Tải bản đầy đủ

de an bao ve moi truong tram cap nuoc truong CDCD

Đề án bảo vệ mơi trường

Cơng ty TNHH 01 TV Cấp thốt nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Mở Đầu……………………………………………………………………….......3
CHƯƠNG 1

MƠ TẢ TĨM TẮT TRẠM CẤP NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG
TÁC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG ĐÃ QUA TẠI TRẠM CẤP NƯỚC……………4
1.1 Tên Trạm cấp nước...........................................................................................4
1.2 Chủ quản...........................................................................................................4
1.3 Vị trí địa lý của trạm cấp nước..........................................................................4
1.4 Quy mơ cơng suất của trạm...............................................................................4
1.5 Cơng nghệ xử lý nước của trạm........................................................................5
1.7 Ngun liệu, nhiên liệu, vật liệu.......................................................................6
1.8 Tình hình thực hiện cơng tác bảo vệ mơi trường của trạm cấp nước trong thời
gian qua...................................................................................................................6
1.9 Hiện trạng chất lượng mơi trường tại trạm cấp nước........................................7
CHƯƠNG 2..........................................................................................................11
MƠ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG

KHƠNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ...........11
2.1 Nguồn chất thải rắn thơng thường:..................................................................11
2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt..................................................................................11
2.1.2 Chất thải sản xuất.........................................................................................11
2.1.3 Nguồn chất thải lỏng....................................................................................11
2.1.4 Nguồn chất thải nguy hại.............................................................................11
2.1.5 Nguồn tiếng ồn và độ rung...........................................................................11
2.1.6 Các vấn đề mơi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra khơng liên
quan đến chất thải..................................................................................................11
CHƯƠNG 3..........................................................................................................13
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG HẰNG NĂM......................................13
3.1. Kế hoạch quản lý chất thải.............................................................................13
3.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề mơi trường khơng liên quan đến chất thải.......14
3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố.................................................................................14
3.4. Kế hoạch quan trắc mơi trường......................................................................15
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT...........................................................15
1. Kết luận.............................................................................................................15
2. Kiến nghị...........................................................................................................15

Đơn vò thực hiện: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng KG
Trang
Đòa chỉ: số 45-50A7 đường 3/2, P. Vónh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh
1/16
Kiên Giang
Điện thoại: 077.3923065 – fax: 077.3872351
E-mail: quantracmtkg@gmail.c


Đề án bảo vệ mơi trường

Cơng ty TNHH 01 TV Cấp thốt nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

3. Cam kết...................................................................................................................................16

Danh mục hình
Hình 1.1 Quy trình xử lý nước trạm cấp nước Trường Cao đẳng
Cộng đồng Kiên Giang..............................................................................5
Danh mục bảng
Bảng 1.2 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt của trạm...................... 7


Bảng 1.3 Kết quả phân tích chất lượng mơi trường khơng khí của
trạm............................................................................................................8
Bảng 1.4: Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của trạm..................9
Bảng 3.1. Bảng kế hoạch quản lý chất thải............................................. 13
Bảng 3.2. Bảng kế hoạch quản lý các vấn đề mơi trường khơng liên
quan đến chất thải....................................................................................14
Bảng 3.3. Bảng kế hoạch ứng phó sự cố................................................. 14
Bảng 3.4. Bảng kế hoạch quan trắc mơi trường......................................15
Danh mục các từ viết tắt
BTNMT
QCVN
UBND
TCVN
TNHH
PTN
KPH
COD
BOD5
TSS
01TV

Bộ tài ngun Mơi trường
Quy chuẩn Việt Nam
Ủy ban Nhân Dân
Tiêu chuẩn Việt Nam
Trách nhiệm hữu hạng
Phòng thí nghiệm
Khơng phát hiện
Nhu cầu oxi hóa học
Nhu cầu oxi sinh học
Tổng rắn lơ lửng.
một thành viên

Đơn vò thực hiện: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng KG
Trang
Đòa chỉ: số 45-50A7 đường 3/2, P. Vónh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh
2/16
Kiên Giang
Điện thoại: 077.3923065 – fax: 077.3872351
E-mail: quantracmtkg@gmail.c


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

MỞ ĐẦU
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang được thành
lập từ đầu năm 2012 thuộc Công ty cấp thoát nước Kiên Giang nay là Công
ty TNHH 01TV cấp thoát nước Kiên Giang đầu tư với công suất hiện nay là
1.000m3/ngày
Công ty TNHH 01TV cấp thoát nước Kiên Giang được thành lập theo
giấy phép kinh doanh số 1700105659, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 do
Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp với các ngành nghề cấp thoát
nước.
Việc thành lập trạm cấp nước là nhu cầu cấp thiết cung cấp nước sạch
đảm bảo tiêu chuẩn cho nhu cầu sinh hoạt của giáo viên, sinh viên của
Trường và người dân ở khu vực lân cận Trường. Từng bước nâng cao ý thức
sử dụng nước sạch, nâng cao đời sống cộng đồng, thể hiện tính văn minh
trong sự phát triển đô thị.
Trạm cấp nước từ khi hoạt động từ đầu năm đến nay chưa lập và đăng
ký bản cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện theo Nghị định số
29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ
môi trường; và Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và
kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và
đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Công ty đã tiến hành lập đề án
bảo vệ môi trường cho trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên
Giang, kính trình lên UBND huyện Châu Thành xem xét cấp giấy xác nhận
cho trạm cấp nước.


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

CHƯƠNG 1
MÔ TẢ TÓM TẮT TRẠM CẤP NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA TẠI TRẠM CẤP NƯỚC
1.1 Tên Trạm cấp nước
TRẠM CẤP NƯỚC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
1.2 Chủ quản
Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang
Đại diện: ông Nguyễn Đức Hiền,
chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 206 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh
Kiên Giang.
Điện thoại: 0773.862131
Fax: 0773.870935
1.3 Vị trí địa lý của trạm cấp nước
Khu đất xây dựng mặt bằng dạng hình tứ giác, có 1 góc vuông. Trong đó
4 phía xung quanh đã qui hoạch và bố trí đường giao thông.
- Cạnh hướng Đông song song với QL 61, dài 460m
- Cạnh hướng Tây giáp khu đất dự trữ, dài 100m
- Cạnh hướng Bắc giáp khu đất nông nghiệp, dài 100m
1.4 Quy mô công suất của trạm
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang Kiên Giang
có công suất cấp nước tối đa 1.000m 3/ngày đảm bảo cung cấp nước sạch cho
nhu cầu sinh hoạt của giáo viên, sinh viên của Trường và người dân ở khu
vực lân cận Trường.
Trạm cấp nước được đưa vào khai thác sử dụng từ đầu năm 2012 với
quy mô công suất 1.000 m3/ngày hoạt động đến nay đã cung cấp đầy đủ
nước sạch cung cấp cho khu vực trường.
Nguồn nước được lấy từ mạch nước ngầm, nước được đưa vào hệ
thống xử lý (lắng, lọc) khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước cấp thì được trạm bơm
cấp 2 đưa vào hệ thống cấp nước cho khu vực Trường.


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

1.5 Công nghệ xử lý nước của trạm
Nước
ngầm
Bơm gió
Bình tiếp
xúc
Bể lọc
Clorine
Bể chứa

Trạm bơm
cấp 2
Phân phối đến
nơi sử dụng

Hình 1.1 Quy trình xử lý nước trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng
Kiên Giang
Thuyết minh quy trình xử lý
Nước ngầm từ giếng khoan được bơm lên Bồn tiếp xúc. Sau đó cho
máy Bơm gió hoạt động dẫn gió vào Bồn tiếp xúc nước ngầm. Tiếp tục nước
được chuyển đến Cyclone trộn để tăng hiệu quả tiếp xúc thúc đẩy quá trình
Ôxy hóa Fe2+ thành Fe3+ dạng Fe(OH)3 và giảm bớt áp lực khi qua Bể lọc
nhằm tránh làm phá vỡ vật liệu lọc và để lắng các bông cặn đã hình thành
trước tại Bồn tiếp xúc. Nước từ Cyclone tiếp tục được dẫn sang bể lọc áp lực
để giữ lại các bông cặn còn lại ở lớp vật liệu lọc cùng với các chất vô cơ
khác sau đó được dẫn sang bể chứa nước sạch . Trên đường ống dẫn từ bể
lọc sang bể chứa sẽ thực hiện châm Clor khử trùng . Trạm bơm cấp II bơm
nước từ bể chứa nước sạch vào mạng lưới đường ống cấp nước bên ngoài đế
các hộ tiêu thụ kết thúc quá trình xử lý .
1.6 Các loại máy móc thiết bị được sử dụng:


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Hoạt động của trạm cấp nước thiết bị chủ yếu là các loại máy bơm
nước và bơm hoá chất, sau đây là danh mục các loại thiết bị được sử dụng
như sau:
Stt
01
02
03
04
05

Loại thiết bị

Bảng 1.1 Danh mục thiết bị
Công
Đơn vị
Số
suất
lượng
Máy
50m3/h
01

Máy bơm nước
cấp 1
Máy bơm nước
50m3/h
cấp 2
Bơm định lượng
2lít/p
hóa chất
Bồn đựng hóa chất 1.000 lít
Hệ thống điện
điều khiển

Máy
Cái
Cái
Bộ

Nơi sản
xuất

Năm sử
dụng

Ý

2012

01

Ý

2012

01

Ý

2012

01

Việt Nam

2012

01

Việt Nam

2012

1.7 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
Hoạt động của trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên
Giang Kiên Giang là sử dụng nguồn nước ngầm, nước lăng lọc khử trùng và
cấp ra hệ thống.
Nhu cầu tối thiểu lượng nước sử dụng hiện tại là 9.00m3/ngày.
Nhu cầu tối đa lượng nước sử dụng là 1.000m3/ngày.
Nguồn nước cấp cho trạm là giếng khoan được khoan bên trong trạm
cấp nước.
Trong quá trình xử lý nước trạm có sử dụng Clorin khử trùng ( khoảng
10kg/tháng)
Ngoài ra trạm còn sử dụng nguồn điện quốc gia để chạy máy bơm và
chiếu sáng.
Điện từ trạm biến áp sẽ được đưa vào tủ điện chính đặt trong phòng
điều khiển của nhà quản lý hiện hữu.
1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của trạm cấp nước
trong thời gian qua.
Trạm cấp nước từ khi đi vào hoạt động đến nay chưa thực hiện đăng
ký bản cam kết bảo vệ môi trường do Công ty chưa năm rõ các quy định của
luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động trạm cũng luôn
có ý thức bảo vệ môi trường như:
- Đối với rác thải: được thu gom mang ra khu vực tập kết để đội thu
gom rác của huyện đến lấy mang đi xử lý.


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

- Đối với nước thải sinh hoạt: do trạm không có người ở thường xuyên
chỉ có công nhân trực ca nên cũng ít phát sinh, khu vệ sinh trong trạm cũng
được xây dựng bể tự hoại để xử lý tại khu vực nhà vệ sinh.
- Đối với bùn cặn xả thải mỗi ngày được lắng qua các hố ga trước khi
xả ra sông, định kỳ nạo vét bùn trong các hố ga làm phân bón cho cây trong
khuôn viên của trạm.
- Đối với các loại bao bì hóa chất được tập trung lại trong kho chứa
định kỳ hàng tháng có đơn vị thu mua đến mua vận chuyển đi.
Trong quá trình từ lúc trạm cấp nước hoạt động đến nay chưa có vấn
đề gì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
1.9 Hiện trạng chất lượng môi trường tại trạm cấp nước.
- Chất lượng nguồn nước mặt kênh Tà Niên
Tọa độ vị trí lấy mẫu kênh Tà Niên (X=515.680; Y=1096684)
Hiện trạng nước mặt kênh Tà Niên có một số chỉ tiêu phân tích dưới
bảng sau:

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bảng 1.2 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt của trạm
Kết quả
QCVN 08:
Tên chỉ tiêu
Phương pháp thử
2008/BTNMT
Loại B1
pH
TCVN 6492 : 2010
6,95
5-9
Cl , mg/L
TCVN 6491 : 1996
39,71
600
N_NH3, mg/L
SM. 10023/DR 2800
0,02
0,5
N_NO3 , mg/L
TCVN 6180 : 1996
0,06
10
N_NO2 , mg/L
TCVN 6178 : 1996
0,01
0,04
Cu, mg/L
SM. 8506/DR 2800
0,02
0,5
pb, mg/L
SM. 8317/DR 2800
KPH
0,05
Mn, mg/L
SM. 8149/DR 2800
KPH
Zn, mg/L
SM. 8009/DR 2800
0,02
1,5
Sắt tổng , mg/L
SM.8008/DR2800
0,26
1,5
COD, mg/L
TCVN 6491-1999
16,64
30
BOD5, mg/L
TCVN 6001 -1 : 2008
9,8
15
TSS, mg/L
TCVN 6625 : 2000
10,06
50
Coliform
7.500
TCVN 6187-2:1996
2,3X103
( MPN/100ml)

(Nguồn : PTN Môi trường Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang)
Nhận xét:


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Từ kết quả phân tích chất lượng nước mặt kênh Tà Niên nước cho thấy
các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN
08:2008/BTNMT cột B. Cặn lắng từ quá trỉnh lắng lọc được xả thảy ra kênh Tà
Niên không gây ảnh hưởng đến môi trường nước mặt của kênh.
- Chất lượng không khí khu vực dự án:
Mẫu không khí được lấy ngay tại trạm cấp nước với các chỉ tiêu cơ
bản đối với không khí xung quanh như: nhiệt độ, tiếng ồn, bụi, CO, NO 2,
SO2, NH3, H2S với kết quả như sau:

STT

Bảng 1.3 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của trạm
QCVN
Chỉ tiêu đo đạcĐơn vị
VT1
VT2
05,06:2009/
BTNMT
30,6 30,7
Nhiệt độ
C
0,13 0,10
Bụi lơ lững
µg/m3
300
65,5-69,2
64,8-68,5

70*

Tiếng ồn

dBA

H2S
NH3
NO2
SO2

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

KPH
KPH
0,13
0,02

KPH
KPH
0,11
0,01

42
200
200
350

CO

µg/m3

0,09

0,08

30000

Ẩm độ

78,6 78,3
(Nguồn : PTN môi trường Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên
Giang)

Ghi chú:
- VT1: Khu vực gần cổng trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng
Kiên Giang
Tọa độ ( X=507.320; Y=1085423)
- VT2: Trong khu vực trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng
Kiên Giang
Tọa độ ( X=507.316; Y=1085346)
*: QCVN 26:2010/BTNMT
- KPH: Không phát hiện
Nhận xét
Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt chuẩn cho phép chất lượng không
khí xung quanh QCVN 05,06:2009/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Qua kết quả phân tích cho thấy,
chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án là khá trong
lành, chưa bị ô nhiễm.
- Chất lượng nguồn nước ngầm của trạm cấp nước Trường Cao đẳng
Cộng đồng Kiên Giang
Mẫu nước ngầm được thu tại giếng khoan của trạm cấp nước Trường
Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang có tọa độ ( X=507336; Y=1085356) với các
chỉ tiêu hoá lý có kết quả như sau:
Bảng 1.4: Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của trạm
QCVN
Chỉ tiêu
Phương pháp
Đơn vị
Kết quả 09:2008/BTNMT
(*)

pH
Độ cứng
tổng(mgCaCO3/L
)
Clorua
N-NO2N-NO3N-NH3
SO42Sắt tổng
Pb
Cu
Zn
Mn
COD
Mùi
Màu, Pt-Co

SM.senlon 156

mg/L

SM. 8374/DR2800
SM. 8113/DR2800
SM. 10019/DR2800
SM. 8192/DR2800
SM. 10023/DR2800
SM. 8051/DR2800
SM. 8008/DR2800
SM. 8317/DR2800
SM. 8506/DR2800
SM. 8009/DR2800
SM. 8149/DR2800
TCVN 6491-1999
Cảm quang
TCVN 2653 -78

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
-

6,93

6,5 – 8,5

58

500

14,5
KPH
KPH
KPH
36
0,12
KPH
0,01
KPH
KPH
3,32
KPH
KPH

250
1
15
0,1
400
5
0,01
1,0
3,0
0,5
4
-

(Nguồn : PTN môi trường - Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang)
Ghi chú:
(-): Không phát hiện
KPH: Không phát hiện
(*)

: QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước ngầm.
Nhận xét


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Kết quả phân tích cho thấy: nước khi bơm của Công ty TNHH 01 TV
cấp thoát nước Kiên Giang tại trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng
Kiên Giang đều đạt các chỉ tiêu quy chuẩn cho phép theo QCVN
09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

CHƯƠNG 2
MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
2.1 Nguồn chất thải rắn thông thường:
2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt
Với tổng số người trong trạm là 5 người với lượng chất thải rắn sinh
hoạt phát sinh trung bình 0,5kg/người thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát
sinh là 2,5kg, với thành phần chủ yếu là bao bì vỏ chai nhựa, thực phẩm
thừa, trái cây….
2.1.2 Chất thải sản xuất
Hoạt động của trạm cấp nước không phát sinh nhiều chất thải chỉ có
một lượng bùn cặn xả ra từ bể lắng với khối lượng 0,1m 3/ngày được lắng ở
hố ga và định kỳ vét lên làm phân bón cho cây trồng tại trạm.
2.2. Nguồn chất thải lỏng
Nước thải sinh hoạt của trạm cấp nước chủ yếu nước thải từ nhà vệ
sinh, vì cán bộ công nhân viên chỉ đến làm việc và về trong ngày không có
người ở thường xuyên tại trạm nên lượng nước thải phát sinh hàng ngày
khoảng 0,2m3/ngày được xử lý qua bể tự hoại tại các nhà vệ sinh của trạm.
2.3. Nguồn chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại của trạm cấp nước chủ yếu là bao bì đựng hóa chất
và bóng đèn hỏng với khối lượng khoảng 5kg/tháng được lưu trử trong
phòng chứa hóa chất, định kỳ hàng năm sẽ bán cho đơn vị có chức năng tái
chế chất thải đến thu gom.
2.4. Nguồn tiếng ồn và độ rung
Nguồn ồn và rung chủ yếu từ các máy bơm nước, tuy nhiên hoạt động
của các máy bơm nước là mô tơ chạy điện và được đặt trong phòng kín và
có đế chống rung nên tiếng ồn phát ra ngoài của các máy này không đáng kể.
2.5. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không
liên quan đến chất thải
Hoạt động của trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên
Giang về cơ bản mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội, phục vụ nhu cầu nước
sạch cho sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân trong khu vực.
Nguồn nước cấp của trạm là nguồn nước ngầm được xử lý và tích trữ
trong bể chứa trước khi được bơm cấp 2 phân phối ra mạng lưới cấp nước
chung cho nhu cầu sinh hoạt của Giáo viên, sinh viên của Trường và người


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

dân ở khu vực lân cận Trường. Do trữ lượng tiềm năng mạch nước ngầm
trong khu vực là tương đối lớn nên không gây ảnh hưởng đến tài nguyên
nước của khu vực trong vùng.


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

CHƯƠNG 3
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM
3.1. Kế hoạch quản lý chất thải
Bảng 3.1. Bảng kế hoạch quản lý chất thải
Giai
Nguồn Loại chất Biện pháp
Kinh
Thời
đoạn
phát
thải và
quản lý/xử
phí
gian
của
sinh
tổng

dự kiến thực
trạm
chất
lượng/lưu
hằng
hiện
cấp
thải
lượng
năm
nước
(triệu
đồng)
1
2
3
4
5
6
Chất
Thu gom
Vận
thải
vào các
hành
thông
Rác thải
thùng loại
Đang
trạm cấp thường sinh hoạt
20l tập kết
thực
nước
2,5kg/
ra ngoài vào
1
hiện và
ngày
cuối ngày
tiếp tục
thuê đơn vị
về sau
thu gom của
huyện xử lý
Nước thải Xử lý bằng
Đang
sinh hoạt
bể tự hoại
thực
3
0,2m /
hiện và
ngày
tiếp tục
về sau

Trách
nhiệm
thực
hiện

7
Trạm cấp
nước
Trường
Cao đẳng
Cộng
đồng
Kiên
Giang
Trạm cấp
nước
Trường
Cao đẳng
Cộng
đồng
Kiên
Giang


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Bao bì
Chất
đựng hóa
thải
chất, bóng
nguy hại đèn hư,
pin hỏng

Tập trung
về kho chứa
riêng của
trạm, tiến
hành bán
cho các
công ty có
chức năng
xử lý chất
thải nguy
hại

2

Đang
thực
hiện và
tiếp tục
về sau

3.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải
Bảng 3.2. Bảng kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến
chất thải
Giai
Vấn đề môi
Biện pháp
Kinh phí
Trách nhiệm
đoạn của
trường
quản lý/xử lý
dự kiến
thực hiện
trạm cấp
hằng năm
nước
(triệu đồng)
1
2
3
4
5
Bảo vệ tuyến
Thường xuyên
ống dẫn nước
quan sát hành
Trạm cấp nước
trong khu vực
lang tuyến
Trường Cao đẳng
0
trạm
ống tại những
Cộng đồng Kiên
nơi nổi lên
Giang
Vận hành
trên
trạm cấp
Phòng ngừa
Vận hành các
nước
cháy nổ
thiết bị điện
Trạm cấp nước
an toàn, thay
Trường Cao đẳng
10
thế các bình
Cộng đồng Kiên
chữa cháy khi
Giang
hết hạn
3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố
Giai đoạn
của trạm
cấp nước
1

Bảng 3.3. Bảng kế hoạch ứng phó sự cố
Loại sự cố có thể
Biện pháp ứng phó
Trách nhiệm thực
xảy ra
hiện
2

3

4


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Sự cố cháy mô tơ,
đứt cầu chì
Vận hành
Sự cố vở, rò rỉ hệ
thống đường ống
dẫn nước.

Dự phòng mô tơ khi có
sự cố, công nhân vận
hành máy thường
xuyên kiểm tra cầu dao
điện
Nhân viên kỹ thuật
thường xuyên kiểm tra
các tuyến ống nhằm
sớm phát hiện các rò rỉ

Trạm cấp nước
Trường Cao đẳng
Cộng đồng Kiên
Giang
Trạm cấp nước
Trường Cao đẳng
Cộng đồng Kiên
Giang

3.4. Kế hoạch quan trắc môi trường
Giai
đoạn
của
trạm
cấp
nước
1

Vận
hành

Nội
dung
quan
trắc
2

Bảng 3.4. Bảng kế hoạch quan trắc môi trường
Điểm
Thông số
Tần
Kinh phí
Trách
quan
quan trắc
suất
dự kiến
nhiệm
trắc
quan
thực hiện
trắc
3

4

5

6

7
Trạm cấp
nước
Một
Trường
Không
điểm
Nhiệt độ, độ
6
Cao đẳng
khí xung
trong
ẩm, bụi CO,
tháng/lần
Cộng
quanh
trạm cấp
NO2, SO2
đồng
nước
Kiên
Giang
5
triệu/năm Trạm cấp
nước
pH, DO, COD,
Điểm
Trường
BOD5,
Nước
đầu ra
6
Cao đẳng
N_NH3,
thải
của trạm
tháng/lần
Cộng
phospho tổng,
cấp nước
đồng
coliform
Kiên
Giang

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận
Hoạt động của trạm cấp nước đã mang lại hiệu quả về mặt xã hội rất
lớn, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh, song song đó vấn đề bảo vệ môi trường
trong quá trình hoạt động cũng được quan tâm như:


Đề án bảo vệ môi trường

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

- Có biện pháp thu gom chất thải rắn sinh hoạt
- Có biện pháp thu gom quản lý chất thải nguy hại
- Có biện pháp thu gom xử lý bùn cặn.
Trong suốt quá trình vận hành vấn đề liên quan đến sự cố về môi
trường, sự cố cháy nổ được quan tâm và theo dõi chặt chẽ.
2. Kiến nghị
Trên cơ sở phân tích và đánh giá đặc điểm nguồn nước ngầm khai
thác của trạm, lưu lượng nước thải, phương thức khai thác sử dụng nước,
ảnh hưởng của việc khai thác sử dụng nước tới nguồn nước, môi trường và
các đối tượng sử dụng nước khác, trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng
đồng Kiên Giang đã có những biện pháp, kế hoạch quản lý, bảo vệ môi
trường theo tình hình thực tế của trạm. Vì thế, Trạm cấp nước Trường Cao
đẳng Cộng đồng Kiên Giang thuộc công ty TNHH 01 TV cấp thoát nước
Kiên Giang kính đề nghị UBND huyện Châu Thành xem xét và phê duyệt đề
án bảo vệ môi trường của trạm để tạo điều kiện cho trạm phục vụ cấp nước
sinh hoạt cho Trường và các khu vực lân cận.
3. Cam kết
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang cam kết thực
hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án, đặc biệt là
các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế hoạch quản
lý môi trường.
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang cam kết tuân
thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở,
kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
Trạm cấp nước Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang cam kết đền
bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố
hoạt động của trạm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×