Tải bản đầy đủ

Bộ đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 8 năm 2018 mới nhất

TT.KHAI SÁNG.367 – Thầy Nguyễn Trung
Hiếu_________________________________________________TOÁN 8
BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – TOÁN 8

ĐỀ 1
Bài 1: (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:

2
1
3 x − 11

=
c) x + 1 x − 2 ( x + 1)( x − 2)

a) 5(3x + 2) = 4x + 1
b) (x – 3)(x + 4) = 0
Bài 2: (3,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung bình 60km/h,
nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?
Bài 3: (3,5 điểm). Cho tam giác nhọn ABC, có AB = 12cm , AC = 15 cm . Trên các cạnh AB và AC
lấy các điểm D và E sao cho AD = 4 cm, AE = 5cm

a, Chứng minh rằng: DE // BC, từ đó suy ra: ∆ ADE đồng dạng với ∆ ABC?
b, Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC). Tứ giác BDEF là hình gì? Từ đó suy ra: ∆ CEF đồng dạng ∆ EAD?
c, Tính CF và FB khi biết BC = 18 cm?
Bài 4: (0,5 điểm). Giải phương trình sau:

x -1
x-2
x -3
x -4
x -5
x -6
+
+
=
+
+
2013
2012
2011
2010
2009
2008

ĐỀ 2
Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình sau:

a) 2x + 4 = x – 1

b) 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0

2x
x2 − x + 8
=
c) x + 1 (x + 1)(x − 4)

Bài 2 (3,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc
trung bình là 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ
A đến B.
Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác AOB có AB = 18cm; OA = 12cm; OB = 9cm. Trên tia đối của tia OB


lấy điểm D sao cho OD = 3cm. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt tia AO ở C. Gọi F là giao
điểm của AD và BC
a) Tính độ dài OC; CD
b) Chứng minh rằng FD.BC = FC.AD
c) Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Cm: OM = ON.
Bài 4 (0,5 điểm) Giải phương trình sau: (x2 + 1)2 + 3x(x2 + 1) + 2x2 = 0

ĐỀ 3
Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình:
http://fb.me/khaisang367__________________________________________
_________Trang -1-


TT.KHAI SÁNG.367 – Thầy Nguyễn Trung
Hiếu_________________________________________________TOÁN 8
x −1 x −1 x −1
+
+
=0
3
2016
b) 2

a) x(x - 3) + 2(x - 3) = 0
Bài 2 (3,0 điểm): Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h. Lúc về nhà đi với vận
tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường từ nhà đến trường.
Bài 3 (3,5 điểm): Cho ΔABC có AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD = 2cm,
trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 9cm.
a) Tính các tỉ số

AE AD
;
AD AC .

b) Chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC.

ˆ
c) Đường phân giác của BAC cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE = IC.AD.
1
1
1
1
+ 2
+ 2
=
Bài 4 (0,5 điểm): Giải phương trình: x + 9 x + 20 x + 11 x + 30 x + 13 x + 42 18
2

ĐỀ 4
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Chọn đáp án đúng
Câu 1: Số nghiệm của phương trình (x – 4)(x –
3)(x + 2) = 0 là:
A. Vô nghiệm
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 2: Tìm x biết 13 – 4x > 5 thì x có giá trị
là:
A. x >2

B. x < 2

C. x > – 2

D. x < – 2
Câu 3. Phương trình 12 – 6x = 5x + 1 có
nghiệm là
A. 2
C. 1

B. 4
D. vô nghiệm

http://fb.me/khaisang367__________________________________________
_________Trang -2-


TT.KHAI SÁNG.367 – Thầy Nguyễn Trung
Hiếu_________________________________________________TOÁN 8
Câu 4: Trong hình vẽ, biết: MN//BC, suy ra:
AN MN
AM MN
=
=
BC .
BC
A. NC
B. MB
AM AN
MB BC
=
=
C. AM MN
D. MB NC

http://fb.me/khaisang367__________________________________________
_________Trang -3-


II. Tự luận (8,0 điểm)
Câu 5 (3,0 điểm) Giải các phương trình:
1
12
x − 4 3x − 4
2x − 5 7x + 3
1+
=
+
−x=

3
2
x
+
2
10
3
6
8+ x
a) x – 3x + 2 =
b)
c) 5
Câu 6: (2,0 điểm) Một ca nô chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72 km sau đó chạy ngược dòng khúc
sông đó 54 km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc thật của ca nô nếu vận tốc dòng nước là 3 km/h.
Câu 7 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, các tia phân giác của các góc AMB, AMC cắt
AB, AC lần lượt ở D, E
a) Chứng minh DE // BC.
b) Cho BC = 6cm, AM = 5cm. Tính DE?
c) Gọi I là giao điểm của AM và DE nếu tam giác ABC có BC cố định, AM không đổi thì điểm I
chuyển động trên đường nào.

ĐỀ 5
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1: Trong các phương trình sau đâu là phương trình bậc nhất:
2
1
5− x = 0
+3= 0
3
A) 0x + 3 = 3
B)
C) x
D) 2x2 + 3 = 9
Câu 2: Phương trình 2y + m = y – 1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng:
A) 3
B) 4
C) – 4
D) 8
Câu 3: Phương trình (2x – 3)(x + 2) = 0 có tập nghiệm S là:
3
3
A) { 2 ; -2}
B) {-2; 3}
C) { 2 }
D) {- 2}
Câu 4: Cho tam giác ABC, đường thẳng d//BC và cắt AB và AC lần lượt tại M, N tìm khẳng định sai
trong các khẳng định sau :
A) =
B) =
C) =
D) =
Câu 5: x = 1 là nghiệm của phương trình
A. 3x + 5 = 2x + 3
B. - 4x - 5 = -5x - 6
C. x + 1 = 2(x + 7).
D. 2(x - 1) = x - 1
ab
2 Câu 6: Hai đường thẳng của một hình thoi có chiều dài là a và b thì diện tích của hình thoi là:
A. ab
B. a + b
C.
D. 2ab
II. Tự luận: (7,0 điểm)
Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) 11 – 2x = x – 1
b) x2 - 4 – (x - 2)(2x - 5) = 0
3x + 2 3x + 1
5
x
x
−2 x

= 2x +
+
=
2
6
3
c)
d) 2 x − 6 2 x + 2 (3 − x)( x + 1)
Bài 2: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h
nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB?
Bài 3: Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi giao điểm hai đường chéo AC, BD là O. Biết OA = 4cm,
OC = 8cm; AB = 5cm.
a) Tính DC. Chứng minh OA.OD = OC.OB
OH
H

AB
;
K

CD
b) Qua O kẻ đường thẳng HK vuông góc AB (
) Tính OK
c) Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD, BC lần lượt tại E, F.
Chứng minh rằng: + = 1
Bài 4: Giải phương trình sau. x3 – 9x2 + 19x - 11 = 0

ĐỀ 6:
Bài 1: (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:


a) 7(x – 5) – 6 = 2(x – 2)
b) (3x – 2) (x + 3) = (2x – 4) (x + 3)

Bài 2: (2 điểm) Một tổ may dự định may mỗi ngày 50 áo. Nhưng khi thực hiện mỗi ngày may được 60
áo. Do đó, đã hoàn thành trước thời hạn 2 ngày và còn làm thêm được 20 cái áo nữa. Tính số lượng áo
tổ phải may theo kế hoạch?
Bài 3: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại C (AC < BC). Vẽ tia phân giác Ax của cắt cạnh BC tại I. Qua
B vẽ đường thẳng vuông góc với tia Ax và cắt tia Ax tại H.
a. Chứng minh: ΔAIC đồng dạng với ΔBHI.
b. Cho AC = 15cm, AB = 25cm. Tính độ dài các cạnh CB, CI?
c. Chứng minh: HB2 = HI.HA.
d. Gọi K là trung điểm của cạnh A
B.Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với IK và cắt hai cạnh AC và BH lần lượt tại M và N. Chứng minh:
I là trung điểm của MN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×