Tải bản đầy đủ

Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “nhà máy xay lúa thanh hùng”

Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

PHẦN I: YÊU CẦU BÁO CÁO
1.1. MỤC ĐÍCH
Giám sát chất lượng môi trường định kỳ là một trong những việc làm cần
thiết và thường xuyên trong công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường tại
“Nhà máy xay lúa Thanh Hùng” (Cơ sở) thuộc DNTN Thanh Hùng (chủ Cơ sở) tại
380, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Việc giám sát chất lượng môi trường nhằm mục đích điều tra hiện trạng môi
trường tại khu vực Cơ sở. So sánh kết quả giám sát chất lượng môi trường với các
quy chuẩn Việt Nam hiện hành về môi trường.
Với kết quả giám sát chất lượng các môi trường không khí xung quanh và bên
trong nhà máy, DNTN Thanh Hùng sẽ tiến hành đánh giá xem loại môi trường nào
vượt quy chuẩn hiện hành. Từ đó, chủ Cơ sở sẽ có các phương pháp cũng như kế
hoạch chỉnh sữa, bổ sung các công trình xử lý môi trường tại Cơ sở để đảm bảo chất
lượng các loại môi trường luôn đạt quy chuẩn môi trường hiện hành tương ứng.
1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Báo cáo giám sát môi trường của Nhà máy xay lúa Thanh Hùng, được thực
hiện trên cơ sở pháp lý như sau:
- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014 được ban hành
ngày 23 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ
về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường;

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

1


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định
về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường.
- Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm
2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về môi trường.
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành như:
QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT.
1.3. TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Tổ chức thực hiện:
+ DNTN Thanh Hùng;
+ Địa chỉ: 380, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành,
tỉnh Hậu Giang;
+ Điện thoại: 0711 3 948 831
- Thời gian thực hiện: tháng 4 năm 2015.
1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO
1.4.1. Phạm vi báo cáo
Các thông tin về hiện trạng các loại môi trường được thu tại Nhà máy xay
lúa Thanh Hùng. Trong báo cáo này sẽ tập trung vào những loại chất thải và các
chỉ tiêu trong mỗi mẫu đặc trưng, đại diện cho loại hình hoạt động sản xuất của
nhà máy.
Các thông tin số liệu, báo cáo liên quan về công tác bảo vệ môi trường tại
Nhà máy xay lúa Thanh Hùng.
1.4.2. Đối tượng phục vụ
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành;


- Các ngành có liên quan,….
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

2


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

1.5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
- Thu thập thông tin, số liệu từ địa phương và khảo sát hiện trạng môi trường
xung quanh Nhà máy xay lúa Thanh Hùng.
- Thu mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm xác định các thông số về
chất lượng môi trường không khí xung quanh Cơ sở.
- Áp dụng các cơ sở khoa học, quy chuẩn đối với từng thành phần môi
trường và có giải pháp thích hợp để duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm
bảo không gây tác động xấu (ô nhiễm môi trường) và an toàn cho công nhân lao
động, cộng đồng xung quanh.

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

3


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1.1. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
Các thông tin về Cơ sở:
+ Tên Cơ sở: Nhà máy xay lúa Thanh Hùng;
+ Địa chỉ liên hệ: 380, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang;
Thông tin về đơn vị chủ quản:
+ Tên đơn vị chủ quản: DNTN Thanh Hùng;
+ Địa chỉ liên hệ: 380, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang;
+ Điện thoại: 0711 3 948 831;
+ Tên người đại diện: Nguyễn Thị Phấn Chức vụ: Chủ doanh nghiệp
1.2. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
Tổng diện tích đất của Nhà máy xay lúa Thanh Hùng là 1.500 m 2. Vị trí địa
lý và tứ cạnh tiếp giáp của Cơ sở được trình bày như sau:
+ Phía Đông: giáp đất trống của người dân;
+ Phía Tây: giáp nhà máy xay lúa Hoàng Anh;
+ Phía Nam: giáp sông Cái Dầu;
+ Phía Bắc: giáp đất trống và sông Mái Dầm.
1.3. TÍNH CHẤT VÀ LOẠI HÌNH SẢN XUẤT
1.3.1. Loại hình sản xuất
Ngành nghề sản xuất chính của Cơ sở là: xay lúa gia công
1.3.2. Quy mô sản xuất
Cơ sở có quy mô sản xuất như sau:
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

4


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

+ Công suất thiết kế: 10.000 - 12.000 tấn lúa/năm;
+ Công suất hoạt động trung bình: 8.000 tấn lúa/năm.
Nguyên nhân: lượng lúa nguyên liệu không ổn định, chủ yếu tập trung vào
02 vụ là đông xuân và hè thu.
1.3.3. Số lượng nhân viên
Tổng số lao động của Cơ sở là: 7 người, bao gồm:
+ Lao động trực tiếp: 5 người;
+ Lao động gián tiếp: 2 người.
1.4. CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ
Các thiết bị, máy móc của nhà máy phục vụ sản xuất kinh doanh được thể
hiện trong bảng sau:
Bảng 1. Các thiết bị, máy móc của nhà máy
STT

Loại thiết bị

Số lượng

Nơi sản xuất

Tỷ lệ còn lại

1

Dây chuyền xay xát

02

Nhật

50 %

2

Cối lức

02

Việt Nam

80 %

3

Rằng

02

Việt Nam

60 %

4

Motor

08

Việt Nam

80 %

5

Cân

02

Việt Nam

70 %

6

Băng tải

06

Việt Nam

80 %

(Nguồn: DNTN Thanh Hùng, năm 2013)
1.5. NHU CẦU VÀ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC
1.5.1. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện
+ Nhà máy xay lúa Thanh Hùng sử dụng nguồn điện năng từ lưới điện quốc
gia;

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

5


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

+ Điện năng được sử dụng tại Cơ sở chủ yếu là vận hành các động cơ, máy
móc, thắp sáng và một số hoạt động khác;
+ Trung bình, Cơ sở tiêu thụ khoảng 1.000kWh/tháng.
1.5.2. Nhu cầu nước cho hoạt động kinh doanh
+ Nguồn cung cấp nước cho quá trình hoạt động của Cơ sở là nước ngầm từ
giếng khoan;
+ Trung bình, tổng lượng nước phục vụ cho hoạt động của nhà máy là
khoảng 1,0 m3/ngày.
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
2.1.NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC THẢI
2.1.1. Nước thải sinh hoạt
Lượng nước thải sinh hoạt tại Cơ sở được tính như sau:
+ Tổng số người làm việc tại nhà máy là 7 người;
+ Nhu cầu cấp nước là: 80 lít/người/ngày;
+ Tỉ lệ nước thải phát sinh: chiếm 80% lượng nước cấp;
NTSH = 80 lít/người/ngày x 7 người x 80%
= 448 lít/ngày
2.1.2. Nước thải sản xuất
Tại Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất trong quá trình hoạt động.
2.2. NGUỒN PHÁT SINH BỤI VÀ ỒN
+ Bụi và tiếng ồn phát sinh trong hầu hết các giai đoạn của quá trình sản
xuất. Trong đó, công đoạn phát sinh ra bụi và ồn nhiều nhất là công đoạn xay xát.
+ Các chất ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí
xung quanh cũng như ảnh hưởng đến công nhân làm việc trong nhà máy.
2.3. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

6


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

2.3.1. Rác thải sinh hoạt
Chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân trong quá trình làm
việc, lượng rác này được tính như sau:
+ Số người làm việc tại Cơ sở là: 7 người;
+ Trung bình, lượng phát sinh khoảng 0,5 kg/người//ngày;
RTSH = 7 người x 0,5 kg/người//ngày = 3,5kg/ngày.
Thành phần loại rác này chứa khoảng 70-80% chất hữu cơ như thức ăn thừa,
vỏ trái cây, rau quả,…Còn lại 20-30% như giấy vụn, nhựa,…
2.3.2. Chất thải sản xuất
Chất thải sản xuất phát sinh tại Cơ sở bao gồm:
+ Trấu từ quá trình xay xáy, ước tính lượng trấu chiếm khoảng 20% trọng
lượng hạt lúa. Với công suất hoạt động là 8.000 tấn lúa/năm. Như vậy, lượng trấu
phát sinh khoảng 1.600 tấn/năm;
+ Bụi và rơm, rạ thải: chiếm 0,2% tổng trọng lượng lúa xay xát, ước tính
là khoảng 16 tấn/năm;
+ Ngoài ra, tại Cơ sở còn có các loại bao bì chứa lúa, ước tính khoảng
100 kg/năm.
2.3.3. Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở chủ yếu gồm:
+ Giẻ lau dính dầu nhớt: khoảng 0,5 kg/năm;
+ Bóng đèn hỏng: khoảng 3 kg/năm;
2.4. CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC
Ngoài ra, tại nhà máy còn phát sinh các loại tác động đến môi trường và sức
khỏe con người khác như:
+ Sự cố chập điện gây cháy nổ;

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

7


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

+ Nguyên liệu vận chuyển bằng đường ghe nên việc sạt lỡ bờ sông khó
tránh khỏi.
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG
3.1. ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
3.1.1. Đối với nước thải sinh hoạt
Nhà máy có xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt. NTSH sau khi
qua bể tự hoại sẽ thoát ra môi trường tiếp nhận là sông Cái Dầu.
3.1.2. Đối với nước thải sản xuất
Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất khi hoạt động.
3.2. ĐỐI VỚI BỤI, ỒN VÀ KHÍ THẢI
+ Sử dụng công nghệ xay lúa khép kín để hạn chế bụi;
+ Tại mỗi khâu phát sinh bụi, nhà máy có lắp đặt các chụp thu nhằm hạn chế
bụi phát sinh;
+ Các chân đế đặt các thiết bị được xây dựng kiên cố nhằm giảm ồn và rung
động;
+ Định kỳ kiểm tra các thiết bị vận hành ở điều kiện tốt nhất;
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại nhà máy.
3.4. ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN
3.4.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Phân loại: rác hữu cơ được chôn tại đất trống của chủ Cơ sở, rác thải vô cơ
được bán phế liệu.
3.4.2. Chất thải rắn sản xuất
+ Trấu phát sinh trong quá trình xay xát được thu gom về nhà chứa trấu
được che kín xung quanh, sau đó được bán cho các đối tác;
+ Riêng đối với các loại bao bì, nhà máy thu gom lại tái sử dụng hoặc bán
phế liệu;
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

8


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

+ Bụi, rơm, rác,… được vận chuyển về nhà của chủ Cơ sở trồng cây.
3.4.3. Chất thải nguy hại
Các loại CTNH phát sinh đựng vào thùng và có nơi chứa đúng theo quy
định. Sau đó liên hệ đơn vị có chức năng để xử lý.
3.5. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC
Trong công tác phòng chóng cháy nổ thì Cơ sở đã trang bị đầy đủ các trang
thiết bị PCCC với loại…và nội quy, tiêu lệnh PCCC.
Bên cạnh đó, nhà máy đã gia cố bờ kè chống sạt lở.
IV. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh và chất
lượng không khí tại khu vực sản xuất của nhà máy. DNTN Thanh Hùng đã liên kết
với Công ty TNHH Kiểm Định - Tư Vấn và Đầu tư Xây dựng Nam Mekong (LAS
XD 1078) đã tiến hành khảo sát, thu mẫu vào ngày 14 tháng 5 năm 2014. Kết quả
phân tích mẫu đạt được như sau:
4.1. Không khí bên trong nhà máy
Chất lượng không khí bên trong nhà máy được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2. Chất lượng môi trường không khí bên trong nhà máy
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

Quyết định
3733/QĐ-BYT

Tỉ lệ vượt
QCVN (lần)

1

Độ ồn

dBA

75

85

Đạt

2

Bụi lơ lửng

µg/m3

743

8.000

Đạt

3

CO

µg/m3

442

20.000

Đạt

Ghi chú:
+Vị trí thu mẫu: ngay khu vực xuất – nhập hàng hóa.
Nhận xét:
Kết quả phân tích mẫu không khí bên trong nhà máy như sau:

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

9


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

+ Tất cả các chỉ tiêu được quan trắc tại khu vực xuất – nhập hàng hóa của
Cơ sở như: bụi, ồn, CO, SO2 đều có nồng độ và giá trị nằm trong giới hạn cho phép
của quy định kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT.
+ Như vậy, chất lượng môi trường không khí bên trong nhà máy khá tốt.
4.2. Không khí xung quanh nhà máy
Chất lượng môi trường không khí xung quanh nhà máy được trình bày trong
bảng sau:
Bảng 3. Chất lượng môi trường không khí xung quanh nhà máy
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

QCVN 05:
2013/BTNMT

Tỉ lệ vượt
QCVN (lần)

1

Độ ồn

dBA

69

70*

Đạt

2

Bụi lơ lửng

µg/m3

171

300

Đạt

3

CO

µg/m3

407

30.000

Đạt

Ghi chú:
+Vị trí thu mẫu: phía sau và cách nhà máy 20m.
Nhận xét:
Tất cả các chỉ tiêu được quan trắc trong mẫu không khí xung quanh nhà máy
đều có nồng độ và giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:
2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.
Như vậy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại Cơ sở là tương
đối tốt. Tuy nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm là khá cao.

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

10


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Qua quá trình thực hiện báo cáo này, chúng tôi có các kết luận sau:
+ Nhà máy xay lúa Thanh Hùng trong quá trình hoạt động hầu như không
có các tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí xung quanh;
+ Không khí bên trong nhà máy có chất lượng tương đối tốt;
+ Chủ Cơ sở đã thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi
trường tại nhà máy.
2. KIẾN NGHỊ
Cơ sở cần tiếp tục thực hiện một cách thường xuyên các biện pháp giảm
thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi
trường;
Cơ sở cam kết tiếp tục duy trì thực hiện chương trình quan trắc môi trường
hàng năm để kịp thời điều chỉnh phương pháp xử lý nhằm hạn chế tối đa các tác
động tiêu cực đến môi trường.
Châu Thành, ngày tháng năm 2015
CHỦ CƠ SỞ

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

11


Báo cáo GSMT định kỳ đợt 1 năm 2015 của “Nhà máy xay lúa Thanh Hùng”

PHẦN PHỤ LỤC
QCVN 05:2013/BTNMT:
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
XUNG QUANH
Bảng 1. Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh
Đơn vị: ( µ g/m3)
TT
Thông số
Trung
Trung
Trung bình
Trung
bình 1 giờ bình 3 giờ
24 giờ
bình năm
1
SO2
350
125
50
2
CO
30000
10000
3
NO2
200
100
40
4
O3
200
120
5
Bụi lơ lửng (TSP)
300
200
100
6
Bụi PM10
150
50
7
Bụi PM2,5
50
25
8
Pb
1,5
0,5
Ghi chú: Dấu (-) là không quy định
QCVN 26:2010/BTNMT:
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN
Bảng 3. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn Đơn vị: dBA

TT
Khu vực
1 Khu vực đặc biệt
2 Khu vực thông thường

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng

Từ 6 giờ đến 21 giờ
55
70

Từ 21 giờ đến 6 giờ
45
55

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×