Tải bản đầy đủ

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN THỰC TẬP SƯ PHẠM

TRƯỜNG CĐSP GIA LAI
TRƯỜNG THỰC TẬP: THCS NGUYỄN DU

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN THỰC TẬP SƯ PHẠM
Họ và tên giáo sinh:......................................................................................................................
Lớp đào tạo: .............................Chuyên ngành: ...........................................................................
Lớp TTSP: Lớp - Trường THCS Nguyễn Du TP. Pleiku.
- Chuyên môn:.......................Giáo viên hướng dẫn:.....................................................................
- Chủ nhiệm:..........................Giáo viên hướng dẫn:.....................................................................
Nội dung của đợt thực tập:
+ Thực hiện nôi quy của trường CĐSP Gia Lai:
Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của trường CĐSP; Nắm chắc mục tiêu, nôi dung,
chương trình, kế hoạch thực hiện đợt thực tập.
Luôn mẫu mực, sư phạm, văn hóa, lịch sự trong qua hệ với học sinh, phụ huynh và thầy cô nơi thực
tập; Chấp hành đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao rong thực hiện các nhiệm vụ được giao...
+ Thực hiện nội quy của trường thực tập:
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường; Thường xuyên quan tâm đến các em, ghi chép
bài đầy đủ khi dự giờ. Luôn lối sống lành mạnh, tôn trọng lễ phép với thầy cô giáo và nhân viên trong nhà

trường.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bản thân còn gặp một số khó khăn trong quản lý lớp, trong việc
soạn giao và giảng vẫn còn hạn chế chưa đủ kinh nghiệm.
+ Tham gia các hoạt động khác:
Tích cực tham gia các hoạt động khác như: Lao động vệ sinh nhà trường; Tìm hiểu các bài hát múa
truyền thống cách mạng của địa phương, quê hương, ... để hướng dẫn và quản lý các em học sinh với tinh
thần, thái độ nghiêm túc và đã hoàn thành tốt các buổi sinh hoạt ngoài giờ.
+ Những kết quả đạt được:
- Số giờ đã dự: 02
- Số giờ giảng dạy: 08
+ Những bài học rút ra qua đợt thực tập- Phương hướng phấn đấu tu dưỡng:
- Bản thân cần phải trau dồi kiến thức, kinh nghiệm trong giảng dạy, thường xuyên tham khảo tài liệu
và đưa ra phương pháp thích hợp với mỗi bài dạy. Các bài tập khó giáo viên cần đặt câu hỏi gợi ý dẫn dắt
các em để các em dễ hiểu và làm bài một cách tốt nhất.
- Luôn ra sức học hỏi, trau dồi kiến thức, cập nhật những thông tin cần thiết cho công tác giảng dạy sau
này; Nắm vững kiến thức và PP giảng dạy; Luôn chú ý bồi dưỡng phẩm chất và nhân cách.
- Chuẩn bị tâm thế thật tốt cho sự nghiệp trồng người lâu dài.
+ Những đề nghị: Đối với trường sư phạm, trường thực tập:
- Tự nhận xét và đánh giá: (Của HSSV):
Qua quá trình thực tập ở trong THCS Nguyễn Du, em đã cố gắng thực hiện tốt những Nội quy của
trường CĐSP và những Nội quy của trường thực tập, luôn có tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức và kinh
nghiệm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tuy vậy em cảm thấy bản thân mình còn hạn chế trong các
công tác, cho nên cần phải trao dồi kiến thức nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình...
Pleiku, ngày 17 tháng 3 năm 2016
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhận xét của nhóm thực tập CM:
(Trường nhóm ký, ghi rõ họ tên)
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Nhận xét của nhóm thực tập chủ nhiệm:
(Trường nhóm ký, ghi rõ họ tên)
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×