Tải bản đầy đủ

SKKN Một số biện pháp giữ vở sạch – rèn chữ đẹp cho học sinh lớp 3

Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho

SNG KIN KINH NGHIM
Mt s bin phỏp gi v sch rốn ch p cho hc sinh lp 3.

I. PHN M U.
I.1/ Lý do chn ti:
Trong nhng nm hc gn õy, vn gi v sch rốn ch p c c bit
quan tõm. Hn na, trng Tiu hc Trn Bỡnh Trng, ban Giỏm hiu cng rt
chỳ trng n cụng tỏc Gi v sch rốn ch p cho hc sinh. thc hin tt
nhng yờu cu trờn ũi hi c thy v trũ phi cú s n lc phn u khụng ngng.
Nm hc ny, tụi c nh trng phõn cụng ging dy lp 3A. Ngay t u
nm hc, tụi ó ngh rng mun nõng cao c cht lng giỏo dc ton din cho
hc sinh khụng nhng ngi giỏo viờn phi truyn th y nhng tri thc cho
cỏc em m chỳng ta cũn phi quan tõm, chỳ trng n vic rốn ch vit, gi v sch
cho hc sinh.
Mt khỏc, i vi bc Tiu hc thỡ yờu cu c bn v ti thiu nht i vi hc
sinh l c thụng vit tho. Ch vit ca hc sinh cũn liờn quan n tt c nhng
mụn hc khỏc nh: Toỏn, Ting Vit, o c, T nhiờn v xó hi,... Do ú, nu
hc sinh vit nhanh, ỳng v p thỡ vic hc cỏc mụn ó k trờn s thun li hn.
Ngoi nhng lớ do trờn, tụi thy vic rốn ch vit cũn gúp phn rốn luyn cho

hc sinh nhng phm cht o c tt nh: tớnh cn thn, kiờn trỡ, tinh thn k lut
v phỏt trin úc thm m. Phm Vn ng núi: Ch vit cng l biu hin ca nt
ngi. Dy hc sinh vit ỳng, vit cn thn, vit p l gúp phn rốn luyn cho cỏc
em tớnh cn thn, lũng t trng i vi mỡnh cng nh i vi thy cụ, cng nh
bn c bi v ca mỡnh.

Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
Qua thc t iu tra cho thy kt qu v cht lng ch vit trng Tiu hc
Trn Bỡnh Trng ó cú nhiu tin b, song vn cha cú nhiu em vit ch p. Cht
lng v ch vit bc u tng i n nh, song ch vit cha thc s p.
Bng kinh nghim rốn ch vit ca mỡnh trng qua nhiu nm tụi ó rốn ch vit
cho hc sinh, tụi ó mng ht kh nng ca mỡnh giỳp cỏc em cú kt qu v ch vit
nh mong i.
Vi kinh nghim v nhng kt qu ó t c qua cỏc nm, tụi ó mnh dn
chon ti: Mt s bin phỏp gi v sch rốn ch p cho hc sinh lp 3.
I.2/ Mc tiờu, nhim v ca ti.
a. Mc tiờu.
Rốn k nng gi v sch vit ch p cho hc sinh lp 3, giỳp cỏc em.
- Phỏt trin mt cỏch ton din v c, Trớ, M.
- Bi dng cho tr nhng phm cht tt nh: Tớnh cn thn, tinh thn k lut
v úc thm m.
- Nõng cao cht lng ch vit cng nh cht lng giỏo dc phự hp vi s
phỏt trin ca ngnh giỏo dc núi riờng v ca t nc núi chung trong thi i
mi ny.
b. Nhim v:
- Tỡm hiu thc trng dy v hc vit ch ca hc sinh lp 3. Qua ú, ra mt
s sỏng kin nhm gúp phn rốn ch vit p cho hc sinh lp 3.
I.3/ i tng nghiờn cu:
- 26 em hc sinh lp 3C, lp tụi trc tip ging dy nm hc 2013-2014.
- Ngoi ra, tụi cũn tỡm hiu, th nghim v trao i kinh nghim t nhng ng
nghip ca mỡnh.
I.4/ Gii hn, phm vi nghiờn cu.
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1
Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
Vi sỏng kin: Mt s bin phỏp gi v sch rốn ch p cho hc sinh lp
3. Tụi ó trin khai thc hin trong ton khi lp 3. Ngoi ra, sỏng kin ny cũn cú
th ỏp dng cho tt c cỏc khi lp t khi lp 1 cho n Khi lp 5 trong nh
trng Tiu hc núi chung.
I.5/ Phng phỏp nghiờn cu.
- Phng phỏp nghiờn cu ti liu.
- Phng phỏp iu tra vit.
- Phng phỏp quan sỏt.
- Phng phỏp lm mu.
- Phng phỏp thc hnh.

II. PHN NI DUNG.
II.1/ C s lý lun.
H thng tớn hiu ngụn ng l mt h thng bao gm nhiu tng bc. T mt s
ớt n v thuc h thng bộ nht cú th to ra nhiu n v bc trờn da vo quy tc
nht nh. Ch vit cng vy, t mt s nột c bn chỳng c kt hp vi nhau
theo nhng quy tc nht nh to ra cỏc ch cỏi khỏc nhau. Nm c quy tc
ny, HS d dng vit c ch vit theo quy trỡnh hp lý v ch ng vit ỳng nột
bỳt ca mỡnh.
Ngy 14/06/2002 b Trng b Giỏo dc v o to ó ban hnh quyt nh s
32/2002 Q BGD&T v Mu ch vit trong trng Tiu hc v ch o thc
hin vic dy v hc vit ch nh sau: S GD&T cú trỏch nhim ch o thc hin
vic nõng cao cht lng dy v hc vit ch trong nh trng Tiu hc. Theo vn
bn hng dn ngy 17/06/2002 ca v Tiu hocjra vn bn s 5105/TH hng dn
dy v hc vit ch Tiu hc: Tip tc y mnh phong tro luyn vit ch p
cho giỏo viờn v hc sinh. T chc thi vit hng nm cỏc cp u c s, tng
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
cng c s vt cht, thit b dy hc nhm to iu kin tt cho vic dy v hc
ch trong trng Tiu hc, mi lp cn c trang b y bng mu ch vit do
B ban hnh...
Qua ú, GV tiu hc no cng ra sc rốn da nột bỳt ca mỡnh sao cho cú th
theo kp cỏc ng nghip. Giỳp HS cú ý thc hn khi vit bi v t rốn luyn sao
cho kp bn bố.
II.2/ Thc trng.
Sau mt tun nhn lp, tụi phỏt hin ra gn 2/3 s HS ch vit xu, khụng ỳng
cao cỏc con ch, mu ch v khong cỏch...Cỏc em vit tựy tin, cu th, ch
vit khụng u, v thỡ loem mc v b bụi bn, gúc v b qun trụng rt xu. Thụng
qua vic kho sỏt cht lng mụn Toỏn, Ting Vit v quan sỏt ch vit ca cỏc em
trong lp tụi thy ch vit ca cỏc em cha p, t l ch loi A cũn thp, HS cha
nm vng cỏc tờn gi cỏc dũng k trong v, cha nm rừ v im t bỳt, im
dng bỳt ca tng ch. Ch vit ca cỏc em cũn ri rc, cha lin mch. Ch vit
hoa cha ỳng mu. Thng khi hc mụn chớnh t cỏc em mi cú ý thc vit p,
cũn cỏc mụn hc khỏc ch vit rt u, gch xúa nhem nhuc. Mt s ch nhỡn chộp,
cha nghe vit c, vit sai li chớnh t nhiu v c bit l cha cú ý thc gi gỡn
v ca mỡnh. iu ny khin tụi phi b rt nhiu thi gian v cụng sc rốn
luyn cho cỏc em.
a. Thun li khú khn.
* V thun li:
- C s vt cht c trang b tng i y : hu ht cỏc lp u cú bn
gh tng hp giỳp cỏc em cú t th ngi hp lý, phũng hc thoỏng mỏt, trang b
y ốn chiu sỏng, qut, bng chng lúa,...
- Ban Giỏm hiu nh trng luụn quan tõm, to iu kin v ng viờn kp thi
i ng giỏo viờn v hc sinh trong vic rốn ch vit.

Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
- Giỏo viờn cú chuyờn mụn, nhit tỡnh, tõm huyt v cú trỏch nhim cao trong
quỏ trỡnh cụng tỏc.
* Khú khn:
Trng nm trờn a bn vựng sõu, vựng xa. Dõn c ch yu l ng bo dõn
tc ti ch nh ấờ, Võn Kiu ( chim 95%), i sng ht sc khú khn, nhiu ph
huynh khụng bit ch thm chớ khụng bit núi ting ph thụng khin s hp tỏc
gia giỏo viờn v ph huynh cng nh vic rốn luyn thờm nh cho hc sinh gp
rt nhiu tr ngi. Bờn cnh ú, vỡ c im ca hc sinh lp 3 l la tui giao thoa
gia hc sinh lp 1,2 vi lp 4,5 nờn kh nng vit ch ca cỏc em cũn chm. Mc
dự cỏc lp 1,2 cỏc em ó c hc v cu to ca ch thng, ch hoa nhng do
c im la tui d nh d quờn ca hc sinh tiu hc v khụng c rốn luyn
thng xuyờn nờn khi lờn ti lp 3 thỡ phn ln cỏc em vit ch cha ỳng, cha
p.

b. Nguyờn nhõn:
* Nguyờn nhõn t phớa giỏo viờn:
My nm gn õy phong tro V sch ch p ó lan rng khp c nc nờn
ch vit ca hc sinh cng ó c ci thin. Nhiu giỏo viờn ó trn tr, gúp nhiu
cụng sc ci tin kiu ch, ni dung v phng phỏp ging dy nhm nõng cao cht
lng ch vit ca hc sinh. Song, bờn cnh ú vn cũn giỏo viờn cha tht s nhit
tỡnh trong cụng tỏc luyn ch. C th:
-

Ch vit ca mt s GV cũn xu, cha ỳng cao, khong cỏch theo mu ch
mi.
- Mt s GV cha chỳ trng n vic vit bng v trỡnh by bng, ch vit
khụng ỳng mu, sai chớnh t, tựy tin trong cỏch trỡnh by.

Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
- Nhiu giỏo viờn cha nhit tỡnh trong ging dy, thiu dựng trc quan nht
l khi dy phõn mụn tp vit v dy phõn mụn chớnh t dn n vic hc sinh khụng
nm vng cu to ch, quy tc chớnh t.
- Giỏo viờn cha cú phng phỏp rốn luyn ch vit phự hp tớch cc hc
sinh d dng tip thu tri thc v cú thúi quen cn thn khi vit ch.
* Nguyờn nhõn t phớa hc sinh:
- Nhiu hc sinh ch xu nhng ngi vit, khụng cú hng thỳ v lũng say mờ
khi vit ch m ch yu ch dng li mc vit ỳng.
- HS vit sai cao ca ch k c ch thng v ch hoa.
- Ch vit xiờn, thng, cong, vo ln ln.
- Kh nng vit ch liờn kt nột cha ỳng cho nờn ch vit b dớnh nột hoc
ri rc khụng cú s liờn kt.
- t du cõu tựy tin, khụng ỳng quy nh.
- Khong cỏch cỏc ch khụng ng u thm chớ nhiu hc sinh vit ch thiu
nột, sai li chớnh t, trỡnh by xu, khụng khoa hc.
- Hc sinh vựng sõu vựng xa, hon cnh kinh t gia ỡnh khú khn nờn khụng
cú iu kin mua sm dựng, phng tin phc v cho vic rốn ch vit.
- S dng cỏc loi bỳt, v khụng ỳng tiờu chun nờn ch vit HS ch dng li
vit ỳng m cha p, cha cú nột thanh, nột m.
*Nguyờn nhõn t phớa ph huynh:
Nhiu ph huynh trỡnh vn húa thp, khụng cú kin thc cn bn v ch
vit hng dn thờm cho con em mỡnh, nhiu khi dy sai lm nh hng khụng
nh n vic vit ch ỳng, vit ch p ca hc sinh.
- Ph huynh cha chun b y dựng, sỏch v cho hc sinh phc v
cho vic rốn ch, cha xem trng vc bao bc cn thn sỏch v ca hc sinh
trỏnh nhu nỏt v qun gúc.
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
II.3/ Gii phỏp bin phỏp:
a. Mc tiờu ca gii phỏp bin phỏp:
- Giỳp cỏc em hc sinh lp 3 vit ỳng, vit p v vit ỳng tc . ng thi
cú ý thc gi gỡn sỏch v.
b. Ni dung v cỏch thc hin ca gii phỏp bin phỏp.
* Rốn ch mu ca giỏo viờn:
Chỳng ta thng hay cú cõu: Thy no- trũ ny. Thc t thy rng nu giỏo
viờn vit ch p v cú ý thc rốn ch vit thỡ cht lng ch vit ca lp ú s cao
v qua thc t, mi lp khỏc nhau thỡ ch vit ca hc sinh s khỏc nhau. V hc
sinh trong mt lp thỡ ch vit li tng i ging nhau v rt ging ch ca giỏo
viờn. Mt giỏo viờn cú ch vit p cú th s cú nhiu hc sinh vit ch p v
ngc li. Nh vy mun rốn cho hc sinh k nng vit ch ỳng yờu cu, luyn cho
hc sinh vit ch ngy cng p; ngoi vic nm vng ni dung phng phỏp dy
hc, giỏo viờn cũn cn cú nng lc thm m cm nhn c v p ca ch vit,
cú kh nng vit ch p hc sinh noi theo.
Nhn thc c iu ú, tụi quyt tõm luyn ch vit theo mu ch mi theo
quyt nh s 31/2002 ca B trng B Giỏo dc v o to. Hn tun tụi ginh
mt ớt thi gian luyn vit. Mi tun tụi vit t 3 n 4 bi, va vit trờn giy ụ li
va vit theo mu trờn v tp vit ca hc sinh. Qua mi bi vit tụi thng xem k
li t rỳt kinh nghim. Ngoi vit ỳng ra, tụi luụn c gng rốn luyn vit u
v p. T nhng nột vit u tụi rốn luyn cỏch cm bỳt, phn cú th vit ch cú
nột thanh nột m. Qua mt thi gian rốn ch vit ca tụi ó tin b rừ rt v ó cú
th tham gia cỏc cuc thi ch vit p do nh trng, ngnh t chc v t gii 3
cuc thi. Ngoi ra, tụi luụn chỳ trng khõu trỡnh by bng lp sao cho khoa hc v
cú thm m tt c cỏc mụn hc. Cng t ú ch vit ca hc sinh do tụi ph trỏch
cng ngy cng tin b hn.
* Phõn loi ch vit ca hc sinh Xõy dng phong tro rốn ch vit.
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
Trong lp, mt s em vit ch tng i p nhng li cha cú ý thc gi v
sch, p nh lm qun mộp v, bong bỡa, vit, v by lờn v. i vi nhng
trng hp ny, tụi thng xuyờn hng dn cỏc em khi vit phi v ngay ngn,
vut giy cho phng. Ly v ct v nh nhng. Khi ct vo cp phi cho gỏy sỏch
vo trc, tuyt i khụng vit, v by vo v. Hng thỏng tụi kim tra sỏch v v
cú xp loi, nhn xột rừ rng.
Tụi hng dn hc sinh cỏch chn v no, dựng bỳt no luyn vit. Hng
dn hc sinh cỏch bc v v bo qun, gi gỡn sỏch v nh th no trong nm hc.
Hng d cho hc sinh cỏc tiờu chun cn phn u t danh hiu V sch
ch p. ng thi cựng hc sinh ra quyt tõm thc hin cỏc ch tiờu v phong tro
rốn ch vit v gi gỡn sỏch v.
* Hng dn hc sinh gi v sch:
- Ngay t u nm tụi ó giỏo dc cỏc em hiu tm quan trng, ý ngha, tỏc
dng ca viờc gi v sch, rốn ch p .Tụi cũn cho cỏc em xem nhng b v
sch, ch p t nhng nm trc v ng viờn cỏc em hng say rốn luyn t
c nhng b v sch ,ch p nh cỏc anh ch v cỏc bn . u nm tụi quy nh
mu v , bỳt chỡ , bỳt mc vit cho cỏc em c lp cựng thng nht.
Hng dn cỏch trỡnh by v ca hc sinh trong tng th loi bi, cỏch k v
khi ht bi v cỏch trỡnh by cỏc th th khi vit thng nht trong c lp.
- Mi em cú mt t giy thm ; mt gi lau bỳt , trong mi v u cú mt t
giy kờ tay v khụng b giõy bn, khụng b t m hụi khi vit .
- Ngoi ra tụi cũn hng dn hc sinh cỏch gt bỳt chỡ , cỏch bm mc ( khụng
bm quỏ y ,ch bm 1/2 sc cha ca bỳt )
- Khi vit khụng n bỳt, m np nh nhng di ngn bn, nu bỳt bn cn ly
gi lau lau sch ri mi vit .Trc khi vit cn th bỳt ra giy nhỏp ,khi no thy
mc ra u n ,nột p mi vit vo v .
-Tụi luụn nhc nh hc sinh m v, gp v nh tay, khi vit khụng gp ụi v .
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
- Cui gi hc thu v vo t ca lp, u gi hc lp trng phỏt v theo
bn .
- Hng ngy bn hc ca hc sinh phi c lau sch trc khi vo lp , hc
sinh cn phi ra tay sch trc khi vo gi hc .
- Nu vit sai trong v cn dựng thc k chõn di ch vit sai , khụng c
ty xoỏ .
- Cui mi bui hc, tụi luụn kim tra v ca cỏc em thng xuyờn nhn xột
v ng viờn nhc nh hc sinh c gng hn nhng ln sau.
- Thng xuyờn ng viờn, tuyờn dng nhng em vit sch, p v a v
cho nhng em vit cũn cha c p xem , hc tp.
Hng ngy, hng tun tụi kt hp vi on i ỏnh giỏ phong tro v sch
ch p theo tng t, tng hc kỡ v c nm hc mt cỏch nghiờm tỳc, cht ch.
Trong ú tiờu chớ ỏnh giỏ v cht lng ch vit c tụi t lờn hng u.
i vi nhng em cú tin b tụi thng ng viờn kp thi. Tõm lớ thớch c
khen ngi ca hc sinh Tiu hc ó c tụi tn dng trit nờn hc sinh lp tụi
thi ua rt sụi ni, c nh th cht lng ch vit c tng lờn rừ rt.
* Hng dn hc sinh vit ch p:
Vo u nm hc mi, tụi tin hnh kim tra sỏch v, dựng hc tp ca hc
sinh. Phõn loi ch vit ca hc sinh theo tng loi cú phng phỏp rốn luyn
ch cho phự hp. Gm cỏc loi ch nh sau:
- Loi ch ỳng, p.
- Loi ch sai li chớnh t.
- Loi ch sai cao.
- Loi ch sai khong cỏch.

Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
rốn hc sinh vit ch ỳng, tụi c cỏc ti liu tham kho, ch o chuyờn
mụn nm chc cỏch vit cỏc nột, ch cỏi cho ỳng, p.
Ngay t u nm hc tụi dnh tun u tiờn hng dn cỏc em cỏch cm
bỳt, v v t th ngi vit.
- Khi ngi vit ,hc sinh phi ngi ngay ngn , lng thng , khụng tỡ ngc vo
cnh bn ,u hi cỳi , hai mt cỏch v t 25-30 cm . Cỏnh tay trỏi t trờn mt bn
bờn trỏi v, bn tay trỏi tỡ vo v, gi v khụng b xờ dch khi vit. Cỏnh tay phi
cựng trờn mt bn. Vi cỏch tay nh vy, khi vit bn tay v cỏnh tay phi cú
th dch chuyn thun li t trỏi sang phi mt cỏch d dng .
- Cỏch cm bỳt : Khi vit hc sinh cm bỳt v iu khin bỳt vit bng c ba
ngún tay ( ngún tr, ngún cỏi v ngún gia ) ca bn tay phi. u ngún tay tr t
phớa trờn, u ngún cỏi gi bờn trỏi, phớa bờn phi ca u bỳt ta cnh t u
ngún tay gia. Ba im ta ny gi bỳt v iu khin ngũi bỳt dch chuyn linh
hot. Ngoi ra, ng tỏc vit cn cú s phi hp c ng ca c tay khuu tay v c
cỏnh tay.
- V trớ t v khi vit ch: V vit cn t nghiờng so vi mộp bn mt gúc
300 (nghiờng v bờn phi ). S d phi t nh vy vỡ chiu thun ca vn ng tay
khi vit ch Vit l vn ng t trỏi sang phi.
- Trong quỏ trỡnh hc sinh vit, tụi luụn quan sỏt phỏt hin nhng hc sinh
ngi, cm bỳt hoc t v sai sa trit cho cỏc em.
- Trong quỏ trỡnh rốn luyn ch cho hc sinh, tụi t k hoch rốn ch c th
bn thi im: Trong gi tp vit, trong gi chớnh t, trong cỏc gi hc cũn li
nh.
*Trong gi tp vit:
Trc ht tụi cho hc sinh nhc li , hiu rừ c im v cỏch s dng v tp
vit cỏc em bit dựng v tp vit ỳng yờu cu .
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
Cỏc ch cỏi cú cao mt n v c xỏc nh bng ng k ngang trờn v
ng k ngang di.
Cỏc ch cỏi cú cao 2,5 n v c xỏc nh bng ng k ngang trờn,
gia v gia.
- ễ vuụng trờn khung ch mu. Cỏc ụ vuụng ny do cỏc ng k ngang, dc
to thnh, khong cỏch gia 3 ụ vuụng nh theo chiu dc l mt n v ch.
- Xỏc nh to v chiu hng ch.
- im t bỳt: l im bt u khi vit mt nột trong mt ch cỏi.
- Vit lin mch: l im thao tỏc a ngũi bỳt liờn tc t im kt thỳc ca nột
ng trc ti im bt u ca nột tip theo.
- K thut lia bỳt: l thao tỏc a ngũi bỳt trờn khụng.
- K thut rờ bỳt: ú l trng hp vit ố lờn theo hng ngc li vi nột ch
va vit, õy xy ra hai trng hp dng c vit ( u ngũi bỳt) Chy nh t
im kt thỳc ca nột ng trc n im bt u ca nột ng sau.
Sau khi ó cho hc sinh nm chc cỏc kớ hiu, k thut vit ch ri tụi tin
hnh dy chc tit tp vit. Nu dy chc tit tp vit, tụi tin rng ch ca hc sinh
s dn dn tr nờn ỳng v p hn. trong tit tp vit tụi c bit chỳ trng ti
ch mu (B ch cỏi) ch vit mu ca giỏo viờn, vic ny thc hin thao tỏc hng
dn hc sinh vit pht tht t m v cho hc sinh luyn vit nhiu bng tay, giy
nhỏp.
Song song vi vic rốn ch vit cho hc sinh tit tp vit cú trong chng
trỡnh t tun u ca nm hc, tụi cũn rốn luyn thờm cho cỏc em mt tit tp vit
v luyn ch p cho cỏc em trong tit hng dn t hc, vi tit tp vit ny, tụi
rốn luyn cho cỏc em cỏch vit ch hoa sỏng to, rốn luyn ch vit thng v vic
dy hc ny tụi tin hnh rt t m v cn thn.
*Trong gi chớnh t:
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
- õy l gi hc rốn luyờn cho hc sinh k nng nghe c vit chun xỏc
theo lut chớnh t. Hc sinh nm chc phõn bit c nhng ph õm d ln.
- i vi chớnh t, tụi chỳ trng rốn cho cỏc em cỏch nghe chun xỏc vit
ỳng, cỏch phõn bit cỏc ph õm d nhm vit cho chun xỏc thụng qua vic
phỏt õm, ghộp ting to t ( Da vo ngha chun ca t ghộp phõn bit , da vo
quy lut chung). Ngoi ra cũn rốn luyn cho hc sinh k nng vit ỳng, vit p.
Trong c tit tp vit v tit chớnh t tụi u rt chỳ ý ti vic ỏnh giỏ bi vit
ca hc sinh m bo 2 yu t: va nghiờm khc, va th hin s ng viờn
khớch l kp thi. Nh ú s ỏnh giỏ c thc cht bi vit ca hc sinh v ng
viờn cỏc em c gng phn u hn.
*Trong cỏc gi hc khỏc:
Trong cỏc gi cũn li tụi rt chỳ trng n tit tp c. Trong tit hc ny tụi
luyn k cho cỏc em cỏch c v nu cỏc em bit phỏt õm chun xỏc thỡ cỏc em s
c ỳng , c nhanh. Nu hc sinh ó c ỳng , c nhanh thỡ vic vit ch ca
cỏc em s thun li hn rt nhiu.
Ngoi ra, tụi cũn chỳ trng rốn ch cho hc sinh khi cỏc em vit bi ca cỏc
mụn hc khỏc nh : Toỏn, Ting Vit, o c, cỏc em hiu c rốn ch p
cn rốn mi lỳc mi ni. T ú hỡnh thnh cho cỏc em thúi quen tt gi v sch
s, vit ch cn thn ỳng v p .
*i vi vic rốn ch nh :
Tụi giao vic v nh c th hc sinh luyn thờm nh :
- Chộp mt bi chớnh t theo bi chinh t trờn lp.
- Tụi cũn cú mt s theo dừi riờng v din bin ch vit, vic gi v sch
ca hc sinh trong lp. Hng tun, vo sỏng th sỏu ( tit hot ng ngoi khúa ) tụi
dnh ra khong 5 phỳt ỏnh giỏ vic rốn ch ca tng hc sinh trong lp.
Ngoi ra tụi cũn khuyn khớch vic cỏc em trao i bi luyn vit cho nhau
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
cỏc em hc c u im ca bn, nh bn ch rừ giỳp nhng yu im ca mỡnh
khc phc.
Hng thỏng, tụi u chm v sch, ch p cho cỏc em v tụi ly kt qu
vic chm v sch, ch p hng thỏng l mt tiờu chớ quan trng trong vic ỏnh
giỏ thi ua cho cỏc em. õy cng l mt bin phỏp quan trng thỳc y cỏc em n
lc phn u vit ch p.
* Nõng cao nhn thc cho hc sinh v ph huynh:
u nm hc mi, trong cuc hp ph huynh u nm, ngoi vic ph bin k
hoch hot ng ca nh trng trong nm hc mi tụi kt hp tuyờn truyn trong
ph huynh v vn ch vit ca hc sinh.
Tuyờn truyn ging gii cho ph huynh v hc sinh v vai trũ ca ch vit, v
trớ, tm quan trng ca vic rốn ch vit i vi vic hỡnh thnh nhõn cỏch, tớnh kiờn
trỡ, k lut, chu khú ca cỏc em trong quỏ trỡnh hc tp. Ch ra cho ph huynh thy
c nguyờn nhõn hc sinh vit ch xu v tỏc hi ca vic vit ch xu trong quỏ
trỡnh hc tp. Ch vit p giỳp cho hc sinh hng thỳ trong hc tp cỏc mụn hc
khỏc.
Vn ng ph huynh mua sm y cỏc loi dựng hc tp cú cht lng
cho hc sinh trong quỏ trỡnh hc tp nh: Bỳt, v, mc, thc k,Hng dn ph
huynh da vo mu ch v tp vit kim tra v thng xuyờn quan tõm v sa
cha cỏc sai xút cho con em mỡnh.
c. iu kin thc hin gii phỏp bin phỏp.
Rốn k nng vit ỳng, p cho hc sinh l mt quỏ trỡnh lõu di, phc tp v
ũi hi s n lc c gng ca c giỏo viờn v hc sinh. c bit l k nng vit ch
p. õy l mt k nng khụng phi t nhiờn m cú, ũi hi s chm lo rốn luyn
thng xuyờn ca giỏo viờn cho cỏc em, phi dy cho cỏc em mt cỏch cú nh
hng v cú k hoch.
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
* i vi giỏo viờn:
- Cn nm chc quy nh ch hoa, ch thng v cỏc ch s;
- Thng xuyờn rốn ch vit ựng mu, p mi lỳc, mi ni, nht l khi vit
mu trờn bng lp;
- Rốn ch cho hc sinh theo ỳng quy nh:Vit bng trc; vit v sau.
- Thng xuyờn theo dừi, un nn, ch ra cỏc li m hc sinh mc phi sa
cha kp thi cho cỏc em.
* i vi hc sinh:
- Phi thng nht vit cựng mt loi v, mt loi mc.
- Ngi vit ngay ngn, ỳng t th.
- Bn gh phi phự hp vi tm vúc ca tr.
- Cn cú lp hc 2 bui trờn ngy nõng cao cht lng giỏo dc, nõng cao
cht lng ch vit.
- Ph huynh HS cn hp tỏc cht ch, thng xuyờn trao i vi giỏo viờn ch
nhim nm bt c tỡnh hỡnh v tỡm cỏch khc phc.
d. Mi quan h gia cỏc gii phỏp bin phỏp.
Vi sỏng kin "Mt s bin phỏp rốn k nng vit ch ỳng, p cho hc sinh
lp ba". Giỏo viờn v hc sinh trong trng ớt nhiu cng cú suy ngm, nhỡn
nhn li nhng u im, hn ch ca mỡnh trong quỏ trỡnh ging dy v quỏ trỡnh
luyn ch vit cho hc sinh t ú cú ý thc khc phc, sa cha.
Giỏo viờn cú tinh thn trỏch nhim vi cụng vic, tớch cc hn trong vic s
dng trang thit b c cp v lm thờm nhiu d dựng phc v cho ging dy.
Ch vit ca giỏo viờn, c bit l ch vit hc sinh ngy cng ỳng p l c
s hc tt cỏc mụn hc v t kt qu cao trong quỏ trỡnh hc tp.To mi liờn h
cht ch gia giỏo viờn vi ph huynh v hc sinh t ú cú phng phỏp giỏo dc
hp v gi v sch - vit ch p cho hc sinh.
II.4/ Kt qu kho nghim.

Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
T c s lý lun, c s thc tin, ó nh hng cho bn thõn tụi tỡm hiu v
ỏp dng Mt s bin phỏp gi v sch rốn ch p cho hc sinh lp 3.
Thc t tụi c phõn cụng ging dy lp 3 t nm 2013 n nay kt qu t
c nh sau:


Nm hc 2013-2014

S s

Loi A

hc sinh
23

Loi B

Loi C

S lng

%

S lng

%

S lng

%

10

43,5

13

56,5

0

0

nm hc ny hc sinh t v sch ch p cha cao li cỏc em mc phi
nh l; cỏc em thng t bỳt, dng bỳt sai v trớ, nột khuyt trờn, nột khuyt di
cha ỳng cao , chiu rng cha ỳng...


Nm hc 2014-2015

S s

Loi A

hc sinh
26

Loi B

Loi C

S lng

%

S lng

%

S lng

%

14

53.8

12

46.2

0

0

nm hc 2014-2015 ny hc sinh t v sch ch p cú cao hn nm
trc nhng cỏc em vn cũn mc nhng li nh; cỏc em thng t bỳt, dng bỳt,
nột tht ca õm r, s, sai v trớ, t bit l cao õm t cha ỳng, chiu rng cỏc con
ch cha ỳng...c v vit cha thnh k nng k xo.
Phn u nm hc ny 2015-2016
- Lp t danh hiu v sch ch p.
- T l hc sinh t v sch ch p trờn 70%.
Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho
- Cú ớt nht 2 HS t gii thi v sch ch p vũng trng.
Rỳt kinh nghim t nhng nm hc trc nm hc ny tụi ó ỏp dng sỏng
kin kinh nghim ca mỡnh vo thc t ging dy tụi nhn thy lp tụi tin b rt
rừ rt. Khc phc c a s cỏc li cỏc em thng mc phi nh; t bỳt, dng
bỳt sai v trớ, nột khuyt trờn, nột khuyt di, cao, chiu rng cha ỳng...
Qua mt thi gian ỏp dng, tụi thy hc sinh lp cú nhng chuyn bin rừ
rt v ch vit. Vit nn nút, cn thn ó thnh thúi quen ca hc sinh. Cỏc em luụn
t giỏc trong hc tp, sỏch v luụn gi sch p. Phong tro v sch ch p
ca lp luụn c nõng lờn. Ch vit ca cỏc em vit ỳng mu, tc vit ỳng
quy nh. c vit ngy cng thnh tho hn. Bn thõn giỏo viờn khi dy cng thy
hng thỳ, say sa nõng cao cht lng gi dy tt hn.

Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1


Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ đẹp cho

III. PHN KT LUN, KHIN NGH.
III.1/ Kt lun.

Ngời thực hiện: Đỗ Thị Tố QuyênNăm
học: 2015-2016
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×