Tải bản đầy đủ

MẪU báo cáo THÀNH TÍCH đề NGHỊ DANH HIỆU CHIẾN sĩ THI ĐUA

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2012
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ và tên: Trần Thị Bích Tuyền
- Năm sinh: 6/2/1985
- Giới tính: Nữ
- Quê quán: Thường Tân, Tân Uyên, Bình Dương
- Thường trú: Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai.
- Đơn vị công tác: Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ chính quyền: Chuyên viên phòng Tổ chức-Hành chính-Kế họach và
Tài vụ.
- Trình độc chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II . THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
- Tham mưu lãnh đạo quản lý về công tác tài chính, báo cáo tài chính hàng
quý, năm theo đúng quy định pháp luật.
- Quản lý quỹ tiền mặt của cơ quan đúng theo quy định, đảm bảo chi đúng, chi
đủ.
- Tham mưu xây dựng, tổng hợp kế hoạch kinh phí chương trình mục tiêu quốc
gia DS-KHHGĐ hàng năm.
- Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kinh phí chương trình mục tiêu quốc
gia DS-KHHGĐ theo yêu cầu của Tổng Cục và Sở Y tế.
- Đề xuất kịp thời với lãnh đạo phòng những vấn đề có liên quan để hoạt động
của phòng, của cơ quan đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất, phối hợp các phòng thực hiện công
tác, nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo Chi cục phân công.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
Với trách nhiệm được giao, bản thân luôn xác định vai trò trách nhiệm của
mình khi được phân công, luôn nỗ lực hoàn thành tốt công nhiệm vụ được giao như :
lập Báo cáo tài chính quý, năm; xây dựng kế hoạch kinh phí Chương trình Mục tiêu
quốc gia DS-KHHGĐ; tổng hợp báo cáo...
Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác với tinh thần trách nhiệm cao và
có tính thuyết phục, khách quan trong công việc.


Từ những nổ lực trên đã góp phần phát huy tốt sức mạnh của tập thể để hoàn
thành tốt nhiệm chung của cơ quan.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định
2009 Lao động tiên tiến
Quyết định 140/QĐ-SYT ngày 08/02/2010 của Sở Y tế
2010 Lao động tiên tiến
Quyết định 63/QĐ-SYT ngày 28/01/2011 của Sở Y tế
2011 Lao động tiên tiến
Quyết định 73/QĐ-SYT ngày 11/01/20112 của Sở Y tế
2. Hình thức khen thưởng:
Năm
Hình thức
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ
khen thưởng
quan ban hành quyết định


2009 Giấy khen
Quyết định 140/QĐ-SYT ngày 08/02/2010 của Sở Y tế
2010 Giấy khen
Quyết định 63/QĐ-SYT ngày 28/01/2011 của Sở Y tế
2011 Giấy khen
Quyết định 73/QĐ-SYT ngày 11/01/20112 của Sở Y tế
XÁC NHẬN CỦA
PHÒNG TC-HC-KH VÀ TV

Người báo cáo

Trần Thị Bích Tuyền
XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC DÂN SỐ-KHHGĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa. Năm sinh 1973
- Chức vụ: Phó phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch và Tài vụ.
- Đơn vị công tác: Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Đồng Nai
Báo cáo tóm tắt sáng kiến: thiết kế danh mục về nghiệp vụ công tác tổ chức
cán bộ trên mạng để tiện lợi trong việc truy cặp các văn bản liên quan thực hiện công
việc tổ chức cán bộ.
1. Cách làm:
Với nhiệm vụ được giao Phụ trách phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch và
Tài vụ, chuyên sâu bộ phận tổ chức hành chính tổng hợp, đồng thời thực hiện lĩnh
vực công tác tổ chức. Bản thân luôn nghiên cứu học tập kinh nghiệm, sáng tạo trong
nhiệm vụ được giao, nhằm tìm ra một phương án tối ưu đảm bảo hoàn thành tốt
nhiệm vụ .


Năm 2012 tôi có sáng kiến biên soạn danh mục tài liệu về nghiệp vụ công tác
tổ chức cán bộ trong tòan ngành mong muốn hoàn thành công việc được giao, góp
phần thiết thực giải quyết trong việc, xử lý công việc tốt hơn, đạt hiệu quả năng xuất
cao, bản thân tôi suy nghĩ, có ý tưởng đề ra sáng kiến cách giải quyết công việc
nhanh chống, thuận lợi, tôi đã lập danh mục tài liệu về nghiệp vụ công tác tổ chức
trên mạng để tiện lợi trong việc truy cặp các văn bản liên quan đến nghiệp vụ công
tác tổ chức. Qua danh mục này không những cán bộ tổ chức tỉnh mà cán bộ tổ chức
huyện nắm được các tài liệu về tổ chức đồng thời khai thác thông tin nhanh chống,
thuận lợi, sử dụng thông tin một cách có hiệu quả.
Từ sáng kiến trên góp phần hoàn thành công tác tổ chức quản lý, khai thác, sử
dụng thông tin truy cập đễ dàng, thuận tiện, nhanh nhất mang lại hiệu quả cao.
2. Hiệu quả:
- Sáng kiến dễ vận dụng vào thực tiễn.
- Giúp nhanh chóng cải thiện chất lượng công việc, hiệu quả cao hơn trước.
- Đạt hiệu quả trong công tác chuyên môn.

3. Bài học kinh nghiệm:
Truy cặp các văn bản nhanh, thuận tiện trong công việc, nhất là trong công tác
tham mưu các văn bản liên quan lĩnh vực công tác tổ chức kịp thời, chính xác, hiệu
quả, hòan thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Kiến nghị:
Nhận xét của Hội đồng sáng kiến

Người báo cáo

Nguyễn Thị Hoa
1. Đạt hay không đạt.
2. Xết loại (nếu có)
3. Một số nhận xét về sáng kiến:DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
STT
1
2

Số, ký hiệu
22/2008/QH12
58/2010/QH12
68/2000/NĐ-CP

Ngày ban hành
Nội dung văn bản
LUẬT
13/11/2008
Luật cán bộ công chức 2008
15/11/2010
Luật viên chức 2010
NGHỊ ĐỊNH
17/ 11/ 2000
Về thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự nghiệp

121/2006/NĐ-CP

23/10/ 2006

43/2006/NĐ-CP

25/4/2006

37/2007/NĐ-CP

09/3/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng
10 năm 2003 của Chính phủ về việc
tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ,
công chức trong các đơn vị sự nghiệp
của Nhà nước
Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị
sự nghiệp công lập
Về minh bạch tài sản, thu nhập

06/2010/NĐ-CP

25/ 01/ 2010

Quy định những người là công chức

46/2010/NĐ-CP

27/4/2010

57/2011/NĐ-CP
68/2011/NĐ-CP

07/ 07/ 2011
08/ 08/ 2011

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ
hưu đối với công chức
Về chế độ phụ cấp công vụ
Sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Nghị
định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007
của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu
nhập Chính phủ


34/2011/NĐ-CP

17/5/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công
chức
THÔNG TƯ
10/2004/TT-BNV 19/02/2004
Hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị
định
số
116/2003/NĐ-CP
ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính
phủ về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý cán bộ, công chức trong các đơn
vị sự nghiệp của Nhà nước.
204/2004/NĐ-CP

14/12 2004

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ,
công chức, vên chức và lực lượng
vũ trang

03/2005/TT-BNV

05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức,
viên chức.

04/2007/TT-BNV 21/ 06/ 2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10
tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và
nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23
tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý cán bộ, công chức trong
các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

08/2007/TTLTBYT-BNV
02/2008/TTLTBYT-BNV

05/ 06 2007

02/2008/TTLTBYT-BNV

23/ 01/2008

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp
trong các cơ sở y tế nhà nước
Hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày
25/4/2006 của Chính phủ quy định
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế
Hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày
25/4/2006 của Chính phủ quy định
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế

23/ 01/ 2008


05/2008/TT-BYT 14/5/2008

24/2010/NĐ-CP

15/ 3/ 2010

13/2010/TT-BNV 30/12/ 2010

12/2011/TT-BNV 01/10/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ
cấu tổ chức bộ máy dân số-KHHGĐ ở
địa phương
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý công chức
Quy định chi tiết một số điều về tuyển
dụng và nâng ngạch công chức của Nghị
định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010
của Chính phủ quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý công chức.
Ban hành chức danh, mã số các ngạch
viên chức dân số

CHỈ THỊ
668/TTg

11/ 11/1994

Về một số vấn đề trong việc thực hiện
chế độ nghỉ hưu dối với cán bộ, viên
chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×