Tải bản đầy đủ

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW6 KHOA XII (RẤT CHUẨN)

ĐẢNG ỦY XÃ TÂN THẠNH
CHI BỘ QUÂN SỰ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Thạnh, ngày tháng 01 năm 2018

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN
Qua học tập, tiếp thu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
- Họ và tên: Lê Đình Thế
- Chức vụ, đơn vị công tác: Đảng viên Chi bộ Quân sự
Qua học tập, tiếp thu Nghị quyết Trung ương sáu Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII. Bản thân xin báo cáo trước tập thể Chi bộ những nhận
thức và kiến nghị của bản thân như sau:
1. Về nhận thức
Đối với Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã đi đến thống nhất
đề ra 04 Nghị quyết mang tính chiến lược, cấp bách trên tất cả các lĩnh vực,
nhằm ổn định và phát triển Đất nước theo hướng hiện đại.
Hội nghị đã thông qua 04 Nghị quyết quan trọng đó là:
- Nghị quyết số 18 nói về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu
quả”.
- Nghị quyết số 19 nói về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập”.
- Nghị quyết số 20 nói về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
- Nghị quyết số 21 nói về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Tại Hội nghị các Đại biểu đã tích cực đóng góp với những nội dung trong
Nghị quyết cơ bản là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều
vấn đề rộng lớn, hệ trọng của Đất nước, cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà Đại
hội khóa XII đã đề ra, liên quan đến đổi mới đồng bộ cả hệ thống Chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội về lý luận của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, quyền
làm chủ của nhân dân, liên quan đến quyền lợi của cán bộ Công chức, Viên chức
và người lao động, liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe mọi người, vấn đề nòi
giống Quốc gia, Dân tộc. Đây chính là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc,
thể hiện chế độ ưu việt của Đảng ta được xã hội quan tâm.
Đối với Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hiện nay việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng
đầu, của cán bộ, đảng viên là rất cần thiết. Để xây dựng hình tượng cán bộ trong


lòng nhân dân là một tiêu chí quan trọng giúp người cán bộ, đảng viên hoàn
thành tốt nhiệm vụ, người cán bộ cần có phong cách chuẩn mực, tác phong
nhanh nhẹn, ứng phó và xử lý kịp thời những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng
của nhân dân, tầm nhìn sự quyết đoán là chìa khóa giúp người cán bộ đi tới
thành công và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
2. Liên hệ thực tế
Sau khi tiếp thu Hội nghị Trung ương sáu khóa XII của Đảng bản thân xác
định được mục tiêu phấn đấu, rèn luyện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18
của Ban chấp hành Trung ương Đảng là đổi mới phong cách làm việc mang tính
khoa học, nâng cao hiệu lực hiệu quả công việc, lấy kết quả công việc làm trọng
tâm, tính khoa học làm trọng điểm hình thành thước đo năng lực cán bộ.
Bên cạnh đó bản thân củng tâm đắc với hai Nghị quyết số 20 và 21về
“Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân” và “Công tác dân số trong tình
hình mới”.
Đây là vấn đề khá quan trọng mà Hội nghị xác định có liên quan đến
giống nòi Quốc gia, Dân tộc. Là một cán bộ, đảng viên bản thân cố gắng hoàn


thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự bảo vệ và chăm
sóc sức khỏe của mình, kết hợp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế, phát triển
dân số họp lý đảm bảo sự phát triển đất nước bền vững của thế hệ sau, duy trì tốt
nòi giống dân tộc, anh hùng, bất khuất, góp phần xây dựng hệ thống Chính trị cơ
sở vũng mạnh toàn diện.
Bản thân tự nghiên cứu, trao dồi kiến thức kỷ năng làm việc, phong cách
làm việc, tác phong làm việc theo Chuyên đề năm 2018, từng bước hoàn thiện
chức trách của người cán bộ, đảng viên theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, tạo hình tượng người cán bộ, đảng viên thật sự gần dân, sát dân, thấu
hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
3. Đề xuất, kiến nghị
Để đảm bảo thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết, cấp ủy Đảng, Nhà
nước cần phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, cá nhân phụ trách
lỉnh vực. Có đánh giá chất lượng cụ thể công việc được giao, trên cơ sở đó đánh
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm.
Xác nhận của Chi ủy Chi bộ
Bí thư

Người viết thu hoạch

Lê Đình ThếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×