Tải bản đầy đủ

soạn giáo án Tiết 86 NGỮ văn 8

Trường THCS Ngô Thì Nhậm
Ngày soạn: 28/01/2018
Ngày dạy: 6/02/2018

Ngữ văn 8

Tiết 86:

ÔN TẬP VĂN BẢN THUYẾT MINH
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
1 Kiến thức :
- Khái niệm văn bản thuyết minh .
- Các phương pháp thuyết minh .
- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh .
- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn thuyết minh .
2 Kỹ năng :
- Khái quát, hệ thống những kiến thức đã học .
- Đọc, hiểu yêu cầu của đề bài thuyết minh .
- Quan sát đối tượng thuyết minh .
- Lập dàn ý, viết đoạn văn, làm bài văn hoàn chỉnh .
3 Thái độ :

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC :
- Học theo nhóm : trao đổi, hệ thống hoá những kiến thức đã học về văn thuyết minh (
đặc điểm, yêu cầu về nội dung, hình thức , phương pháp thuyết minh, các bước làm
bài văn thuyết minh. sự kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm,
nghị luận )
- Thực hành : viết tích cực một đoạn văn thuyết minh .
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
1 GV : Bài soạn, SGK
2 HS : Chuẩn bị bài theo hướng dẫn, SGK
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1 Ổn định tổ chức lớp
2 Kiểm tra bài cũ
- Nêu các yêu cầu cần thiết để làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh .
- Phương pháp thuyết minh thường vận dụng trong bài thuyết minh về danh lam thắng
cảnh .
3 Bài mới :
*Giới thiệu bài mới : Để chuẩn bị cho bài viết số 5 về văn thuyết minh thì ngày
hôm nay cô và các em sẽ cùng ôn tập về văn thuyết minh.
* Tiến trình tổ chức các hoạt động :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
Hoạt động 1
1 Ôn tập lý thuyết
I Ôn tập lý thuyết
Ôn tập lý thuyết
Thảo luận - Khái quát nội
- Hướng dẫn thảo luận
dung :
CH : Văn bản thuyết minh - Văn bản thuyết minh có
có vai trò tác dụng như thế vai trò cung cấp những tri
nào trong đời sống ?
thức về đối tượng, giúp
người đọc hiểu biết và vận
CH : Văn bản thuyết minh dụng những tri thức đó vào
có những đặc điểm gì khác thực tiễn cuộc sống .
GV: Trần Thị Quỳnh Phương


Trường THCS Ngô Thì Nhậm


Ngày soạn: 28/01/2018
Ngày dạy: 6/02/2018
so với văn bản tự sự, miêu - Văn bản thuyết minh
tả, biểu cảm, nghị luận … ? khác với văn bản tự sự vì
không có sự việc, nhân
vật .
Khác với miêu tả vì không
đòi hỏi miêu tả cụ thể cho
người đọc cảm thấy, chỉ
giúp người đọc hiểu về đối
tượng .
Khác với văn bản nghị luận
vì không có luận điểm,
luận cứ, văn thuyết minh
chủ yếu trình bày nguyên
CH : Làm thế nào để có
lý, quy luật, cách thức, giải
kiến thức làm bài văn
thích vấn đề bằng cơ chế,
thuyết minh ?
bằng tri thức khoa học .
Khác với văn bản hành
chính công vụ vì không
CH : Phương pháp thuyết
nêu lên đề nghị, không
minh nào thường được vận trình bày yêu cầu, nguyện
dụng trong quá trình làm
vọng . Văn bản thuyết
bài ?
minh là một kiểu văn bản
riêng .
- Khi làm văn bản thuyết
minh người viết cần phải
CH : Nêu các bước cơ bản nghiên cứu, thu thập tư liệu
khi làm bài văn thuyết
để có kiến thức về đối
minh, dàn ý của bài thuyết tượng, phải nắm bắt được
minh .
bản chất, đặc trưng của đối
tượng .
CH : Làm thế nào để bài
- Khi làm bài văn thuyết
văn thuyết minh được sinh minh người viết có thể sử
động, hấp dẫn
dụng phối hợp nhiều
phương pháp như : nêu
định nghĩa, liệt kê, nêu ví
dụ, dùng số liệu, so sánh
đối chiếu, phân tích, phân
loại …
- Các bước làm bài văn
thuyết minh : tìm hiểu đề
( xác định đối tượng ),
quan sát, tìm ý, lập dàn ý,
viết thành văn .
- Cần kết hợp các yếu tố tự
sự, miêu tả, biểu cảm, nghị
GV: Trần Thị Quỳnh Phương

Ngữ văn 8


Trường THCS Ngô Thì Nhậm
Ngày soạn: 28/01/2018
Ngày dạy: 6/02/2018
luận làm cho bài viết sinh
động, hấp dẫn .
Ngôn ngữ trong văn thuyết
minh cần trong sáng, khoa
học .
2 Luyện tập :
Bài tập : II. 1 và II. 2 sgk
trang 35, 36

Ngữ văn 8

II Luyện tập

Hoạt động 2
Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 1: Nêu cách lập dàn ý
- Hướng dẫn lập dàn ý theo trình tự như sau :
a Giới thiệu một đồ dùng :
Giới thiệu xuất xứ của đồ dùng  Giới thiệu cấu tạo  Giới thiệu công dụng  Giới
thiệu cách sử dụng  Giới thiệu cách bảo quản đồ dùng .
b Giới thiệu một danh lam thắng cảnh :
Giới thiệu về vị trí địa lý, lịch sử ra đời của danh lam thắng cảnh  Giới thiệu về cấu
trúc của danh lam thắng cảnh  Giới thiệu về ý nghĩa, giá trị văn hoá của danh lam
thắng cảnh .
c Giới thiệu một tác phẩm văn học :
Giới thiệu về tác giả  Giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm  Giới thiệu về
nội dung, đặc sắc về nghệ thuật  Giá trị của tác phẩm đối với nền văn học và đời
sống tư tưởng, tình cảm của con người .
d Giới thiệu về một phương pháp ( cách làm )
Nguyên vật liệu  Cách làm ( quy trình, thao tác )  Yêu cầu của sản phẩm .
- HS lập dàn ý, trao đổi dàn ý giữa các nhóm, cử đại diện trình bày .
Bài tập 2 : Viết đoạn văn thuyết minh .
- HS chọn đề bài, lập dàn ý, viết một đoạn văn thuyết minh theo dàn ý .
- GV tổ chức cho HS trình bày, nhận xét và đánh giá .
4 Củng cố : Dựa vào phần mức độ cần đạt và trọng tâm kiến thức của bài .
5 Dặn dò :
Hướng dẫn tự học :
- Tiếp tục hoàn thiện bảng hệ thống kiến thức ở nhà .
- Chuẩn bị một số đề bài văn thuyết minh thuộc các kiểu bài khác nhau .
- Lập dàn ý một bài văn thuyết minh và viết đoạn văn theo dàn ý .
Chuẩn bị bài : “ Ngắm trăng, Đi Đường ” - Hồ Chí Minh .
V RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GV: Trần Thị Quỳnh PhươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×