Tải bản đầy đủ

SKKN Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 + 2

THÔNG TIN CHUNG
Tên đề tài: “Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 + 2”
1.Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Byóoc, trường Tiểu học Lạng San
2.Cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT huyện Na Rì
3.Cơ quan thực hiện đề tài: Trường tiểu học Lạng San
4.Thời gian thực hiện: Tháng 9/ 2015 đến tháng 5/2016
5.Địa điểm thực hiện: Lớp ghép 1 + 2 phân trường Bản Sảng, trường tiểu học Lạng
San
6.Kinh phí thực hiện: Không
7. Cơ quan chuyển giao công nghệ,phối hợp thực hiện đề tài: Trường tiểu học
Lạng San, xã Lạng San – Na Rì – Bắc Kạn
8.Danh sách cán bộ tham gia đề tài:
St

Họ và tên

Đơn vị công tác

t
1


Nguyễn Thị Byóoc

Trường tiểu học
Lạng San

Số tháng

Tỷ lệ % đóng

tham gia

góp nội dung

9 tháng

của đề tài
100%


MỞ ĐẦU
I.Tính cấp thiết của đề tài:
Từ ngày vào ngành làm công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp, tôi luôn có
quan điểm và đề cao “Công tác chủ nhiệm lớp” gắn liền với hoạt động dạy và học.
Bởi vì mục tiêu giáo dục tiểu học là đào tạo các em trở thành con người phát triển
toàn diện về đức, trí, thể, mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục
vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để thực hiện nhiệm vụ này, đòi hỏi người giáo viên không ngừng phấn đấu học
tập, là người có kiến thức năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì
vậy“Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 - 2” không những nâng cao chất lượng
giáo dục đạo đức mà còn hình thành được những kỹ năng sống cho học sinh, góp
phần làm giàu trí thức một hành trang cần thiết cho cuộc đời của các em.
Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, đứng trước thềm thế thế kỷ XXI
phải tự mình vươn lên cùng với sự chuyển mình của đất nước, của toàn thế giới.
Với kinh nghiệm trong quá trình dạy và học. tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm
cho riêng mình về “Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 - 2” đây là việc làm
không thể thiếu được đối với giáo viên Tiểu học, nó góp phần nâng cao chất lương
giáo dục toàn diện cho học sinh.
Các em trở thành con người có đức, có tài là hạt nhân tương lai của đất nước.
Đó là nguyện vọng của bản thân tôi muốn góp một phần công sức của mìnhvào sự
nghiệp giáo dục. Với ý đó tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm “Làm tốt công


tác chủ nhiệm lớp ghép 1 - 2”
II.Mục tiêu của đề tài:
1.Mục tiêu chung:
- Mục đích nghiên cứu kinh nghiệm này là nhằm nắm bắt thực trạng chất lượng
dạy và học.
- Phân tích nguyên nhân cơ bản làm hạn chế chất lượng dạy và học.


- Tìm ra những biện pháp thích hợp để thực hịên tốt công tác dạy và học, nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục một cách tốt nhất.
2.Mục tiêu cụ thể:
- Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh về trình độ tiếp thu bài học, năng
khiếu cá nhân, nhu cầu hứng thú, thói quen thực hiện các hành vi đạo đức để tiếp
tục giáo dục và phát triển trở thành những tài năng của đất nước.
- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập của học sinh.
- Tìm hiểu chất lượng học sinh ở những năm học trước để phát hiện học sinh còn
hạn chế ở những điểm nào, để tìm ra những giải pháp hữu hiệu tích cực nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục để các em có kiến thức vững vàng học tốt các bậc học trên.
- Nhiệm vụ của kinh nghiệm này cũng chính là cái đích mình cần đạt tới tức là kết
quả về kiến thức ,năng lực và phẩm chất của học sinh qua từng năm học.
Qua giảng dạy, tìm hiểu nghiên cứu cần rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng
rộng rãi trong công tác giáo dục nhằm các em trở thành con ngoan trò giỏi.
III.Yêu cầu của nội dung đề tài:
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Đi sâu vào tìm hiểu tình hình thực tế học sinh trong lớp về đặc điểm tâm sinh lý
học sinh, độ tuổi, học sinh năng khiếu, học sinh cá biệt. Tìm hiểu về kinh tế gia
đình học sinh phối hợp chặt chẽ công tác kết hợp giữa gia đình nhà trường và xã
hội để có biện pháp giáo dục cho từng em.
Qua khảo sát chất lượng đầu năm học phân thành nhóm các đối tượng học sinh . Ở
mỗi nhóm đối tượng học sinh giáo viên đều gần gũi trò chuyện để biết được những
mặt hạn chế hay yếu tố năng động ở từng học sinh. Từ đó, định hướng cho các em
cách học tập và rèn luyện có khoa học đem lại chất lượng cao. Qua đó người giáo
viên có thêm kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.
CHƯƠNG II: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.2 Nội dung, quy mô, địa điểm thực hiện:


Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục, là cấp học tạo những cơ sở
ban đầu cơ bản là bền vững cho các em học các bậc học trên. Chính vì vậy đòi hỏi
người giáo viên phải có kiến thức sư phạm cao đặc biệt là công tác chủ nhiệm lớp
mới nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý, trình độ từng đối tượng học sinh trong lớp
để có hướng giảng dạy và giáo dục đạt kết quả phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất
nước, đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước đề ra.
Công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 + 2 là một nội dung về chuyên môn nghiệp
vụ của giáo viên tiểu học. Đặc biệt là vùng khó khăn có các lớp ghép việc công tác
chủ nhiệm càng phải được nâng cao hơn nữa. Làm tốt công tác chủ nhiệm tức là
người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các bộ môn và tổ chức giáo dục,
rèn luyện đạo đức cho học sinh. Trong trường tiểu học, vai trò của người giáo viên
chủ nhiệm hết sức quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý
điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học
sinh là cầu nối giữa ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội.
Hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người
giáo viên, bởi yêu cầu của xã hội đang phát triển, học sinh bởi sự mưu sinh của
gia đình, phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường.
* Về thực trạng:
Trường Tiểu học Lạng San là xã thuộc trung tâm cụm Bắc.Cách trung tâm huyện
2 trục cây số. Phân trường Bản Sảng cách trường chính 6 cây số .Đa số học sinh
chăm ngoan, nhưng bên cạnh đó cùng với sự phát triển của đời sống hiện nay kéo
theo sự đua đòi, học hỏi cách sống mới bao gồm cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Mặt
tiêu cực đã ảnh hưởng tới một số em, khi gia đình còn thiếu sự quan tâm,học sinh
đi học muộn,thiếu đồ dùng học tập ,nghỉ học không phép.Từ lí do đó giáo viên
thường xuyên trao đổi với phụ huynh về học tập của em đó ,giáo viên kịp thời động
viên học sinh,qua đó các em đi học đều và học tâph có tiến bộ hơn.
2.2 Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lý luận: Sưu tầm các tài liệu, cơ sở lý luận về học sinh trong lớp.


- Nghiên cứu thực tiễn: Quan sát những hoạt động của học sinh, phương pháp tổ
chức của giáo viên qua các hoạt động học của học sinh trong lớp.
- Quan sát ghi chép: Quan sát quá trình học sinh tham gia các hoạt động của lớp,
trò chuyện thăm dò ý tưởng của học sinh. Sau khi quan sát xong, thu thập những
vấn đề liên quan và ghi chép lại một cách cụ thể, chính xác với từng học sinh.
- Xử lý kết quả nghiên cứu bằng thống kê toán học: Sau khi đã điều tra thu thập
được đầy đủ số liệu thì tính điểm, xây dựng bảng số minh hoạ các kết quả nghiên
cứu.
* Kết quả khảo sát đầu năm
Đầu năm học để nắm được kỹ năng của học sinh tôi đã tiến hành khảo sát lần 1
khi chưa áp dụng các biện pháp:
Tháng

Lớp
chủ
nhiệm

Tổng
số HS
9

9/2015

Kiến thúc

Môn

HT

Năng lực

Đạt

Phẩm chất

Đạt

TV

6 chiếm
66,7%

6 chiếm
66,7%

7 chiếm
77,8%

Toán

5 chiếm
55,6%

6 chiếm
66,7%

8 chiếm
88,9%

1+2

* Thực hiện phương pháp nghiên cứu như sau:
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp bản thân tôi đã đúc rút cho mình
một số giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiêm lớp, cụ thể là: Bước vào năm học
mới tôi nắm bắt ngay tình hình chung của lớp cũng như điều kiện hoàn cảnh của mỗi
học sinh. Tìm hiểu khả năng, năng lực của mỗi em, nắm được kĩ năng của học sinh:
- Học sinh kiến thức,kĩ năng,phẩn chất
- Học sinh kiến thức chưa hoàn thành
- H ọc sinh kĩ năng chưa thành


- Phẩm chất chưa đạt
- Học sinh có những năng khiếu đặt biệt
- Học sinh chưa hoàn thành, chưa đạt
- Học sinh khó khăn trong học tập.
- Học sinh cá biệt
- Học sinh mồ côi
Với đặc điểm tình hình của lớp như vậy, để góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục. Tôi đề ra một số giải pháp “Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 - 2”
Vào năm học mới tôi tiến hành họp lớp, ổn định lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho các
em. Tổ chức bầu Hội đồng tự quản của lớp, sau đó cho biểu quyết để bầu ra những
em có ý thức tốt, học giỏi , có năng lực để cùng với cô giáo đưa phong trào học tập
của lớp đi lên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cán sự:
+ Chủ tịch hội đồng tự quản: bao quát công việc chung của lớp, theo dõi tình
hình chung của lớp, giám sát các nhiệm vụ của cán sự lớp, kiểm tra cơ sở vật chất
phụ trách lớp trong sinh hoạt, hoạt động tập thể dưới sự hỗ trợ của cô giáo.
+ Lớp phó chủ tịch hội đồng tự quản: làm thay nhiệm vụ của lớp trưởng khi lớp
trưởng nghỉ vắng, ghi nhận những bạn học thuộc bài, không thuộc bài, những bạn có
ý thức trong học tập cũng như những bạn còn lười học.
+ Bầu ra các ban như ban văn nghệ, ban học tập, ban đối ngoại ,ban lao động vệ
sinh .
Triển khai họp phụ huynh học sinh lớp thông qua nội quy của nhà trường cũng
như của lớp. để phụ huynh nắm được và phối hợp cùng với nhà trường, giáo viên
chủ nhiệm một cách chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục học sinh, trong năm
học có thể bầu lại các ban chủ tịch hội đồng tự quản để tạo điều kiện cho các em
được phát huy năng lực và hòa nhập với mọi người.
Là một giáo viên tôi luôn quan tâm gần gũi với các em học sinh với vai trò vừa
là người thầy, người mẹ, người bạn của các em. Vì thế tạo được sự gần gũi cởi mở


và sự chia sẻ, niềm tin đối với các em học sinh cũng như tạo sự tin tưởng của phụ
huynh học sinh của lớp.
Tổ chức truy bài 15 phút đầu giờ, học tổ, nhóm theo sự phân công của cô giáo
học sinh khá, giỏi giúp đỡ học sinh trung bình, yếu.
- Ban văn nghệ: phụ trách theo dõi các hoạt động tập thể, văn nghệ sinh hoạt
ngoại khóa, thể dục thể thao...
- Ban học tập: điều hành nội quy chung, đôn đốc các hoạt động hàng ngày của tổ
trong việc thực hiện nội quy của trường lớp, học tập...
- Ban vệ sinh: theo dõi, điều hành công việc thuộc về lao động, vệ sinh môi
trường, hoạt động ngoài giờ...
Ngoài những nội quy quy định của trường, của ngành thì tôi thực hiện một số
giải pháp như sau:
Sau khi điều tra phân loại từng đối tượng học sinh, thông qua cuộc họp phụ
huynh đầu năm. tôi đã trực tiếp trao đổi với phụ huynh về từng đối tượng học sinh
và đồng thời nhân được những thông tin từ phía phụ huynh, từ đó kịp thời có kế
hoạch cụ thể để giúp đỡ học sinh .
* Đối với học sinh khó khăn trong học tập:
Trước hết cần biết các em học yếu môn gì? mức độ đọc - viết ra sao? Nguyên
nhân nào dẫn đến việc học sinh khó khăn trong hoc tập Để giúp các em tiến bộ
trong học tập, tôi luôn suy nghĩ tìm ra những cách dạy có hiệu quả, luôn học hỏi
đồng nghiệp đi trước để có những phương pháp giúp đỡ, chỉ dẫn cho học sinh khó
khăn trong học tập. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên kiểm tra và theo dõi việc học
bài và làm bài của học sinh,ở lớp giáo viên luôn quan tâm và dành thời gian nhiều
hơn đối với em học sinh đó.thường xuyên trao đổi với phụ huynh và hướng dẫn
cách học thêm ở nhà.
* Đối với học sinh nghịch ngợm trong lớp:
Việc giúp các đối tượng chưa biết chấp hành tốt nội quy của lớp đòi hỏi
phải tốn nhiều thời gian. Đối với những học sinh này, tôi luôn tạo sự gần gũi thân


thiện, phát hiện những điều tốt, cần động viên khích lệ kịp thời khi học sinh có
hành vi tốt. Mặt khác tôi thường xuyên liên lạc, thông báo với phụ huynh của
những học sinh này để cùng theo dõi, giáo dục học sinh.
* Đối với học sinh học tốt các môn học:
Đối với những em này, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn đặt các câu hỏi,
giao bài tập nâng cao hơn, khó hơn làm cho các em không nhàm chán và hứng thú
học tập. Qua đó giáo viên phát hiện những nhân tài để bồi dưỡng trang bị những
kiến thức nâng cao để tham gia thi học sinh giỏi các cấp.
* Đối với học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn:
Tôi luôn quan tâm gần gũi động viên để các em cố gắng học tập tốt như phát
động phong trào “Giúp bạn nghèo vượt khó”, “Lá lành đùm lá rách”, gặp riêng phụ
huynh để bàn bạc khắc phục khó khăn tạo điều kiện cho con em học tập.Qua đó
các em đi học đều và học tốt hơn,
* Đối với những học sinh có năng khiếu đặc biệt.
Bên cạnh các môn học tôi luôn quan niệm rằng “ Nét chữ, nết người: ở lớp
tôi luôn chú ý đến việc rèn chữ viết, giữ gìn sách vở của các em nên hàng tháng có
khích khích động viên kịp thời các em cùng nhau thi đua tự rèn luyện chữ viết, giữ
gìn sách vở của mình đẹp hơn.
Hàng ngày, tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho các em luyện viết từng bài rõ ràng.
những em viết chữ đẹp tôi yêu cầu các em luyện viết nhiều kiểu chữ khác nhau.
* Đối với những học sinh mồ côi.
Báo cáo với nhà trường biết hoàn cảnh của em. Để em có cơ hội nhận được
sự ưu ái, được quan tâm hơn.Từ đó em đi học đều và học tập tốt hơn,
* Thực hiện tốt tiết sinh hoạt cuối tuần
Trong giờ sinh hoạt cuối tuần, cần tạo cho các em tâm thế thoải mái, không
gây sức ép nặng nề đối với học sinh bằng những lời trách phạt, phê bình mà giáo
viên tập cho các em biết phê và tự phê. Trong mỗi tiết sinh hoạt cuối tuần, giáo viên
cho học sinh tự nhận xét ưu, khuyết điểm bằng nhiều hình thức khác nhau như: Cán


bộ lớp nhận xét, cá nhân tự nhận xét. Bên cạnh đó, giáo viên cũng tạo điều kiện cho
học sinh bày tỏ những suy nghĩ của mình qua một tuần học: những điều em thích,
những điều em chưa thích, mong muốn của em, ... Qua đó, giáo viên nắm được tâm
tư, nguyện vọng của từng học sinh mà có những biện pháp giáo dục phù hợp.
Cũng trong tiết sinh hoạt cuối tuần, giáo viên đưa ra những yêu cầu, nội dung
về rèn luyện đạo đức, học tập rồi tổ chức cho học sinh thảo luận lập kế hoạch cụ
thể. Giáo viên nhận xét và chọn những việc làm thiết thực để các em thực hiện. Sau
mỗi tuần, hoặc thời gian quy định, giáo viên cho học sinh tự nhận định, đánh giá lại
những việc đã làm được và chưa làm được so với kế hoạch , từ đó rút kinh nghiệm
để thực hiện tốt hơn.
Ví dụ:Học sinh thảo luận lập kế hoạch hành động thực hiện 5 điều Bác Hồ
dạy: ĐOÀN KẾT TỐT – KỈ LUẬT TỐT. Học sinh đã đưa ra một số hoạt động như
sau:
- Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến.
- Không gây gổ, đánh nhau.
- Không nói chuyện trong giờ học.
- Thực hiện tốt các nội quy của trường.
- Thân ái với mọi người.
- Tự giữ trật tự khi không có cô hoặc cô có khách.
Bên cạnh đó, trong các tiết sinh hoạt cuối tuần, giáo viên lồng ghép một số
hoạt động giáo dục về quyền trẻ em, an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi
trường, rèn các kĩ năng sống , tìm hiểu về lịch sử, ... nêu những tấm gương tốt cho
học sinh noi theo.
GV đưa ra một số nội quy lớp học :
+ Đi học đúng giờ
+ Xếp hàng nhanh
+ Chú ý nghe giảng
+ Làm bài nhanh , cẩn thận


+ Giúp đỡ mọi người
+ Lễ phép , vâng lời
+ Giữ trật tự , kỉ luật
* Hướng học sinh biết đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ nhau
Ngay từ những ngày đầu năm học, giáo viên hướng cho học sinh tự giao lưu,
tìm hiểu về nhau. Bạn có những gì vui, buồn để giúp các em tự chia sẻ lẫn nhau.
Qua những hoạt động đó tạo mối gắn kết các em lại thành một tập thể đoàn kết,
thương yêu, quý mến nhau.
Ngoài ra, giáo viên còn tạo cho học sinh biết đối xử thân thiện, hòa nhã với
nhau, xưng hô lịch sự, biết dùng lời hay ý đẹp để nói với nhau.
Ví dụ: Uốn nắn học sinh thay đổi cách xưng hô “mình – bạn”, “cậu – tớ”,
xưng hô tên.
* Giáo dục qua các câu chuyện kể
Trong những giờ học giải lao, tiết sinh hoạt cuối tuần, ...giáo viên kể cho học
sinh nghe những câu chuyện về những tấm gương vượt khó học giỏi, con ngoan trò
giỏi,…
Ví dụ:Câu chuyện kể “Mẹ mãi mãi bên con” kể vể một cậu bé lúc nhỏ mang
bệnh tật không thể học được nhưng bằng tất cả sự yêu thương, giúp đỡ, động viên
của mẹ cùng với ý chí, quyết tâm của mình mà cậu đã vượt qua được khó khăn và
trở thành một người tài giỏi. Nhưng chính lúc mà cậu thành công thì cũng là lúc mẹ
cậu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cậu vô cùng thương tiếc và đau buồn vì mình chưa
đền đáp công ơn mẹ, chưa lo lắng chăm sóc cho mẹ một ngày nào. Và với cậu hình
ảnh người mẹ luôn mãi mãi ở bên cậu.
Qua câu chuyện giáo dục học sinh về ý chí vươn lên, vượt khó trong cuộc
sống. Học sinh còn được học về sự hiếu thảo, cách cư xử với cha mẹ ngay từ khi
còn nhỏ.


Ngoài ra giáo viên cũng cần khuyến khích, tạo điều kiện để các em tham gia
các hoạt động phong trào, vui chơi của nhà trường trong các giờ sinh hoạt ngoài
giờ . Qua đó các em được rèn luyện một số kĩ năng: hợp tác, tinh thần đồng đội,…
* Tạo môi trường học tập thân thiện
Hướng dẫn học sinh cùng thực hiện trang trí lớp học thân thiện: học sinh sẽ
trình bày các sản phẩm học tập của các em, ghi những bài học cần nhớ, sưu tầm
tranh ảnh có liên quan đến các kiến thức được học. Qua đó các em được học hỏi
những điều hay từ bạn mình.
Bên cạnh đó, giáo viên còn tập cho các em có thói quen tự giác làm việc, biết
tự tìm hiểu cuộc sống xung quanh mình bằng cách yêu cầu các em đọc sách báo,
xem ti vi, nghe tin tức… . Sau đó các em cùng trao đổi, chia sẻ với bạn để cùng
nhau hiểu biết về cuộc sống xung quanh.
* Công tác phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội:
- Đối với phụ huynh: Giáo viên chủ nhiệm phải biết vận động, động viên phụ
huynh cùng với phụ huynh bàn bạc một số giải pháp nhằm giúp con học tốt, giáo
dục đạo đức ở gia đình. Cùng chi hội phụ huynh của lớp thăm hỏi học sinh đau ốm
kịp thời, học sinh gặp khó khăn thường xuyên để có hướng giúp đỡ... Thường
xuyên thông tin để phụ huynh biết tình hình học tập của con em mình từ đó có định
hướng để giáo dục tốt con em.
Phát huy tối đa vai trò của các tổ chức trong nhà trường đặc biệt là đội TNTP
Hồ Chí Minh.
+ Bám sát kế hoạch hội đồng đội, phối hợp với Tổng phụ trách và các lớp
trong trường tạo ra các sân chơi bổ ích thiết thực cho học sinh.
+ Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường sạch sẽ.
+ Cùng tham gia lao động và hướng dẫn học sinh trong các buổi lao động.
Bên cạnh đó, tôi còn tổ chức cho các em tham gia các buổi sinh hoạt ngoại
khoá như: “Đố vui để học”, “Trò chơi học tập” nhằm phát huy tính tích cực học tập


của các học sinh. Qua đó học sinh có điều kiện học mà vui, vui mà học giảm bớt đi
sự căng thẳng.
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả thực hiện:
*Kết quả sau khi thực hiện sáng kiến
Qua việc thực hiện một số biện pháp kết qủa thu được như sau:
Tháng

5/2016

Lớp
chủ
nhiệm

1+2

Tổng
số HS

Kiến thúc

Môn

HT

Năng lực

Đạt

Phẩm chất

Đạt

TV

9 chiếm
100%

9 chiếm
100%

9 chiếm
100%

Toán

9 chiếm
100%

9 chiếm
100%

9 chiếm
100%

9

- Học sinh đi học đều đặn, đúng giờ, chăm chỉ.
- Các em chủ động tích cực trong hoạt động học tập và học tập tiến bộ hơn, kết quả
các đợt kiểm tra cuối kì cao hơn giữa kì, cuối năm cao hơn học kì I không có học
sinh yếu. Duy trì tốt sĩ số học sinh, thực hiện tốt nội quy trường lớp và nhiệm vụ
của người học sinh tiểu học.
* Công tác chủ nhiệm:
+ Học sinh biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác .
+ Học sinh biết chào hỏi lễ phép khi gặp thầy giáo, cô giáo, người hơn tuổi, biết
hòa nhã với bạn bè.
+ Học sinh tích cực tham gia các buổi tập thể dục và múa hát tập thể giữa giờ;
Phòng chống tai nạn giao thông, tham gia giao thông an toàn,….
+ 100% học sinh tham gia sinh hoạt lớp, Đội, chào cờ, các hoạt động tập thể tương
đối tốt.


+ Các em có ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp, biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh
vườn trường, có hiểu biết phần nào về cuộc sống của mình và cộng đồng.
+ Thực hiện tốt 15 phút đầu giờ. Lớp học có nề nếp.
+ Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, xây dựng được trường học, lớp học thân
thiện.
3.2Hiệu quả kinh tế -xã hội và môi trường:
Đề tài này mang lại những kết quả cao trong công tác chủ nhiệm lớp, qua đây
tôi cũng rút ra được những bài học cho bản thân và cũng nâng cao trình độ chuyên
môn của mình.
*Bài học kinh nghiệm
Qua một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm đã nêu ở trên tôi rút ra được
bài học sau
- Nắm chắc sơ yếu lý lịch của học sinh.
- Hiểu rõ tâm sinh lý, tính cách của từng học sinh có những biện pháp giáo
dục cụ thể, thích hợp.
- Luôn có sự đổi mới trong các hình thức rèn luyện, thi đua, giáo dục tạo
hứng thú, mới mẻ đối với học sinh.
- Thật sự xem mỗi học sinh là một đứa con của mình để từ đó giáo dục bằng
tất cả tấm lòng, tình thương yêu và tinh thần trách nhiệm .
Với những kinh nghiệm này, tôi nghĩ nó có thể áp dụng với bất cứ giáo viên
nào, đối tượng học sinh nào bởi nó không khó thực hiện mà chỉ cần có lòng say mê,
sự quyết tâm của giáo viên thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Trên đây là một số giải pháp và kinh nghiệm của bản thân tôi được áp dụng
trong giảng dạy và trong công tác chủ nhiệm đạt kết quả tương đối tốt
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận
Giaó dục tiểu học là vấn đề chính trị - xã hội quan trọng, có giá trị cơ bản và lâu
dài, có tính quyết định đối với cuộc đời cá nhân của mỗi con người. Vì vậy, người


giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học là lao động sáng tạo không ngừng, sự sáng tạo
đó đòi hỏi phải toàn diện, sáng tạo trong soạn giảng, trong tổ chức các hoạt động
học tập, vui chơi, trong sinh hoạt tập thể và đặc biệt là trong biện pháp giáo dục đạo
đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Vì vậy, chỉ có những giáo viên thực sự
tâm huyết với nghề, thực sự yêu thương học sinh thì mới có thể hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
2. Khuyến nghị
2.1. Ban giám hiệu tạo điều kiện cho giáo viên trong trường được đi kiến tập, tham
quan, dự các lớp tập huấn ở các cơ sở giáo dục để giáo viên có cơ hội học hỏi thêm
nhiều kinh nghiệm
2.2 Đầu tư kinh phí, thời gian đồng thời hướng dẫn, khuyến khích giáo viên
tích cực nghiên cứu, sáng tạo thêm nhiều tài liệu mới, nhiều hoạt động mới, hấp
dẫn học sinh và có hiệu quả để phục vụ cho công tác giáo dục.
Trên đây là một số biện pháp tôi đã áp dụng nhằm nâng cao trình độ dạy học và
chủ nhiệm của bản thân. Tuy kinh nghiệm không nhiều, nhưng được rút ra từ
những thực tiễn giảng dạy và tôi cũng manh dạn xin phép được đưa ra để cùng trao
đổi với các bạn đồng nghiệp. Rất mong các bạn đồng nghiệp, các nhà quản lí bổ
xung, góp ý cho tôi để làm phong phú thêm những kinh nghiệm trong công tác chủ
nhiệm lớp tốt hơn nữa.
Lạng San, ngày 30 tháng 05 năm 2016
Chủ nhiệm đề tài

Nguyễn Thị Byóoc


PHỤ LỤC
I.Tài liệu tham khảo
1.1. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học: Module 34 “Công tác chủ nhiệm
lớp ở trường tiểu học”
1.2. Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT về quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
1.3. Thông tư số 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT về ban hành điều lệ thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×