Tải bản đầy đủ

kế hoạch trải nghiệm sáng tạo chống ô nhiễm tiếng ồn vật lí 7

Trường PTDTBT THCS Vĩnh Quang
Tổ Khoa học tự nhiên

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
MÔN VẬT LÝ 7
CHỦ ĐỀ: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

I. Mục tiêu:
- Học sinh huy động được các kiến thức về đặc điểm của môi tr ường
truyền âm, vật liệu cách âm, phản xạ âm vào giải thích các hiện t ượng về
âm thanh và ô nhiễm môi trường
- Học sinh xây dựng được các phương án phòng chống ô nhiễm tiếng ồn
cho trường học, trình bày báo cáo quá trình thực hiện cũng nh ư sản ph ẩm
một cách sáng tạo và khoa học
II. Thời gian: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1
năm 2018.
Tuần 20 giao nhiệm vụ thực hiện theo chủ đề ngoại khóa chủ đề: “ CHỐNG
Ô NHIỄM TIẾNG ỒN” cụ thể như sau:
1. Chia nhóm: Chia theo nhóm học tập
2. Quy định về thời gian:
Tuần 1: + Tìm kiếm và hệ thống thông tin, xây dựng các phương án, ý

tưởng thiết kế phương án
+ Chế tạo các pin điện hóa và tiến hành thí nghiệm với chúng.
Tuần 2: Thực hiện thiết kế phương án: Lựa chọn thiết bị, sơ đồ, lựa
chọn hình thức báo cáo
* Lưu ý với học sinh về cách thức trao đổi thông tin:
- Nhóm nào khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin hoặc xây dựng kế
hoạch thực hiện…thì trực tiếp gặp GV để được tư vấn giúp đỡ.
- Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải được giao nhiệm vụ, và khi
kết thúc hoạt động thì mỗi thành viên phải có bản tự đánh giá cá nhân về ý thức,
thái độ và hiệu quả công việc được giao.
III. Thiết bị + Vật tư: Yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị:
1. Sưu tầm tài liệu: Nguồn thông tin lấy từ SGK vật lý 7 và từ nguồn Internet
2. Chuẩn bị máy chiếu để học sinh báo cáo thiết kế dưới d ạng trình bày
powerpoit
IV. Định hướng hoạt động của học sinh
1. Hình thức hoạt động:
Chia làm 3 nhóm sao cho các học sinh trong cùng m ột nhóm ở g ần nhà
nhau để tạo điều kiện để cho việc trao đổi thông tin và xây d ựng ph ương
án
2. Tìm kiếm thông tin:
- Thông tin từ sách giáo khoa: Bài 14 phản x ạ âm ti ếng vang và bài 15
Chống ô nhiễm tiếng ồn trong sgk vật lí 7
- Thông tin từ các nguồn khác: Tìm kiếm trên internet, thu th ập thông tin
bằng hình ảnh, ghi âm hoặc ghi thông tin ra giấy…
- HS ghi các thông tin vào 03 phiếu được giáo viên chuẩn bị s ẵn


3. Xử lý thông tin:
- HS tổng hợp, phân tích thông tin tìm được
- Tổ chức theo nhóm nhỏ cho HS thảo luận, học sinh báo cáo
4. Hoàn thiện và trình bày báo cáo sản phẩm
- Yêu cầu báo cáo cả cơ sở lý thuyết và quá trình th ực hiện thiết kế
phương án
- Đại điện 3 nhóm lên trình bày mỗi nhóm khoanrg 3 phút
5. Đánh giá sản phẩm hoạt động
- Đánh giá kiến thức của học sinh dựa trên sơ đồ tư duy
- Đánh giá phương án thiết kế dựa trên các điều kiện của nhà trường về
gần đường, trồng cây, các thiết bị, vật liệu phù hợp hay không
- Đánh giá nhóm nào đạt hoặc không đạt, giải thích lí doPHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
Bài 14: Phản xạ âm- Tiếng vang
Bài 15:Chống ô nhiễm tiếng ồn
Người đọc:………………………………………Ngày đọc:…………………
Từ khóa

Phản xạ âm

Tiếng vang

Vật liệu cách âm

Ô nhiễm tiếng ồn

Nội dung đọc liên quan đến từ
khóa


Cách chống ô nhiễm tiếng ồn

PHIẾU TÌM KIẾM VÀ THU THẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
Người tìm kiếm:…………………………… Ngày tìm kiếm:…………………
Từ khóa

Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn

Phòng chống ô nhiễm tiếng ồn

Vật liệu cách âm

Nội dung đọc liên quan đến từ
khóa


Tác hại của ô nhiễm tiếng ồn đối
với sức khỏe và đời sống

PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ
TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG ĐỜI SỐNG
Người thực hiện:………………………… …Ngày thực hiện:…………………
Địa điểm
khảo sát
Trường học

Nội dung khảo sát
Khoảng thời gian có tiếng
ồn

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn
và ảnh hưởng của nó đến
hoạt động dạy và học
Các biện pháp phòng
chống tiếng ồn đã được sử
dụng
Khoảng thời gian có tiếng
ồn
Bệnh viện

Kết quả khảo sát


Mức độ ô nhiễm tiếng ồn
và ảnh hưởng của nó đến
hoạt động dạy và học
Các biện pháp phòng
chống tiếng ồn đã được sử
dụng

……………
……………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×