Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu thương mại dịch vụ nhà ở 1 5 thị trấn đông anh, hà nội (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGÔ MINH PHƯƠNG

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5,
THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGÔ MINH PHƯƠNG
KHÓA 2015 - 2017

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5,
THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH
MÃ SỐ: 60.58.01.06

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PSG.TS.KTS. TRẦN TRỌNG HANH

Hà Nội - 2017


LỜI CẢM ƠN
Xuyên suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn
tốt nghiệp của tôi luôn luôn có sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy, cô, gia
đình, bạn bè, đồng nghiệp và các tổ chức, cơ quan. Thể hiện sự biết ơn chân
thành và sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn:
- Thầy giáo PGS.TS.KTS. Trần Trọng Hanh đã tận tình hướng dẫn,
góp ý trong suốt thời gian thực hiện luận văn và cung cấp nhiều thông tin
khoa học có giá trị để luận văn này được hoàn thành.
- Quý thầy, cô giáo trong Tiểu ban kiểm tra tiến độ luận văn thạc sỹ tiểu ban 27, Khoa Sau đại học - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các bạn
lớp CH15QL3 đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt thời gian khóa học.
- Quý anh chị, ban lãnh đạo các tổ chức, cơ quan: Ban quản lý đầu tư và
xây dựng Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5; thư viện Trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội đã cung cấp, tạo điều kiện cho Tôi trong công tác điều tra,
khảo sát, thu tập tài liệu để thực hiện được luận văn này.
Lời cảm ơn sau cùng, xin dành cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và
người thân đã hết lòng quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để Tôi hoàn thành
được luận văn tốt nghiệp này.

Hà nội, ngày

tháng năm 2017Học viên

Ngô Minh Phương


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công
trình với tên đề tài “Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu thương mại - dịch
vụ - nhà ở 1/5” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu
khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ
ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Ngô Minh Phương


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1
* Mục đích nghiên cứu ................................................................................. 1
* Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 2
* Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 2
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................. 2
* Các khái niệm (thuật ngữ) ........................................................................ 3
CHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG
THEO QUY HOẠCH KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5,
THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI ............................................................. 6
1.1. Khái quát về Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 .................... 6
1.1.1. Vị trí, ranh giới và quy mô ............................................................ 6
1.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của khu đô thị: ...................................... 7
1.1.3. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án: .............................................. 10
1.2. Hiện trạng: ................................................................................... 11
1.2.1. Dân cư và lao động: .................................................................... 11
1.2.2. Sử dụng đất đai: .......................................................................... 11
1.2.3. Hiện trạng hạ tầng xã hội: ........................................................... 12
1.2.4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: ............................................................... 13
1.2.5. Kiến trúc, cảnh quan: .................................................................. 15


1.3. Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch............. 16
1.3.1. Các căn cứ quản lý xây dựng theo quy hoạch ............................. 16
1.3.2. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất: ............................... 16
1.2.3. Thực trạng công tác quản lý cải tạo và xây dựng theo quy hoạch 17
1.3.4. Bộ máy quản lý xây dựng theo quy hoạch .................................. 18
1.3.5. Vai trò và sự tham gia của cộng đồng và dân cư tại Khu thương
mại - dịch vụ - nhà ở 1/5....................................................................... 22
1.4. Những vấn đề còn tồn tại cần nghiên cứu giải quyết: ................ 23
1.4.1. Đánh giá tổng hợp ...................................................................... 23
1.4.2. Những vấn đề cần giải quyết ....................................................... 24
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5 ...................... 25
2.1. Cơ sở lý thuyết ............................................................................. 25
2.1.1. Lý luận về quản lý đô thị. ........................................................... 25
2.1.2. Lý luận về quản lý phát triển cải tạo và xây dựng đô thị theo quy
hoạch .................................................................................................... 28
2.1.3. Lý luận về quản lý đầu tư cải tạo và xây dựng các công trình trong
đô thị, khu đô thị theo quy hoạch.......................................................... 32
2.2. Cơ sở pháp lý ............................................................................... 34
2.2.1. Cơ sở pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật.......................... 34
2.2.2. Các văn bản hành chính có lên quan đến Khu thương mại - dịch vụ
- nhà ở 1/5 ............................................................................................ 35
2.2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:............................................ 38
2.2.4. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu thương mại - dịch vụ nhà ở 1/5 .............................................................................................. 38
2.3. Các yếu tố tác động đến quản lý xây dựng theo quy hoạch của
Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 ............................................... 44


2.3.1. Các căn cứ pháp lý của dự án...................................................... 44
2.3.2. Chủ đầu tư cấp 1 ......................................................................... 44
2.3.3. Chính quyền đô thị: .................................................................... 44
2.3.4. Cơ chế, chính sách phát triển và quản lý đô thị: .......................... 45
2.3.5. Vai trò và sự tham gia của cộng đồng, dân cư ............................. 46
2.6.6. Thị trường bất động sản .............................................................. 46
2.4. Kinh nghiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch các khu đô thị 48
2.4.1. Kinh nghiệm trong nước ............................................................. 48
2.4.2. Kinh nghiệm nước ngoài: ........................................................... 53
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5 ...................................... 58
3.1. Quan điểm, mục tiêu ................................................................... 58
3.1.1. Quan điểm .................................................................................. 58
3.1.2. Mục tiêu ..................................................................................... 59
3.2. Các nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch ..................... 59
3.3. Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu thương mại dịch vụ - nhà ở 1/5 .............................................................................. 60
3.3.1. Nhóm giải pháp 1 - Hoàn thiện các căn cứ pháp lý để quản lý xây
dựng theo quy hoạch ............................................................................ 60
3.3.2. Nhóm giải pháp 2 - Quản lý đầu tư cải tạo và xây dựng theo quy
hoạch .................................................................................................... 64
3.3.3. Nhóm giải pháp 3 - Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý
nhà nước và nâng cao năng lực quản lý cho các Chủ đầu tư ................. 73
3.3.4. Nhóm giải pháp 4 – Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và
dân cư................................................................................................... 76


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 79
Kết luận: ............................................................................................. 79
Kiến nghị: ........................................................................................... 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt

Cụm từ viết tắt

KĐT

Khu đô thị

KĐTM

Khu đô thị mới

QHC

Quy hoạch chung

QHCT

Quy hoạch chi tiết

HĐND

Hội đồng nhân dân

UBND

Ủy ban nhân dân

CĐT

Chủ đầu tư

BQLDA

Ban quản lý dự án

QLĐĐ

Quản lý đất đai

QLĐT

Quản lý đô thị

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

GPXD

Giấy phép xây dựng

GPMB

Giải phóng mặt bằng

KGKTCQ

Không gian kiến trúc cảnh quan

CTCC

Công trình công cộng

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

HSSDĐ

Hệ số sử dụng đất

MĐXD

Mật độ xây dựng


DANH MỤC BẢNG, BIỂU
Số hiệu

Tên bảng biểu

bảng biểu

Trang

Bảng 1.1.

Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất đai

11

Bảng 2.1.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

38

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
Số hiệu hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1.

Vị trí Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5

7

Hình 1.2.

Toàn cảnh Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5

10

Hình 1.3.

Hiện trạng sử dụng đất

12

Hình 1.4.

Các trạm xe buýt được bố trí trên tuyến đường quốc

13

lộ 3
Hình 1.5.

Tuyến đường sắt nằm ở phía Đông Khu thương mại

14

- dịch vụ - nhà ở 1/5
Hình 1.6.

Hiện trạng kiến trúc cảnh quan

15

Hình 1.7.

Hiện trạng xây dựng hạ tầng tại Khu đô thị

17

Hình 1.8.

Thực trạng công tác cải tạo tại Khu đô thị

18

Hình 2.1.

Tổng mặt bằng Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5

43

Hình 2.2.

Khu đô thị mới Linh Đàm

50

Hình 2.3.

Khu đô thị mới Nam Thăng Long

51

Hình 2.4.

Một góc thành phố Bundang, Hàn Quốc

55

Hình 3.1.

Các mẫu kiến trúc xanh

64

Hình 3.2.

Nội dung kế hoạch thực hiện dự án

65

Hình 3.3.

Đầu tư xây dựng đô thị giai đoạn 1 và giai đoạn 2

66


Hình 3.4.

Toàn cảnh đô thị sau khi kết thúc đầu tư

66

Hình 3.5.

Một số thiết kế mẫu nhà liền kề

71

Hình 3.6.

Minh họa một số hình thức làm sống động không

72

gian.
Sơ đồ 1.1

Các chức năng của Khu thương mại - dịch vụ - nhà

8

ở 1/5
Sơ đồ 1.2

Mô hình Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 theo

8

quan điểm kinh tế
Sơ đồ 1.3

Mô hình Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 theo

9

quan điểm sinh thái
Sơ đồ 2.1

Nhiệm vụ và mục tiêu quản lý đô thị

25

Sơ đồ 2.2

Phạm vi điều chỉnh của quản lý đô thị

26

Sơ đồ 2.3

Sơ đồ nguyên tắc quản lý Nhà nước ở Việt Nam

26

Sơ đồ 2.4

Các lĩnh vực chủ yếu của quản lý đô thị

27

Sơ đồ 2.5

Sơ đồ lý luận về quản lý phát triển và xây dựng đô

29

thị theo quy hoạch
Sơ đồ 2.6

Các phương thức quản lý dự án đầu tư cải tạo và xây

33

dựng
Sơ đồ 2.7

Trình tự quản lý cải tạo và xây dựng công trình theo
quy hoạch trong đô thị hoặc khu đô thị

34


1

MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây do sự gia tăng dân số đô thị, nhu cầu về nhà ở
ngày càng lớn dẫn đến việc hình thành hàng loạt các dự án xây dựng khu đô
thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh đó, huyện Đông Anh trong
sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, trên cơ sở đồ án quy hoạch phân
khu được duyệt đã thu hút được nhiều dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị
mới trong đó có Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5.
Dự án Khu thương mại, dịch vụ - nhà ở 1/5 hiện đang được triển khai
theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt
tại Quyết định số 6366/QĐ - UBND ngày 01/12/2014 với mục tiêu cụ thể hóa
định hướng Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xây dựng khu
đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, các công trình
công cộng đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống khu dân cư và làng
xóm hiện hữu, tạo động lực cho việc phát triển đô thị khu vực phía Bắc sông
Hồng [11].
Để Khu đô thị được thực hiện cải tạo và xây dựng theo quy định pháp
luật và đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt thì việc nghiên cứu các hoạt động
quản lý xây dựng theo quy hoạch là hết sức quan trọng và cần thiết.
Chính vì vậy, đề tài: "Quản lý xây dựng theo Quy hoạch Khu thương mại,
dịch vụ - nhà ở 1/5, thị trấn Đông Anh, Hà Nội" được chọn là đề tài luận văn
thạc sỹ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình.
* Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch
Dự án Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5, thị trấn Đông Anh, huyện Đông
Anh, Thành phố Hà Nội.


2

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Công tác Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại
Dự án Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5.
Phạm vi nghiên cứu: Khu thương mại, dịch vụ - nhà ở 1/5 tại thị trấn
Đông Anh, thành phố Hà Nội có diện tích 9,19ha.
Thời hạn nghiên cứu: Đến năm 2030 theo thời hạn của quy hoạch đô thị
và dự án đầu tư được phê duyệt.
* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và xử lý các tài liệu, số liệu
thống kê; bản đồ;
- Phương pháp phân tích, đánh giá thực trạng, phân loại, minh họa, so
sánh qua các sơ đồ, biểu bảng;
- Phương pháp chuyên gia, điều tra xã hội học;
- Phương pháp tiếp cận hệ thống;
* Nội dung nghiên cứu
- Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý xây dựng theo quy
hoạch Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 để rút ra những vấn đề cần giải
quyết.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu
thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5.
- Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu thương
mại - dịch vụ - nhà ở 1/5.
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học: Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận quản lý nhà nước
về xây dựng theo quy hoạch.
- Ý nghĩa thực tiễn: Các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch
được đề xuất trong luận văn có thể áp dụng để khắc phục các tồn tại hiện nay,


3

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư cải tạo và xây dựng Khu thương mại dịch vụ - nhà ở 1/5 theo quy hoạch.
* Các khái niệm (thuật ngữ)
Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt
động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính,
kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã
hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành,
ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn [15]
Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở [15]
Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô
thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để
tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể
hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị [15]
Dự án khu đô thị mới là dự án đầu tư xây dựng một khu đô thị đồng bộ
có hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư và các
công trình dịch vụ khác, được phát triển nối tiếp đô thị hiện có hoặc hình
thành khu đô thị tách biệt, có ranh giới và chức năng được xác định phù hợp
với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt; khu đô thị mới có địa giới hành chính thuộc một tỉnh.
Quyết định hành chính là văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan, người
có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm
giải quyết vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước làm
phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, nghĩa vụ, lợi ích của một, một
số đối tượng xác định hoặc nhằm giải quyết một vấn đề liên quan đến lợi ích
cộng đồng, được nhà nước bảo đảm thực hiện [15]


4

Quản lý đô thị là một khoa học tổng hợp về quản lý công được xây dựng
trên cơ sở của nhiều khoa học chuyên ngành, bao gồm Quy hoạch đô thị, hệ
thống chính sách, cơ chế, biện pháp và phương tiện được chính quyền nhà
nước các cấp sử dụng để tạo điều kiện và kiểm soát quá trình tăng trưởng,
phát triển đô thị nhằm thực hiện một cách có hiệu quả các mục tiêu phát triển
đô thị bền vững [15]
Quản lý xây dựng theo quy hoạch là một lĩnh vực quản lý nhà nước tại
đô thị với nội dung quản lý về đầu tư cải tạo và xây dựng các công trình đô thị
theo đúng quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các
quy định của pháp luật.
Giới thiệu địa điểm là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác định
các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án
quy hoạch đô thị đã được phê duyệt [15]
Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác
định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo
đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt [15]
Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho
CĐT làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công
trình [15]
Giấy phép xây dựng là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ
đầu tư làm căn cứ để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình [16]
Cộng đồng dân cư là một nhóm người cùng sinh sống trong một khu vực
địa lý hoặc đơn vị hành chính có xu hướng kết hợp và liên kết với nhau vì
những lợi ích và giá trị chung.
Sự tham gia của cộng đồng là một quá trình mà cả chính quyền và cộng
đồng cùng nhận một số trách nhiệm cụ thể và thực hiện các hoạt động để tạo
ra các dịch vụ đô thị tốt hơn cho tất cả cộng đồng.


5

* Cấu trúc luận văn
Luận văn gồm phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận kiến nghị.
Phần nội dung gồm 3 chương:
CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5, THỊ TRẤN
ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO
QUY HOẠCH KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - NHÀ Ở 1/5


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


79

+ Đối với cộng đồng tham gia một phần vào đầu tư xây dựng các công
trình trong đô thị. (Nhà nước và nhân dân cùng làm): Cộng đồng đóng vai trò
chính trong tổ chức thực hiện, nhà nước hỗ trợ về kỹ thuật và một phần kinh
phí thực hiện.
+ Đối với cộng đồng tham gia vào tạo cảnh quan môi trường đô thị:
Cộng đồng tạo nên các cảnh quan xanh thông qua các phong trào như làm
sạch đẹp môi trường sống, tết trồng cây, trồng cây xanh trên sân thượng,
trước của nhà...

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận:
Dự án Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5, thị trấn Đông Anh, thành
phố Hà Nội do Công ty cổ phần phát triển đô thị Đông Anh làm Chủ đầu tư
được triển khai nhằm cụ thể hóa quy hoạch Quy hoạch phân khu N5 đã được
UBND thành phố phê duyệt nhằm thực hiện nhiệm vụ quy hoạch góp phần
phát triển đô thị theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của huyện
Đông Anh theo định hướng trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội


80

đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Do ý nghĩa và tầm quan trọng của dự
án, học viên đã chọn đề tài "Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu thương
mại - du lịch - nhà ở 1/5 thị trấn Đông Anh, Hà Nôi" làm luận văn thạc sỹ
chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình.
Kết quả phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch
tại khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5, thị trấn Đông Anh đã đặt ra một số
vấn đề cần nghiên cứu:
- Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý xây dựng theo quy
hoạch Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 để rút ra những vấn đề cần giải
quyết.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu
thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5.
- Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu thương
mại - dịch vụ - nhà ở 1/5.
Nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu đề tài đã xây dựng cơ sở khoa học quản
lý xây dựng theo quy hoạch khu dự án được dựa trên 4 trụ cột chính (i) cơ sở
lý thuyết, (ii) cơ sở pháp lý, (iii) các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng
theo quy hoạch Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5, (iv) các bài học kinh
nghiệm trong nước và trên thế giới.
Các kết quả nghiên cứu cho phép kiến nghị 5 quan điểm, 5 mục tiêu và 7
nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch và luận văn cũng đã đề xuất 04
nhóm giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch
Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở 1/5 gồm:
- Hoàn thiện các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch
- Quản lý đầu tư cải tạo và xây dựng theo quy hoạch
- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao
năng lực quản lý cho các Chủ đầu tư


81

-Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và dân cư
Kiến nghị:
1. Đối với Chính phủ và Quốc hội:
Nghiên cứu và ban hành Luật quản lý phát triển đô thị để hoàn chỉnh cơ
sở pháp lý quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.
2. Đối với UBND Thành phố Hà Nội và UBND huyện Đông Anh:
Tương cường chỉ đạo Chủ đầu tư, tạo mọi điều kiện để Chủ đầu tư có thể
thực hiện hiệu quả dự án theo quy hoạch và pháp luật.
3. Đối với Chủ đầu tư:
Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực của Ban quản lý
dự án. Tăng cường giám sát, chỉ đạo dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo chất
lượng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×