Tải bản đầy đủ

Quản lý tiến độ dự án khu phức hợp văn phòng FPT tại thành phố đà nẵng (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

NGÔ TUẤN ANH

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP VĂN PHÒNG
FPT - TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH

Hà Nội – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI


NGÔ TUẤN ANH
KHÓA: 2015-2017

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP VĂN PHÒNG
FPT - TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chuyên ngành: Quản lý đô thị & công trình
Mã số: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. ĐINH TUẤN HẢI

Hà Nội – 2017


LỜI CẢM ƠN

Trước hết tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến Quý Thầy (Cô) của
trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý
báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Đồng thời tôi cũng gửi lời
cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường cùng Quý Thầy (Cô) của Khoa Sau
đại học đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành
khóa học.
Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Đinh Tuấn
Hải đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận
văn .
Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Anh (Chị) công tác tại công ty Cổ
phần Đô thị FPT Đà Nẵng đã cung cấp số liệu, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận
lợi cho tôi trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp.
Trân trọng cảm ơn.
Hà Nội, tháng 3 năm 2017
Ngô Tuấn Anh


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi.


Các kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực và chưa từng được công bố
trong bất cứ công trình khoa học nào.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan trên.

Tác giả

Ngô Tuấn Anh


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, sơ đồ
MỞ ĐẦU..................................................................................................... 12
*

Lý do chọn đề tài ............................................................................. 12

*

Mục đích nghiên cứu của đề tài ....................................................... 2

*

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................... 2

*

Phương pháp nghiên cứu................................................................... 2

*

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. ......................................... 3

*

Cấu trúc Luận văn ............................................................................. 3

NỘI DUNG ................................................................................................... 4
Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ TẠI DỰ
ÁN KHU PHỨC HỢP VĂN PHÒNG FPT................................................. 4
1.1.

Tổng quan về dự án khu phức hợp văn phòng FPT ...................... 4

1.1.1.

Giới thiệu về dự án....................................................................... 4

1.1.2.

Giới thiệu đơn vị Chủ đầu tư ........................................................ 8

1.1.3.

Giới thiệu đơn vị Tư vấn quản lý dự án........................................ 8

1.1.4.

Các đơn vị khác tham gia thực hiện dự án .................................... 9

1.1.5.
án

Trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình quản lý tiến độ của dự
................................................................................................... 10


1.2.
Đánh giá công tác quản lý tiến độ tại Dự án Khu phức hợp văn
phòng FPT Complex .................................................................................. 12
1.2.1.
Mô hình quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án khu phức
hợp văn phòng FPT .................................................................................... 12
1.2.2.
Khái quát công tác quản lý tiến độ dự án đầu tư khu phức hợp văn
phòng FPT Complex .................................................................................. 13
1.3.
Những điểm tích cực và hạn chế trong công tác quản lý tiến độ dự
án Khu phức hợp văn phòng FPT ............................................................... 16
1.3.1.

Những điểm tích cực đã đạt được............................................... 16

1.3.2.

Những điểm hạn chế còn tồn tại ................................................. 18

1.3.3.

Thống kê tổng thời gian chậm tiến độ của các nhà thầu ............. 28

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ..................................................................... 30
2.1.

Tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình..

2.1.1.

Các khái niệm liên quan ............................................................. 30

2.1.2.

Các giai đoạn cơ bản của một dự án xây dựng ........................... 32

2.1.3.

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.................................... 38

2.2.
Nội dung của công tác quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng
công trình ................................................................................................... 43
2.2.1.

Lập kế hoạch tiến độ .................................................................. 43

2.2.2.

Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công............................................. 54

2.2.3.

Đánh giá, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công .......................... 56

2.3.
Những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình .......................................................................................... 57
2.3.1.

Yếu tố lực lượng lao động .......................................................... 57

2.3.2.

Yếu tố hoạt động mua sắm ......................................................... 58

2.3.3.

Yếu tố khoa học và công nghệ ................................................... 59

30


2.3.4.

Yếu tố tự nhiên – xã hội ............................................................. 59

2.3.5.

Yếu tố tài chính .......................................................................... 60

2.4.

Các các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng .......... 61

2.4.1.

Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án..................................... 61

2.4.2.

Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án ......................................... 62

2.4.3.

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án ............................................. 63

2.4.4.

Các hình thức khác..................................................................... 63

2.5.

Cơ sở pháp lý quản lý dự án đầu tư xây dựng ............................ 67

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU PHỨC HỢP VĂN PHÒNG FPT
COMPLEX ................................................................................................. 69

3.1.Mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ của dự án đầu tư khu phức hợp văn phòng FPT
3.2.
Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiến độ dự án
đầu tư xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp văn phòng FPT. 70
3.2.1.

Những giải pháp chung .............................................................. 70

3.2.2.
Đề xuất chu trình quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng khu phức
hợp văn phòng FPT .................................................................................... 71
3.2.3.

Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu ................... 73

3.2.4.

Giải pháp quản lý, bố trí nhân lực trên công trường ................... 75

3.2.5.

Giải pháp quản lý rủi ro tác động đến tiến độ dự án ................... 77

3.2.6.
Tăng cường mối liên hệ giữa các đơn vị tham gia vào quá trình
triển khai thực hiện dự án ........................................................................... 78
3.2.7.
Ứng dụng phần mềm quản lý dự án IBOM để quản lý dự án và
quản lý tiến độ dự án. ................................................................................. 81
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ


ATLĐ
CĐT

An toàn lao động
Chủ đầu tư

DAĐT

Dự án đầu tư

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

ĐTXD

Đầu tư xây dựng

GPMB

Giải phóng mặt bằng

NSNN

Ngân sách nhà nước

QLDA

Quản lý dự án

TMĐT

Tổng mức đầu tư

UBND

Uỷ ban nhân dân

VĐT

Vốn đầu tư

VSMT

Vệ sinh môi trường

XDCB

Xây dựng cơ bản

XDCT

Xây dựng công trình

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ


Số hiệu hình

Tên hình

Hình 1.1

Phối cảnh tổng thể dự án FPT Complex

Hình 1.2

Phối cảnh khoảng trống giữa hai khối nhà

Hình1.3

Hình 1.4

Hình 1.5

Hình 1.6

Hình 2.1

Văn Phòng FPT City - Tòa nhà FPT Đà Nẵng, Khu
Công Nghiệpt Đà Nẵng, Quận Sơn Trà.
Thi công xây dựng phần thô do nhà thầu
Vinaconex 25 thực hiện
Thi công đường ống và tường ngăn cháy bị chậm tiến
độ do hạn chế từ việc chậm bàn giao mặt bằng thi công
Thi công ván khuôn và đổ bê tông sàn tầng 2 (Khu II)
bị chậm hơn nhiều so với kế hoạch
các giai đoạn điển hình của một dự án xây dựng
theo phương pháp truyền thống

Hình 2.2

Phân biệt “rủi ro” và “bất trắc”

Hình 2.3

Cấu trúc phương pháp kế hoạch tiến độ ngang


Hình 2.4

Cấu trúc phương pháp tiến độ dây chuyền

Hình 2.5

Sơ đồ mạng và đường găng

Hình 3.1

Kiến trúc tổng thể của giải pháp phần mềm iBom

Hình 3.2

Giao diện lập kế hoạch tiến độ dự án bằng iBom

Hình 3.3

Kế hoạch nhân lực được biểu diễn trên iBom

Hình 3.4

Biểu đồ kế hoạch tiến độ chi tiết được biểu diễn trên
iBom

Hình 3.5

Kế hoạch phân bổ nhân lực được thể hiện trên iBom

Hình 3.6

Kiểm soát công việc của dự án bằng giải pháp phần
mềm iBom

DANH MỤC BẢNG


Số hiệu
Bảng

Tên Bảng

Bảng 1.1

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sử dụng đất của dự án

Bảng 1.2

Thống kê diện tích khối văn phòng (GĐ 1)

Bảng 1.3

Bảng 1.4:

Bảng 3.1

Thống kê diện tích khối Canteen (GĐ 1)

Thời gian chậm tiến độ của các nhà thầu tham gia dự
án

Minh hoạ ma trận trách nhiệm

DANH MỤC SƠ ĐỒ


Số hiệu sơ đồ

Tên sơ đồ

Sơ đồ 1.1

Sơ đồ mô hình quản lý dự án FPT Complex

Sơ đồ 2.1

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ các bước lập kế hoạch tiến độ

Sơ đồ 2.2

Sơ đồ các bước lập kế hoạch tiến độ

Sơ đồ 3.1

Chu trình quản lý tiến độ dự án

MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài


1
Quá trình thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng công trình là một phần
không thể thiếu của quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế hiện nay. Các dự
án đầu tư xây dựng được hình thành bởi sự kế hợp sức lao động con người,
vật liệu và máy thi công. Mỗi dự án được lập ra với những mục tiêu khác
nhau nhưng nhìn chung có thể xếp vào hai nhóm: dự án đầu tư sản xuất sinh
lợi nhuận và dự án đầu tư vì mục đích xã hội. Mặc dù mục đích dự án khác
nhau nhưng các dự án đều phải xác định được các yếu tố chi phí, chất lượng
và thời gian thực hiện. Các yếu tố này có mối quan hệ khăng khít với nhau.
Việc quản lý tốt một yếu tố có thể tác động đến các yếu tố còn lại.
Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án hiện nay nhiều
dự án bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng tới quá trình vận hành, khai thác và ảnh
hưởng tới mục tiêu, tính khả thi của dự án đầu tư. Theo thống kê của Tổng
Hội Xây dựng Việt Nam - VFCEA, có hơn 99% các dự án đều chậm tiến độ,
những dự án đúng tiến độ hiện chỉ chiếm chưa tới 1% các dự án đầu tư xây
dựng và hầu hết rơi vào các dự án trọng điểm quốc gia. Việc triển khai dự án
chậm kéo theo TMĐT của dự án có nguy cơ phải điều chỉnh do sự tác động
của yếu tố trượt giá. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu và rộng
thì bất kỳ một yếu tố kinh tế - chính trị nào thay đổi cũng có tác động đến nền
kinh tế của các Quốc gia khác, các dự án đầu tư cũng khó tránh khỏi những
tác động đó. Ngoài ra, mỗi dự án được đánh giá tính khả thi theo những phân
tích được quy về một thời điểm nhất định và trong mối ràng buộc về tiến độ
triển khai xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu về thời điểm đưa dự án vào vận
hành, khai thác. Nếu quản lý tiến độ không tốt có thể khiến cho thời gian xây
dựng kéo dài. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng rủi ro cho dự án. Quá trình
xây dựng kéo dài sẽ làm cho dự án chậm đưa vào khai thác, khi đó có thể làm
mất đi cơ hội thành công của dự án do những thay đổi của các quy chế quản
lý nhà nước hoặc sự tác động của yếu tố kinh tế - xã hội bất lợi đối với dự án .


2
Dự án Khu phức hợp văn phòng FPT là một dự án quan trọng trong quá
trình đầu tư xây dựng Khu đô thị FPT City Danang. Dự án này được chia làm
nhiều giai đoạn với nhiều công trình quy mô lớn, thời gian xây dựng kéo dài.
Điều này khiến ý nghĩa của công tác quản lý tiến độ dự án Khu phức hợp văn
phòng FPT càng trở nên quan trọng.
Nghiên cứu vấn đề quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình
nói chung và quản lý tiến độ dự án khu phức hợp văn phòng FPT là một vấn
đề cần được thực hiện. Việc nghiên cứu quản lý tiến độ dự án đầu tư xây
dựng Khu phức hợp văn phòng FPT không chỉ có ý nghĩa riêng đối với dự án
trong quá trình đầu tư xây dựng (giai đoạn 2) mà còn có ý nghĩa tham khảo,
ứng dụng cho công tác quản lý tiến độ của các dự án khác trong hoạt động
đầu tư xây dựng tại khu đô thị FPT City Danang.
* Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng
khu phức hợp văn phòng FPT Complex (Giai đoạn 1) tại thành phố Đà Nẵng
Từ việc nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tiến độ, đề xuất các giải
pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiến độ của dự án trong những
giai đoạn sau.
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý

tiến độ đầu tư xây dựng dự án.
-

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản lý tiến độ của dự án

đầu tư xây dựng khu phức hợp văn phòng FPT Complex tại thành phố Đà
Nẵng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn triển khai thực hiện giai đoạn
1 của dự án
* Phương pháp nghiên cứu


3
-

Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thông qua các báo cáo, hồ sơ

dự án của đơn vị Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn quản lý dự án, nhà Thầu thi
công xây lắp và các đơn vị khác có liên quan.
-

Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh.

* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
-

Làm rõ thực trạng công tác quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng tại

dự án Khu phức hợp văn phòng FPT tại thành phố Đà Nẵng
-

Những kết quả thu được từ việc nghiên cứu đề tài sẽ là tài liệu tham

khảo, ứng dụng trong công tác quản lý dự án nói chung và quản lý tiến độ dự
án nói riêng cho đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị khác có liên quan đến việc
thực hiện dự án ở các giai đoạn sau đảm bảo đúng tiến độ dự án và đáp ứng
được mục tiêu dự án.
* Cấu trúc Luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm có 3
chương:
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý tiến độ tại dự án khu phức hợp
văn phòng FPT.
Chương 2: Cơ sở lý luận về quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công
trình
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ của dự án đầu
tư khu phức hợp văn phòng FPT


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Công tác quản lý tiến độ là thực sự cần thiết trong quá trình quản lý dự
án, quản lý tiến độ nhằm giảm thiểu sự sai sót và chậm trễ của các công việc,
nâng cao sự hiểu biết thông suốt của con người về dự án đầu tư xây dựng,
giúp cập nhập thông tin, tăng ý nghĩa của các báo cáo, cuối cùng nhằm điều
khiển được dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng với bản kế hoạch tiến độ
đề ra.
Để đáp ứng được điều đó thì người quản lý cần thiết phải đánh giá
được chính xác các mối liên hệ, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chỉ tiêu của
bản kế hoạch tiến độ ( chi phí, thời gian, nguồn lực) đồng thời phải đánh giá
được các yếu tố ảnh hưởng tới bản kế hoạch tiến độ. Từ đó có thể tiến hành
điều khiển bản kế hoạch tiến độ theo như kỳ vọng ban đầu đã đề ra. Xác định
rõ được nguyên nhân các yếu tố ảnh hưởng giúp cho người quản lý có các
biện pháp điều chỉnh, phương án thay đổi hợp lý. Từ các kết quả nghiên cứu,
nhận định, tác giả đưa ra một số kiến nghị như sau:
- Công tác lập và quản lý tiến độ cần phải được tiếp tục nghiên cứu và
phát triển hơn nữa, cung cấp tài liệu và kiến thức chuyên môn nhằm áp dụng
cho những công trình thực tế và nhu cầu về đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư
chuyên môn hóa cao hơn.
- Công tác quản lý tiến độ phải được thực hiện trên cơ sở khoa học để đạt
được các kết quả, các căn cứ chính xác nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác
quản lý dự án nói chung và quản lý tiến độ nói riêng.


88
- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý dự án
nói chung, quản lý tiến độ dự án nói riêng, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu,
phát triển khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu quản lý dự án trong điều kiện
thực tiễn của nước ta.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Bộ Xây dựng (2015), Hướng dẫn mới nhất về Luật xây dựng, đấu thầu nghiệp vụ quản lý dự án, giám sát thi công và xử lý vi phạm về xây dựng,
Nxb Lao động, Hà Nội.

2.

Bộ xây dựng (2008), Giáo trình tổ chức thi công xây dựng. Nxb Xây
Dựng.

3.

Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của
Chính phủ về Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

4.

Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của
Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

5.

Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 15/2/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo
trì công trình.

6.

Công ty Phần mềm trí tuệ - ISOFTCO (2012),Tài liệu hướng dẫn sử dụng
phần mềm quản lý dự án IBOM.

7.

Lê Anh Dũng, Đinh Tuấn Hải (2012), Phân tích các mô hình quản lý dự
án, Nxb Xây dựng

8.

Nguyễn Văn Đáng (2003), Quản lý dự án xây dựng, Nxb Tổng hợp Đồng
Nai, Đồng Nai.

9.

Đinh Tuấn Hải (2008), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nxb Xây dựng.

10. Lê Hồng Thái (2007), Tổ chức thi công xây dựng, Nxb Xây dựng
11. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2014), Luật Xây dựng.


12. Bùi Ngọc Toàn, Nguyễn Cảnh Chất (2008), Quản lý dự án xây dựng,
Nxb Giao thông vận tải
13. Tập Đoàn APAVE - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (2014, 2015,
2016), Báo cáo của Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp
văn phòng FPT tại thành phố Đà Nẵng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x