Tải bản đầy đủ

Giáo án năm 2017 2018 L4 tuan24

Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
Tn 24

Thứ hai , ngày 12 tháng 2 năm 2018
TẬP ĐỌC
i.mơc tiªu.

VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN

- Hiểu ND: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi
cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh nhận thức
đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn giao (trả lời được CH
trong SGK).
- Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp với nội
dung thông báo tin vui.
- Giáo dục cho HS có nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an
toàn giao thơng .
ii.PHƯƠNG TIỆN d¹y -häc.

- GV: SGK; Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK; Các tranh , ảnh về

an toàn giao thông; Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng
dẫn HS luyện đọc.
- HS: SGK.
iii. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®éng .
Ho¹t ®éng CỦA GV

Ho¹t ®éng CỦA HS

A.Hoạt động khởi động (3 phút).
-Trò chơi :Thượng đế cần.
- HS chuẩn bị đồ dùng mơn học.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài .
-Nghe và ghi tên bài vào vở.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
(20 phút).
a.Luyện đọc:
- 1 HS đọc tồn bài
- Gv gọi 1 HS đọc tồn bài
- HS chia đoạn
- Hỏi HS về cách chia đoạn?
+§o¹n 1:50000 bøc tranh…
®¸ng khÝch lƯ
+§o¹n 2:UNICEF ViƯt Nam…
sèng an toµn
+§o¹n 3:§ỵc ph¸t ®éng…Kiªn
Giang
+§o¹n 4:ChØ cÇn ®iĨm qua…
gi¶i ba
- GV chốt các đoạn.
+§o¹n 5:60 bøc tranh…bÊt ngê
- u cầu HS luyện đọc nối tiếp đoạn trong - HS đánh dấu đoạn.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
nhóm lần 1 và luyện đọc từ khó.


- GV theo dõi, quan sát, giúp đỡ các nhóm
khi cần.
- KT một số nhóm.
- Gọi 1 nhóm đọc trước lớp.
- GV nhận xét,chỉnh sửa cho HS.
- u cầu HS luyện đọc nt đoạn trong nhóm
lần 2,luyện đọc câu dài và giải nghĩa từ khó.
- GV theo dõi, quan sát, giúp đỡ các nhóm
khi cần.
- KT một số nhóm.
- GV gọi 1 nhóm đọc trước lớp.
- GV nhận xét,tun dương.
- Gv đọc mẫu( hoặc HS M3-4 đọc)
b. Tìm hiểu bài:
- GV y/c HS đọc thầm tồn bài và thảo luận
nhóm để trả lời các câu hỏi trong SGK và
nêu nội dung chính của bài.
- GV theo dõi, quan sát giúp đỡ các nhóm.
- GV kiểm tra.
* Câu hỏi để kiểm tra:
+ Chủ đề của cuộc thi vẽ là
gì ?
+ Thiếu nhi hưởng ứng cuộc
thi như thế
nào ?

- HS luyện đọc nối tiếp đoạn (lần 1)
; tìm và luyện đọc từ khó(cá nhân- đơinhóm trưởng KT).
- Báo cáo.
- Một nhóm đọc .Các nhóm khác theo
dõi,nhận xét.
- HS luyện đọc nối tiếp đoạn (lần 2)
; tìm và luyện đọc câu dài (cá nhânđơi-nhóm trưởng KT).
- Giải nghĩa từ( 1 HS đọc hoặc nhóm
trưởng hỏi- các bạn trả lời).
- Báo cáo GV.
- HS đọc - Các nhóm khác theo dõi,
nhận xét.
- Lắng nghe.
- Cá nhân đọc và trả lời các câu hỏi.
- Chia sẻ cặp đơi.

- Báo cáo GV.
* Câu trả lời:
- Em muốn sống an toàn .
- Chỉ trong vòng 4 tháng
đã có 50 000 bức tranh
của thiếu nhi từ khắp mọi
miền đất nước gửi về Ban
+ Điều gì cho thấy thiếu nhi Tổ chức.
có nhận thức tốt về chủ đề - Chỉ điểm tên một số
tác phẩm cũng thấy kiến
cuộc thi ?
thức của thiếu nhi về an
toàn, đặc biệt là an toàn
giao thông rất phong phú :
Đội mũ bảo hiểm là tốt

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
+ Những nhận xét nào thể
hiện sự đánh giá cao óc
thẩm mó của các em ?

+ Những dòng in đậm ở bản
tin có tác dụng gì?

+ Nội dung bài muốn nói lên điều gì?

nhất, Gia đình em được bảo
vệ an toàn, Trẻ em không
được đi xe đạp trên đường,
Chở ba người là không
được. .
- Phòng tranh trưng bày có
màu sắc tươi tắn, bố cục
rõ ràng, ý tưởng hồn
nhiên, trong sáng mà sâu
sắc. Các hoạ só nhỏ tuổi
chẳng những có nhận
thức đúng về phòng
tránh tai nạn mà còn biết
thể hiện bằng ngôn ngữ
hội hoạ sáng tạo đến bất
ngờ.
- Gây ấn tượng nhằm hấp
dẫn người ®ọc.
- Tóm tắt thật gọn bằng
số liệu và những từ ngữ
nổi bật giúp người đọc
nắm nhanh thông tin.
-Cuộc thi vẽ Em muốn
sống an toàn được thiếu
nhi cả nước hưởng ứng
bằng những bức tranh
nhận thức đúng về an
toàn, đặc biệt là an toàn
giao thơng.
- HS chia sẻ, bổ sung cho nhau.
- Học sinh nêu lại nội dung bài .
- HS ghi vào vở.

- Chia sẻ trước lớp.
- GVnhận xét, chốt nội dung bài và ghi lên
bảng.
C. HĐ thực hành kĩ năng (10 phút).
- u cầu HS đọc nối tiếp đoạn(hoặc 1 HS
đọc) và nêu giọng đọc tồn bài.
- Gv đưa ra đoạn“ Được phát động
từ . . . Kiên Giang . . .” và đọc
mẫu( hoặc 1 HS đọc), u cầu HS tìm từ cần
nhấn giọng?
- u cầu HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1 trong
nhóm.
- HS đọc nối tiếp đoạn( hoặc 1HS đọc)
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
- HS nêu giọng đọc.
- GV nhận xét, đánh giá.
- HS nêu từ cần nhấn giọng.
D. Hoạt động ứng dụng, dặn dò (2 phút):
+ Qua bài học em cần có những cam kết gì

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
để góp phần làm cho cuộc sống an tồn?
- GV nhận xét tiết học, biểu - HS luyện đọc trong nhóm.
dương HS học tốt…
- Dặn HS học bài và chuẩn bị bài sau.
- HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
- Nhận xét, bình chọn HS đọc hay nhất.
- HS phát biểu ý kiến cá nhân.

- HS nghe, thực hiện.
TOÁN

LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU :

-Thực hiện được phép cộng hai phân số, cộng một số tự
nhiên với phân số, cộng một phân số với số tự nhiên.
- Áp dụng KT đã học làm được BT1, BT3.HS M3,4 làm hÕt BT còn lại.
- HS u thích mơn học; Biết hợp tác nhóm.
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- GV:SGK.
- HS:Sách vở mơn học.
II .TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

A.Hoạt động khởi động (3 phút).
- Hát bài: Em u trường em.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài.
B.Hoạt động thực hành kỹ năng (35 phút).
- YC HS làm bài BT1, BT3.HS M3,4 làm
hÕt BT còn lại trang 128 và 129.
- GV theo dõi,giúp đỡ nhóm yếu.
- KT một số nhóm.
* Câu hỏi KT:
Bài 1:

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

-TBVN cho lớp hát.
- HS nghe, ghi tên bài vào vở.
- HS làm cá nhân.
- Chia sẻ cặp đơi.
- Chia sẻ trong nhóm.
- Báo cáo.
* ĐA:


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

+YC HS nêu cách làm.
- NhËn xÐt , chèt c¸ch céng ph©n sè
víi mét sè tù nhiªn.
Bài 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
2 9 2 11
a )3 + = + =
3 3 3 3
3
3 20 23
b) + 5 = +
=
4
4 4
4
12
12 42 54
c) + 2 = +
=
21
21 21 21
3 2 1 6 3 2 1 6
( + )+ = ; +( + ) = ;
8 8 8 8 8 8 8 8

+ Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tÝnh chÊt kÕt
hỵp cđa phÐp céng.

3 2 1 3 2 1
( + )+ = +( + )
8 8 8 8 8 8

Khi cộng một tổng hai
phân số với số thứ ba,
ta có thể cộng phân số
- GV nhận xét ;Kết luận bài làm đúng.
thứ nhất với tổng của
Bài 3:
+Y/C HS nhắc lại cách tính chu vi phân số thứ hai và
hình chữ nhật, tính nửa chu vi phân số thứ ba.
hình chữ nhật.
Bµi gi¶i:
- NhËn xÐt , ch÷a bµi, chèt gi¶i to¸n Nưa chu vi cđa h×nh ch÷
nhËt ®ã lµ:
cã lêi v¨n cã phÐp céng ph©n sè.
2 3 20 9 29
C.Hoạt động ứng dụng,dặn dò(2
+ =
+
=
( m)
3 10 30 30 30
phút).
29
- Nhận xét tiết học.
m
§S:
30
- Dặn HS làm BT trong vở BTTN&TL và
chuẩn bò bài tiếp theo.
- HS nghe, thực hiện.

CHÍNH TẢ (Nghe - viÕt)
i. mơc tiªu.

HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN

- Nghe – viết lại đúng chính tả, trình bày đúng hình thức văn
xuôi; phân biệt chính tả với âm tr/ch.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
- Làm đúng BT2(a);BT3.
- u thích mơn học; tích cực rèn viết đúng chính tả và phát âm chuẩn.
II . PHƯƠNG TIỆN DẠY- HỌC

- GV: SGK; Ba bốn tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2
a;Một số tờ giấy trắng phát cho học sinh làm BT3; Phiếu học
tập.
Tên:…………..
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm:……….
Đọc thầm bài Họa sĩ Tơ Ngọc Vân trang 56 và thực hiện u cầu sau:
- Đoạn văn nói điều gì?
- Nêu các danh từ riêng có trong bài.Khi viết danh từ riêng cần chú ý điều gì?
-Tìm các từ dễ lẫn có trong bài và luyện viết vào bảng con.
- HS: SGK; vở viết.
III .TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

A.Hoạt động khởi động (3 phút).
- HS tham gia chơi.
-Trò chơi: Thuyền trưởng đến.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài.
- Nghe và ghi tên bài vào vở.
B.Hình thành kiến thức mới (10 phút).
*Tìm hiểu nội dung đoạn viết:
- GV YC HS đọc thầm bài Họa sĩ Tơ Ngọc Vân - HS làm cá nhân.
và hồn thành phiếu học tập.
- Chia sẻ cặp đơi.
- GV quan sát,giúp đỡ hs khi cần.
- Chia sẻ trong nhóm.
- KT một số nhóm.
- Báo cáo.
* Câu hỏi KT:
* Câu trả lời:
+ Đoạn văn nói điều gì?
- Ca ngợi Tô Ngọc Vân
là một nghệ só tài
hoa, đã ngã xuống
trong kháng chiến
+ Nêu các tên riêng có trong bài.
-Tơ
Ngọc
Vân,Đơng
Dương,Điện
Biên
+ Khi viết các tên riêng cần chú ý diều gì?
Phủ,Tám,Trường Cao đẳng.
- Viết hoa các chữ cái đầu mỗi
tiếng.
- HS luyện viết từ khó
C.Hoạt động thực hành kỹ năng (25 phút).
vào bảng con: hoả
a.Nghe- viết chính tả:
- Nhắc cách trình bày bài và tư thế tuyến, ngã xuống, hội

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
hoạ.
ngồi viết.
- Giáo viên đọc cho HS viết
- Giáo viên đọc lại một lần cho -HS nêu.
học sinh soát lỗi.
- HS nghe-viết chính tả.
- HS đổi vë để soát lỗi
-Thu,nhËn xÐt một số bµi viÕt.
và ghi lỗi ra ngoài lề
- Giáo viên nhận xét chung.
trang tập
b. Làm bài tập chính tả
-Lắng nghe.
- Giáo viên giao nhiệm vụ: Làm VBT
trang 56.
- GV theo dõi,giúp đỡ khi cần.
- HS làm cá nhân .
- KT một số nhóm.
- Chia sẻ cặp đơi.
- Gọi đại diện một nhóm chia sẻ.
- Báo cáo.
- HS chia sẻ kết quả bài
làm.
- Nhận xét và chốt lại lời giải KĨ chun ; Trun ; c©u
đúng.
chun ; trong trun ; kĨ
chun ; ®äc trun.
- Gọi HS đọc bài hồn chỉnh.
Bµi 3.
-1 HS đọc.
-Tỉ chøc cho HS thi gi¶i c©u ®è.
- HS thi gi¶i ®è.
- NhËn xÐt , tuyªn d¬ng HS.
a) Ch÷ nhä.
D.Hoạt động ứng dụng,dặn dò (2 phút).
- Nhắc nhở HS viết lại các từ sai b) Ch÷ chi.
(nếu có).
- Nhận xét tiết học; Dặn HS chuẩn bị
bài sau.
- HS nghe, thực hiện.

ThĨ dơc

PHỐI HỢP CHẠY , NHẢY VÀ CHẠY MANG VÁC
TRỊ CHƠI : “KIỆU NGƯỜI ”
i.muc tiªu

- Ơn phối hợp chạy nhảy và học chạy mang vác; Trò chơi: “Kiệu người” .
- u cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng; biết cách chơi và tham gia vào trò
chơi tuơng đối chủ động.
- HS thích thể thao, tích cực rèn luyện sức khỏe.
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Ngä
Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập . đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị còi, dụng cụ phục vụ tập luyện phối hợp chạy, nhảy và chạy,
mang, vác, kẻ các vạch chuẩn bị, xuất phát và giới hạn.
iii.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

A.Hoạt động khởi động (5 phút).
- Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh sĩ số.
- CTHĐTQ tập hợp lớp báo cáo.

- GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu yêu cầu giờ học.

- Khởi động: HS khởi động xoay các khớp

cổ tay, cẳng tay, cánh tay, cổ chân, đầu gối,

hông vai.
GV
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên quanh
sân tập.
-Trò chơi: “Kết bạn”.

GV

B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
(15 phút).
*Trò chơi: “Kiệu người”
- GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
- HS theo đội hình 2 – 3 hàng dọc.
- Nêu tên trò chơi.


- YC nhóm trưởng điều hành các bạn quan
sát tranh nêu cách chơi.
- GV quan sát,giúp đỡ các nhóm.
- KT một số nhóm.
- Chia sẻ trước lớp.
- GV chỉ tranh và giải thích cách chơi và
làm mẫu động tác :
Chuẩn bị : Kẻ hai vạch xuất phát và đích
cách nhau 10 – 12m. HS tập hợp thành
từng nhóm 3 em (nam với nam, nữ với
nữ ), đứng phía sau vạch xuất phát. Trong

Trêng TiÓu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018




GV
- HS làm cá nhân.
- Chia sẻ cặp đôi.
- Chia sẻ trong nhóm.
- Báo cáo.
- Lắng nghe.


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Ngä
từng nhóm cứ hai em một nắm cổ tay nhau
theo kiểu úp lòng bàn tay lên cổ tay nhau
để làm kiệu .Các nhóm tiến sát vào vạch
xuất phát , hai người làm kiệu, người thứ
ba đứng ở phía trước tay của hai người và
mặt hướng về trước cùng chiều với hai
người làm kiệu.
Cách chơi : Khi có lệnh bắt đầu, hai
người làm kiệu hơi khuỵu gối hạ thấp
trọng tâm để người được kiệu ngồi lên
phần bốn tay nắm với nhau của hai người
làm kiệu. Người được kiệu quàng hai tay
qua cổ và bám vào vai bạn. Sau đó hai
người làm kiệu nhanh chóng kiệu bạn đến
vạch đích. Khi đến đích đổi người ngồi
kiệu và làm kiệu, cứ như vậy khi nào cả ba
người đều được ngồi kiệu và kiệu về đến
đích thì trò chơi tạm dừng.
- GV tổ chức cho HS thực hiện thử một vài
lần.
- GV tổ chức cho HS chơi chính thức và
nhắc nhở các em khi chơi cần giữ kỉ luật
tập luyện để đảm bảo an toàn.
C.Hoạt động thực hành kỹ năng (15 -HS được thành 3 nhóm, tập động tác Kiệu
phút).
tại chỗ, sau đó mới tập di chuyển.
*Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản:
-HS tham gia chơi.
* Ôn bật xa :
- GV chia tổ, tổ chức cho HS tập luyện tại
những nơi quy định. Yêu cầu hoàn thiện kĩ
thuật và nâng cao thành tích
* Tập phối hợp chạy nhảy
- GV nêu tên bài tập.
- GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm
mẫu.
TTCB: Khi đến lượt các em tiến vào vị
trí xuất phát, chân sau kiểng gót, mũi chân
cách gót chân trước một bàn chân, thân hơi
ngả ra trước, hai tay buôn tự nhiên hay hơi
gập ở khuỷu.

Trêng TiÓu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Giáo án lớp 4
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ
ng tỏc: Khi cú lnh, mi em chy
nhanh n vch gii hn gim nhy bng
mt chõn bt ngi lờn cao v phớa trc.
Khi hai chõn tip t, chựng chõn gim
chn ng, sau ú i thng v tp hp
cui hng.
- GV iu khin cỏc em tp theo lnh cũi.
D.Hot ng ng dng ,dn dũ (5 phỳt).
- i thng theo nhp va i va hỏt.
- ng ti ch thc hin mt s ng tỏc - HS tp theo i hỡnh hng dc, em ng
th lng : nh gp thõn.
u hng thc hin xong, i ra khi m,
- GV cựng hc sinh h thng bi hc.
em tip theo tip tc xut phỏt.
- GV nhn xột, ỏnh giỏ kt qu gi hc.
- GV giao bi tp v nh ụn bt xa, tp
phi hp chy ny.
- GV hụ gii tỏn.

- i hỡnh hi tnh v kt thỳc.
GV
- HS hụ khe.

Th ba , ngy 13 thỏng 2 nm 2018
LUYEN Tệỉ VAỉ CAU
i. mục tiêu.

CAU KE AI LAỉ Gè ?

Trờng Tiểu học Ngọc Lâm
Năm học : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
- Học sinh hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì ?
- NhËn biÕt ®ỵc câu kể Ai là gì ? trong đoạn văn. Biết đặt câu
kể Ai là gì ? để giới thiệu hoặc nhận đònh về một người
trong gia ®×nh.( lµm c¸c BT trong bµi) .
- HS u thích mơn học.
ii. PHƯƠNG TIỆN d¹y - häc.

- GV: SGK; Bảng phụ viết ghi nhớ;.
- HS: SGK, vở BTTV; Ảnh gia đình của mỗi HS.
iii. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng CỦA GV

A.Hoạt động khởi động (3 phút).
- Hát và vỗ tay theo nhịp.
- GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài – ghi bảng.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới (13
phút).
-YC HS làm bài 1,2,3 phần nhận xét
trang 57.
- GV theo dõi,giúp đỡ khi cần.
- KT một số nhóm.
* Câu hỏi KT.
Bài 1 :
+Tìm câu dùng để giới thiệu,
để nhận đònh trong 3 câu in
nghiêng.
- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
Bài 2:
+ Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Ailà gì?

Ho¹t ®éng CỦA HS

-TBVN cho lớp khởi động.

- HS làm cá nhân.
- Chia sẻ cặpđơi.
- Báo cáo.
* ĐA.
- Câu 1,2  là câu giới
thiệu. Câu 3 là câu
nhận đònh.

- Bộ phận trả lời cho
câu hỏi Ai?
(Đây, Bạn Diệu Chi, Bạn
ấy )
- Bộ phận trả lời cho
câu hỏi Là gì?
+là Diệu Chi , bạn mới
của lớp ta.
+là học sinh cũ của
Trường Tiểu học Thành
- GV chốt lại lời giải đúng.
Công.
Bài 3:
+ Phân biệt kiểu câu Ai – là gì +là một hoạ só nhỏ
®ấy.
và kiểu câu

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
Ho¹t ®éng CỦA GV

Ho¹t ®éng CỦA HS

Ai – thế nào?, Ai- làm gì?. 3 kiểu
này khác nhau ở bộ phận nào? - Khác nhau chủ yếu ở
bộ phận vò ngữ
+Bộ phận vò ngữ khác
nhau như:
Kiểu câu Ai làm gì? (VN
trả lời cho câu hỏi làm
gì? )
Kiểu câu Ai thế nào?
- GV nhận xét,chốt lại lời giải
(VN trả lời cho câu hỏi
đúng
như thế nào?)
+ Câu kể Ai là gì?được dùng để làm gì?
Kiểu câu Ai là gì? (VN
+ Câu kể Ai làm gì gồm các bộ phận nào?
trả lời cho câu hỏi là
- Chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, chốt KT.
gì? (là ai, là con
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
gì? )
- Gọi HS đặt câu kể Ai là gì?.
- 2 HS nêu.
C.Hoạt động thực hành kỹ năng (22 phút).
-u cầu HS làm bài 1,2 trang 57,58.
- HS cùng chia sẻ, bổ sung cho nhau
- GV quan sát,giúp đỡ nhóm yếu.
-2 HS đọc.
- KT một số nhóm.
- 3 HS đặt câu.
* Câu hỏi KT.
Bài 1:
- HS làm cá nhân.
+ Em hãy tìm câu kể Ai là gì? - Chia sẻ cặp đơi.
Trong các đoạn văn và nêu tác dụng - Chia sẻ trong nhóm.
- Báo cáo.
của câu tìm được.
* ĐA.
Câu a: câu 1: giíi thiệu,
- GVnhận xét ,chèt bµi ®óng
câu 2: nhận đònh
Bài tập 2.
Câu b:1,2,3,4,7,8 nhận
- GV nhận xét và chốt bài đúng.
đònh
D.Hoạt động ứng dụng,dặn dò (2 phút).
Câu c: câu đầu tiên
- NhËn xÐt giê häc.
- Dặn HS học bà và chuẩn bò bài: Vò chủ yếu là nhận đònh,
bao hàm cả ý giới
ngữ trong câu: “Ai - là gì?”
thiệu.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
Ho¹t ®éng CỦA GV

Ho¹t ®éng CỦA HS

- HS giới thiệu về lớp hoặc gia
đình.
-Lắng nghe.
- HSnghe, thực hiện.
TOÁN

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
I - MỤC TIÊU :

- Biết trừ hai phân số cùng mẫu số.
- Vận dụng kiến thức vừa học lµm được BT1; BT2(a,b);HS M3,4 làm hÕt
các BT còn lại.
- HS u thích mơn học; Biết hợp tác nhóm.
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
- GV:SGK,phiếu học tập.

Tên:………..
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm:……..
Bài:Phép trừ phân số
Đọc phần khung xanh trang 129:
+Thực hành với băng giấy ,nêu cách tìm ra số phần còn lại của băng giấy.
+Thực hiện phép trừ và rút ra nhận xét về cách thực hiện phép trừ phân số.
-HS:Sách ,vở mơn học.
III . TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG .
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

A.Họat động khởi động (3 phút).
- Hát và vỗ tay theo nhịp.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài, ghi bảng.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới (15
phút).
- YC HS đọc phần khung xanh trang 129,
thực hành với băng giấy(theo HD trong
SGK) và hồn thành phiếu học tập.
- GV quan sát,giúp đỡ khi cần.
- KT một số nhóm.
* Câu hỏi KT.
+ Sau khi cắt đi 5 phần, còn bao
nhiêu phần của băng giấy?
+ Sau khi cắt lấy từ băng

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

-TBVN cho lớp khởi động.
- Lắng nghe.Ghi tên bài vào vở.
- HS làm cá nhân.
- Chia sẻ cặp đơi.
- Chia sẻ trong nhóm.
-Báo cáo.
* ĐA.
- Còn 1 phần của băng
giấy.


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

giấy, còn lại bao nhiêu phần
băng giấy?
+ Có băng giấy cắt lấy còn
lại băng giấy. Em có thể thực hiện
phép tính nào?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Còn lại băng giấy.
- HS thùc hiƯn.
5 3 2
− =
6 6 6

- = =

+ Em có nhận xét gì sau khi thực hiện trừ hai - Muốn trừ hai phân số
phân số đã cho.
cùng mẫu số, ta trừ tử
số của phân số thứ
nhất cho tử số của phân
số thứ hai và giữ nguyên
- Chia sẻ trước lớp.
mẫu số.
- Nhận xét, kết luận kiến thức.
- HS chia sẻ, bổ sung cho nhau.
- Gọi HS đọc lại phần quy tắc.
- Y/C HS làm 1 VD.
- 2 HS nhắc lại.
C.Hoạt động thực hành kỹ năng (20 - HS làm VD.
phút).
-YC HS làm bài 1,bài 2(a,b).HSM3,4 làm
- HS làm cá nhân.
bài 2 (c,d),bài 3.
- Chia sẻ cặp đơi.
- GV giúp đỡ các nhóm yếu.
- Chia sẻ trong nhóm.
- KT một số nhóm.
- Báo cáo.
* Câu hỏi KT.
* ĐA.
Bài 1:
+ YC HS nhắc lại cách trừ hai a) 15 − 7 = 8 ; b) 7 − 3 = 4 = 1
16 16 16
4 4 4
phân số cùng mẫu số.
9
3
6
17
12 5
- GV nhËn xÐt, chèt c¸ch trõ hai
c) − = ; d ) −
=
5
5
5
49
49
49
ph©n sè cïng mÉu.
Bài 2:
+YC HS giải thích cách làm.
2 3 2 1 1
7 15 7 3 4
a ) − = − = ; b) −
= − =
3 9 3 3 3
5 25 5 5 5

- NhËn xÐt , chèt c¸ch trõ hai ph©n
sè kh¸c mÉu.
Bài 3:
+ YC HS nêu cách làm vàkết
quả.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018

3 4 3 1 2
11 6 11 3
c) − = − = = 1; d ) − = − = 2
2 8 2 2 2
4 8 4 4
5
Sè huy ch¬ng vµng b»ng
19

tỉng sè huy ch¬ng cđa ®oµn
, nghÜa lµ ®oµn cã tÊt c¶ 19
huy ch¬ng th× trong ®ã cã 5


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

huy ch¬ng vµng. VËy sè huy
ch¬ng b¹c vµ huy ch¬ng
®ång lµ 19 - 5 = 14 huy ch¬ng - NghÜa lµ sè huy ch¬ng
b¹c vµ ®ång b»ng
- GV nhËn xÐt , chèt gi¶i to¸n cã lêi
v¨n liên quan đến phÐp trõ ph©n sè.
D.Hoạt động ứng dụng,dặn dò (2 phút).
+ Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm
ntn?
-Nhận xét tiết học.
- Dặn HS làm BT trong vở BTTN&TL và
chuẩn bò bài tiếp theo.

14
tỉng sè
19

huy ch¬ng mµ ®oµn ®· giµnh
®ỵc.
-2 HS nêu.
- HS nghe, thực hiện.

ĐẠO ĐỨC

GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (Tiết 2)

i. mơc tiªu.

- Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công
cộng.
- Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công
trình công cộng.
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công trình công
cộng ở đòa phương;HS biết nhắc các bạn cần bảo vệ, giữ
gìn các công trình công cộng.
- BVMT:
+ BiÕt xác định giá trị văn hóa tinh thần của những nơi cơng cộng (biết giá trị tinh
thần mà các cơng trình cơng cộng đã đem đến và có trách nhiệm bảo vệ) .
+ Thu thập và xử lí thơng tin về các hoạt động về các cơng trình cơng cộng ở địa
phương.
ii. PHƯƠNG TIỆN d¹y - häc.

- GV : SGK; Phiếu điều tra dành cho HS
- HS : SGK; Mỗi HS có 3 tấm bìa màu : xanh , đỏ , trắng .
iii. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®éng.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

A.Hoạt động khởi động (3 phút).

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
- Hát bài : Bài ca đi học.
- GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài , ghi
bảng.
B.Hoạt động thực hành kỹ năng (35
phút).
* HĐ 1 : Bày tỏ ý kiến
(bài tập 3 SGK /36).
+ Phổ biến cách bày tỏ
thái độ thông qua các
tấm bìa màu :
- Màu đỏ : Biểu lộ thái
độ tán thành .
- Màu xanh : Biểu lộ thái
độ phản đối
- GV chia sẻ.
=> Gv nhận xét.Kết luận :
+ Các ý kiến (a) là đúng .
+ Các ý kiến (b) , (c) là sai
.
*H§ 2 : Báo cáo về kết
quả điều tra
(Bài tập 4, SGK/36).
- Y/C HS báo cáo kết quả điều tra về
những cơng trình cơng cộng ở địa
phương.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
- GV kiểm tra.
- Chia sẻ trước lớp.

- GV rút ra kết luận về

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018

-TBVN cho lớp khởi động.
- HS nghe, ghi tên bài vào vở.

- HS làm cá nhân, nhóm 2.
- Giải thích lí do .
- HS cùng chia sẻ (bày tỏ ý kiến) .
-Lắng nghe.

- HS làm nhóm 2, nhóm.

- Đại diện từng nhóm báo
cáo kết quả điều tra về
những công trình công cộng
ở đòa phương.
- Cả lớp thảo luận về các
báo cáo, như
+ Làm rõ, bổ sung ý kiến về
thực trạng các công trình và
nguyên nhân.
+ Bàn cách bảo vệ, giữ gìn
các công trình công cộng của
đòa phương sao cho thích hợp.
- HS theo dõi.
- HS trả lời theo ý kiến cá nhân.


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
việc thực hiện giữ gìn
những công trình công
cộng ở đòa phương.
+BVMT: Các em đã góp phần làm gì - 2 HS đọc.
để BVMT nơi những cơng trình cơng
cộng: trường học, đển chùa,…?
C.Hoạt động ứng dụng,dặn dò (2 - HS nghe, thực hiện.
phút).
- Gọi HS đọc ghi nhớ trong
SGK/35.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS học bài ; Chuẩn bò :
Tích cực tham gia các hoạt
động nhân đạo.

Thứ tư , ngày 21 tháng 2 năm 2018
KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

i. mơc tiªu.

- hs chọn được một câu chuyện về việc một hoạt động mình
tham gia (hoặc chứng kiến) để góp phần giữ gìn xóm làng
(trường học, đường phô) xanh, sạch, đẹp.
-Biết sắp xếp các sự việc hợp lí để kể lại rõ ràng; biết
trao đổi với các bạn về ý nghóa câu chuyện .
- BVMT: BiÕt ®ỵc nh÷ng viƯc lµm ®Ĩ gãp phÇn gi÷ g×n xãm lµng
xanh s¹ch , ®Đp...
II .PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC

- GV: SGK; Tranh minh họa thiếu nhi tham gia giữ gìn môi trường
xanh, sạch, đẹp; Bảng lớp viết sẵn đề bài; Viết sẵn gợi ý
3(dàn ý cho 2 cách kể);Giấy khổ to viết tiêu chuẩn đánh
giá bài KC.
- HS: SGK; Truyện theo u cầu của bài.
III .TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

A.Hoạt động khởi động (3 phút).
- Trò chơi: Cây chổi thần.
- HS tham gia chơi.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài.
- HS nghe, ghi tên bài vào vở.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
(10 phút).
* Tìm hiểu yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu HS đọc đề bài và - HS làm cá nhân.
gạch dưới các từ quan trọng và - Chia sẻ cặp đơi.
tìm hiểu các gợi ý.
- Báo cáo.
- GV quan sát,giúp đỡ hs khi cần.
Em ( hoặc những người
- KT các nhóm.
xung quanh) đã làm gì để
góp phần giữ gìn xóm
làng (đường phố, trường
học) xanh, sạch, đẹp. Hãy
-Lưu ý HS :
kể lại câu chuyện đó.
+Ngoài những việc đã nêu -Nghe và ghi nhớ .
ở gợi ý 1, có thể kể về
buổi em làm trực nhật, em
tham gia trang trí lớp học, em
cùng bố mẹ dọn dẹp, trang trí
nhà cửa đón năm mới, em
giúp các cô chú công nhân
khi các cô chú làm cống
thoát nước cho xóm em….
+ Cần kể những việc chính em
(hoặc người xung quanh) đã
làm, thể hiện ý thức làm
đẹp môi trường. Nếu hs kể - Giới thiệu câu chuyện
về chuyện em không tham gia mình muốn kể.
mà chỉ chứng kiến vẫn chấp
nhận được.
-Yêu cầu HS giới thiệu câu
chuyện mình muốn kể.
C. Hoạt động thực hành kỹ năng (20
- HS theo dâi.
phút).
* Thực hành kể chuyện, trao
đổi về ý nghóa câu chuyện.
- Dán bảng dàn ý kể chuyện
và tiêu chuẩn đánh giá bài
kể chuyện nhắc HS :
+ Cần giới thiệu câu chuyện -HS làm cá nhân.Cặp đơi để kể và

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
trước khi kể.
+ Kể tự nhiên bằng giọng kể
(không đọc).
+ Với chuyện dài hs chỉ cần
kể 1-2 đoạn.
- Nhắc nhở khi kể cần có
mở đầu ,diễn biến, kết thúc.
- Cho HS kể chuyện theo cặp
và trao đổi về ý nghóa câu
chuyện.
- GV theo dõi,giúp đỡ hs khi cần.
- KT một số nhóm.
- Gọi HS kể trước lớp .

trao đổi
chuyện.

ý

nghóa

câu

- Báo cáo.
- HS thi kể và cả lớp nghe,
đặt câu hỏi cho bạn trả
lời.
- HS nêu.
- HS nhận xét,bình chọn bạn
kể tốt và nêu được ý
nghóa câu chuyện.

+ BVMT: Qua câu chuyện chọn kể các em - HS lắng nghe.
đã làm gì để góp phần giữ - Nghe và thực hiện.
gìn xóm làng (đường phố,
trường học) xanh, sạch, đẹp?
- GV nhận xét, khen HS kể tốt.
D.Hoạt động ứng dụng,dặn dò (2 phút).
- GV nhận xét tiết học, khen
ngợi những HS kể tốt.
-Yêu cầu về nhà kể lại
truyện cho người thân, xem
trước nội dung tiết sau.
ĐỊA LÍ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
i. mơc tiªu.

-Nêu được một số đặt điểm chủ yếu của thành phố Hồ
Chí Minh:
+Vò trí: n»m ở đồng bằng Nam Bộ, ven sông Sài Gòn.
+Thành phố lớn nhất cả nước.
+Trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn: các sản phẩm
công nghiệp của thành phố đa dạng; hoạt động thương mại
rất phát triển.
-Chỉ được thµnh phè HCM trên bản đồ, lược đồ.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
-HS M3,4: +Dựa vào bản số liệu so sánh diện tích và dân
số TP HCM với các TP khác.
+Biết các loại đường giao thông đi từ TP HCM đến các tỉnh
khác.
-u thích mơn học.
ii. PHƯƠNG TIỆN d¹y - häc.

- GV: SGK; Bản đồ hành chính, công nghiệp giao thông Việt
Nam; Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh; Tranh ảnh về thành
phố Hồ Chí Minh; Phiếu học tập.
Tên:…………..
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm:…………
Bài :Thành phố Hồ Chí Minh
- Kể tên các ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí
Minh.
- Nêu những dẫn chứng thể hiện thành phố là trung
tâm kinh tế lớn của cả nước.
- Nêu những dẫn chứng thể hiện thành phố là trung
tâm văn hoá, khoa học lớn
- HS : SGK.
iii. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng CỦA GV

A.Hoạt động khởi động (3 phút).
-Trò chơi :Thuyền trưởng đến.
- GV nhận xét trò chơi.
- Giới thiệu bµi - ghi bảng.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới (35
phút).
a.Hoạt động 1 :Tìm hiểu vị trí TP HCM.
- YC hs tìm vị trí của thành phố HCM trên
bản đồ.
-GV theo dõi,giúp đỡ nhóm yếu.
- KT một số nhóm.
- Gọi đại diện một nhóm lên chia sẻ kết quả.

Ho¹t ®éng CỦA HS

-HS tham gia chơi.
-Nghe và ghi tên bài vào vở.

- HS làm cá nhân.
- Chia sẻ cặp đơi.
- Chia sẻ trong nhóm.
- Báo cáo.
- Đại diện một nhóm lên chỉ vò
trí thành phố Hồ Chí Minh
trên bản đồ Việt Nam.

- GV nhận xét.Chốt câu trả lời đúng.
b.Hoạt động 2: Thành phố lớn nhất
- HS làm cá nhân.
ca nước.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
-YC HS đọc SGK trang 128 và sự hiểu biết - Chia sẻ cặp đơi.
của em trả lời các câu hỏi in nghiêng .
- Chia sẻ trong nhóm.
- GV theo dõi,giúp đỡ nhóm yếu.
- Báo cáo.
- HS cùng chia sẻ :
- KT một số nhóm.
- Chia sẻ trước lớp :

- Thành phố năm bên song Sài Gòn.
+ Thành phố nằm bên sông -…300 tuổi.
nào
+ Thành phố đã có bao nhiêu -…Sài Gòn.
-Từ năm 1976.
tuổi?
+ Trước đây thành phố còn
có tên gọi là gì? + Thành phố -Lắng nghe.
được vinh dự mang tên Bác từ
năm nào?
- HS làm cá nhân.
- Gv nhận xét, chốt về lịch sử ra đời của TP - Chia sẻ cặp đơi.
- Chia sẻ trong nhóm.
HCM.
*YC HS Quan sát hình 1, cho biết
thành phố Hồ Chí Minh tiếp
giáp những đòa phương nào?
- Từ thành phố có thể đi tới
các nơi khác bằng phương tiện
giao thông nào? Thành phố
có sân bay quốc tế và hải
cảng nào?
- Gv theo dõi,giúp đỡ hs khi cần.
- KT một số nhóm.
- Chia sẻ trước lớp :

- Báo cáo.
- HS cùng chia sẻ:

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương,
Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh , Đơng
và Đơng Bắc giáp tỉnh Đồng Nai,
Đơng Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng
+Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long
giáp những đòa phương nào?
An và Tiền Giang
-Từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể
đi tới các tỉnh bằng đường bộ,đường
thủy,đường hành khơng,đường sắt.
+ Từ thành phố có thể đi tới -Thành phố có sân bay Tân Sơn
các nơi khác bằng phương tiện Nhất,cảng Sài Gòn và cảng Nhà Bè.
- Lắng nghe.
giao thông nào?
- Hs làm cá nhân.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
+Thành phố có sân bay quốc
tế và hải cảng nào?
- GV nhận xét,chốt kiến thức.
+ Quan sát bảng số liệu so
sánh với Hà Nội xem diện tích
& dân số của thành phố Hồ
Chí Minh gấp mấy lần Hà Nội?
- GV quan sát,giúp đỡ HS khi cần.
- KT một số nhóm.
- Gọi đại diện HS lên chia sẻ.

- Chia sẻ cặp đơi.
- Chia sẻ trong nhóm.
-Báo cáo.
- Đại diện HS lên chia sẻ.
Diện tích của TP Hồ Chí Minh lớn
hơn 2 lần so với Hà Nội.Còn về dân
số thì xấp xỉ 2 lần dân số của Hà
Nội.

- HS làm cá nhân.
- Chia sẻ cặp đơi.
- Gv nhận xét,chốt câu trả lời đúng.
c.Hoạt động 3: Trung tâm văn - Chia sẻ trong nhóm.
- Báo cáo.
hóa,kinh tế,khoa học của TP HCM
-YC Hs đọc SGK và vốn hiểu biết hồn - Đại diện HS lên chia sẻ.
thành phiếu học tập
- ...điện,luyện kim,cơ khí,điện
- Gv theo dõi,giúp đỡ các nhóm yếu.
tử,hóa chất,sản xuất vật liệu xây
dựng,dệt may,....
- KT một số nhóm.
-TP có nhiều chợ và siêu thị
- Gọi đại diện HS lên chia sẻ.
lớn,hoạt động thương mại rất phát
+ Kể tên các ngành công triển.
nghiệp của thành phố Hồ Chí -TP HCM có nhiều viện nghiên
cứu,trường đại học;có nhiều rạp
Minh.
hát,rạp chiếu phim,các khu vui chơi
+ Nêu những dẫn chứng thể giải trí .
hiện thành phố là trung tâm - Thảo Cầm Viên,Đầm Sen,Suối
kinh tế lớn của cả nước.
Tiên,...
+ Nêu những dẫn chứng thể Các trường đại học của thành
hiện thành phố là trung tâm phố:ĐH Văn hóa,trường Tài ngun
văn hoá, khoa học lớn
và Mơi trường,trường Kinh tế.
- HS lắng nghe.
+ Kể tên một số trường đại
học, khu vui chơi giải trí lớn ở
thành phố Hồ Chí Minh.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
- 2 HS đọc.
- GV nhấn mạnh: Đây là thành -HS tham gia.
phố công nghiệp lớn nhất, nơi
có hoạt động mua bán tấp
nập nhất, nơi thu hút được
nhiều du khách nhất, là một
trong những thành phố có
- Nghe và thực hiện.
nhiều trường đại học nhất.
- Gọi HS đọc phần bài học.
C.Hoạt động ứng dụng,dặn dò(2
phút):
- GV yêu cầu HS thi đua gắn
tranh ảnh sưu tầm được (HS thi
đua tìm vò trí một số trường đại
học, chợ lớn, khu vui chơi giải trí
của thành phố Hồ Chí Minh).
-Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bò bài: Thành phố
Cần Thơ.

TOÁN

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (tiếp theo)
I . MỤC TIÊU :

-Biết trừ hai phân số khác mẫu số.
- Vận dụng kiến thức vừa học làm được BT1; BT3;HS M3,4 làm hÕt các
BT còn lại.
- HS u thích mơn học.
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- GV:SGK.phiếu học tập.
Tên:……………
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm:………….
Bài: Phép trừ phân số (tiếp theo)
- Đọc phần khung xanh trong SGK, trang 130, làm ví dụ minh họa :
+ Muốn biết còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ta làm như thế nào?
+ Muốn thực hiện được phép trừ ta làm như thế nào?
+Thực hiện quy đồng và trừ hai phân số: 4 - 2
5 3
rồi rút raTiĨu
nhận xéthäc
cách Ngäc
thực hiệnL©m
trừ hai phân số khơng cùng mẫu số.
Trêng

N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
- HS: Sách ,vở mơn học.
II .TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

A.Hoạt động khởi động (3 phút).
-Trò chơi:Thượng đế cần.
- GV nhận xét,tun dương.
- Giới thiệu bài.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
(15 phút).
-YC HSđọc phần khung xanh SGK trang
130 và hồn thành phiếu học tập.
- GV quan sát,gúp đỡ hs khi cần.
-KT một số nhóm.
* Câu hỏi KT.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

-HS tham gia chơi (chuẩn bị đồ dùng
cho tiết học).
- Nghe và ghi tên bài vào vở.

- HS làm cá nhân.
- Chia sẻ cặp đơi.
- Chia sẻ trong nhóm.
- Báo cáo.
* ĐA:
-Ta thực hiện phép trừ
+ Muốn biết còn lại bao nhiêu phần của
tấn đường ta làm như thế nào?
- Ta phải đưa phép trừ này về phép trừ
hai phân số cùng mẫu.
+ Muốn thực hiện phép tính =
=
trừ ta phải làm như thế - HS nhắc lại.
nào?
- Muốn trừ hai phân số
khác mẫu số, ta quy đồng
+ Em hãy nhắc lại cách quy đồng MS mẫu số hai phân số, rồi
hai phân số.
trừ hai phân số đó.
+ Muốn trừ hai phân số - HS cùng chia sẻ.
khác mẫu số ta làm thế - 2 HS nhắc lại.
nào?
-1 HS làm bảng lớp; Dưới lớp làm vào
- Chia sẻ trước lớp.
nháp.
- GV nhận xét,chốt cách trừ hai phân số
khác mẫu.
-YC HS làm VD :3 - 2
2 3
- HS làm cá nhân.
- GV nhận xét,chốt đáp án đúng.
- Chia sẻ cặp đơi.
C.Hoạt động thực hành kỹ năng (20 - Chia sẻ trong nhóm.
phút).
- Báo cáo.

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Gi¸o ¸n líp 4
Gi¸o viªn: Ngun ThÞ Ngä
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Y/C HS làm BT1; BT3;HS M3,4
làm hÕt các BT còn lại.
- GV quan sát ,giúp đỡ nhóm yếu.
- KT một số nhóm.
* Câu hỏi KT:
Bài 1:
+ YC HS giải thích cách làm.
- GV nhËn xÐt , chèt c¸ch trõ hai
h©n sè kh«ng cïng mÉu.
Bài 2:
- Lưu ý HS chỉ cần quy đồng
phân số có mẫu số nhỏ
bài a, b, . Bài c,d rút gọn mét
phân số rồi tính.

* ĐA:
4 1 12 5
7
5 3 40 18 22
a ) − = − = ; b) − =

=
5 3 15 15 15
6 8 48 48 48

…..
20 3 5 3 2 1
− = − = = ; …….
16 4 4 4 4 2
10 3 10 9
1
c ) − = − = ; ……..
12 4 12 12 12

a)

Bµi gi¶i: DiƯn tÝch trång c©y
xanh cđa c«ng viªn lµ:

6 2 16
- NhËn xÐt , chèt c¸ch trõ hai
− =
( DT c«ng viªn)
7
5
35
ph©n sè b»ng c¸ch rót gän mét
16
ph©n sè
§S:
DT c«ng viªn trång c©y
35
Bài 3:
xanh.
+YC HS nêu cách làm.

-HS nêu.
- NhËn xÐt , c¸ch ¸p dơng phÐp
trõ hai ph©n sè vµo gi¶i to¸n cã
lêi v¨n
- Lắng nghe, thực hiện.
D.Họat động ứng dụng, dặn dò(2
phút) :
- Y/C HS nh¾c l¹i c¸ch trõ ph©n
sè kh«ng cïng MS.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS làm BT trong vở BTTN&TL và
chuẩn bị bài sau.

KHOA HỌC

Trêng TiĨu häc Ngäc L©m
N¨m häc : 2017-2018


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×