Tải bản đầy đủ

Bai 26 thuc hanh nhan biet mot vai dang dot bien

THỰC HÀNH SINH HỌC

NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG
ĐỘT BIẾN


KẾT QUẢ
ĐỐI TƯỢNG

MẪU

QUAN SÁT

QUAN SÁT
DẠNG GỐC
LÔNG CHUỘT (MÀU SẮC)

ĐỘT BIẾN HÌNH
THÁI

NGƯỜI (MÀU SĂC)


LÁ LÚA(MÀU SẮC)

THÂN, BÔNG, HẠT LÚA(MÀU
SẮC)

DÂU TẰM

HÀNH TÂY

ĐỘT BIẾN NST

HÀNH TA

DƯA HẤU

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN HÌNH THÁI

MẪU QUAN SÁT: LÔNG CHUỘT (MÀU SẮC)

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN HÌNH THÁI
MẪU QUAN SÁT: NGƯỜI (MÀU SĂC)

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN HÌNH THÁI


MẪU QUAN SÁT: LÁ LÚA(MÀU SẮC)

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN HÌNH THÁI
MẪU QUAN SÁT: THÂN, BÔNG, HẠT LÚA(MÀU SẮC)

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN NST
MẪU QUAN SÁT: DÂU TẰM

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN NST
MẪU QUAN SÁT: HÀNH TÂY

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN NST
MẪU QUAN SÁT: HÀNH TA

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


ĐỐI TƯỢNG QUAN SÁT:
ĐỘT BIẾN NST
MẪU QUAN SÁT: DƯA HẤU

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN


Kết luận:
KẾT QUẢ
ĐỐI TƯỢNG

MẪU

QUAN SÁT

QUAN SÁT

DẠNG GỐC

DẠNG ĐỘT BIẾN

LÔNG CHUỘT (MÀU SẮC)

LÔNG MÀU ĐEN HOẶC XÁM

LÔNG MÀU TRẮNG

NGƯỜI (MÀU SĂC)

NGƯỜI BÌNH THƯỜNG DA VÀNG,

DA, TÓC TRẮNG

TÓC ĐEN

ĐỘT BIẾN
HÌNH THÁI

LÁ LÚA(MÀU SẮC)

LÁ LÚA MÀU XANH KHI BÌNH

LÁ LÚA MÀU VÀNG

THƯỜNG
THÂN, BÔNG, HẠT LÚA(MÀU

HẠT ĐỀU

HẠT CÓ RÂU

DÂU TẰM

MÀU ĐEN

MÀU ĐỎ, TRẮNG

HÀNH TÂY

BÌNH THƯỜNG 2n

KHỔNG LỒ

HÀNH TA

BÌNH THƯỜNG 2n

CỦ TO

DƯA HẤU

CÓ HẠT

KHÔNG HẠT

SẮC)

ĐỘT BIẾN NSTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×