Tải bản đầy đủ

Concept questions and time lines new edition

OÔ÷ǣ ÕÓNöNðOǣ


$ $


$
$ 
$

×zĆŀćnǣ øƃzŔnĈrǣ

$
Öĭťǣ óNJďŜdƦŁdrĹǣ


ľƸVĿMLJ´ȠĒȆMb´SƹVbȠ ıVŋȠ ĚSƝMȠ ÿSƫŦbȠ
ȢȪ ‚åëŤÝi‚ĦíŤ âEEĉȪ
&+$ŤŤ 6Ť&#ĩ¤Ť
Ŝ3O~J#$»Ť
S01Ť1Ť Žę)ŖŤ&+$0Ť õȪ

ÖŤ d0
Ť KËUȪ

a3Ť
Ť <#0ŤŤ 6Ť &"€Ť KÌ,Ȫ

:dSHiiH[Vzk[z]DYkY0Y]yz
TŤ
ŤŤŌ Ť iWŤŤŤ<Ť

Ť!ŤŤ/gŤ
¯ŤŤ
 g +ZL+1$ă
$
!ỷ 4 a K
 '

#
'Ze3 # 
 

DS"73%P3BA`3M`7BX)&`ZRBSP`D)H2MM3BA`B+`Q)`$BD^G3-0N`B[)G `

0NVYvP:4B9S9VnjzY>zlD9z*unDYdz
C+W1 ằ ! <<#
!
F

LW
l ợ<{+/ ọẩFA ầ
Ô u"'A ẽU 3A E .
úụ
ì$A `n .#A aAat? .-
n0?

yZ6ù4


94G0*oYVz


TZ!

PPtikd)lGYViz
S' u#? v'v{?ẫvự4

!D9z*rnDYbz
6y  Rẹ #
F
4 t #
lU0'g
&J#/-U`" c \6ễ")eq
bJ"/- ` ~ c \6b")
&J"/- ` c @ \6&")q
&J+/Sặ"'R 8 \ấb#q9vz94GkIYVz
x3

ố<0 â0 ộ'<
"
i?
I
0ờũ? 3#


+#


1â
91] ỉW Ư
 

3!/eà 

) 
 . L4

9<4,)3NzYVzkD:h:zS*l9dG)Rjz
& 

 1+
#I$Li
$I6yÂ


ổ3Â


6&" '1

4 ~J+0OI

$FaSSaủ$F$ở
è¥3f“3f²Ƞ


YvzkYzri8zkCGiz,ZYNzYvzkYz4b)vzlGS9zPGV9iz

Ő̄

YvzkZzvbGl9z0YV09]lzar:ilGZViz 


 Π


= = 
 
 
 


  

 
¨

 

 
=¨¨ 

 
 ¨

Π čΠiz),Yslz0ZV0:^lzat9ilGYViz 
=
YV0:]lzar:imGYViz)V5zlGS9zPHW9iz ]CZlY0Y]H*-P9zi90lGYVz


= 

‘’‘“”•“™‘–“—˜‘’•’‘˜’‘‘’‘’‘’’’’‘“’’’‘‘’‘”’•’““’““‘’’’”‘’’‘’”’’’’’™’’‘’’’“’’’’’‘’’’’’“å•‘ƒ• ‘

=

„˜’

= =
= = =¨
’

‘

…

’

––

˜

˜’’



‰

‰


=
˜˜–

’  † ’‘



–



=
¨

‘•

–’

Š‹

‡–˜‘

‰

=

 ¨
˜

‰

–

†

Œ



ˆ



Ž

–˜






¨Π œΠ

’˜˜=
=

˜˜‘Š

‰’

’’

‹˜å

.čΠ¨ 


Π…Π





YV09_lzr9imGYVizvHlDz!GS8zIV8iz
9A‚AyBΠ]˕Ħ
AΠ\ .Πl |RžB‚ΠʼnˆΠByA‚Π
J75ÐΠ
9ÃΠÃ
Π§¬Ȫ #
ΠXǏΠ
J7ƅΠ
9<ΠpЏ
S+ΠXĭΠ
Jȷ5@Π
IqSjI˜€q˜ . Πl A~&ÃΠ*ΠBBΠ
J75œΠ
IqSjI˜…q˜ Πl nõΠΠˆΠ
¬75FΠ
º˜Π]
Π . Πl &BʼnA‚Π
A˔‚‚Π
J75bΠ
ºB´Π]n
ΠQΠl ±ΎRž
ΠXB´ΠΠ
J75KΠ
ºΉΠêΠ . Џ !™ΠΠƮ&ΠΠΠX´ΠBΠΠBΠ
J75ZΠ
º´Π9BΠ]nĦ
AΠl yΠRùByΠD
ˆΠyΠAΠX˜Π
J75MΠ
¬7> . c Π ȥ΋Π9BΠĐyBy&Πl XB´ЈkRĩyΠ&Π
¬ȫ> ļ ļΠ ƌɴΠ]D
Πl ΠʡƯƤΠĘyΠΠAΠRΠ
¬75 . ŷ Π 9A‚AyBΠ9A‘ABΠ]Ħ
AΠ . ΠO ñ˿˺‚¡AˆΠ9R‚ȔΠ
΃¡
Π
ΠΠnΠΠ
Jȸ5 8 @ Π 9Π9ǂΠ]D
ΠЏ ñƹƯ
Π9&BďΠ
ΠΠ
J75 . 4 Π 9AyBΠ9ABΠ]nĦ
Π\@Πl C
AŔyBΠ9RBďΠA‚
BΠ&AΠ
J75 . F Π 9̼ABΠ9BΠ]n
Π4Џ CˆqBΠ9RÃBďΠ~ΠΠ
J75 . b Π Gqw˜*ˆΠ Sf<@˜
J75 . K Π 9AÃABΠ9ABΠê<#Π . Џ ñ˽‚¡ˆΠ9RȕΠ

kRByΠΠRB!+Π‚Π
J75 . č Π 9ğBAΠ9&BďΠ
&
BΠΠRΠB
+ΠBAˆΠRùBd™Π
J75. M Π 9ɵΠĄ&Џ ʼnΠRùyΠΠD&ΠBΠRΠÃBΠDġΠ<ΠBnΠ
J75ƅ­Π CDž#
Π9&-Πp&Πl ^B̭DAˆΠDBΠRd™Π
J75 .Π 9"BΠ9¢BΠl ³<<ŸΠĮΠΠĘ&Π
J75QΠ ƍRΠ9Πê̢RšΠΠŊΠBdšΠΠšΠRΠ²&ΠnΠ
J75Q@Π 9ÃΠ9ΠĐy&ЎQǵЏ 
ΠΠ*ΠRť™Π"ΠΠ²"&ΠnΠ
¬E5QœΠ Œ{D>˜†q˜ i&<<ˆΠ²R&Πmƣ^Π
w7@(5Ť
;—˜ l n<ΠiRi
^ÃΠ
Ɗ7>ĽΠ Œh†Q_˜l &+^Π'|<ΠŊΠR^<Π&²&Π
ƊEQKΠ wAeDe;@w˜‡q˜>q˜l ¢nnžƧ¢ŸΠΠ –ƣ R-^`<Π
JE5Q·Π wAeDe8Dw˜>qSjI˜l ¢nn<Πɐʧ¢Π*ΠR-^<Π
87T(QŤ
{‡qs˜‡q˜>q˜ &²D<ŸΠ`<ΠR`<Π^<Π¢
ΠΠ
`Πɑ<`-¡¢Π
w7@P^Ť
{‡qs˜>qQfI˜l &B²²Π*ΠR-Π
87@P=Ť
’QM˜ &ƣ v1€˜Sbs_@˜ &<Π
&&^`Π
w7TPsŤ
”Q{M˜
ƣ v2{‡˜uAwED=†˜l ǝ²&&<Π¢ʶΠ
Ò7@PBŤ
”T{M˜
ƣ •rŽ]>˜Ē̄”qŒ_>j ‡˜l ǝ²&&^<ŸΠƙƚı*æΠ
Ώɢ͐^<ŸΠmŊŸΠ^<ΠNjΠʭͱΠ


`Ml•\ăČ c(¥ƒ0M:ČHWČB0}Č .0 ¦Č

@Č 4  + ȎM5 ! +HČ/

ơȦɵ̄ ‹Ć‘% X¥ 0 z Č


̄


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×