Tải bản đầy đủ

Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318 2011 và tiêu chuẩn TCVN 5574 2012 (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRUỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGÔ THÚY CHUNG

TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM BÊ TÔNG
ỨNG SUẤT TRƯỚC THEO TIÊU CHUẨN ACI 318-2011 VÀ
TIÊU CHUẨN TCVN 5574-2012

LUẬN VĂN THẠC SỸ
KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Hà Nội – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRUỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGÔ THÚY CHUNG
KHÓA: 2015 –2017

TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM BÊ TÔNG ỨNG
SUẤT TRƯỚC THEO TIÊU CHUẨN ACI 318-2011 VÀ TIÊU
CHUẨN TCVN 5574-2012

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
Mã số:60.58.02.08

LUẬN VĂN THẠC SỸ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG

Hà Nội –2017


LỜI CẢM ƠN
Sau quá trình nghiên cứu và học tập tại trường Đại học Kiến Trúc Hà
Nội, dưới sự giảng dạy, chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, ban chủ
nhiệm khoa sau dại học, sự nỗ lực của bản thân, tôi đã hoàn thành bản luận văn
tốt nghiệp với đề tài “Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng suất
trước theo tiêu chuẩn ACI 318-2011 và tiêu chuẩn TCVN 5574 -2012”
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường,
lãnh đạo khoa Sau đại học, tập thể các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận
lợi giúp tôi hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt tôi xin cảm ơn thầy giáo, GS. TS Nguyễn Tiến Chương đã tận tình
hướng dẫn, chỉ bảo để tôi hoàn thành luận văn này


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học
độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung
thực và có nguồn gốc rõ ràng
Tác giảNgô Thúy Chung


MỤC LỤC
Lời cảm ơn 
Lời cam đoan 
Mục lục 
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
MỞ ĐẦU


Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1 Mục đích nghiên cứu................................................................................. 1 đối tượng và phạm vi nghiêm cứu ........................................................... 2 Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 2 

 ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................. 2
NỘI DUNG 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT
TRƯỚC VÀ KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP
VÀ DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC ............................ 3 
1.1. Tổng quan về bê tông cốt thép ứng suất trước ....................................... 3 
1.1.1. Đại cương về bê tông cốt thép ứng suất trước .................................... 3 
1.1.2. Ưu điểm của bê tông cốt thép ứng suất trước ..................................... 4 
1.1.3. Phân loại bê tông cốt thép ứng suất trước ........................................... 4 
1.1.4. Những yêu cầu cơ bản về tính toán cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất
trước .............................................................................................................. 6 
1.1.5. Các phương pháp tính theo ứng suất cho phép ................................... 7 


2.1. Dầm bê tông cốt thép ứng suất trước và ảnh hưởng của lực dọc tới khả
năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép ...................................................... 12 
3.1. Một số mô hình tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép và
dầm bê tông cốt thép ứng suất trước ........................................................... 14 
3.1.1. Tổng quan về các mô hình tính toán ................................................. 14 
3.1.2. Mô hình giàn với thanh xiên góc 45 ............................................... 15 

3.1.3. Mô hình giàn với góc nghiêng thay đổi ............................................ 18 
3.1.4. Mô hình miền nén ............................................................................. 19 
3.1.5. Mô hình thanh chống - giằng ............................................................ 27 
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU CẮT
CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC TRÊN TIẾT
DIỆN NGHIÊNG THEO TCVN 5574-2012 VÀ ACI 318-2011 ............... 29 

2.1. Tính toán theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012 ...................... 29 
2.1.1. Tính toán cường độ theo các dải nén xiên ........................................ 29 
2.1.2. Tính toán tiết diện nghiêng theo lực cắt............................................ 30
2.1.3. Tính toán tiết diện nghiêng chịu mô men uốn……………………... 41
2.2. Tính toán theo tiêu chuẩn ACI 318-2011 ............................................ 45 
2.2.1. Cường độ chịu cắt của dầm bê tông ứng suất trước ......................... 45 
2.2.2. Thiết kế cốt thép đai .......................................................................... 48 
2.3. Một số nhận xét đánh giá về các tiêu chuẩn tính toán, điều kiện áp dụng
..................................................................................................................... 49 
CHƯƠNG 3. VÍ DỤ TÍNH TOÁN .............................................................. 57 

3.1. VÍ DỤ 1 ................................................................................................ 57 
3.1.1. Tiêu chuẩn TCVN 5574 - 2012 ........................................................ 58 
3.1.2. Tiêu chuẩn ACI 318-2011: ............................................................... 60 
3.2. VÍ DỤ 2 ................................................................................................ 63


3.2.1. Tiêu chuẩn TCVN 5574 - 2012 ........................................................ 58 
3.2.2. Tiêu chuẩn ACI 318-2011: ............................................................... 60 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 67

Kết luận ........................................................................................................... 63 
Kiến nghị ......................................................................................................... 63 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012
Chữ viết
tắt
M

Mômen uốn

Q

Lực cắt

Qb

Lực cắt do bê tông chịu

Qsw

Lực cắt do cốt thép đai chịu

Qs.inc

Lực cắt do cốt thép xiên chịu

Qmax

Lực cắt lớn nhất ở mép gối

Rb

Cường độ chịu nén tính toán của bê tông

Rbt

Cường độ chịu kéo tính toán của bê tông

Rsw

Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép ngang

Rsc

Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép

Eb

Mô đun đàn hồi của bê tông

Es

Mô đun đàn hồi của cốt thép

b

Chiều rộng tiết diện chữ nhật

h

h0, h'0

Chiều cao của tiết diện chữ nhật
Khoảng cách từ hợp lực trong cốt thép tương ứng với S và S'
đến biên gần nhất của tiết diện
Chiều cao làm việc của tiết diện

x

Chiều cao vùng bê tông chịu nénChiều cao tương đối của vùng bê tông chịu nén, bằng x/h0

s

d

Khoảng cách cốt thép đai theo chiều dài cấu kiện
Bán kính quán tính của tiết diện ngang của cấu kiện đối với
trọng tâm tiết diện
Đường kính danh nghĩa của thanh cốt thép

As, A's

Là diện tích tiết diện của cốt thép chịu kéo và chịu nén

As,inc

Diện tích tiết diện của thanh cốt thép xiên

Asw

Diện tích tiết diện ngang của một lớp cốt đai

a, a'

i

Giải thích
Hàm lượng cốt thép

A

Diện tích toàn bộ tiết diện ngang của bê tông

Ab

b1

Diện tích tiết diện của vùng bê tông chịu nén
Mô men quán tính của tiết diện bê tông đối với trọng tâm tiết
diện của cấu kiện
Hệ số xét đến ảnh hưởng của cốt thép đai thằng góc với trục
dọc cấu kiện
Hệ số xét đến khả năng phân phối lại nội lực của bê tông

β

Hệ số tùy thuộc loại bê tông

qsw

Nội lực trong cốt thép đai theo chiều dài cấu kiện
Chiều dài hình chiếu tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất lên
trục dọc cấu kiện
Chiều dài hình chiếu của vết nứt nghiêng lên trục dọc cấu
kiện
Góc nghiêng của cốt thép xiên với trục dọc cấu kiện.
Momen tĩnh của phần tiết diện quy đổi nằm ở một phía của
trục đi qua trọng tâm tiết diện đối với trục này
ứng suất tiếp tại trọng tâm tiết diện quy đổi ứng với thời điểm
hình thành vết nứt xiên
chiều dài đoạn truyền ứng suất và đoạn neo

I
 w1

c
c0


Sred

xy,crc

lp ,lan


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
Tiêu chuẩn ACI 318-2011
Chữ viết
tắt
Mu
Mn
Ma
Icr
Es

Giải thích
Mômen do ngoại lực tác dụng từ các tổ hợp lực tính toán
Khả năng chịu lực của cấu kiện , xác định từ điều kiện cụ thể
của tiết diện
Mômen lớn nhất dọc theo trục dầm
Mô men quán tính đối với trục đi qua trọng tâm tiết diện
trường hợp tiết diện không có khe nứt
Mô đun đàn hồi của cốt thép

Ec
s

Biến dạng của cốt thép chịu kéo

 's

Biến dạng của cốt thép chịu nén

f 'c

Cường độ chịu nén của bê tông

fr

Cường độ chịu kéo của bê tông

fy

Cường độ chịu kéo của cốt thép

a

b

Chiều cao vùng bê tông chịu nén
Khoảng cách từ mép biên vùng nén tới lớp thép chịu kéo
ngoài cùng
Khoảng cách từ mép biên vùng nén tới thép chịu kéo ngoài
cùng
Bề rộng của tiết diện ngangHệ số giảm độ bền của cấu kiệnHàm lượng cốt thép

As, A’s

Diện tích tiết diện ngang của cốt thép chịu kéo và chịu nén

Vn

Cường độ chịu cắt danh định

Vs

Giá trị danh định lực cắt do cốt thép chịu

Vc

Giá trị danh định lực cắt do bê tông chịu

d
d’

Mô đun đàn hồi của bê tông


Vci
Vcw

 cpe
d
yt
Vd
Vi

Vu

dp
 cp
Vp

Giá trị danh định lực cắt do bê tông chịu khi tính cho trường
hợp vết nứt xiên dạng 1 xuất hiện tại mép dưới của dầm do tổ
hợp lực cắt và mô men uốn tạo ra
giá trị danh định lực cắt do bê tông chịu khi tính cho trường
hợp vết nứt xiên dạng 2 xuất hiện
ứng suất nén trong bê tông tại mép dầm do ứng lực trước
hiệu quả tạo ra
ứng suất kéo trong bê tông tại mép dầm do trọng lượng bản
thân tạo ra
khoảng cách từ trục đi qua trọng tâm đến mép chịu kéo của
tiết diện
lực cắt do trọng lượng dầm tạo ra
lực cắt tính toán tại tiết diện tương ứng với tổ hợp tải trọng
tạo ra mô men lớn nhất tại tiết diện M max
lực cắt tính toán tại tiết diện.
khoảng cách từ thớ chịu nén xa nhất của tiết diện đến trọng
tâm cốt thép căng, lấy giá trị không bé hơn 0,8h
ứng suất do ứng lực trước hiệu quả tạo ra tại trọng tâm tiết
diện hoặc tại giao tuyến giữa cánh và bụng dầm trong trường
hợp trọng tâm tiết diện nằm trong cánh dầm
Thành phần thẳng đứng của ứng lực trước hiệu quả tại tiết
diện khi cốt thép căng đặt theo phương xiên.


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số bảng

Tên bảng

Bảng 2.1

Giá trị các hệ số
Thống kê các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu cắt của dầm
bê tông cốt thép ứng suất trước được đề cập đến trong 2 tiêu
chuẩn.

Bảng 2.2


DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hình

Tên hình

Hình 1.1

Phân bố ứng suất trên tiết diện chịu ứng suất trước đúng tâm

Hình 1.2

Hình 1.4

Phân bố ứng suất trên tiết diện chịu ứng suất trước lệch tâm
Cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng suất
trước
Cân bằng của một tải trọng tập trung

Hình 1.5

Cân bằng của một tải trọng phân bố

Hình 1.6

Trạng thái ứng suất trong dầm có lực dọc tác dụng dọc trục

Hình 1.7

Phép tương tự giàn

Hình 1.8

Hình 1.11

Cân bằng trong giàn với góc nghiêng 45
Quan hệ ứng suất - biến dạng của bê tông vùng nứt khi chịu
nén
Lý thuyết miền nén cải tiến- Cân bằng theo trị số ứng suất
trung bình
Cân bằng theo ứng suất cục bộ tại một vết nứt

Hình 2.1

Sơ đồ nội lực trên tiết diện nghiêng khi có cốt thép đai

Hình 2.2

Vị trí tiết diện nghiêng bất lợi nhất khi tải trọng tập trung

Hình 2.3

Hình 2.5

Sự thay đổi mật độ cốt đai trong khoảng tiết diện nghiêng
Sơ đồ xác định vết nứt nghiêng nguy hiểm khi có cả cốt thép
đai và cốt thép xiên.
Biểu đồ quan hệ    ()

Hình 2.6

sơ đồ nội lực trên tiết diện nghiêng khi tính theo momen uốn

Hình 2.7

xác định giá trị momen khi tính theo tiết diện nghiêng

Hình 2.8

Sự phá hoại dầm

Hình 3.1

Sơ đồ dầm

Hình 3.2

Mặt cắt dầm

Hình 1.3

Hình 1.9
Hình 1.10

Hình 2.4


1

MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài

Trong lịch sử hơn 50 năm, bê tông ứng suất trước ngày càng tỏ rõ ưu thế
vượt trội trong xây dựng trong kết cấu dầm cầu và dầm nhịp lớn trong nhà cao
tầng. Nhiều kỹ sư xem ứng suất trước là một giải pháp thích hợp để mở rộng
phạm vi sử dụng đối với kết cấu bê tông cốt thép cho các loại công trình mà
trước đây chủ yếu sử dụng kết cấu thép.
Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574-2012
về khả năng chống cắt của dầm bê tông cốt thép ứng lực trước tuy đáp ứng
được các yêu cầu về thiết kế nhưng còn nhiều yếu tố chưa được xem xét, đánh
giá như ảnh hưởng của mô men uốn, hàm lượng cốt dọc, ảnh hưởng của bê tông
vùng kéo, số lượng cáp, vị trí cáp… Việc ứng dụng của TCVN 5574-2012 trong
thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước còn khá hạn chế, do vậy trong thực tế
hiện nay người thiết kế thường sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài.
Vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng
suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318-2011 và tiêu chuẩn TCVN 5574-2012” để có

cái nhìn tổng quát và đưa ra kết luận giúp cho việc dần hoàn thiện các công
thức tính toán về cường độ theo khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng suất
trước, để có thể giảm bớt sự khác biệt giữa tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn
nước ngoài.
* Mục đích nghiên cứu

Nắm rõ được trình tự tính toán theo khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng
suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318-2011. Từ đó so sánh với tiêu chuẩn hiện hành
TCVN 5574-2012 . Đưa ra nhận xét và kiến nghị về phương pháp phân tích và
tính toán theo khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng suất trước một cách tốt
nhất.


2

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Dầm bê tông cốt thép ứng suất trước
Phạm vi nghiên cứu: Khả năng chịu cắt
* Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu bằng lý thuyết kết hợp tính toán theo tiêu chuẩn ACI 3182011 để đánh giá khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng suất trước thông qua
ví dụ tính toán với số liệu cụ thể. Sau đó so sánh kết quả tính toán với kết quả
tính toán theo tiêu chuẩn hiện hành TCVN 5574-2012.
* Ý nghĩa khoa học

Giới thiệu và làm sáng tỏ các phương pháp tính toán theo khả năng chịu cắt
của dầm bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318-2011.
So sánh kết quả tính toán với kết quả tính toán theo tiêu chuẩn hiện hành
TCVN 5574-2012.
* Cấu trúc luận văn
NỘI DUNG

Ngoài phần MỞ ĐẦU VÀ KẾT LUẬN, luận văn có phần NỘI DUNG bao
gồm 3 chương
Chương 1: Tổng quan về bê tông ứng suất trước và khả năng chịu cắt của
dầm bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thép ứng suất trước
Chương 2: Phương pháp tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt
thép ứng suất trước trên tiết diện nghiêng theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012 và
ACI 318-2011
Chương 3: Ví dụ tính toán


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


67

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A. Kết luận

Từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết thông các ví dụ cụ thể về tính toán
cốt thép chịu cắt của dầm bê tông cốt thép đã cho các kết luận sau:
1. ACI 318 và TCVN 5574:2012 chủ yếu dựa trên sự làm việc thực
nghiệm để hình thành công thức tính toán cốt thép đai. Cả hai tiêu chuẩn này
đều kể đến sự đóng góp của bê tông vào khả năng chịu cắt tổng thể của dầm.
2. Việc thiết kế cốt thép đai của ACI 318 dựa trên thực nghiệm với vết nứt
nghiêng với trục hoành một góc khoảng 45o; TCVN 5574:2012 thì dựa trên tiết
diện nghiêng nguy hiểm nhất, thông qua mô hình đại số
3. Khi thiết kế cốt thép đai TCVN 5574:2012 không kể đến sự tương tác
giữa mô men uốn và lực cắt và sự có mặt của cốt thép dọc; ACI 318 thì kể đến
nó khi tính toán khả năng chịu lực cắt của bê tông;
4. Với các công thức lập được, việc tính toán cốt thép đai của hai tiêu
chuẩn đều khá giống nhau, hoặc dựa trên phương pháp thử và sai hoặc dựa trên
việc giả thiết đường kính cốt thép đai, số nhánh của nó rồi đi tính toán khoảng
cách cần thiết để nó chịu đủ lực cắt ngoại lực trên tiết diện nghiêng;
5. Trong TCVN nhiều yếu tố ảnh hưởng khác như bê tông vùng kéo, hàm
lượng cốt dọc, momen uốn, góc nghiêng của vết nứt ... chưa được đề cập tới,
hơn nữa quy trình tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép là rất
phức tạp phụ thuộc vào nhiều hệ số.
6. Nhịp chịu cắt trong tiêu chuẩn TCXDVN 5574-2012 ảnh hưởng đến
khả năng chịu cắt của bê tông là rất lớn. Trong khi đó các tiêu chuẩn ACI 3182011 không kể đến ảnh hưởng này. Vì vậy cần cân nhắc xét đến các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng chịu cắt theo TCVN.
7. Ta thấy, cùng loại vật liệu, cùng loại tải trọng, trong bài toán thiết kế,
tính theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574-2012 cho giá trị thép đai nhỏ hơn


68

tiêu chuẩn ACI 318-2011. Trong bài toán kiểm tra, tiêu chuẩn TCVN 55742012 cho giá trị lực cắt của dầm nhỏ hơn ACI318-2011.
B. Đề xuất, kiến nghị và phương pháp nghiên cứu tiếp

Do khuôn khổ luận văn và thời gian thực hiện đề tài còn hạn chế nên khối
lượng thực hiện chưa lớn, các kết quả chưa được bao quát nhiều vấn đề. Tuy
nhiên từ những kết quả nghiên cứu của đề tài, ta thấy sự ảnh hưởng của vị trí
và số lượng cáp ứng lực trước cũng như ảnh hưởng của bê tông vùng kéo đến
khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép ứng suất trước là khá rõ rệt và mức
độ ảnh hưởng này cần được xem xét khi tính toán thiết kế kết cấu bê tông ứng
suất trước
Nghiên cứu thực nghiệm để có những kết quả minh chứng cho cơ sở lý
thuyết đã phân tích.


69

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thế Anh (2003), “Nghiên cứu khả năng chịu cắt của dầm bê
tông cốt thép”, Luận văn Thạc sỹ khoa học kỹ thuật, Trường Đại học

Xây dựng – Hà Nội.
2. Nguyễn Tiến Chương (2012), “Kết cấu bê tông ứng suất trước”, Nhà
xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
3. Nguyễn Tiến Chương (2014), “Kết cấu bê tông ứng suất trước căng
sau”, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

4. Nguyễn Đình Cống (2007), “Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt
thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005”, Nhà xuất bản Xây dựng,

Hà Nội.
5. Bộ Xây dựng, “Kết cấu bê tông ứng suất trước – Chỉ dẫn thiết kế theo
TCXDVN 356:2005”, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

6. Nguyễn Trung Hòa (2006), “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép theo
quy phạm Hoa Kỳ”, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

7. Nguyễn Ngọc Phương (2008), “Tính toán khả năng chịu cắt của bê
tông trong dầm bê tông ứng lực trước theo một số tiêu chuẩn thiết kế”,

Báo Xây dựng & Đô thị.
8. Nguyễn Ngọc Phương (2014), “Khả năng chịu cắt của dầm bê tông
cốt thép ứng lực trước”, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Kiến

Trúc Hà Nội.
9. Trần Mạnh Tuân (2003), “Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu
chuẩn ACI 318-2012”, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.

10. "Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365 -2005" (2005), NXB
Xây dựng, Hà Nội.
11. TCVN 5574:2012, “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn
thiết kế”.


70

12. ACI Committee 318 (2014), Building Code Requirements for
Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary (ACI 318R-14),

American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×