Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng theo quy hoạch phường cẩm thượng thành phố hải dương (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
-----------------------

MAI ANH TUẤN
KHÓA: 2015 - 2017

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH PHƯỜNG CẨM
THƯỢNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. TRỊNH HỒNG ĐOÀN1

Hà Nội - 2017


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, với lòng
kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin được bày tỏ lời cảm ơn tới:
- PGS.TS. Trịnh Hồng Đoàn là người hướng dẫn khoa học có trình độ
cao và kinh nghiệm đã hướng dẫn tác giả tận tình, trách nhiệm, khoa học và
hiệu quả.
- Tập thể các thầy, cô giáo là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà
Nội cùng với các GS, PGS, TS đang công tác trong ngành đã tận tình giảng
dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu về chuyên ngành Quản lý đô thị và
công trình trong suốt thời gian tác giả học tập tại trường.
- UBND thành phố Hải Dương, UBND phường Cẩm Thượng đã nhiệt
tình giúp đỡ, hỗ trợ thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu để tác giả có thể
hoàn thành Luận văn.
- Tác giả cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo mọi
điều kiện giúp đỡ và động viên về tinh thần cho tác giả trong suốt quá trình
nghiên cứu và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.
Xin chân thành cảm ơn!

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

KS. Mai Anh Tuấn


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung
thực và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

KS. Mai Anh Tuấn


MỤC LỤC


Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục hình minh họa, sơ đồ
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................1
Lý do chọn đề tài:............................................................................................1
Mục đích nghiên cứu.......................................................................................2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

.............................................................3

Phương pháp nghiên cứu................................................................................3
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................3
Các khái niệm (thuật ngữ)..............................................................................4
PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................6
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG
THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG CẨM THƯỢNG, THÀNH PHỐ
HẢI DƯƠNG
............................................................................................6
1.1. Khái quát chung về phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương
...........................................................................................................................6
1.1.1. Vị trí địa lý và vai trò của phường Cẩm Thượng: ........................6
1.1.2. Hiện trạng quản lý đất đai: ...........................................................6
1.1.3. Hiện trạng quản lý hạ tầng kỹ thuật: .............................................8
1.1.4. Hiện trạng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường: ...10
1.1.5. Hiện trạng về quy hoạch. ..............................................................12
1.1.6. Các dự án đã và đang thực hiện trong Phường: ...........................16


1.2. Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại phường
CẩmThượng: .................................................................................................18
1.2.1. Công tác lập, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn phường: .............18
1.2.2. Tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn phường Cẩm Thượng:
..................................................................................................................19
1.2.3. Quản lý xây dựng và phát triển phường Cẩm Thượng theo quy
hoạch: ......................................................................................................20
1.3. Đánh giá tổng hợp, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết: ............31
1.3.1. Phân tích SWOT: ..........................................................................31
1.3.2. Những vấn đề trọng tâm cần giải quyết: ......................................32
CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO
QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG CẨM THƯỢNG, THÀNH PHỐ HẢI
DƯƠNG..................................................................................................34
2.1. Cơ sở pháp lý: ........................................ ...............................................34
2.1.1. Cơ sở pháp lý về quản lý xây dựng phường Cẩm Thượng và các
văn bản pháp lý của Nhà nước về quản lý xây dựng khu đô thị mới.:
..................................................................................................................34
2.1.2. Cơ sở quy hoạch đô thị: ................................................................35
2.1.3. Một số chính sách, cơ chế khuyến khích đầu tư và xây dựng: .... 35
2.2. Cơ sở lý luận quản lý xây dựng theo quy hoạch: ................................37
2.2.1. Quản lý nhà nước về xây dựng theo quy hoạch.............................37
2.2.2. Quản lý xây dựng theo quy hoạch.................................................37
2.3. Những yếu tố có tác động đến quản lý xây dựng theo quy hoạch tại
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương............................................40
2.3.1. Môi trường tự nhiên và thực trạng xây dựng đô thị.......................40
2.3.2. Các căn cứ để quản lý xây dựng theo quy hoạch...........................40
2.3.3. Tổ chức quản lý nhà nước về xây dựng theo quy hoạch................42
2.3.4. Các nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng, dân cư...................43


2.4. Bài học kinh nghiệm...............................................................................45
2.4.1. Kinh nghiệm quốc tế......................................................................45
2.4.2. Kinh nghiệm Việt Nam..................................................................53
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM THƯỢNG - THÀNH PHỐ HẢI
DƯƠNG .........................................................................................................58
3.1. Quan điểm, mục tiêu quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn
xã.....................................................................................................................58
3.1.1. Quan điểm .................................................................................. 58
3.1.2. Mục tiêu...................................................................................... 58
3.1.3. Nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm
Thượng......................................................................................................... 59
3.2. Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn phường
Cẩm Thượng............................................................................................... 60
3.2.1. Quản lý sử dụng đất theo quy hoạch ........................................... 60
3.2.2. Giới thiệu địa điểm, cấp phép quy hoạch .................................... 64
3.2.3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng ................................................... 67
3.2.4. Quản lý cấp phép xây dựng......................................................... 70
3.2.5. Quản lý trật tự xây dựng ............................................................. 72
3.2.6. Nâng cao chuyên môn cán bộ làm công tác quản lý .................... 74
3.2.7. Quản lý dự án xây dựng trên địa bàn xã có cộng đồng tham gia . 74
3.3. Đề xuất tổ chức bộ máy thực hiện việc quản lý.................................. 84
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt

Cụm từ viết tắt

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

QHCT

Quy hoạch chi tiết

QLDA

Quản lý dự án

UBND

Ủy ban nhân dân

XD

Xây dựng


DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ
Số hiệu

Tên hình, sơ đồ

Hình 1.1.

Vị trí phường Cẩm Thượng

Hình 1.2.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị mới

Hình 2.1:

Thành phố Kuala Lumpur, Malaysia

Hình 2.2:
Hình 2.3:

Thành phố Manila, Philippines.
Thành phố Surabaya, Indonesia.

Hình 2.4:

Đô thị Singapore hiện nay.

Hình 2.5:

Cây xanh ở Singapore.

Hình 2.6:

Công trình kiến trúc xanh ở Singapore.

Hình 2.7:.

Phối cảnh khu đô thị đảo Đại Phước.

Hình 2.8:

Phối cảnh tổng thể Vinhomes Riverside.

Hình 3.1.

Mô hình bộ máy quản lý xây dựng theo quy hoạch
Khu đô thị mới thuộc phường Cẩm Thượng
Sơ đồ công tác quản lý trong dự án đầu tư xây dựng

Hình 3.2.
Hình 3.3.

khu đô thị mới
Các lĩnh vực quản lý của ban quản lý khu đô thị mới


1

PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Hải Dương là thành phố chuyển tiếp, nằm trên tam giác phát triển kinh
tế của Đồng bằng Bắc Bộ gồm: Hà Nội – Hải Phòng – Hải Dương, vì vậy việc
phát triển kinh tế nói chung và đô thị hóa nói riêng của tỉnh Hải Dương không
chỉ tăng cường kinh tế của Tỉnh mà còn góp phần quan trọng trong việc kết
nối kinh tế - văn hóa – xã hội giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Đông Bắc.
Từ những định hướng cũng như tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh
Hải Dương, trong khoảng 10 năm qua đã phát huy tối đa thế mạnh đó bằng
nguồn vốn nội lực của tỉnh và đặc biệt là của các doanh nghiệp trong và ngoài
nước đến đầu tư. Đến nay đã hoàn thành nhiều dự án đô thị mới, khu công
nghiệp trên địa bàn của Hải Dương như: Khu đô thị mới phía Đông, phía Tây
thành phố Hải Dương, Khu đô thị mới Hà Hải,..; Các khu công nghiệp như:
Phú Thái, Lai vu, Nam sách, Cộng hòa, Việt Hoà, Đại An, Phúc Điền, Tân
Trường, Lai Cách.... Ngày nay, thành phố Hải Dương đã và đang thu hút
mạnh mẽ các Nhà đầu tư, các Tập đoàn kinh tế, Tài chính đến để đầu tư xây
dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song hành với việc quy hoạch các
khu đô thị mới, vấn đề quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý xây dựng
cũng góp phần rất quan trọng trong việc tạo bộ mặt cho thành phố cũng như
mang lại những nguồn lợi kinh tế, thu hút đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả
tối đa sử dụng đất mang lại lợi ích cho thành phố và người dân đang sinh sống
tại địa phương, tạo dựng hình ảnh cho địa phương, xác lập trật tự đô thị.
Trong những năm gần đây, khi tốc độ đô thị hóa của các tỉnh, thành
phố ở Việt Nam diễn ra một cách nhanh chóng, công cuộc công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của đất nước được đẩy mạnh, các dự án khu đô thị, khu công
nghiệp cũng theo đó hình thành nhằm nâng cao chất lượng nhà ở, chất lượng


2

sống cho người dân địa phương cũng như thu hút người dân ở các nơi khác
đến.
Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch mới được chú ý đến và do
những bất cập trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị nên còn nhiều
tồn tại như: kiến trúc đô thị phát triển tự phát, thiếu định hướng, thiếu đồng
bộ, bộ mặt các tuyến phố lộn xộn, thiếu bản sắc, hệ thống hạ tầng kĩ thuật
chưa đáp ứng đủ nhu cầu và các nhà quản lý chưa làm chủ được tình hình
phát triển, công tác quy hoạch còn mang tính đối phó về mặt chỉ tiêu, công tác
thực hiện xây dựng còn chậm trễ, quy mô, chất lượng xây dựng còn yếu kém.
Để không bị rơi vào tình trạng nêu trên, đề tài “Quản lý xây dựng theo
Quy hoạch phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải
Dương” sẽ nghiên cứu và xây dựng cho phường Cẩm Thượng những giải
pháp quản lý xây dựng để phường Cẩm Thượng triển khai xây dựng đúng
theo quy hoạch được duyệt, hạn chế đến mức tối đa các vấn đề nảy sinh trong
quá trình triển khai dự án và phát triển bền vững. Từ đó có thể áp dụng đối
với các khu vực phường khác.
Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu giải pháp về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Phường
Cẩm Thượng – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương theo hướng phát triển bền
vững, tạo điều kiện cho phường thực hiện việc đầu tư cải tạo và xây dựng
theo quy hoạch, phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững về kinh tế - xã hội
của thành phố Hải Dương và của tỉnh Hải Dương nói chung.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương hướng tới phát triển bền vững.


3

- Phạm vi nghiên cứu: Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương với
diện tích tự nhiên 255,01 ha, phù hợp với giai đoạn lập quy hoạch chung
thành phố Hải Dương.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát.
- Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích.
- Phương pháp tổng hợp.
Nội dung nghiên cứu.
- Nghiên cứu thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch của Thành
phố Hải Dương nói chung và trong các khu đô thị mới nói riêng.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học bao gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn
của đề tài.
- Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch phường Cẩm
Thượng - Thành phố Hải Dương
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
+ Ý nghĩa khoa học: nghiên cứu, bổ sung và làm rõ một số lý thuyết
khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch và các giải pháp đầu tư xây
dựng theo quy hoạch để áp dụng trong thực tiễn.
+ Ý nghĩa thực tiễn: làm luận cứ khoa học để các cơ quan chức năng,
các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý xây dựng theo
quy hoạch cho các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Các khái niệm
Xây dựng theo quy hoạch:
Quản lý xây dựng theo quy hoạch có thể hiểu là quản lý nhà nước về
đầu tư cải tạo và xây dựng các công trình đô thị theo đúng quy hoạch được cơ


4

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật về quy
hoạch và xây dựng đô thị.
Nội dung Quản lý xây dựng theo quy hoạch là một trong các nội dung
quản lý quy hoạch được thể chế hóa theo hai hệ thống Luật Quy hoạch đô thị
và Luật Xây dựng, bao gồm:
- Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Mục 5, Luật Quy hoạch đô thị
2009; Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại mục 8, Luật Xây dựng 2014.
Trong đó, quản lý quy hoạch xây dựng theo quy hoạch thuộc khu đô thị
thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị bao gồm:
- Giới thiệu địa điểm;
- Giấy phép quy hoạch;
- Quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới;
- Quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch.
Nội dung này đưa ra mục tiêu quản lý nhằm đảm bảo việc thực hiện
hiệu quả nội dung quy hoạch gắn với đầu tư phát triển đô thị.
Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị:
Nội dung khái niệm quản lý quy hoạch xây dựng đô thị được quy định
tại Mục 5, Luật xây dựng 2003, bao gồm:
- Công bố Quy hoạch;
- Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng;
- Nội dung Quản lý quy hoạch xây dựng, gồm:
- Ban hành các quy định về quy hoạch, các chính sách thu hút đầu tư
theo thẩm quyền;
- Quản lý việc xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng;
- Quản lý các mốc giới ngoài thực địa;
- Quản lý việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;


5

- Đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những
công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai phép, xây dựng không tuân theo
quy hoạch xây dựng.
Khái niệm quản lý xây dựng theo quy hoạch và quản lý quy hoạch xây
dựng đô thị là hai nội dung phân biệt về đối tượng áp dụng nhưng cả hai đều
cùng có mục tiêu quản lý nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả nội dung quy
hoạch gắn với đầu tư phát triển đô thị.


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


92

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu thúc đẩy tốc độ
phát triển kinh tế xã hội ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, trong giai
đoạn vừa qua các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành
phố Hải Dương nói chung, đã có những đóng góp tích cực, cụ thể vào quá
trình xây dựng, phát triển của địa phương.
Mặc dù có nhiều cố gắng xong bên cạnh những kết quả đạt được, trong
quá trình thực hiện những vấn đề bất cập, hạn chế đã dần bộc lộ, phát sinh là
một trở ngại cho quá trình phát triển đô thị, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, xây
dựng và phát triển theo quy hoạch như việc đầu tư xây dựng công trình hạ
tầng thiếu đồng bộ, các công trình công cộng, phúc lợi xã hội chưa triển khai
xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng chậm, gây nhiều bức xúc trong nhân
dân làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án nói chung; thủ tục hành chính
còn rườm rà; công tác giám sát cộng đồng, giám sát đầu tư của các cơ quan
nhà nước chưa phát huy hiệu quả…đã làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển
của phường.
Xác định công tác quản lý xây dựng và phát triển theo quy hoạch là
một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng, then trốt trong việc định hướng, cụ thể
hóa chiến lược phát triển nông thôn. Xây dựng nông thôn phát triển bền vững
đồng nghĩa với công tác quản lý xây dựng đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ
đặt ra, mỗi cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý nhà
nước trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy
hoạch trên địa bàn phường Cẩm Thượng, luận văn đề xuất mô hình quản lý


93

xây dựng theo quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng, các giải pháp quản lý
xây dựng theo quy hoạch. Với những giải pháp trên, nếu được hỗ trợ về mặt
cơ chế, chính sách; công tác quản lý thực hiện xây dựng theo quy hoạch sẽ
mang lại hiệu quả thiết thực
Kiến nghị
Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý xây dựng theo
quy hoạch tại phường Cẩm Thượng thành phố Hải Dương. Kiến nghị các cấp
chính quyền xem xét các nội dung sau:
- Quản lý sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn phường Cẩm Thượng: Đảm
bảo thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử
dụng đất.
- Đảm bảo trình tự, nội dung về giới thiệu địa điểm và cấp giấy phép
quy hoạch theo quy định.
- Thực hiện các chính sách huy động vốn dự án đầu tư xây dựng và
phát triển khu dân cư, ban hành các văn bản pháp luật, chính sách, quy chế để
các cấp, ngành theo đó thực hiện.
- Cải cách thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng: Cần đơn giản hóa
quy trình và các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép xây dựng
theo cơ chế liên thông một cửa, đồng bộ và rút ngắn thời gian.
- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác thanh tra xây
dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự xây dựng và phát động
phong trào chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng đô thị trong cộng đồng
dân cư.
- Nâng cao chuyên môn cán bộ làm công tác quản lý.


94

- Phường Cẩm Thượng cần ban hành quy định quản lý xây dựng theo
quy hoạch Phường Cẩm Thượng để làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng
theo quy hoạch.
- Thực hiện mô hình quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp khu dân cư đô thị
có cộng đồng tham gia.
- Xây dựng mô hình quản lý xây dựng theo quy hoạch có sự tham gia
của cộng đồng: Để tránh những bất cập trong quản lý vận hành khai thác dự
án khi đưa vào sử dụng, việc phát huy vai trò của cộng đồng trong dự án xây
dựng phường Cẩm Thượng theo quy hoạch là rất cần thiết. Bên cạnh đó là
việc xây dựng ”quy chế cộng đồng cơ sở”, đây là văn bản quy phạm xã hội
trong đó quy định các quy tắc chung do cộng đồng dân cư trong từng khu dân
phố, làng (xóm) cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang
tính tự quản của người dân nhằm giữ gìn và phát huy những tập quán tốt đẹp
và truyền thống văn hóa trên địa bàn khu phố, làng (xóm), quản lý kiểm soát
sự phát triển trên địa bàn.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Trọng Bình (2006), Thiết kế đô thị.
2. Lê Trọng Bình (2014), Quản lý quy hoạch- kiến trúc và xây dựng đô
thị.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Ngân hàng thế giới (2002), Sổ tay hướng dẫn
thực hiện dự án tại hiện trường.
4. Bộ Xây dựng (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây
dựng, ban hành theo quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008.
5. Nguyễn Ngọc Châu (2010), Quản lý đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng,
Hà Nội.
6. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
7. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
8. Quốc hội (2007), Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
ngày 20/04/2007.
9. Chính phủ (2009), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 15/8/2015 về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
10. Chính phủ (2010), Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010
của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
11. Trịnh Cường (2013), Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị
mới Nam Lê Chân- thành phố Phủ Lý, Trường đại học kiến trúc Hà Nội.
12. Tạp chí quy hoạch Xây dựng, số 7/2009 – Bộ Xây dựng.
13. Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/06/2009.
14. Quốc hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.
15. Quyết định số 3671/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về việc
phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng phường
Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương.


16. Thông báo số 128/TB-VP ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh Hải
Dương về quy hoạch chi tiết các phường : Cẩm Thượng, Ngọc Châu, Bình
Hàn thành phố Hải Dương.
17. Công văn số 79/CV/QLĐT ngày 26/9/2008 của phòng Quản lý đô thị
thành phố Hải Dương về quy hoạch chi tiết xây dựng phường Cẩm Thượng.
18. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về
quy hoạch xây dựng.
19. Nghị định 08/2005NĐ - CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy
hoạch xây dựng;
20. Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng
ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và
đồ án Quy hoạch xây dựng.
21. Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lí quy hoạch xây dựng.


PHỤ LỤC
CÁC BẢN VẼ, BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHƯỜNG CẨM
THƯỢNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×