang.
All vertebrates have a backbone.
He gave the door a vigorous push.
He spends hours in a virtual world.
They experienced the feeling of weightlessness
in space.

UNIT 6
Példamondat
They sell kitchen appliances such as kettles.
I associate wine with France.
He’s interested in astronomy and the stars.
She’s a very attractive girl.
I can’t stand badly-behaved children!
The basement is below the ground floor.
I need to put new batteries in my camera.
The planes dropped bombs on the village.
I quite like the winter – the cold doesn’t bother
me.
Everything in the room was brightly coloured.
I pressed the button to call the lift.
She bought an expensive cashmere jumper.
She was dressed in casual clothes – jeans and a
T-shirt.
They have cattle and sheep on the farm.
There were celebrations in the street after the
victory.
They’ve got cups, dishes, and other china.
It’s a clearance sale, so they want to sell
everything in the shop.
Our football coach taught us how to play.
We consumed all the chocolates between us!
You should choose cosmetics that are right for
your skin type.
The sitting room was warm and cosy.
They live in a lovely cottage in the country.
The stone wall was old and crumbling.


curiosity
curly
dome
dominant

n
adj
n
adj

drive sb crazy
emigrate
equipped
file
fluently
full-time

v
v
adj
n
adv
adj

kíváncsiság
göndör
kupola
domináns, túlsúlyban
levő
megőrjít
kivándorol
felszerelt
dosszié, iratrendező
folyékonyan
teljes-munkaidős

fully
garlic
get together
gigabyte
glassware

adv
n
v
n
n

teljes mértékben
fokhagyma
összejön
gigabájt
üvegáru

good-looking
gravitate
guarantee
hand-made

adj
v
n
adj

jóképű
vonzódik
garancia
félkész

handy

adj

hard disk

n

alkalmas, könnyen
kezelhető
merevlemez

hard-working

adj

szorgalmas

homecoming
housewife

n
n

hut
hyperactive
immense
in tune with
independent

n
adj
adj

hazatérés
háziasszony,
háztartásbeli
kunyhó
túlmozgásos
mérhetetlen, óriási
összhangban van
független

ingredient
insecure
irreplaceable
kitchenware
lentils
like chalk and
cheese
linen
long-lasting
low-fat
loyalty

n
adj
adj
n
pl n

hozzávaló
bizonytalan
pótolhatatlan
konyhafelszerelés
lencse
mint ég és föld

n
adj
adj
n

ágynemű
hosszantartó
alacsony zsírtartalmú
hűség, lojalitás

massage
medium height
mud
night-life

n
n
n
n

masszázs
közepes magasságú
sár
éjszakai élet

adj

I opened the box out of curiosity.
She’s got lovely curly hair.
I could see the golden dome of the mosque.
He never lets anyone else speak – he’s too
dominant.
Sam is so annoying – he drives me crazy!
They emigrated to Australia.
The kitchen is well equipped.
She clipped the papers into a file.
She can speak French fluently.
I don’t want a full-time job – just two days a
week.
We are fully aware of the problems.
Shall I add garlic to the sauce?
We get together for lunch once a month.
It’s got a 60-gigabyte hard disk.
I bought a glass bowl in the glassware
department.
He’s good-looking, and he’s a nice guy!
We usually gravitate towards the kitchen.
The phone comes with a one-year guarantee.
This bag wasn’t made in a factory – it’s handmade.
The extra cupboards are handy for storage.
My computer’s not working – I think it’s a
problem with the hard disk.
He’s very hard-working so I’m sure he’ll be
successful.
We’re looking forward to his homecoming.
She’s a housewife and doesn’t go out to work.
We stayed in a wooden hut in the mountains.
Jack’s hyperactive – he just can’t sit still.
This meeting is of immense importance.
He’s not in tune with his emotions.
Tom doesn’t need other people – he’s very
independent.
I bought the ingredients to make a cake.
She’s insecure and has no confidence.
Don’t break that vase – it’s irreplaceable.
I bought a pan in the kitchenware department.
We had meat with lentils.
We’re completely different, like chalk and
cheese.
They sell towels and bedlinen.
They had a long-lasting relationship.
She only eats low-fat yoghurt.
She showed great loyalty by continuing to
support her friend.
I had a neck massage to relax me.
He’s not very tall – just medium height.
His boots were covered in mud.
The night-life is great – lots of bars and clubs.


orchard
painkiller
panoramic view
paradise
practical
premises
pre-packed
prosecute

n
n
adj
n
adj
pl n
adj
v

gyümölcsös (kert)
fájdalomcsillapító
körkilátás
édenkert
praktikus
helyszín
előrecsomagolt
vádat emel

purchase
rabbit
relieve
remind
responsible
restore
safety
seek
sell out
sentimental
shelter
simply
smart
smartly
sociable
solid
staff

v
n
v
v
adj
v
n
v
v
adj
n
adv
adj
adv
adj
adj
n

stationery
stone
subscribe (to)
take-away

n
n
v
adj

tempting
terrace
the ladies
think straight
tiny
toiletries
top floor
treasure
turmeric
wavy
wear
wedding

adj
n
n
v
adj
pl n
n
v
n
adj
n
n

vásárol
nyúl
enyhít
emlékeztet
felelősségteljes
újjáépít, helyreállít
biztonság
keres
mind elfogy belőle
érzelmi
menedék, búvóhely
egyszerűen
elegáns
elegánsan
társaságkedvelő
szilárd
személyzet,
alkalmazottak
papíráru

előfizet
elvihető, elvitelre
készült
csábító
terasz
női mosdó
tisztán gondolkodni
apró
piperecikkek
felső szint
nagyra becsül
kurkuma
hullámos
viselet, öltözék
esküvő

well behaved
well dressed
whisper
woollens
young at heart

adj
adj
v
pl n
adj

jó magaviseletű
jól öltözött
suttog
gyapjú ruhanemű
gondolkodásában és
viselkedésében
fiatalabb a koránál

They’ve got an orchard of apple trees.
I took a painkiller for my headache.
The room has a panoramic view of the lake.
The island is perfect – a paradise!
This car doesn’t look great, but it’s very practical.
He was asked to leave the premises.
I bought a pre-packed pizza.
There was no evidence, so the police decided
not to prosecute him.
You can purchase tickets online.
The dog chased a rabbit across the field.
He gave me a tablet to relieve the pain.
George reminds me of my father.
You have to be very responsible to be a parent.
The old theatre is being restored.
You have to wear a seat belt for safety.
We are still seeking the truth.
The tickets sold out within two days.
I keep her letters for sentimental reasons.
They made a shelter to keep them dry.
We don’t eat rich food – we eat very simply.
Wear smart clothes to an interview.
He was smartly dressed in a suit and tie.
Harry loves parties – he’s very sociable.
The table is made of solid wood.
How many staff do you employ in the company?
You’ll find pens in the stationery department.
I picked up a stone and threw it into the sea.
Do you subscribe to any magazines?
I don’t often cook - I buy take-away meals.
The chocolate cake looked very tempting.
We sat outside on the terrace.
She went into the ladies to wash her hands.
I was so tired I couldn’t think straight.
It’s a very small flat – the kitchen is tiny!
They sell soap and other toiletries.
We live on the fourth floor – the top floor.
I treasure our friendship.
Turmeric adds a lovely yellow colour to food.
She’s got dark wavy hair.
They’ve got some lovely evening wear.
They’re getting married – the wedding is next
month.
The children were polite and well behaved.
She’s always smart and well dressed.
‘Keep quiet,’ he whispered.
You should wash woollens separately.
She’s 70, but she’s very young at heart.


UNIT 7
Szó, kifejezés
(be) accustomed
agreement
apply for
author
be crazy about
be fond of
be keen on

Szófaj
adj
n
v
n
v
v
v

Fordítás
hozzá van szokva
megegyezés
jelentkezik valamire
szerző
odavan érte
nagyon szeret
odavan érte, lelkesedik
érte
elkapkodják

be snapped up

v

best-selling

adj

can’t bear
can’t stand
chamber
chaos
common

v
v
n
n
adj

legnagyobb
példányszámban
eladott
nem tudja elviselni
ki nem állhatja
kamra
zűrzavar
gyakori, elterjedt

contact
continent
copy
countless
create
deathly
decade
demanding
dominate

v
n
n
adj
v
adj
n
adj
v

kapcsolatba lép
földrész
példány
számtalan
teremt
halálos
évtized
megerőltető
ural

doubles
downpour
elect
enthusiastic
eternity
euphoria

pl n
n
v
adj
n
n

páros meccs
felhőszakadás
választ
lelkes
örökkévalóság
eufória, boldogság

fail
fan
fancy dress
female
fine
foxhunting
gifted
goblet

v
n
n
n
adj
n
adj
n

megbukik
rajongó, drukker
jelmez
nőstény
jó, rendben
rókavadászat
tehetséges
kehely

ground

n

pálya

hallow
harmony
have a word

n
n
v

szent
harmónia
szót vált

Példamondat
We’re not accustomed to such hot weather.
We finally reached agreement.
Are you going to apply for that job?
She is the author of several detective stories.
It’s obvious that he’s crazy about her.
I’m really fond of my grandmother.
She seems quite keen on the idea.
The nice shoes were snapped up quickly in the
sale.
He wrote a best-selling cookery book.

I can’t bear this music – it’s just noise!
I can’t stand being late – it really annoys me!
There is a secret chamber behind the wall.
Everyone was screaming – it was chaos.
These animals are very common in England –
you see them everywhere.
Please contact me if you have any questions.
Asia is the largest continent in the world.
I’ve got a copy of all her books.
He’s very popular – he’s got countless friends.
They created a terrible mess.
There was a deathly silence.
The 1960s was an interesting decade.
Mountain climbing is physically demanding.
Tom dominated the conversation – no one else
said very much.
In tennis, you can play singles or doubles.
There was a sudden downpour of rain.
They will elect a new President next year.
She’s very enthusiastic about art.
He promised to love her for eternity.
She had a feeling of euphoria when she realized
she had won.
If you don’t work, you’ll fail your exams.
He’s a Manchester United fan.
Everyone at the party was in fancy dress.
With lions, the females do the hunting.
‘Will you meet us there?’ ‘Yes, fine.’
In foxhunting, dogs are used to kill a fox.
He’s a gifted musician.
They drank out of silver goblets.
What’s the name of the ground where
Manchester United play?
A hallow is an old word for a holy person.
They try to live in harmony with nature.
Can I have a word with you later?


heated
hero
horseriding
I don’t mind
image
infectious
institute
introduce
invest
kid

adj
n
n
n
adj
n
v
v
v

tüzes
főhős
lovaglás
Nem bánom.
kép(más)
ragadós, fertőző
intézet
bemutat, bevezet
befektet
viccel

launch
leisure
lifestyle
loathe
longhand

v
n
n
v
n

bevezet a piacra
pihenés
életmód, életstílus
gyűlöl
kézírás

magic
make your mark
male
measles
media

a
v
n
n
n

medieval
mob
musical
myth

adj
n
n
n

bűvészhírnévre tesz szert
hím
kanyaró
média, tömegkommunikációs eszközök
középkori
csőcselék
musical
mítosz, monda

name
numerous
obsession

v
adj
n

once and for all
orphan

n

kinevez, megnevez
számos
rögeszme,
megszállottság
egyszer és mindenkorra
árva

(be) passionate
philosopher
phoenix

adj
n
n

szenvedélyesen szeret
filozófus
főnixmadár

poverty

n

szegénység

power
powerful
producer

n
adj
n

erő
erős
producer

psychological

adj

pszichológiai

public school
regular
resign
respond
rivalry
slow down
soccer

n
adj
v
v
n
v
n

magániskola
rendszeres
lemond
reagál, válaszol
versengés, vetélkedés
lelassít
foci, labdarúgás

They had a heated argument.
Johnny Depp plays the hero of the film.
Horseriding is my favourite sport.
It’s OK. I don’t mind waiting.
On the screen was an image of a flower.
He has an infectious laugh.
I studied at the London Institute of Design.
This new product was introduced last month.
She invested her money in the business.
I thought he was kidding, but in fact he was
being serious.
They’re launching a new product next week.
People now have more time for leisure.
She enjoys a glamorous lifestyle.
I loathe that man – he’s awful!
I don’t like writing in longhand – I prefer to work
on a computer.
He did some magic tricks for the children.
He wants to make his mark in Hollywood.
The males are usually bigger than the females.
Both the children are ill, they’ve got measles.
The crime was reported in the media.
People lived in castles in medieval times.
The angry mob marched down the street.
He’s starring in a new musical on Broadway.
It’s not true that women are worse drivers than
men – it’s a myth.
They named John as their leader.
She was late on numerous occasions.
He’s got an obsession with money – he thinks
about it all the time.
We need to agree once and for all.
She became an orphan at the age of 12, when
her parents died.
He’s passionate about music – he loves it.
Socrates was a famous philosopher.
In stories, the phoenix is a bird that rose up
again from the ashes of a fire.
There is a lot of poverty in some African
countries.
These animals have great power and beauty.
This car’s got a very powerful engine.
The producer is the person in charge of making a
TV programme.
The clinic helps children with psychological
problems.
In Britain, you pay to go to a public school.
He was a regular visitor to our house.
He resigned from his job.
He didn’t respond to her question.
There is a lot of rivalry between the two brothers.
You should slow down and relax sometimes.
In the US football is called soccer.


socialite

n

előkelőség

sort out
stage
statistics
sticking point

v
n
n pl
n

strike
superstar
sympathy

n
n
n

elrendez, megold
színpad
statisztika
egyezséget meggátoló
tényező, vitatott pont
sztrájk
szupersztár
együttérzés

talent
tattoo
the big time

n
n

adj
n
n
adj
n

tehetség
tetoválás
igazi nagy siker,
népszerűség
kiélvezi az életet
teljesen
pálya
védjegy
szerencsét próbál
csillogó
alsónemű
videojáték
erőszakos
megműveletlen föld

n

varázsló

Szó, kifejezés
approach
ascent

Szófaj
v
n

Fordítás
közeledik felé
emelkedés

balloon

n

léggömb

base
battle
bite
blow
blow up
body language
bold
bunk bed
canoe
catapult

n
n
v
v
v
n
adj
n
n
v

központ
küzdelem, csata
harap
fúj
felfúj
testbeszéd
bátor
emeletes ágy
kenu
nagy erővel dob, hajít

clap
cliff
conquer
crew
cross

v
n
v
n
v

tapsol
szikla
legyőz
legénység
átkel

live life to the full
totally
track
trademark
try one’s luck
twinkly
underwear
video game
violent
waste ground
wizard

adv
n
n

She’s a wealthy socialite who goes to all the best
parties.
We must sort out this problem.
She stood up on the stage and started singing.
There are new statistics on unemployment.
The sticking point was money – we just couldn’t
agree about that.
Postmen went on strike for more money.
He has become a tennis superstar.
When her mother died, I sent a card to express
my sympathy.
She’s got a real talent for music.
He had a tattoo of a bird on his arm.
Many singers dream of reaching the big time.
She believes in living life to the full.
The two towns are totally different.
We ran twice around the running track.
All their products carry the company’s trademark.
He tried his luck at acting.
He’s got twinkly eyes.
He was dressed only in his underwear.
He spends hours playing video games.
This was a very violent crime.
The supermarket will be built on waste ground
outside the city.
I don’t believe in witches and wizards.

UNIT 8
Példamondat
I felt nervous as I approached his office.
The plane took off and began its ascent to 6000
metres.
We hung balloons around the room before the
party.
The company has its base in New York.
She died after a long battle with cancer.
She bit into the apple.
He blew on his soup to cool it.
Will you help me blow up these balloons?
His body language showed that he was nervous.
I didn’t feel bold enough to introduce myself.
The children sleep in bunk beds.
We travelled up the river in a canoe.
When she crashed, she was catapulted out of
the car.
The audience clapped loudly.
He fell off a high cliff into the sea below.
I managed to conquer my fear of heights.
The crew helped the passengers.
We crossed the river by boat.


átkelőhely
meggyógyít
mer
vakmerő
kihirdet
legyőz
vereség
„Csináld magad“,
barkácsolás
DNS
(dezoxiribonukleinsav)
birodalom
szembekerül,
szembenéz
rettenthetetlen, bátor
komp
harcos
kényszerít
alapít
kiborul
gén

This is the easiest crossing over the river.
Doctors can cure some kinds of cancer.
Would you dare to jump off here into the sea?
This was a daring attack in broad daylight.
He was declared the winner.
They defeated their enemy and won the war.
Arsenal suffered a 3-1 defeat last week.
He loves doing DIY like putting up shelves.

crossing
cure
dare
daring
declare
defeat
defeat
DIY

n
v
v
adj
v
v
n
n

DNA

n

empire
face

n
v

fearless
ferry
fighter
force
found
freak (out)
gene

adj
v
n
v
v
v
n

get out of hand
go over
someone’s
head
have a sweet
tooth
hit a problem
hollow

v
v

elvadul, elszabadul
nem ért meg valamit,
nem fog fel

v

I love chocolate – I’ve got a really sweet tooth.

v
adj

nagyon szereti az
édességet
beleütközik
üreges

honestly
hug
iceberg
illiterate
infection
initially
innocent
install

adv
v
n
v
n
adv
adj
v

őszintén, igazán
megölel
jéghegy
analfabéta
fertőzés
kezdetben
ártatlan
fel- / beszerel

kick
kick up a fuss

v
v

rúg
nagy hűhót csap

kneel
lack
ladder
lick
lifeboat
lower
maiden voyage
manpower
military
nail

v
n
n
v
n
v
n
n
adj
n

letérdel
hiány
létra
megnyal
mentőcsónak
leenged
(hajó) első út(ja)
munkaerő
katonai
szög

It wasn’t me – honestly!
He ran towards me and hugged me.
Titanic hit an iceberg.
He’s illiterate – he can’t read or write.
Wash the cut, or you might get an infection.
I didn’t enjoy maths initially, but now I love it!
He was found to be innocent of the crime.
We decided to install central heating into our
house.
He kicked the football.
We kicked up a fuss when they sent us the
wrong tickets.
She knelt down before the King.
They were weak from lack of food.
He climbed up the ladder onto the roof.
The dog licked my hand.
There weren’t enough lifeboats.
They lowered the lifeboats.
Titanic hit an iceberg on her maiden voyage.
The company needs more skilled manpower.
He decided on a military career.
He banged some nails into the wall.

The police found traces of his DNA at the crime
scene.
The Roman Empire stretched all across Europe.
We faced many problems on our journey.
You have to be fearless to do skydiving.
There’s a boat to ferry people across the river.
They see themselves as freedom fighters.
You can’t force students to work.
My grandfather founded the family business.
I freaked out when I saw those huge spiders!
Your genes determine what colour hair and eyes
you have.
It started as a joke, but it got out of hand.
He tried to explain it to me, but it went over my
head.

The trip started well, but then hit a few problems.
There’s a hollow tree in the park.


numerous
overcome
overweight
oxygen
oyster
panic
pass
perish
phobia

adj
v
adj
n
n
v
n
v
n

számos
leküzd
elhízott
oxigén
osztriga
megrémül, pánikba esik
hágó
elpusztul
fóbia, szorongás

pitch black
plain
playground
poisonous
pray

adj
n
n
adj
v

koromfekete
síkság, lapályos rész
játszótér
mérgező
imádkozik

program

n

program

prosperous

adj

sikeres, jól menő

province
psychotherapist

n
n

tartomány
pszichoterapeuta

pull someone’s
leg
put up
raft

v

ugrat

v
n

elszállásol
tutaj

(be) recognized
reduce
regularly
remain
remarkable
remote
revolutionary

v
v
adv
v
adj
adj
adj

elismert
csökkent
rendszeresen
marad
jelentős
távoli
forradalmi

rule
scar
scratch
see eye to eye
set off
sickness
(be) silly
slide
slip
snorkel

v
n
v
v
v
n
adj
v
v
n

uralkodik, vezet
sebhely
megkarmol, vakar
egy véleményen vannak
indul
hányinger
bolondozik
lecsúszik
meg-/elcsúszik
búvárpipa

soldier
stack
stare
steerage

n
n
v
n

katona
halom, rakás
bámul
fedélköz

struggle
suffer

v
v

küzd
szenved

I can’t come tomorrow, for numerous reasons.
He had to overcome many problems.
If you eat too much, you will become overweight.
We need to breathe oxygen to stay alive.
We had oysters as a starter.
I panicked when I saw the fire.
There is a narrow pass over the mountains.
Thousands of men perished during the war.
I’ve got a phobia of spiders – I’m terrified of
them!
It was pitch black outside.
Lions live on the plains of Africa.
The children were playing in the playground.
Don’t eat those mushrooms – they’re poisonous.
Everyone prayed that the children would be
found alive.
What computer program do you use for writing
letters?
His business did well, and he became
prosperous.
Canada is divided into provinces.
A psychotherapist helps you to talk about your
problems.
He’s not being serious – he’s just pulling your
leg.
Come and stay with us – we can put you up.
They built a raft out of logs, and used it to sail
down the river.
He is recognized as a great artist.
They have reduced the price to only £10.
I talk to him regularly, once a week.
Please try to remain calm.
This was a remarkable achievement.
They live in a remote village in the mountains.
This is a revolutionary new treatment for the
disease.
The President rules the country.
The cut left a scar on his face.
The cat scratched my face.
We always argue – we never see eye to eye.
We set off for London the next day.
He’s suffering from sickness.
The children were laughing and being silly.
We slid down the bank towards the river.
Be careful you don’t slip on the ice.
We swam in the shallow water with masks and
snorkels.
He wanted to become a soldier and carry a gun.
There was a huge stack of dirty dishes.
Everyone was staring at me.
Many people were trapped in steerage below the
water level.
We struggled through the deep snow.
She suffers from terrible headaches.


sumptuous
superior

adj
adj

fényűző
átlagon felüli, jobb

survive
swallow
sweaty
symptom

v
v
adj
n

túlél, életben marad
lenyel
izzadt
tünet

tear down
terrified
terror
threaten

v
v
n
v

lerombol
megrémül
rémület
megfenyeget

trek

n

gyalogtúra

tribesman

n

törzs tagja

tune
unbelievable

n
adj

dallam
hihetetlen

unsinkable
(don’t) waste
your breath

adj
v

whistle

v

elsüllyeszthetetlen
„kár a benzinért“
(ne) pocsékolja az
energiáját
fütyül

There were two sumptuous ballrooms.
The new sports centre is bigger, and has
superior facilities.
You can’t survive for long in very cold water.
She chewed the biscuit and swallowed it.
I was hot and sweaty after running.
The main symptom of measles is a rash all over
your body.
They’re going to tear down the old cinema.
I was terrified when I saw all the snakes.
She screamed with terror.
They threatened to kill the prisoners if the money
was not paid.
I was tired after the three-day trek through the
mountains.
Some tribesmen on horses showed them the
way.
I like the tune of that song, but not the words.
I find it unbelievable that someone can behave in
that way!
They said Titanic was unsinkable.
Don’t waste your breath trying to persuade me –
I’ll never change my mind.
He whistled while he worked.

UNIT 9
Szó, kifejezés
action-packed
addict
(for) ages
alone
arrest
balance
bear with

Szófaj
adj
n
pl n
adj
v
n
v

blood
bother

n
v

Fordítás
eseménydús
függő
sokáig, hosszú ideig
egyedül
letartóztat
egyenleg
türelmesen vár, amíg a
másik elintéz valamit
vér
veszi a fáradtságot

brainstorm

v

ötletbörzét tart

buddy

n

haver, jó barát

bully
bump into
burglary
champion
clean up
clear

v
v
n
n
v
v

terrorizál, kínoz
összefut vkivel
betörés
bajnok
feltakarít
átmegy az egyik
pénzintézetből a
másikba, majd

Példamondat
We had an action-packed holiday.
A lot of criminals are drug addicts.
We had to wait for ages!
She's lived alone since her husband died.
The police arrested two men for the crime.
The balance in my bank account is now £30.
If you can just bear with me one moment, I’ll find
your file.
I cut myself and got blood on my shirt.
I was angry because he didn’t bother to phone
me.
We all brainstormed some ideas at the beginning
of the meeting.
They grew up together – they’ve been buddies
for years.
The boys laughed at me and bullied me.
I bumped into Mark in the library.
There was burglary in the house next door.
He is the world champion at cycling.
Who is going to clean up this mess?
It usually takes three days for a cheque to clear.


convict

v

kifizetik vagy átutalják
az arra jogosultnak
elítél

counsellor
curious
determined
digit

n
adj
adj
n

tanácsadó
kíváncsi
eltökélt
számjegy

dozen
dysfunctional

n
adj

tucat
működési zavarral küzdő

economize

v

effective
eldest
encounter
enter
explode
faceless

adj
adj
n
v
adj

takarékoskodik,
beosztóan él
hatásos
legidősebb
találkozás, összetűzés
„enter“ – belépés gomb
kitör, kirobban
arc nélküli, ismeretlen

feel ashamed

v

szégyelli magát

fraud

n

csalás

get through to

v

grin
gym
hand over

v
n
v

megértet, elhitet
valakivel
vigyorog
edzőterem, tornaterem
átad

head teacher
heroin
hit rock bottom

n
n

iskolaigazgató
heroin
padlóra kerül

homeless
idiot
imprisonment

adj
n
n

hajléktalan
idióta
börtönbüntetés,
bebörtönzés
(tartja) a kapcsolatot

jail
knock over
letter box
light
limit
litter bin
locate
make a scene
mind your own
business
need stitches

v
v
n
v
n
n
v
v

bebörtönöz
felborít
levelesláda
meggyújt
korlátozás, határ
szemetes
megtalál
jelenetet rendez
a saját dolgával törődik

n

ordinary

adj

össze kell varrni /
kapcsolni
hétköznapi

(keep) in touch

There wasn’t enough evidence to convict her of
the crime.
Talking to a counsellor helped me feel better.
I was curious to know what was in the bag.
We are determined to win this competition.
Please type in the first two digits of your security
number.
A dozen eggs, please.
In a dysfunctional family, the members don’t help
and support each other.
We need to economize and save money.
Take this medicine – it’s very effective.
He is the eldest of three brothers.
He’s had several encounters with the police.
Type your number and then press ‘Enter’.
He exploded with anger when he saw the mess.
I didn’t want to talk to a faceless person on the
phone.
I felt very ashamed when I realized what I had
done.
Using someone else’s credit card is a common
kind of fraud.
I managed to get through to her that people
wanted to help.
He grinned with pleasure when he saw us.
You do exercise in a gym.
He asked to see my passport, so I handed it
over.
The head teacher is in charge of the school.
He used to inject himself with heroin.
I hit rock bottom when I lost my job and my
home.
We need more shelters for homeless people.
You’ve broken it! You idiot!
He was finally free after three years of
imprisonment.
When he left, he promised he would keep in
touch with me.
He was jailed for three years.
Mind you don’t knock your drink over.
A letter came through the letter box.
It was cold so we lit a fire.
What’s the speed limit on this road?
She put her old ticket in the litter bin.
The police have located the stolen car.
She was shouting and making a terrible scene.
I was just sitting there, minding my own
business.
It was a bad cut, and it needed three stitches.
It looks like an ordinary car, but in fact it’s a boat
as well.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x