Tải bản đầy đủ

mẫu PHIẾU THẨM ĐỊNH và ĐÁNH GIÁ SKKN TRONG GIÁO dục

HỘI ĐỒNG SKCS MƯỜNG KHƯƠNG
TỔ THẨM ĐỊNH SKKN
PHIẾU THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2012
Tên sáng kiến kinh nghiệm: .....................................................................
Họ và tên người viết:................................................................................
Đơn vị:......................................................................................................
Môn: ......................................... Bậc học, ngành học: .............................

Kết quả thẩm định – đánh giá
TIÊU CHUẨN

TIÊU CHÍ
1

1

ĐỔI MỚI

2
3


2

LỢI ÍCH

3

KHOA HỌC

4

5
6

4

KHẢ THI

7

5

HỢP LỆ

8

ĐIỂM

Có đối tượng nghiên cứu mới
Có giải pháp mới và sáng tạo góp
phần nâng cao hiệu quả công việc
Có đề xuất hướng nghiên cứu mới
Có chứng cứ đáng tin cậy cho thấy
đề tài (SKKN) đã tạo hiệu quả cao
hơn (phân biệt giữa chưa áp dụng và
đã áp dụng)
Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến
phù hợp với nhiệm vụ và tổ chức
hiện có của đơn vị
Đạt logic, nội dung văn bản dễ hiểu


Có thể áp dụng cho nhiều người, ở
nhiều nơi
Hình thức văn bản theo quy định của
các tổ chức quản lý thi đua
TỔNG CỘNG

Ý kiến đánh giá khác: ..........................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


Xếp loại:
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)


NHẬN XÉT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
(Kèm cùng phiếu thẩm định và đánh giá SKKN)
1. Tính pháp lý, hợp lý của đề tài, SKKN:
- Có trùng với đề tài, SKKN đã có của người khác hay không?
- Bố cục của đề tài có theo mẫu không?
- Các mục trong đề tài, SKKN có hợp lý, logic với nhau không.
2.Về nội dung:
a) Tính mới.
Trên cơ sở kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo
dục...phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới, có tính
đột phá, phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong quá trình
thực hiện công tác của mình
b) Tính khoa học.
- Có luận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu được khái quát
thực trạng, mục đích ý nghĩa cần đạt, những giới hạn cần có...)
- Có luận điểm: Những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể
- Có luận cứ khoa học, xác thực: thông qua các phương pháp hoạt
động thực tế
- Có luận chứng: những minh chứng cụ thể ( số liệu, hình ảnh...) để
thuyết phục được người đọc.
Toàn bộ nội dung được trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ giữa
các vấn đề được nêu, có sử dụng các phương pháp để phân tích, so
sánh, tổng hợp, khái quát được mục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui
luật, với xu thế chung, không phải là ngẫu nhiên.
c) Tính ứng dụng thực tiễn.
Mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng đại trà, được các CB-GV
trong ngành vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao.
d) Tính hiệu quả.
Đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục;
trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành
của học sinh. Áp dụng trong thực tế đạt được hiệu quả cao nhất, với
lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất.
3. Về hình thức:
a) Trình bày nội dung theo bố cục đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp
được sử dụng chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một
cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay.
b) Đề tài được soạn thảo và in trên máy vi tính, trang trí khoa học,
đóng bìa đẹp. Bìa SKKN phải được ghi rõ ràng theo trật tự sau: tên cơ
quan chủ quản, tên đơn vị, tổ, phòng (khoa); tên đề tài; tên tác giả; chức
danh; năm thực hiện.


NGƯỜI NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ
tên)


HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Bảng chấm, đánh giá đề tài:
TIÊU CHUẨN

TIÊU CHÍ
1

1

ĐỔI MỚI

2
3

2

LỢI ÍCH

4

3

KHOA
HỌC

5
6

4

KHẢ THI

7

5

HỢP LỆ

8

ĐIỂM

Có đối tượng nghiên cứu mới
Có giải pháp mới và sáng tạo góp
phần nâng cao hiệu quả công việc
Có đề xuất hướng nghiên cứu mới
Có chứng cứ đáng tin cậy cho thấy
đề tài (SKKN) đã tạo hiệu quả cao
hơn (phân biệt giữa chưa áp dụng và
đã áp dụng)
Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến
phù hợp với nhiệm vụ và tổ chức
hiện có của đơn vị
Đạt logic, nội dung văn bản dễ hiểu
Có thể áp dụng cho nhiều người, ở
nhiều nơi
Hình thức văn bản theo quy định của
các tổ chức quản lý thi đua

Tối đa 10

TỔNG CỘNG

100

Tối đa 10
Tối đa 10
Tối đa 30

Tối đa 10
Tối đa 10
Tối đa 10
Tối đa 10

Chú ý: Tiêu chí 8 về hình thức văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV
ngày 19/11/2011 của Bộ nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình
bày văn bản hành chính.
II. Xếp loại :
- Mỗi đề tài sẽ có 02 giám khảo chấm, đánh giá độc lập. Điểm số là
điểm trung bình cộng của 02 giám khảo.
- Loại Xuất sắc: từ 80 đến 100 điểm
- Loại Khá: từ 60 đến 79 điểm
- Loại trung bình: từ 50 đến 59 điểm.
- Không đạt: Dưới 50 điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×