Tải bản đầy đủ

mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1 tại 1 trường THPT

SỞ GD & ĐT VĨNH LONG
VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TAM BÌNH
phúc
Số:

/BC

CÔÏNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Độc lập – Tự do – Hạnh

Tam Bình, ngày 06 tháng 01

năm 2010
BÁO CÁO
SƠ KẾT GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Học kỳ I năm học 2009 -2010
A.THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I
I. HỌC SINH, GIÁO VIÊN, LOẠI HÌNH TRƯỜNG
1. Học sinh:
- Tổng số học sinh: 1474

Trong đó:
+ Số học sinh nữ: 792, tỉ lệ: 53.7%;
+ Số học sinh dân tộc thiểu số: 91, tỉ lệ: 6.2%
-So với năm học trước ( giảm): 97, tỉ lệ: 6,1%
-Số lượng học sinh công lập: 1474
-Số lượng học sinh ngoài công lập: 00
-Số HS bỏ học 22, tỉ lệ 1,47%
2. Đội ngũ giáo viên
- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:106.

Trong

đó:
+ Cán bộ quản lý: 04
+ Giáo viên đang giảng dạy: 95
+ Nhân viên thí nghiệm, thư viện, hành chính: 07
- Những môn học thiếu giáo viên và số lượng thiếu: Tin học
thiếu 01; Anh văn thiếu 01.
- Giáo viên thừa (nếu có): không.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO DẠY VÀ HỌC
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
a) Chỉ đạo tốt việc thực hiện CT – SGK THPT: Thực hiện chương trình
SGK phân
ban: Khối lớp 12 trường có cả 3 ban KHTN ,KHXH-NV và ban Cơ
bản.Riêng khối lớp 10 và lớp 11 trường có 02 ban KHTN và Cơ bản.
Những bộ môn có tỉ lệ học sinh yếu kém cao được tăng thêm tiết
tự chọn để giáo viên rèn luyện thêm cho học sinh , giáo viên bộ
môn kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tìm giải pháp giúp đỡ
những học sinh yếu kém .
b) Thực hiện dạy học 1 buổi/ngày và mỗi lớp có thêm 02 buổi
học trái buổi .
c) Thực hiện dạy học tự chọn :số tiết tự chọn đúng theo hướng
dẫn của Sở GDĐT, chủ yếu ở các môn toán, lý , hóa , sinh , văn, anh văn ;dạy theo
chủ đề bám sát.


d) Dạy học nội dung giáo dục đòa phương được lồng ghép vào các
tiết dạy có liên
quan như đòa lý , lòch sử , GD NGLL , hướng nghiệp.
đ) Triển khai dạy học tích hợp giáo dục môi trường ở các bộ môn


như: GDCD, Sinh học, Đòa lí, Giáo dục ngoài giờ lên lớp …
e) triển khai dạy học tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả ở một số
bộ môn như: Vật lí, Công nghệ…
g) Trường tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn thực hiện tốt
việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá: như tổ chức
thao giảng , hội giảng , tổ chức các chuyên đề , tổ chức kiểm tra
tập trung , tổ chức thi học kỳ nghiêm túc , qua đó giáo viên có
thể trao đổi nhau về phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm và
đánh giá được đúng thực chất học lực của học sinh ,giáo viên chọn
lọc phương pháp, cải tiến phương pháp truyền đạt để học sinh tiếp
thu tốt, phát triển tư duy, phát huy năng lực tự học, năng lực sáng
tạo, không dạy theo phương pháp dạy đọc chép .
h) Xây dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin
trong giảng dạy: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đổi
mới phương pháp giảng dạy nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học
sinh. Chỉ đạo tốt việc soạn câu hỏi TNKQ nhằm đánh giá đúng thực
chất và nâng cao chất lượng đào tạo. Trường nối mạng internet cho
giáo viên truy cập, cập nhật các thông tin có liên quan đến việc
giảng dạy , có trang bò máy chiếu, màn hình tạo điều kiện thuận lợi
để giáo viên giảng dạy bằng giáo án điện tử làm cho học sinh học
tập hứng thú hơn, hiệu quả hơn.
*Đánh giá :
- Thuận lợi:
+ Đa số giáo viên trong nhà trường đều được tập huấn chuyên
môn, nắm vững mục đích yêu cầu các loại hình lớp học ,có phương
pháp giảng dạy và truyền đạt nội dung kiến thức phù hợp.
+ Giáo viên quan tâm rèn luyện phẩm chất nhà giáo, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp
luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo và thường xuyên tự học
nâng cao trình độ. Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và
tự học cho học sinh noi theo.
- Khó khăn: Còn thiếu một số phòng chức năng, trang thiết bò,
trường đang xây dựng, sửa chữa gây khó khăn cho việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào giảng dạy, thực hiện các tiết học thực
hành.
- Kết quả đạt được:
+Triển khai thực hiện tốt chương trình phân ban.
+ Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng
đảm bảo công bằng khách quan.
+Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích
cực, tính sáng tạo, tính độc lập của học sinh cùng với nâng cao năng
lực tư duy, khả năng tự học cho học sinh.
+Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bò dạy và học.


-Kinh nghiệm :Tổ chức giảng dạy và học tập phù hợp với loại
hình lớp học của nhà trường đề ra. Thực hiện tốt quan điểm không
để học sinh ngồi nhầm lớp .Tập trung đầu tư nhân lực, tâm lực, trí
lực, vật lực cho hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.
2. Thực hiện quy chế chuyên môn:
a) Thực hiện ba công khai trong trường học:Thực hiện tốt.
b) Quản lýù chuyên môn: Hiệu trưởng chỉ đạo cho các Phó
hiệu trưởng chuyên
môn lập kế hoạch thực hiện chuyên môn hàng tháng , thường
xuyên báo cáo cho Hiệu trưởng nắm tình hình cùng tham mưu với
Hiệu trưởng đề ra các biện pháp đẩy mạnh hoạt động chuyên môn
trong đơn vò.
- Tổ trưởng theo chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, quản lý
chỉ huy các thành viên trong tổ đồng thời lập kế hoạch tổ chuyên
môn trình hiệu trưởng duyệt hàng tháng.
- Nhóm trưởng chỉ huy các thành viên trong nhóm theo yêu
cầu của tổ trưởng..
- Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ giáo viên để nắm tình
hình đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng trang thiết bò dạy
và học. Kết quả dự giờ này cũng góp phần cho việc đánh giá
giáo viên cuối năm.
c) Tổ chức kiểm tra học kì I, thi chọn học sinh giỏi: Quản lý
chặt chẽ các kỳ kiểm tra, thi học kỳ để hạn chế thấp nhất các
vi phạm nội qui thi.Sau thi các tổ chuyên môn đánh giá rút kinh
nghiệm cho giảng dạy ở học kỳ II.
d) Chỉ đạo đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh:
- Hiệu trưởng quản lý sâu sát tình hình nhân sự, đánh giá
đúng năng lực, tinh thần thái độ, hiệu quả công tác, ý thức trách
nhiệm của từng thành viên trong hội đồng sư phạm. Hiệu trưởng
trực tiếp theo dõi đánh giá nhân sự nhà trường. Đãm bảo thực
hiện đúng các chế độ, chính sách của nhà giáo, không để bất cứ
các thành viên nào bò thiệt thòi về quyền lợi và không thực hiện
đầy đủ nhiệm vụ đựơc giao
- Thực hiện kiểm tra việc thực hiện chương trình điểm số ở
giữa học kỳ và cuối học kỳ :
- Hàng tháng giáo viên phải thực hiện cột điểm theo kế hoạch
của tổ trưởng và nhập điểm vào máy vi tính.Quản lý điểm số
chặt chẽ bằng máy vi tính của trường.
- Chỉ đạo giáo viên đánh giá xếp loại học sinh đúng theo quy
đònh của ngành.
3. Thực hiện các hoạt động giáo dục
a)Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:Trường tổ chức dạy
nghề tin học cho học sinh theo đúng qui đònh về số tiết .
b) Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thành lập Ban hướng
nghiệp để tư vấn cho học sinh về lý tưởng cuộc sống, về chọn
ngành nghề, về tâm lý lứa tuổi, Chỉ đạo tổ hướng nghiệp thực
hiện đầy đủ số tiết hướng nghiệp ở các khối lớp và lồng ghép
các nội dung có liên quan gây hứng thú cho học sinh học tập.


c)Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đúng về
số tiết và nội dung
giảng dạy , có phân công nhóm trưởng theo dõi và kòp thời đề
xuất những vấn đề nảy sinh trong quá trình giảng dạy .
III. PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC
GIA VÀ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC:
1) Phổ cập giáo dục :
- Căn cứ vào đề án phổ cập giáo dục giai đoạn 20062010 của huyện
Tam Bình: năm 2008 chọn 2 xã Tường Lộc-xã Mỹ Thạnh Trung làm
điểm, giao cho ban chỉ đạo phổ cập 2 xã trên và trường THPT Tam
Bình(Trần Đại Nghóa) phối kết hợp thực hiện, Kết quả năm 2008 đạt
chuẩn phổ cập ở 2 xã trên.
- Năm 2009 Trường THPTTrần Đại Nghóa tiếp tục giữ vững
chuẩn phổ cập THPT ở 02 Xã Tường Lộc và Mỹ Thạnh trung,
đangkết hợp với đòa phương tiếp tục tiến hành phổ cập ở xã Loan
ỹ và Xã Bình Ninh.
2) Xây dựng trường chuẩn quốc gia:
a)Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:
- Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục - đào tạo và
chính quyền đòa phương.
+ Tập thể giáo viên đoàn kết quyết tâm xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia.
- Khó khăn:
+ Trường còn đang xây dựng, cơ sở vật chất chưa đảm bảo.
+ Tỉ lệ bỏ học của học sinh còn cao.
- Biện pháp:
+ Trước tiên nhà trường xây dựng thư viện đạt chuẩn và đang
đề nghò kiểm tra, cộng nhận.
+ Kết hợp chặt chẽ 03 môi trường giáo dục: Nhà trường – Gia
đình – Xã hội để giáo dục học sinh, kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.
+ Khuyến khích giáo viên học trên chuẩn và thi giáo viên giảo
các cấp.
b) Kết quả kiểm tra công nhận trường học thân thiện,
học sinh tích cực: Đạt chuẩn xuất sắc về việc thực hiện phong trào
xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực”
IV. XÂY DỰNG CSVS, TỰ LÀM VÀ MUA SẮM THIẾT BỊ
DẠY HỌC
1. Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bò dạy học:
-Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm của Sở Giáo dục- Đào tạo về xây dựng cơ
sở vật chất, trang thiết bò tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn
quốc gia.
+ Có cán bộ thiết bò Lý, hóa nên việc thực hiện thí nghiệm ở 2
bộ môn này khá tốt.
+ Giáo viên nhiệt tình nghiên cứu, sáng tạo làm nhiều đồ dùng
dạy học.


- Khó khăn: Còn thiếu phòng thực hành thí nghiệm, phòng bộ
môn, cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm chưa qua tập huấn nên có
phần hạn chế
-Biện pháp: Cán bộ thiết bò sắp xếp thật khoa học để tạo điều
kiện các bộ môn có thể thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm
đầy đủ, thường xuyên báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình sử dụng
trang thiết bò dạy học , để kòp thời chỉ đạo,nhanh chóng bổ sung các
trang thiết bò , phòng chức năng …..
Chỉ đạo tốt việc thực hiện các trang thiết bò hiện có và đẩy
mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học .
2. Kết quả :
a) Số phòng học mới: 00
b) Số lượng thiết bò: 16 bộ.
c) Sách giáo khoa (bộ),
d) Số máy vi tính hiện có dùng để dạy tin học : 46 trong đó số
mua sắm mới:00
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được:
a) Ưu điểm:
Tất cả giáo viên đều hoàn thành nhiệm vụ được phân công
và luôn tuân thủ nội qui của cơ quan, qui chế của ngành,pháp luật
của nhà nước. Đa số học sinh đều nghiêm túc chấp hành pháp
luật, nội qui của trường và lớp, lễ độ với thầy cô, hoà nhã với
bạn bè.
Xây dựng môi trường sư phạm, thân thiện trong nhà trường.
Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường đoàn
kết với nhau, ân cần, hoà nhã khi tiếp chuyện trao đổi với phụ
huynh, học sinh. Mỗi thầy cô phải có tác phong giản dò, gần gũi vơiù
nhân dân.
Tất cả các loại hình kiểm tra đánh giá đều phải được tiến
hành nghiêm túc, bảo đãm trung thực, khách quan. Giáo viên chuẩn
bò chu đáo bài kiểm tra học sinh tại lớp và tổ chức kiểm tra chặt
chẽ. Ban giám hiệu tổ chức chu đáo mọi khâu cho kiểm tra tập
trung. Tất cả sai phạm của giáo viên và học sinh trong kiểm tra đánh
giá được xử lý nghiêm minh
b) Khuyết điểm:
2. Bài học kinh nghiệm:
Để đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nhà trường cần
phải có hệ thống quản lý nhà trường từ Ban Giám Hiệu đến các
thành viên trong nhà trường hoạt động nhòp nhàng, làm việc theo
qui chế , phân công phân nhiệm rõ ràng . Có sự đoàn kết nhất trí
cao trong tập thể sư phạm nhà trường, có lực lượng giáo viên đủ về
số và mạnh về chất.
VI. KIẾN NGHỊ

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II


1/ Giáo dục chính trò tư tưởng, đạo đức, tác phong :
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ đềm năm học” đổi mới quàn lí và
nâng cao chất lượng giáo dục”
-Tăng cường công tác giáo dục chính trò tư tưởng, đạo đức cho
tất cả cán bộ viên chức, để tất cả có lập trường vững vàng, an
tâm công tác, làm việc theo đúng pháp luật của nhà nước và qui
chế của ngành, của cơ quan, nghiêm túc thực hiện các chủ trường
đường lối của Đảng và Nhà nước. Song song đó tập trung xây dựng
tập thể học sinh có hạnh kiểm tốt, có lý tưởng học tập đúng đắn,
chuyên cần chăm chỉ học tập, có tinh thần cầu tiến và có năng
lực tự học.
-Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng “ trường học thân
thiện, học sinh tích cực”
-Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc,
truyền thống cách mạng của quê hương và truyền thống “ Dạy tốt –
Học tốt “ của nhà trường cho toàn thể học sinh .
Biện pháp :
-Tiếp tục tổ chức cuộc thi kể chuyện “ Tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh
-Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ Thầy cô giáo là tấm
gương về đạo đức và tinh thần tự học cho học sinh noi theo.
- Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm phải xác đònh cho được
những biểu hiện vi phạm đặc trưng nhà giáo có thể mắc phải ở
nhà trường chúng ta là gì để có biện pháp ngăn chặn.
2/.Chuyên môn :
-Tiếp tục tăng cường các hoạt động và các điều kiện để nâng
cao chất lượng giảng dạy và năng lực chuyên môn của giáo viên.
-Đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các trang thiết bò dạy và học.
-Thực hiện đúng, đầy đủ qui chế chuyên môn, đặc biệt là thực
hiện chương trình.
Biện pháp :
- Đổi mới phương pháp theo quan điểm chọn lọc phương pháp
giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh, với bộ môn, với từng
bài dạy cụ thể để có thể thực hiện các yêu cầu phát huy tích cực,
tính sáng tạo, tính độc lập cùng với nâng cao năng lực tư duy, khả
năng tự học của học sinh, phải chú trọng đến sử dụng các đồ dùng
dạy học, các phương tiện máy tính, đèn chiếu.
- Giáo viên phải tích cực tìm tài liệu dạy học sinh .Giáo viên
phải hướng dẫn học sinh tự học, tự giải quyết vấn đề, bài tập.
-Tiếp tục duy trì giáo viên dự giờ lẫn nhau để rút kinh
nghiệm. Khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu qua sách vỡ mượn ở
thư viện, truy cập internet hoặc tự mua.
Tổ chức quản lý chặt chẽ dạy ,học chính khoá, ôn luyện .
KTHIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG


HOÀ TROÏNG NHAÂNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×