Tải bản đầy đủ

Báo cáo giám sát doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu dũng sơn – đại lý bán lẻ xăng dầu dũng sơn

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................i
DANH SÁCH BẢNG...............................................................................................ii
PHẦN I: MỞ ĐẦU....................................................................................................1
1.1. MỤC ĐÍCH........................................................................................................1
1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ...............................................................................................1
1.3. TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN........................................................2
1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO..........................................................2
1.4.1. Phạm vi báo cáo..............................................................................................2
1.4.2. Đối tượng phục vụ...........................................................................................2
1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.........................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.............................3
I. THÔNG TIN SẢN XUẤT KINH DOANH...........................................................3
1.1. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ....................................................................................3
1.1.1. Thông tin về cơ sở...........................................................................................3
1.1.2. Thông tin về đơn vị chủ quản..........................................................................3
1.2. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG.................................................................................3
1.3. TÍNH CHẤT VÀ LOẠI HÌNH KINH DOANH................................................3
1.3.1. Loại hình kinh doanh.......................................................................................3

1.3.2. Quy mô kinh doanh.........................................................................................3
1.3.3. Số lượng nhân viên..........................................................................................3
1.4. CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ.......................................................4
1.5. NHU CẦU VÀ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC........................................4
1.5.1. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện.....................................................................4
1.5.2. Nhu cầu nước cho hoạt động kinh doanh........................................................4
II. THÔNG TIN VỀ CHẤT THẢI............................................................................4
2.1.NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC THẢI..................................................................4
2.1.1. Nước thải sinh hoạt..........................................................................................4
2.1.2. Nước thải kinh doanh – nước thải nhiễm dầu.................................................5
2.2. NGUỒN PHÁT SINH MÙI HÔI, BỤI VÀ ỒN.................................................5
2.3. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN........................................................5
2.3.1. Rác thải sinh hoạt............................................................................................5
2.3.2. Chất thải kinh doanh........................................................................................5
2.4. CHẤT THẢI NGUY HẠI..................................................................................5
2.5. CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC..................................................................................6
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU................................................................................6
3.1. ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI......................................................................................6
3.1.1. Đối với nước thải sinh hoạt.............................................................................6
3.1.2. Đối với nước thải kinh doanh..........................................................................6
3.2. ĐỐI VỚI MÙI HÔI, BỤI VÀ ỒN......................................................................6
3.3. ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN.............................................................................7
3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt.....................................................................................7
3.3.2. Chất thải rắn kinh doanh.................................................................................7
3.4. CHẤT THẢI NGUY HẠI..................................................................................7
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

i


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

3.5. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC..................................................................7
IV. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU...........................................................................8
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................10
1. KẾT LUẬN.........................................................................................................10
2. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT...............................................................................10
PHẦN PHỤ LỤC....................................................................................................11

DANH SÁCH BẢNG


Bảng 1. Các thiết bị, máy móc của cơ sở…………………………………………. 4
Bảng 2. Chất lượng môi trường không khí xung quanh…………………………... 8
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

ii


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

iii


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. MỤC ĐÍCH
Giám sát chất lượng môi trường định kỳ là một trong những việc làm cần
thiết và thường xuyên trong công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường tại
Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn thuộc Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu
Dũng Sơn.
Việc giám sát chất lượng môi trường tại Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn nhằm
mục đích điều tra hiện trạng môi trường tại khu vực cơ sở. So sánh kết quả giám sát
chất lượng môi trường với các quy chuẩn Việt Nam hiện hành về môi trường.
Với kết quả quan trắc chất lượng các loại môi trường tại cơ sở, Doanh
nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn sẽ tiến hành đánh giá xem loại môi
trường nào vượt quy chuẩn hiện hành. Từ đó, chủ cơ sở sẽ có các phương pháp
cũng như kế hoạch cải tạo các công trình xử lý môi trường để đảm bảo chất lượng
các loại môi trường luôn đạt quy chuẩn môi trường hiện hành tương ứng.
1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Báo cáo giám sát môi trường của Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn, được
thực hiện trên cơ sở pháp lý như sau:
- Luật bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29
tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định
về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường.
- Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm
2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về môi trường.
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành như:
QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT và
QCVN 29:2010/BTNMT.
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

1


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1.3. TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Tổ chức thực hiện:
+ Tên: Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn – Doanh nghiệp tư nhân đại lý
xăng Dũng Sơn;
+ Địa chỉ: Hương lộ 28, Long Tuyền, Bình Thủy, TP Cần Thơ;
+ Điện thoại:
- Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2014.
1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO
1.4.1. Phạm vi báo cáo
- Các thông tin về hiện trạng các loại môi trường được thu tại Đại lý bán lẻ
xăng dầu Dũng Sơn.
- Trong báo cáo này sẽ tập trung vào những loại chất thải và các chỉ tiêu
trong mỗi mẫu đặc trưng, đại diện cho loại hình hoạt động kinh doanh của cửa
hàng.
- Các thông tin số liệu, báo cáo liên quan về công tác bảo vệ môi trường tại
Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn.
1.4.2. Đối tượng phục vụ
- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy;
- Các ngành có liên quan,…
1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
- Thu thập thông tin, số liệu từ địa phương và khảo sát hiện trạng môi trường
xung quanh Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn.
- Thu mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm để xác định các thông số về
chất lượng môi trường không khí xung quanh, nước thải tại cửa hàng.
- Áp dụng các cơ sở khoa học, quy chuẩn đối với từng thành phần môi
trường và có giải pháp thích hợp để duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm
bảo không gây tác động xấu (ô nhiễm môi trường) và an toàn cho công nhân lao
động, cộng đồng xung quanh.

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

2


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
I. THÔNG TIN SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
1.1.1. Thông tin về cơ sở
+ Tên: Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn – Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng
Dũng Sơn;
+ Địa chỉ liên hệ Hương lộ 28, Long Tuyền, Bình Thủy, TP Cần Thơ.
1.1.2. Thông tin về đơn vị chủ quản
+ Tên: Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng Dũng Sơn;
+ Địa chỉ: Hương lộ 28, Long Tuyền, Bình Thủy, TP Cần Thơ;
+ Điện thoại:
+ Tên người đại diện: Đặng Văn Dũng

Chức vụ: Chủ doanh nghiệp.

1.2. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn tọa lạc tại Hương lộ 28, Long Tuyền, Bình
Thủy, TP Cần Thơ. Tứ cạnh tiếp giáp của cơ sở được trình bày như sau:
+ Phía Đông: giáp hương lộ 28;
+ Phía Tây: giáp đất vườn;
+ Phía Bắc: giáp nhà dân;
+ Phía Nam: giáp nhà dân.
1.3. TÍNH CHẤT VÀ LOẠI HÌNH KINH DOANH
1.3.1. Loại hình kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chính của cơ sở là: kinh doanh xăng dầu.
1.3.2. Quy mô kinh doanh
Cơ sở có sức chứa tối đa 25m3 xăng dầu, được chia làm 2 bồn 3 ngăn để tách
riêng các sản phẩm.
1.3.3. Số lượng nhân viên
Tổng số lao động của cơ sở là: 04 người lưu trú tại cơ sở.

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

3


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1.4. CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ
Các thiết bị, máy móc phục vụ kinh doanh tại cơ sở gồm:
Bảng 1. Các thiết bị, máy móc của cơ sở
STT

Loại thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Tỷ lệ

1

Trụ bơm

Trụ

04

85%

2

Bồn chứa

Bồn

03

70%

3

Mô tơ

Cái

04

70%

4

Máy tính

Máy

01

70%

5

Tivi

Cái

01

60%

6

Máy in

Máy

01

70%

7

Ống thoát hơi

Cái

04

70%

8

Bầu lọc

Cái

04

75%

9

Lưu lượng kế

Cái

04

70%

1.5. NHU CẦU VÀ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC
1.5.1. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện
+ Cơ sở sử dụng nguồn điện năng từ lưới điện quốc gia và máy phát điện dự
phòng công suất 10KV;
+ Điện năng được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là vận hành các động cơ, máy
móc, thắp sáng và một số hoạt động khác;
+ Trung bình, cơ sở tiêu thụ khoảng 600 kWh/tháng.
1.5.2. Nhu cầu nước cho hoạt động kinh doanh
+ Nguồn cung cấp nước cho quá trình hoạt động của cơ sở là hệ thống cấp
nước tại địa phương. Riêng nước uống là nước tinh khiết đóng thùng;
+ Trung bình, tổng lượng nước ngầm phục vụ cho quá trình sinh hoạt là
khoảng 12 m3/tháng, nước uống là 10 lít/ngày.
II. THÔNG TIN VỀ CHẤT THẢI
2.1.NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC THẢI
2.1.1. Nước thải sinh hoạt
Lượng nước thải sinh hoạt tại cơ sở được tính như sau:
+ Tổng số người làm việc tại cửa hàng là 4 người;
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

4


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

+ Nhu cầu cấp nước là: 120 lít/người/ngày;
+ Tỉ lệ nước thải phát sinh: chiếm 80% lượng nước cấp;
NTSH = 120 lít/người/ngày x 4 người x 80% = 384 lít/ngày.
2.1.2. Nước thải kinh doanh – nước thải nhiễm dầu
Nước thải kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở chủ yếu
là lượng nước thải rửa tay (nhiễm dầu nhớt) của công nhân khi làm việc. Lưu
lượng phát sinh rất thấp, khoảng 100 lít/ngày.
2.2. NGUỒN PHÁT SINH MÙI HÔI, BỤI VÀ ỒN
+ Mùi hôi: chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có trong xăng dầu, nhớt. Các
hydrocacbon này sẽ tạo ra mùi hôi và ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe người lao
động và khách hàng.
+ Bụi và tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở chủ yếu là
do các phương tiện giao thông ra vào cửa hàng mua xăng dầu. Các chất ô nhiễm
này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí xung quanh cũng như ảnh
hưởng đến công nhân làm việc tại cửa hàng.
2.3. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN
2.3.1. Rác thải sinh hoạt
+ Chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân trong quá trình
làm việc, lượng rác thải này phát sinh khoảng 4 kg/ngày.
+ Thành phần loại rác này chứa khoảng 70-80% chất hữu cơ như thức ăn
thừa, vỏ trái cây, rau quả,…Còn lại 20-30% như giấy vụn, nhựa,…
2.3.2. Chất thải kinh doanh
Cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu, nhớt nên không phát
sinh chất thải rắn trong quá trình hoạt động.
2.4. CHẤT THẢI NGUY HẠI
Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu gồm:
+ Giẻ lau dính dầu nhớt: khoảng 1,5 kg/năm;
+ Bóng đèn hỏng, thủy tinh vỡ: khoảng 2 kg/năm;
+ Dầu nhớt thải: khoảng 1,5 kg/năm;
+ Hộp và cọ sơn đã qua sử dụng: khoảng 1,0 kg/năm.
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

5


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các loại chất thải nguy hại này có tác động rất lớn đến môi trường xung
quanh nếu không được quản lý và xử lý đúng quy định.
2.5. CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC
Các vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến
chất thải bao gồm:
+ Vận chuyển và lưu chứa xăng, dầu không đúng quy định dễ gây cháy
nổ khi gặp nhiệt độ cao như: sét đánh, chập điện, nhân viên thiếu ý thức khi sử
dụng lửa trong khu vực bồn chứa,...;
+ Các sự cố gây chập điện do các thiết bị cũ kĩ, quá tải có thể gây cháy
nổ gây thiệt hại về tài sản, tính mạng và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh;
+ Tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình bảo trì bồn chứa, sữa
chữa máy móc, thiết bị,... gây nguy hiểm đến tính mạng của người lao động;
+ Hàng ngày tiếp xúc thường xuyên với hơi xăng dầu, khói thải của các
phương tiện giao thông ra vào mua xăng dầu nên nhân viên của cơ sở thường dễ
mắc các bệnh về đường hô hấp như: viêm xoang, viêm mũi, nhức đầu,...;
+ Tai nạn giao thông do các xe cộ ra vào cơ sở gây ra đối với các phương
tiện di chuyển trên đường.
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
3.1. ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
3.1.1. Đối với nước thải sinh hoạt
Cửa hàng đã được xây dựng nhà vệ sinh và hầm tự hoại để xử lý nước thải
sinh hoạt trước khi thải ra cống thoát nước của địa phương.
3.1.2. Đối với nước thải kinh doanh
+ Nước thải nhiễm dầu nhớt sẽ được thu gom và cho qua bể tách dầu nhớt
trong nước thải rửa tay của công nhân trước khi thoát ra thải ra sông Cần Thơ.
3.2. ĐỐI VỚI MÙI HÔI, BỤI VÀ ỒN
+ Trán bê tông, nhựa khu sân bãi để hạn chế bụi phát sinh;
+ Các phương tiện giao thông ra vào cơ sở sẽ tắt máy khi chờ nạp nhiên liệu;
+ Chân đế các thiết bị được xây dựng kiên cố nhằm giảm ồn và rung động;
+ Định kỳ kiểm tra các thiết bị vận hành ở điều kiện tốt nhất;
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

6


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại cửa hàng.
3.3. ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN
3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Phân loại tách riêng: các loại rác hữu cơ và rác thải vô cơ có thể tái chế, tái
sử dụng.
+ Rác thải hữu cơ: sẽ được thu gom mỗi ngày bởi đội thu gom rác thải
sinh hoạt tại địa phương;
+ Rác thải vô cơ có thể tái chế, tái sử dụng: được thu gom, lưu trữ tạm
thời và bán phế liệu.
3.3.2. Chất thải rắn kinh doanh
Không phát sinh.
3.4. CHẤT THẢI NGUY HẠI
+ Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại cửa hàng đã và sẽ được tạm trữ
trong các thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy kín, được dán chữ cảnh báo, phân loại
đúng quy định.
+ Bên cạnh đó, cơ sở đã bố trí một kho chứa các thùng nhựa này tại nơi ít
người qua lại đúng theo quy định.
+ Khi khối lượng phát sinh lớn, chủ cơ sở sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng
để thu gom, vận chuyển và xử lý.
3.5. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC
Các biện pháp quản lý giảm thiểu các tác động đến môi trường và con
người do các vấn đề kinh tế - xã hội không liên quan đến chất thải bao gồm:
+ Giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn
cháy nổ cho người lao động làm việc tại cơ sở;
+ Phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường, thường xuyên giám sát
về môi trường để có biện pháp khống chế kịp thời các tác động, sự cố xảy ra;
+ Trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn lao động và bắt buộc người lao động
thực hiện đúng các quy định an toàn lao động;
+ Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra sức khỏe của người lao động;
+ Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các lớp tập huấn về an toàn
bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường;
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

7


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

+ Hạn chế tối đa việc thất thoát dầu ra bên ngoài: thường xuyên kiểm tra
an toàn của bồn chứa, đường ống dẫn dầu;
+ Các máy móc thiết bị, đường dây dẫn điện bảo đảm tuyệt đối an toàn
và được Cơ sở kiểm tra thường xuyên. Lắp đặt hệ thống cầu dao an toàn về điện;
+ Trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ PCCC theo đúng qui định
như nội quy, tiêu lệnh về PCCC,…;
+ Nhắc nhở tài xế chấp hành luật giao thông đường bộ khi vận chuyển ra
vào cơ sở.
IV. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU
Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và chất lượng nước
thải tại cơ sở. Công ty cổ phần dầu khí Mêkong đã liên kết với Công ty TNHH
Kiểm định Tư vấn và Đầu tư Xây Dựng Nam Mêkong (LAS – XD 1078) tiến hành
thu mẫu vào ngày 27 tháng 5 năm 2014. Kết quả phân tích mẫu đạt được như sau:
Chất lượng không khí xung quanh cơ sở được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2. Chất lượng môi trường không khí xung quanh
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

QCVN
05:2013/BTNMT

Tỉ lệ vượt
QCVN (lần)

1

Độ ồn

dBA

71

70*

1,01

2

Bụi lơ lửng

µg/m3

274

300

Đạt

3

NO2

µg/m3

182

200

Đạt

4

SO2

µg/m3

212

350

Đạt

5

CO

µg/m3

591

30.000

Đạt

6

Hydrocacbon(1)

µg/m3

139

5.000**

Đạt

Ghi chú:
+ Vị trí: khu vực nhà dân gần nhất, cuối hướng gió;
+ (1): mẫu được phân tích tại Phòng thí nghiệm Chuyên sâu – ĐHCT;
+ *: QCVN 26:2010/BTNMT;
+ **: QCVN 06:2009/BTNMT.
Nhận xét:
+ Hầu hết các chỉ tiêu được quan trắc tại khu vực nhà dân gần nhất cuối
hướng gió như: bụi lơ lững; CO, SO 2 và Hydrocacbon đều có nồng độ và giá trị
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

8


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN
06:2009/BTNMT.
+ Trong khi đó, chỉ có chỉ tiêu tiếng ồn là vượt quy chuẩn 1,01 lần so với
quy định của QCVN 26:2010/BTNMT, mức vượt là rất thấp.
Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí xung quanh cửa hàng xăng
dầu là tương đối tốt.

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

9


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Quá trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng đầu năm 2014 tại
Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn đạt được các kết quả sau:
+ Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn trong quá trình hoạt động phát sinh
rất ít các tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí xung quanh;
+ Không khí xung quanh: chất lượng khá tốt, tiếng ồn định ở mức thấp;
+ Chất lượng nước thải tốt;
+ Các loại chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt phát sinh đã được
xử lý đúng quy định.
+ Chất thải nguy hại phát sinh khá thấp và đã được quản lý đúng quy
định của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT.
2. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
+ Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn kiến nghị quý Phòng tài
Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy quan tâm hỗ trợ chúng tôi trong quá
trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở;
+ Cơ sở tiếp tục thực hiện một cách thường xuyên các biện pháp giảm thiểu,
xử lý chất thải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường;
+ Cơ sở cam kết tiếp tục duy trì thực hiện chương trình quan trắc môi trường
hàng năm để kịp thời điều chỉnh phương pháp xử lý nhằm hạn chế tối đa các tác
động tiêu cực đến môi trường.
Bình Thủy, ngày

tháng 05 năm 2014

Đại diện Doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

10


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

PHẦN PHỤ LỤC
QCVN 05: 2013/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
XUNG QUANH
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi áp dụng
1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh
đioxit (SO2), cacbon (CO), nitơ oxit (NOx), ôzôn (O3), bụi lơ lửng, bụi PM10 (bụi ≤
10μm) và chì (Pb) trong không khí xung quanh.
1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và
giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.
1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá chất lượng không khí trong phạm
vi cơ sở sản xuất hoặc không khí trong nhà.
1.2. Giải thích từ ngữ
Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.2.1. Trung bình một giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng
thời gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc
giá trị phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình
được đo nhiều lần trong 24 giờ (một ngày đêm) theo tần suất nhất định. Giá trị
trung bình giờ lớn nhất trong số các giá trị đo được trong 24 giờ được lấy so sánh
với giá trị giới hạn quy định tại Bảng 1.
1.2.2. Trung bình 8 giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời
gian 8 giờ liên tục.
1.2.3. Trung bình 24 giờ: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời
gian 24 giờ (một ngày đêm).
1.2.4. Trung bình năm: là trung bình số học các giá trị trung bình 24 giờ đo được
trong khoảng thời gian một năm.
2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Giá trị giới hạn của các thông số cơ bản trong không khí xung quanh được
quy định tại Bảng 1
Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh
Đơn vị: Microgam trên mét khối (μg/m3)
TT

Thông số

1
2
3

SO2
CO
NO2

Trung
Trung
Trung bình
bình 1 giờ bình 3 giờ
24 giờ
350
125
30000
10000
200
100

Trung
bình năm
50
40

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

11


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

4
5
6
7
8

O3
200
120
Bụi lơ lửng (TSP)
300
Bụi PM10
Bụi PM2,5
Pb
Ghi chú: Dấu (-) là không quy định

200
150
50
1,5

100
50
25
0,5

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
Phương pháp phân tích xác định các thông số chất lượng không khí thực
hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương
ứng của các tổ chức quốc tế.
- TCVN 5978:1995 (ISO 4221:1980). Chất lượng không khí. Xác định nồng
độ khối lượng của lưu huỳnh điôxit trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc
quang dùng thorin.
- TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) Không khí xung quanh. Xác định nồng
độ khối lượng của lưu huỳnh điôxit. Phương pháp tetrachloromercurat
(TCM)/Pararosanilin.
- TCVN 7726:2007 (ISO 10498:2004) Không khí xung quanh. Xác định
Sunfua điôxit. Phương pháp huỳnh quang cực tím.
- TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989) Không khí xung quanh. Xác định nồng
độ khối lượng của carbon monoxit (CO). Phương pháp sắc ký khí.
- TCVN 7725:2007 (ISO 4224:2000) Không khí xung quanh. Xác định
carbon monoxit. Phương pháp đo phổ hồng ngoại không phân tán.
- TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác
định hàm lượng bụi.
- TCVN 6138:1996 (ISO 7996:1985) Không khí xung quanh. Xác định nồng
độ khối lượng của các nitơ ôxit. Phương pháp quang hóa học.
- TCVN 7171:2002 (ISO 13964:1998) Chất lượng không khí. Xác định ôzôn
trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang tia cực tím.
- TCVN 6157:1996 (ISO 10313:1993) Không khí xung quanh. Xác định
nồng độ khối lượng ôzôn. Phương pháp phát quang hóa học.
- TCVN 6152:1996 (ISO 9855:1993) Không khí xung quanh. Xác định hàm
lượng chì bụi của sol khí thu được trên cái lọc. Phương pháp trắc phổ hấp thụ
nguyên tử.

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

12


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

QCVN 26 :2010/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có
con người sinh sống, hoạt động và làm việc.
Tiếng ồn trong quy chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra,
không phân biệt loại nguồn gây ồn, vị trí phát sinh tiếng ồn.
Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá mức tiếng ồn bên trong các cơ sở
sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động gây ra
tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm
việc trên lãnh thổ Việt Nam.
1.3. Giải thích thuật ngữ
1.3.1. Khu vực đặc biệt
Là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường
học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.
1.3.2. Khu vực thông thường
Gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn,
nhà nghỉ, cơ quan hành chính.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch
vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 1.
TT
1
2

Bảng 1 - Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn, dBA
Khu vực
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ
Khu vực đặc biệt
55
45
Khu vực thông thường
70
55

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
3.1. Phương pháp đo tiếng ồn thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
Bộ TCVN 7878 Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường, gồm 2 phần:
- TCVN 7878 - 1:2008 (ISO 1996 - 1:2003) Phần 1: Các đại lượng cơ bản và
phương pháp đánh giá.
- TCVN 7878 - 2:2010 (ISO 1996 - 2:2003) Phần 2: Xác định mức áp suất âm.
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

13


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

3.2. Trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp đo tiếng ồn có thể là
các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.
QCVN 06 : 2009/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi áp dụng
1.1.1. Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại
trong không khí xung quanh.
1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và
giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.
1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá chất lượng không khí trong phạm
vi cơ sở sản xuất hoặc không khí trong nhà.
1.2. Giải thích từ ngữ
Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.2.1. Trung bình một giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng
thời gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc
giá trị phép đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình
được đo nhiều lần trong 24 giờ (một ngày đêm) theo tần suất nhất định. Giá trị
trung bình giờ lớn nhất trong số các giá trị đo được trong 24 giờ được lấy so sánh
với giá trị giới hạn quy định tại Bảng 1.
1.2.2. Trung bình 8 giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời
gian 8 giờ liên tục.
1.2.3. Trung bình 24 giờ: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời
gian 24 giờ (một ngày đêm).
1.2.4. Trung bình năm: là trung bình số học các giá trị trung bình 24 giờ đo được
trong khoảng thời gian một năm.
2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Bảng 1: Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí
xung quanh (μg/m3)
TT
Thông số
Công thức hóa
Thời gian
Nồng độ cho
học
trung bình
phép
Các chất vô cơ
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

14


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1

As

2

Asen (hợp chất, tính
theo As)
Asen hydrua (Asin)

3
4

Axit clohydric
Axit nitric

HCl
HNO3

5

Axit sunfuric

H2SO4

6

Bụi có chứa ôxít silic >
50%
Bụi chứa amiăng
Mg3Si2O3(OH)
Chrysotil
Cadimi (khói gồm ôxit Cd
và kim loại – theo Cd)

7
8
9

Clo

AsH3

Cl2

10 Crom VI (hợp chất,
tính theo Cr)

Cr+6

11 Hydroflorua

HF

12 Hydrocyanua
13 Mangan và hợp chất
(tính theo MnO2)

HCN
Mn/MnO2

14 Niken (kim loại và hợp Ni
chất, tính theo Ni)
15 Thủy ngân (kim loại và Hg
hợp chất, tính theo Hg)
Các chất hữu cơ
16 Acrolein
CH2=CHCHO
17 Acrylonitril
CH2=CHCN
18 Anilin

C6H5NH2

19 Axit acrylic
20 Benzen

C2H3COOH
C6H6

21 Benzidin

NH2C6H4C6H4NH2

1 giờ
Năm
1 giờ
Năm
24 giờ
1 giờ
24 giờ
1 giờ
24 giờ
Năm
1 giờ
24 giờ
-

0,03
0,005
0,3
0,05
60
400
150
300
50
3
150
- 50
1 sợi/m3

1 giờ
8 giờ
Năm
1 giờ
24 giờ
1 giờ
24 giờ
Năm
1 giờ
24 giờ
Năm
1 giờ
1 giờ
24 giờ
Năm
24 giờ

0,4
0,2
0,005
100
30
0,007
0,003
0,002
20
5
1
10
10
8
0,15
1

24 giờ

0,3

1 giờ
24 giờ
Năm
1 giờ
24 giờ
Năm
1 giờ
Năm
1 giờ

50
45
22,5
50
30
54
22
10
KPHT

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

15


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

22 Cloroform

CHCl3

23 Hydrocabon

CnHm

24 Fomaldehyt
25 Naphtalen

HCHO
C10H8

26 Phenol
27 Tetracloetylen
28 Vinyl clorua
29
30
31
32
33
34
35
36

24 giờ
Năm
1 giờ
24 giờ
1 giờ
8 giờ
24 giờ
1 giờ
24 giờ
24 giờ

C6H5OH
C2Cl4
CICH=CH2
Các chất gây mùi khó chịu
Amoniac
NH3
1 giờ
Acetaldehyt
CH3CHO
1 giờ
Năm
Axit propionic
CH3CH2COOH
8 giờ
Hydrosunfua
H2S
1 giờ
Methyl mecarptan
CH3SH
1 giờ
24 giờ
Styren
C6H5CH=CH2
24 giờ
Năm
Toluen
C6H5CH3
Một lần tối đa
1 giờ
Năm
Xylen
C6H4(CH3)2
1 giờ
Chú thích: KPHT: không phát hiện thấy

16
0,04
5000
1500
20
500
120
10
100
26
200
45
30
300
42
50
20
260
190
1000
500
190
1000

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
Phương pháp phân tích xác định các thông số chất lượng không khí thực hiện
theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng
của các tổ chức quốc tế:
- TCVN 5969:1995 (ISO 4220:1983) Không khí xung quanh. Xác định chỉ số
ô nhiễm không khí bởi các khí axit. Phương pháp chuẩn độ phát hiện điểm cuối
bằng chất chỉ thị màu hoặc đo điện thế.
- TCVN 6502:1999 (ISO 10312:1995) Không khí xung quanh. Xác định sợi
amiăng. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền dẫn trực tiếp.
Các thông số quy định trong Quy chuẩn này chưa có tiêu chuẩn quốc gia
hướng dẫn phương pháp phân tích thì áp dụng các tiêu chuẩn phân tích tương ứng
của các tổ chức quốc tế.

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

16


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

QCVN 29:2010/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong
nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trên đất liền khi thải vào các nguồn tiếp
nhận.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải
nước thải ra môi trường từ kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu trong hoạt động
kinh doanh; các kho xăng dầu dự trữ quốc gia và các kho xăng dầu phục vụ an ninh
quốc phòng.
Nước thải của kho xăng dầu nằm trong các cơ sở sản xuất áp dụng theo
QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
1.3. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Kho xăng dầu là tổ hợp gồm công trình, hệ thống đường ống và bể chứa
dùng để tiếp nhận, bảo quản, pha chế, cấp phát xăng dầu.
1.3.2. Cửa hàng xăng dầu là công trình được xây dựng trên đất liền phục vụ việc
kinh doanh xăng dầu các loại. Cửa hàng xăng dầu có thể có dịch vụ rửa xe.
1.3.3. Nước thải của kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu là nước thải phát sinh từ
các nguồn:
- Súc rửa bồn, bể, đường ống;
- Xả nước đáy bể;
- Nước rửa xe;
- Nước vệ sinh nền bãi nhiễm dầu;
- Nước mưa chảy tràn trên khu vực nền bãi có nhiễm dầu.
1.3.4. Nguồn tiếp nhận nước thải là các nguồn: nước mặt, vùng nước biển ven bờ,
hệ thống thoát nước, nơi mà nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu thải vào.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

17


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của
kho và cửa hàng xăng dầu được quy định tại Bảng 1 dưới đây:
Bảng 1: Giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và
cửa hàng xăng dầu
Giá trị tối đa
Cột
Cột B
Đơn vị
TT
Thông số
A
Kho Cửa hàng
Cửa hàng
tính
có dịch vụ không có dịch
rửa xe
vụ rửa xe
1 pH
6-9 5,5-9
5,5-9
5,5-9
2 Tổng chất rắn lơ
mg/l
50
100
120
120
lửng (TSS)
3 Nhu cầu ô xy hoá
mg/l
50
100
150
150
học (COD)
4 Dầu mỡ khoáng
mg/l
5
15
18
30
(tổng hydrocarbon)
Trong đó:
- Cột A quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi
thải vào các nguồn tiếp nhận dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, vùng nước
biển ven bờ được quy hoạch dùng cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy
sinh.
- Cột B quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi
thải vào các nguồn tiếp nhận khác với nguồn nước quy định cho cột A. Trường hợp
nước thải thải vào mạng lưới thoát nước dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung
thì giá trị các thông số ô nhiễm tại Bảng 1 áp dụng theo quy định của đơn vị quản
lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.
3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
3.1. Phương pháp xác định giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải kho và cửa
hàng xăng dầu thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
- TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994) Chất lượng nước - Xác định pH;
- TCVN 6491:1999 (ISO 6060 : 1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu
oxy hóa học (COD);
- TCVN 6625:2000 (ISO 11923 : 1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn
lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh;
- TCVN 7875:2008 - Nước - Xác định dầu mỡ - Phương pháp chiếu hồng ngoại.

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

18


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

3.2. Chấp nhận áp dụng các phương pháp xác định theo những tiêu chuẩn quốc gia
và quốc tế có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc gia quy
định tại mục 3.1.

Doanh nghiệp tư nhân đại lý xăng dầu Dũng Sơn – Đại lý bán lẻ xăng dầu Dũng Sơn

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×